สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองโต
 
1. นางชินาธิป  เมฆนิติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงณัฏฐิรา  ถาวรสัง
2. เด็กหญิงเพชรไพลิน  อินทนุพัฒน์
 
1. นางชินาธิป  เมฆนิติ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 5 1. นางสาวเพชรฟ้า  บ่อแก้ว
 
1. นางสาวนันทธิญา   สรรเสริญ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายศุภณัฐ  อินทองปาน
2. เด็กหญิงอัญฑิกา  พรมด้วง
3. เด็กหญิงโยสิตา  เนียมสุ้น
 
1. นางสุพรรณี  สนธิเมือง
2. นายสมหมาย  ทิพย์กองลาศ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายคีตวัฒน์  ถาวรสัง
2. เด็กชายธิติภูมิ   ขาวสุด
 
1. นายสมหมาย  ทิพย์กองลาศ