สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงปภาศิริ   นวมเจริญ
2. เด็กหญิงศิริวรรณา   หนูปุ้ย
 
1. นางอนงค์  ช่วยเกิด
2. นางปนัดดา  อินทรรักษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 36.84 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายภูมิเดช   สุขแก้ว
2. เด็กชายไพโรจน์   กระจาดเงิน
 
1. นางสาวสุมิตรตรา   จันทร์ปาน