สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลายราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงประภาศิริ  เบ็ญจกาญจน์
 
1. นางมณฑา  จงไกรจักร
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงบุษริน  อาจเส็ม
2. เด็กหญิงวิจักรขณาวดี  สิริวัฒนานุสรณ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หนูคง
 
1. นางวาสนา  ดังนิโรจน์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.33 ทอง 17 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ธุระวงศ์
2. เด็กหญิงสุฐิตา  จันทร์แก้ว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  มนนุมาตย์
 
1. นายถาพร  พันธุรัตน์