สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงปภาศิริ   นวมเจริญ
2. เด็กหญิงศิริวรรณา   หนูปุ้ย
 
1. นางอนงค์  ช่วยเกิด
2. นางปนัดดา  อินทรรักษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 36.84 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายภูมิเดช   สุขแก้ว
2. เด็กชายไพโรจน์   กระจาดเงิน
 
1. นางสาวสุมิตรตรา   จันทร์ปาน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.6 ทอง 14 1. เด็กหญิงสุวรรณษา  นุ่นบุญคง
2. เด็กชายเพชร   ตะเพียนทอง
 
1. นางราตรี   สังข์ช่วย
2. นางปนัดดา   อินทรรักษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.46 ทอง 15 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   โตคชเวช
2. เด็กหญิงสุชาดา   เพ็ชรรัตน์
 
1. นางราตรี   สังข์ช่วย
2. นางปนัดดา   อินทรรักษ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศศิธร   คงทรัพย์
2. เด็กหญิงสุฑารัตน์   หนูปุ้ย
 
1. นางระวิวรรณ   หนูหวาน
2. นางอนงค์  ช่วยเกิด
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ศรีเมฆ
2. เด็กหญิงสิริยาภรณ์   หนูอ่อน
 
1. นางอนงค์  ช่วยเกิด
2. นางระวิวรรณ   หนูหวาน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงกลิกา   แสงชู
2. เด็กหญิงฉัตรศลิษา   สุวรรณขำ
3. เด็กชายปราบภพ   พุทธรัสสุ
 
1. นางอนงค์  ช่วยเกิด
2. นางระวิวรรณ   หนูหวาน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   หนูปุ้ย
2. เด็กชายธนัทพนธ์   สังข์ด้วงยาง
3. เด็กชายนัฐวัฒน์   ช่วยเกิด
 
1. นางระวิวรรณ   หนูหวาน
2. นางอนงค์  ช่วยเกิด
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.33 เงิน 8 1. เด็กชายพงศธร   ศรีสุธรรม
 
1. นางระวิวรรณ   หนูหวาน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงปาริชาติ   ก้าวซ้วน
 
1. นางระวิวรรณ   หนูหวาน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.33 เงิน 6 1. เด็กชายปิยศักดิ์   หัตถิยา
 
1. นางระวิวรรณ   หนูหวาน
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60.5 ทองแดง 26 1. เด็กชายณฑนนท์   สุขแก้ว
2. เด็กชายปรินทร   แดงด้วง
3. เด็กชายปิยพัฒน์   บุญรอดชู
4. เด็กชายพีรวัส   บุญทองใหม่
5. เด็กชายสิทธิชัย   เรืองสังข์
6. เด็กชายอิทธิพัทธ์   รักษ์แก้ว
 
1. นางปนัดดา   อินทรรักษ์
2. นายจรรยา   สันประภา
3. นายสายันต์  คงจันทร์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายธีรภัทร   พริบด้วง
2. เด็กชายธีรเดช   แซ่อุ้ย
3. เด็กชายบัญญพนต์   แซ่กัง
4. เด็กชายภูมิพัฒน์   บุญทองใหม่
5. เด็กชายยศกร   ทองรัตน์
6. เด็กชายวรากร   คงเหล่
 
1. นางราตรี   สังข์ช่วย
2. นางสาวสุมิตรตรา   จันทร์ปาน
3. นายสายันต์  คงจันทร์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิตตินทร์   คงทรัพย์
2. เด็กหญิงชนิตา   ปานเมือง
3. เด็กหญิงณัฑสุดา   บุญสินธุ์
 
1. นายจรรยา   สันประภา
2. นายสายันต์  คงจันทร์
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิณณภัส   แก้วแสงอ่อน
2. เด็กหญิงชัญญานุช  มนต์แก้ว
3. เด็กหญิงพิชชานันท์   บัวแก้ว
 
1. นางสาวกัลยกร   สุวรรณขำ
2. นางอนงค์  ช่วยเกิด
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.03 ทอง 4 1. เด็กชายนพเดช   สองเมือง
 
1. นางสาวสุมิตรตรา   จันทร์ปาน