สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงนฤมล  ห้องคลิ้ง
 
1. นางปาริชาติ  หนูทับ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงสุภัสรา  คงแก้ว
 
1. นางสุพรทิพย์  ชูช่วย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูแก้ว
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูแก้ว
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 10.23 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธีรภัทร  หนูรอด
2. เด็กชายอดิเทพ  บัวเพชร
 
1. นายสมศักดิ์   คงไชย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 27.56 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพิทยุตน์  บำรุงชู
2. เด็กชายอภิเดช  ดำศรี
 
1. นายสมศักดิ์   คงไชย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 15.36 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายวัชรินทร์  รัตนพงษ์ปรีชา
2. เด็กชายศิวายุ  ซุ่นยะโม
 
1. นายสมศักดิ์   คงไชย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนพงศ์  ทองเกลี้ยง
2. เด็กหญิงเพลงอักษร  วงศ์อุทัย
 
1. นายสมคิด  โรจนปริทัศน์
2. นางพิลาศลักษณ์  ชนะศักดิ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงสโรชา  จิดละเอียด
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เอียดขลิก
 
1. นายจเร  ชูช่วย
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุธินี  ดาราหมาน
2. เด็กหญิงสุภาพร  มากแก้ว
 
1. นายสมคิด  โรจนปริทัศน์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวิศรา  ปานแก้ว
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรีดารักษ์  แก้วสองศรี
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรสุนันท์  ประสาทชัย
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร์  ชูแก้ว
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสวภัทร  สายจันทร์
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายเทวราช  พิชัยยุทษ์
 
1. นางจรวย  พรหมสมบัติ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณิชาดา  ทองเย็น
 
1. นางปาริชาติ  หนูทับ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกวิศรา  ปานแก้ว
2. เด็กหญิงเพลงอักษร  วงศ์อุทัย
 
1. นายพนัส  ภิรมย์รักษ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ด้วงแดง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ชูเมือง
 
1. นายพนัส  ภิรมย์รักษ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงศศิกานต์  หนูด้วง
2. เด็กหญิงสุมิตรา  มากแก้ว
 
1. นายพนัส  ภิรมย์รักษ์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงวันวิสา  ชูแก้ว
2. เด็กชายศุภเดช  ปากดีหวาน
 
1. นายพนัส  ภิรมย์รักษ์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หยิกซ้าย
 
1. นายพนัส  ภิรมย์รักษ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายปวีกรณ์  ขุนภิรัตน์
2. เด็กชายอนุรักษ์  หนูอ่อน
3. เด็กชายเจตรินทร์  ไชยทอง
 
1. นายสมศักดิ์   คงไชย
2. นางจรวย  พรหมสมบัติ
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายนิธิกร  สังข์ทรัพย์
2. เด็กชายปฐมพร  นวลแก้ว
3. เด็กหญิงสุภัสรา  คงแก้ว
 
1. นายสมศักดิ์   คงไชย
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายติณณภพ  นิพลเดช
2. นายพิชัยยุทธ  คงกระพันธ์
3. เด็กชายสวภัทร  สายจันทร์
 
1. นายสมศักดิ์   คงไชย
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หยิกซ้าย
2. เด็กหญิงสุนิษา  จันทร์คง
3. เด็กหญิงสุภาพร  มากแก้ว
 
1. นางสุพรทิพย์  ชูช่วย