สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 21 1. นางสาววิไลพร  ฝอยทอง
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันทร์เวด
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เลาหะสราญ
3. เด็กหญิงณิชาพัชร์  ซื่อพูลทรัพย์
 
1. นางบำเพ็ญ  เกตุชาติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกฤติมุข  ใจหนัก
2. เด็กหญิงณัฐกมล  คงใส
3. เด็กหญิงธนิสร  พรหมทอง
 
1. นางวาสนา  ด้วงยาง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 1. นางสาวณัฐธิต  ชูเงิน
2. เด็กหญิงแพรไพพร  ขุนทองจันทร์
 
1. นางประไพพรรณ  ชาตรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายดรัณภพ  ฆ้องนอก
2. เด็กชายสุรธัช  จันทร์ทองเดช
 
1. นายจันทร์ประสิทธิ์  ศรีชู
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนภัทร  บัวจันทร์
2. เด็กชายศรยุทธ  แก้วปาน
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
2. นายจันทร์ประสิทธิ์  ศรีชู
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรวุุฒิ  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายศิลปชัย  แก้วบุญเรือง
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
2. นายจันทร์ประสิทธิ์  ศรีชู