สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  หนูรุ่น
 
1. นางชินาธิป  เมฆนิติ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 10 1. เด็กชายธนพัฒน์  พรหมยา
2. เด็กชายปภังกร  ไตริน
 
1. นางสาววราพร  จงรักษ์
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ชูเสือหึง
 
1. นางกฤติพร  วังบุญคง