สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วปาน
 
1. นางวิไล  ดิษฐรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สังข์ช่วย
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 21 1. นางสาววิไลพร  ฝอยทอง
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงเพชรลดา  คงแก้ว
 
1. นางวิไล  ดิษฐรักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ขำประไพ
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันทร์เวด
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เลาหะสราญ
3. เด็กหญิงณิชาพัชร์  ซื่อพูลทรัพย์
 
1. นางบำเพ็ญ  เกตุชาติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกฤติมุข  ใจหนัก
2. เด็กหญิงณัฐกมล  คงใส
3. เด็กหญิงธนิสร  พรหมทอง
 
1. นางวาสนา  ด้วงยาง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. นางสาวจุฑามาศ  ศิริพิชญ์ตระกูล
2. นางสาวสายสุดา  มะลิชู
3. นางสาวอัสมา  ชูกลิ่น
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
2. นางสาวเพ็ชรรัตน์  นวลช่วย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 1. นางสาวณัฐธิต  ชูเงิน
2. เด็กหญิงแพรไพพร  ขุนทองจันทร์
 
1. นางประไพพรรณ  ชาตรี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  ขุนทองจันทร์
2. เด็กชายอนุพงศ์  บุญสิน
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
2. นางสาวเพ็ชรรัตน์  นวลช่วย
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายดรัณภพ  ฆ้องนอก
2. เด็กชายสุรธัช  จันทร์ทองเดช
 
1. นายจันทร์ประสิทธิ์  ศรีชู
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.92 ทอง 20 1. เด็กชายนัฐพงค์  แก้วแสงอ่อน
2. เด็กหญิงวริศรา  แป๊ะอุ้ย
 
1. นางพรรณี  หนูทอง
2. นางกาญจนา  แป้นทอง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอัญชิสา   บุญทองใหม่
 
1. นางพรรณี  หนูทอง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายอนุวัฒน์  สารักษ์
 
1. นางพรรณี  หนูทอง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธีรนันท์  พาโอภาส
 
1. นางพรรณี  หนูทอง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจิราพัชร  ดำจันทร์
 
1. นางพรรณี  หนูทอง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงกัลยา  หนูทอง
 
1. นางสุจินดา  ชูเพชร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐริกา  พูลแก้ว
 
1. นางสุจินดา  ชูเพชร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 60.33 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงพลอยพญา  ทองปานดี
 
1. นางสุจินดา  ชูเพชร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ณ สุวรรณ
 
1. นางสุจินดา  ชูเพชร
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรกมล  หนูทอง
2. เด็กหญิงธัญสินี  คงแก้ว
 
1. นายจันทร์ประสิทธิ์  ศรีชู
2. นางประไพพรรณ   ชาตรี
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ทั่นเส้ง
2. เด็กหญิงอังคณา  บัวทองคำ
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
2. นางสาวเพ็ชรรัตน์  นวลช่วย
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพีรวัฒน์  เขียวเข็ม
2. เด็กหญิงอัจฉรา  บัวเพ็ชร
 
1. นางประไพพรรณ  ชาตรี
2. นายจันทร์ประสิทธิ์  ศรีชู
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนภัทร  บัวจันทร์
2. เด็กชายศรยุทธ  แก้วปาน
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
2. นายจันทร์ประสิทธิ์  ศรีชู
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรวุุฒิ  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายศิลปชัย  แก้วบุญเรือง
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
2. นายจันทร์ประสิทธิ์  ศรีชู
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงภรณ์ไพรำ  คุ้มโภคา
2. เด็กหญิงวริศรา  จันทร์เนียม
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
2. นางสาวเพ็ชรรัตน์  นวลช่วย
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขุนทองจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูเงิน
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
2. นายจันทร์ประสิทธิ์  ศรีชู
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายฐิติวัตน์  ทองส่งโสม
2. เด็กชายเจษฎากร  เขียวเข็ม
 
1. นายจันทร์ประสิทธิ์  ศรีชู
2. นางประไพพรรณ   ชาตรี
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนภัทร  ขุนทองจันทร์
2. เด็กชายอนุพงศ์  บุญสิน
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
2. นางสาวเพ็ชรรัตน์  นวลช่วย
 
30 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ทองเหลือ
2. เด็กหญิงนัดทิชา  จันทวงศ์
3. เด็กหญิงรัตนวดี  รัตนรัตน์
 
1. นางสิภาภรณ์  อริยกุลนิมิต