สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.79 เงิน 22 1. เด็กชายพงศ์วัฒน์  ช่วยบรรจง
2. เด็กหญิงสุนันทา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางบุปผา  คงช่วย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาทะ
 
1. นางเฉลิมศรี  เรืองรอด
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาทะ
 
1. นางเฉลิมศรี  เรืองรอด
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงอัคคัญญ์พริมา   เสนทอง
 
1. นางเฉลิมศรี  เรืองรอด
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กชายนฤบดี  มากยก
2. เด็กชายภีตภัทร  ประดงจงเนตร
 
1. นางสาววราพร  จงรักษ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คังฆะ
2. เด็กชายศราวุธ  อนุจร
 
1. นางสาวนันทธิญา  สรรเสริญ