สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงวัชรี  แพรเพชร
3. เด็กหญิงสาริณี  สิงห์สุวรรณ
 
1. นางวาสนา  ไตรรัตน์สรณกุล
2. นางกุหลาบ  ภักดีใหม่
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทภา  ศรีคงแก้ว
2. เด็กหญิงนริสา  พรหมทอง
3. เด็กหญิงสายธาร  เปลี่ยวปลอด
 
1. นางวาสนา  ไตรรัตน์สรณกุล
2. นางกุหลาบ  ภักดีใหม่
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 16 1. เด็กหญิงจิระภรณ์  เรืองอ่อน
2. เด็กหญิงสุนิษา  อักษรคง
3. เด็กหญิงอนัญญา  เมฆเรือง
 
1. นางกุหลาบ  ภักดีใหม่
2. นางวาสนา  ไตรรัตน์สรณกุล