สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 24 1. นางสาวอาภัสรา  ชัยโชติ
 
1. นางชินาธิป  เมฆนิติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองโต
 
1. นางชินาธิป  เมฆนิติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บรรจงเกื้อ
 
1. นางชินาธิป  เมฆนิติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  หนูรุ่น
 
1. นางชินาธิป  เมฆนิติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงณัฏฐิรา  ถาวรสัง
2. เด็กหญิงเพชรไพลิน  อินทนุพัฒน์
 
1. นางชินาธิป  เมฆนิติ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 5 1. นางสาวเพชรฟ้า  บ่อแก้ว
 
1. นางสาวนันทธิญา   สรรเสริญ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายศุภณัฐ  อินทองปาน
2. เด็กหญิงอัญฑิกา  พรมด้วง
3. เด็กหญิงโยสิตา  เนียมสุ้น
 
1. นางสุพรรณี  สนธิเมือง
2. นายสมหมาย  ทิพย์กองลาศ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายคีตวัฒน์  ถาวรสัง
2. เด็กชายธิติภูมิ   ขาวสุด
 
1. นายสมหมาย  ทิพย์กองลาศ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.79 เงิน 22 1. เด็กชายพงศ์วัฒน์  ช่วยบรรจง
2. เด็กหญิงสุนันทา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางบุปผา  คงช่วย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาทะ
 
1. นางเฉลิมศรี  เรืองรอด
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาทะ
 
1. นางเฉลิมศรี  เรืองรอด
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศีรีภาพ
 
1. นางเฉลิมศรี  เรืองรอด
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงอัคคัญญ์พริมา   เสนทอง
 
1. นางเฉลิมศรี  เรืองรอด
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติพันธ์   บรรจงสุทธิ์
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  ขนานชี
3. เด็กชายธีระชัย  นวลเฉย
4. เด็กชายพิชชากร   บุญแสวง
5. เด็กชายวีรยุทธ์  สุขท่าพระยา
6. เด็กชายอภิรักษ์   แก้วหลิน
 
1. นางขวัญหทัย  มณีวงศ์
2. นายชินาธิป  เมฆนิติ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 10 1. เด็กชายธนพัฒน์  พรหมยา
2. เด็กชายปภังกร  ไตริน
 
1. นางสาววราพร  จงรักษ์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กชายนฤบดี  มากยก
2. เด็กชายภีตภัทร  ประดงจงเนตร
 
1. นางสาววราพร  จงรักษ์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คังฆะ
2. เด็กชายศราวุธ  อนุจร
 
1. นางสาวนันทธิญา  สรรเสริญ
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ชูเสือหึง
 
1. นางกฤติพร  วังบุญคง