สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรสุนันท์  ประสาทชัย
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกวิศรา  ปานแก้ว
2. เด็กหญิงเพลงอักษร  วงศ์อุทัย
 
1. นายพนัส  ภิรมย์รักษ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ด้วงแดง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ชูเมือง
 
1. นายพนัส  ภิรมย์รักษ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงวันวิสา  ชูแก้ว
2. เด็กชายศุภเดช  ปากดีหวาน
 
1. นายพนัส  ภิรมย์รักษ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายปวีกรณ์  ขุนภิรัตน์
2. เด็กชายอนุรักษ์  หนูอ่อน
3. เด็กชายเจตรินทร์  ไชยทอง
 
1. นายสมศักดิ์   คงไชย
2. นางจรวย  พรหมสมบัติ