สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงโสภิตา  เรืองศิริ
 
1. นางละออ  กฤตสัมพันธ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธนภัทร  คงจันทร์
 
1. นางสาวพิมพ์นิภา  ไชยานุพงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏธ์นารี  ซ่อนกลิ่น
 
1. นายวณิช  กฤตสัมพันธ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฐชยา   เพชรเกตุ
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  ช่วยแดง
 
1. นางณฐกานต์  สิงหพันธ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เพชรเกตุ
2. เด็กชายอรรถกร  น้ำขาว
 
1. นางณฐกานต์  สิงหพันธ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.75 ทอง 8 1. เด็กชายธีรดนย์  ทิพย์รัตน์
2. เด็กชายพงศพัศ  พงศ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ทองเงิน
 
1. นางณฐกานต์  สิงหพันธ์
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ส้มเกตุ
2. เด็กหญิงรัชกัญญา  นวลขาว
3. เด็กหญิงอภิสรา  สกุณา
 
1. นางสุชาดา  ขุนรักษ์