สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.6 ทอง 14 1. เด็กหญิงสุวรรณษา  นุ่นบุญคง
2. เด็กชายเพชร   ตะเพียนทอง
 
1. นางราตรี   สังข์ช่วย
2. นางปนัดดา   อินทรรักษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.46 ทอง 15 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   โตคชเวช
2. เด็กหญิงสุชาดา   เพ็ชรรัตน์
 
1. นางราตรี   สังข์ช่วย
2. นางปนัดดา   อินทรรักษ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   หนูปุ้ย
2. เด็กชายธนัทพนธ์   สังข์ด้วงยาง
3. เด็กชายนัฐวัฒน์   ช่วยเกิด
 
1. นางระวิวรรณ   หนูหวาน
2. นางอนงค์  ช่วยเกิด
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายธีรภัทร   พริบด้วง
2. เด็กชายธีรเดช   แซ่อุ้ย
3. เด็กชายบัญญพนต์   แซ่กัง
4. เด็กชายภูมิพัฒน์   บุญทองใหม่
5. เด็กชายยศกร   ทองรัตน์
6. เด็กชายวรากร   คงเหล่
 
1. นางราตรี   สังข์ช่วย
2. นางสาวสุมิตรตรา   จันทร์ปาน
3. นายสายันต์  คงจันทร์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.03 ทอง 4 1. เด็กชายนพเดช   สองเมือง
 
1. นางสาวสุมิตรตรา   จันทร์ปาน