สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอัญชนิกานต์  ดีทองอ่อน
 
1. นางเพ็ญศรี  นิ่มนวล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงจีระไน  ทองนอก
2. เด็กชายภูวนาถ  ไหมเสน
3. เด็กหญิงสโรชา  กองแก้ว
 
1. นางสุนันท์  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวกนกกร  คาบุตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีไสยเพชร
2. เด็กหญิงวิชญาพร  พัฒนภักดี
 
1. นางเพ็ญศรี  นิ่มนวล
2. นางสาวกนกกร  คาบุตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.19 ทอง 17 1. เด็กชายณัฐชนน  เกินเหลือ
2. เด็กหญิงภาวินี  กลิ่นบุญ
 
1. นางสร้อยนภา  ชูโฉม
2. นางสาวกนกกร  คาบุตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.79 ทอง 8 1. เด็กหญิงคัทลียา  ฝอยทอง
2. เด็กชายธนภัทร  สองสี
 
1. นางสร้อยนภา  ชูโฉม
2. นางสาวศิวาภรณ์  บุญแก้ววรรณ
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกวิน  ดีเอม
2. เด็กชายคณสรณ์  ระฆังทอง
3. เด็กหญิงคัทลียา  ฝอยทอง
4. เด็กชายธนภัทร  สองสี
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใหมเสน
6. เด็กหญิงพรภิมณ  ยศหมึก
7. เด็กชายพลอธิป  ดีทองอ่อน
8. เด็กหญิงภัทราวดี  มาแก้ว
9. เด็กชายรัตภูมิ  สุขแท้
10. เด็กหญิงรัติชนก  เทพสุทธิ์
 
1. นางสร้อยนภา  ชูโฉม
2. นางเพ็ญศรี  นิ่มนวล
3. นางไสว  ไตรบุญ