สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงนฤมล  ห้องคลิ้ง
 
1. นางปาริชาติ  หนูทับ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวิศรา  ปานแก้ว
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรีดารักษ์  แก้วสองศรี
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร์  ชูแก้ว
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสวภัทร  สายจันทร์
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายนิธิกร  สังข์ทรัพย์
2. เด็กชายปฐมพร  นวลแก้ว
3. เด็กหญิงสุภัสรา  คงแก้ว
 
1. นายสมศักดิ์   คงไชย
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายติณณภพ  นิพลเดช
2. นายพิชัยยุทธ  คงกระพันธ์
3. เด็กชายสวภัทร  สายจันทร์
 
1. นายสมศักดิ์   คงไชย
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หยิกซ้าย
2. เด็กหญิงสุนิษา  จันทร์คง
3. เด็กหญิงสุภาพร  มากแก้ว
 
1. นางสุพรทิพย์  ชูช่วย