สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วปาน
 
1. นางวิไล  ดิษฐรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงเพชรลดา  คงแก้ว
 
1. นางวิไล  ดิษฐรักษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  ขุนทองจันทร์
2. เด็กชายอนุพงศ์  บุญสิน
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
2. นางสาวเพ็ชรรัตน์  นวลช่วย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.92 ทอง 20 1. เด็กชายนัฐพงค์  แก้วแสงอ่อน
2. เด็กหญิงวริศรา  แป๊ะอุ้ย
 
1. นางพรรณี  หนูทอง
2. นางกาญจนา  แป้นทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธีรนันท์  พาโอภาส
 
1. นางพรรณี  หนูทอง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรกมล  หนูทอง
2. เด็กหญิงธัญสินี  คงแก้ว
 
1. นายจันทร์ประสิทธิ์  ศรีชู
2. นางประไพพรรณ   ชาตรี
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ทั่นเส้ง
2. เด็กหญิงอังคณา  บัวทองคำ
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
2. นางสาวเพ็ชรรัตน์  นวลช่วย
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ทองเหลือ
2. เด็กหญิงนัดทิชา  จันทวงศ์
3. เด็กหญิงรัตนวดี  รัตนรัตน์
 
1. นางสิภาภรณ์  อริยกุลนิมิต