สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงโสภิตา  เรืองศิริ
 
1. นางละออ  กฤตสัมพันธ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เพชรเกตุ
2. เด็กชายอรรถกร  น้ำขาว
 
1. นางณฐกานต์  สิงหพันธ์