สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกนกพร  แทรกสุข
 
1. นางสุวรรณา  โชติทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงวิชุดา  เพชรมาก
2. เด็กชายศรายุทธ  พัฒนา
3. เด็กหญิงโชติกา  จงวัฒนะประสิทธิ์
 
1. นางสุวรรณา  โชติทอง
2. นางทิพย์วิมล  ขุนแผ้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  รักช้าง
2. เด็กหญิงอังคณา  คงสง
 
1. นางสุวรรณา  โชติทอง
2. นางสาวอุทุมพร  ทองเทพ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนาฎนที  นิ่มเรือง
2. เด็กหญิงภาสุ  แหละปานแก้ว
 
1. นายเดโช  ด้วงคง
2. นายชัยวัฒน์  กลับดี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พงศ์พราหมณ์
2. เด็กหญิงศรัณพร  บัวทอง
 
1. นางจีราภรณ์  คงฤทธิ์
2. นางพัชนี  ทุมดี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงธนารักษ์  ศรีสังข์
 
1. นางพัชนี  ทุมดี
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงภาวินี  แดงขาว
2. เด็กชายสรวิชญ์  คงระคำ
3. เด็กชายอติวัตถ์  รัตนกิจ
 
1. นางจีราภรณ์  คงฤทธิ์
2. นางพัชนี  ทุมดี