สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. นางสาวจุฑามาศ  ศิริพิชญ์ตระกูล
2. นางสาวสายสุดา  มะลิชู
3. นางสาวอัสมา  ชูกลิ่น
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
2. นางสาวเพ็ชรรัตน์  นวลช่วย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอัญชิสา   บุญทองใหม่
 
1. นางพรรณี  หนูทอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงกัลยา  หนูทอง
 
1. นางสุจินดา  ชูเพชร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐริกา  พูลแก้ว
 
1. นางสุจินดา  ชูเพชร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 60.33 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงพลอยพญา  ทองปานดี
 
1. นางสุจินดา  ชูเพชร
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายฐิติวัตน์  ทองส่งโสม
2. เด็กชายเจษฎากร  เขียวเข็ม
 
1. นายจันทร์ประสิทธิ์  ศรีชู
2. นางประไพพรรณ   ชาตรี
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนภัทร  ขุนทองจันทร์
2. เด็กชายอนุพงศ์  บุญสิน
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
2. นางสาวเพ็ชรรัตน์  นวลช่วย