สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายจักตุพล  คงเขียว
2. เด็กหญิงจิระประภา  มาเพ็ง
3. เด็กชายสันติ  ขุนทอง
 
1. นางวาสนา  ไตรรัตน์สรณกุล
2. นางกุหลาบ  ภักดีใหม่
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนภูมิ  มาเพ็ง
2. เด็กชายสมเกียรติ  กายเพชร
3. เด็กชายสันติชัย  ขนาน
4. เด็กชายอนุสรณ์  นนทอง
5. เด็กหญิงอริสา  พลายด้วง
 
1. นายณัชธพงศ์  ทองคำเสก
2. นางอนัญญาพร  ทองคำเสก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 60 ทองแดง 27 1. เด็กชายชัยชนะ  ชุมแก้ว
2. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  แก้วช่วย
 
1. นายณัชธพงศ์  ทองคำเสก
2. นางอนัญญาพร  ทองคำเสก
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงวัชรี  แพรเพชร
3. เด็กหญิงสาริณี  สิงห์สุวรรณ
 
1. นางวาสนา  ไตรรัตน์สรณกุล
2. นางกุหลาบ  ภักดีใหม่
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทภา  ศรีคงแก้ว
2. เด็กหญิงนริสา  พรหมทอง
3. เด็กหญิงสายธาร  เปลี่ยวปลอด
 
1. นางวาสนา  ไตรรัตน์สรณกุล
2. นางกุหลาบ  ภักดีใหม่
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 16 1. เด็กหญิงจิระภรณ์  เรืองอ่อน
2. เด็กหญิงสุนิษา  อักษรคง
3. เด็กหญิงอนัญญา  เมฆเรือง
 
1. นางกุหลาบ  ภักดีใหม่
2. นางวาสนา  ไตรรัตน์สรณกุล
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐถฤภณ  ขุนทอง
 
1. นางกุหลาบ  ภักดีใหม่
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณฤภณ  ขุนทอง
 
1. นางวาสนา  ไตรรัตน์สรณกุล