สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางแรด สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธีระเดช  พัฒน์คง
2. เด็กชายอธิชา  สินชู
 
1. นายยงยุทธ์  เลขจิตร
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนัฎฐกานต์  แก้วคง
2. เด็กหญิงปาณิศา  สิทธิสาร
 
1. นายยงยุทธ์  เลขจิตร
2. นางสมพร  ช่วยสมบัติ