สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายรติพงศ์  มีใหม่
 
1. นางสุวรรณา  โชติทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศกร  เพ็ชรคง
 
1. นางทิพย์วิมล  ขุนแผ้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงวริศรา  สุขศรีเมือง
 
1. นางสมศรี  หนูตะพง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวเพชร
 
1. นางสุวรรณา  โชติทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศรายุทธ  พัฒนา
 
1. นางทิพย์วิมล  ขุนแผ้ว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงปพิชชา  คงฤทธิ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศิลาบุตร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.46 ทอง 11 1. เด็กหญิงพรหมเนตร  รัตนถาวร
2. เด็กชายสุรยุทธ  วงศ์ษา
 
1. นางสาวจิรภา  บุญชูวงศ์
2. นางเบญจวรรณ  พูลสวัสดิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ไชยทอง
2. เด็กหญิงคีตภัทร์  แซ่เฮง
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพชรชะนะ
4. เด็กหญิงณัฐติยา  บุญถนอม
5. เด็กหญิงปนัดดา  เจริญสุข
6. เด็กหญิงพัณณิตา  ภมรานนท์
7. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ทองคำแก้ว
8. เด็กหญิงวนัชพร  นรสิงห์
9. เด็กหญิงศรีวิไล  ทองมาก
10. เด็กหญิงอภิรดี  คงวัน
 
1. นายสุทิน  นวลพลับ
2. นางเบญจวรรณ  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวจิรภา  บุญชูวงศ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กชายกรุณพล  สุขทอง
 
1. นายอิศรศักดิ์  ขุนแผ้ว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อริยพงศ์
2. เด็กชายรัตฑากรณ์  เพชรชะนะ
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศิลาบุตร
2. นางราตรี  มั่นคง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายพีรดนย์  พฤษวานิช
2. เด็กชายภายุพัฒน์  พวงภู่
3. เด็กชายภูเบศวร์  ชูจันทร์
 
1. นางราตรี  มั่นคง
2. นางเพ็ญศรี  นาคะปฏิยุทธ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุขแท้
 
1. นายธราธิป  ส่งเสริม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐติยา  บุญถนอม
 
1. นางสุณีษา  นวลพลับ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐติยา  บุญถนอม
 
1. นางสาวจิรภา  บุญชูวงศ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐติยา  บุญถนอม
 
1. นางสุณีษา  นวลพลับ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดนุภัทร  พั่วเนี่ยว
2. เด็กชายธัญพิสิฐ  กัปปา
3. เด็กชายปพนธีร์  ศรีสุข
4. เด็กชายพงศ์ดนัย  สุขแก้ว
5. เด็กชายวรณัฐ  เถื่อนเหมือน
6. เด็กชายสานิต  สังขกาฬ
 
1. นายอิศรศักดิ์  ขุนแผ้ว
2. นางปริยากร  จันทร์คง
3. นางสาคร  เกษโร
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรนันท์  พรหมมาตร
2. เด็กชายสรยุทธ  ขอนแก้ว
 
1. นางปริยากร  จันทร์คง
2. นางสุวรรณา  โชติทอง
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงอภิรดี  คงวัน
 
1. นางจีราภรณ์  คงฤทธิ์
2. นายดนัย  ประจง
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.25 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐภัทร  หนูเล็ก
2. เด็กชายรัชชานนท์  ประทุมทอง
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  คงทอง
 
1. นางเบญจวรรณ  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวจิรภา  บุญชูวงศ์
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.99 ทอง 15 1. เด็กหญิงปุณญิศา  สังข์ฝ้าย
 
1. นางสาวอุทุมพร  ทองเทพ