สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางวัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรชยา  วาตะ
 
1. นางณภัสกร  ญวนทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายอรรถพล  คงเหลือ
 
1. นางสุรีรัตน์  บุญเพชร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงจิรชยา  วาตะ
 
1. นางอรอุมา  บุญศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธารฤทัย  เปียศรี
 
1. นางสุนีย์  ทิพย์กองลาศ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงกิตติมา  หยองบางไทร
2. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  บำรงศรี
 
1. นางอุไรวรรณ  สมพืช
2. นางสุนีย์  ทิพย์กองลาศ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวัชรี  กล้าหาญ
 
1. นางบุษบา  เย็นรักษา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวัชรี  กล้าหาญ
 
1. นางบุษบา  เย็นรักษา
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงจิรชยา  วาตะ
2. เด็กหญิงสุปราณี  เทียนทอง
 
1. นางอรอุมา  บุญศรี
2. นางณภัสกร  ญวนทอง