สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนภูมิ  มาเพ็ง
2. เด็กชายสมเกียรติ  กายเพชร
3. เด็กชายสันติชัย  ขนาน
4. เด็กชายอนุสรณ์  นนทอง
5. เด็กหญิงอริสา  พลายด้วง
 
1. นายณัชธพงศ์  ทองคำเสก
2. นางอนัญญาพร  ทองคำเสก
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 60 ทองแดง 27 1. เด็กชายชัยชนะ  ชุมแก้ว
2. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  แก้วช่วย
 
1. นายณัชธพงศ์  ทองคำเสก
2. นางอนัญญาพร  ทองคำเสก