สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงสุภัสรา  คงแก้ว
 
1. นางสุพรทิพย์  ชูช่วย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูแก้ว
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 10.23 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธีรภัทร  หนูรอด
2. เด็กชายอดิเทพ  บัวเพชร
 
1. นายสมศักดิ์   คงไชย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 27.56 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพิทยุตน์  บำรุงชู
2. เด็กชายอภิเดช  ดำศรี
 
1. นายสมศักดิ์   คงไชย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 15.36 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายวัชรินทร์  รัตนพงษ์ปรีชา
2. เด็กชายศิวายุ  ซุ่นยะโม
 
1. นายสมศักดิ์   คงไชย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุธินี  ดาราหมาน
2. เด็กหญิงสุภาพร  มากแก้ว
 
1. นายสมคิด  โรจนปริทัศน์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงศศิกานต์  หนูด้วง
2. เด็กหญิงสุมิตรา  มากแก้ว
 
1. นายพนัส  ภิรมย์รักษ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หยิกซ้าย
 
1. นายพนัส  ภิรมย์รักษ์