สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายนคร  มณีศร
 
1. นางทิพย์วิมล  ขุนแผ้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวเพชร
2. เด็กหญิงวริศรา  เถื่อนเหมือน
3. เด็กหญิงสุพิชฌา  คุณวงศ์
 
1. นางสุวรรณา  โชติทอง
2. นางสาวอุทุมพร  ทองเทพ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองถวิล
 
1. นางราตรี  มั่นคง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงอุมาพร  นาคแก้ว
 
1. นางสาคร  เกษโร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 7 1. นางสาวปนัดดา  เจริญสุข
 
1. นางสุณีษา  นวลพลับ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายสรยุทธ  ขอนแก้ว
 
1. นางสาคร  เกษโร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปนัดดา  เจริญสุข
 
1. นางสุณีษา  นวลพลับ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 57.31 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิรวิทย์  เพชรมาก
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พรามณี
 
1. นายเอกรัตน์  กลับดี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 7.26 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายจารุวิทย์  เฮงอินรักษา
2. เด็กชายอภิชาติ  เดชขนาน
 
1. นายเอกรัตน์  กลับดี
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 11.64 เข้าร่วม 9 1. นายณัฐพงค์  ช่วยเมือง
2. นายวันเฉลิม  ทองคำ
 
1. นางอำนวย  ประจง
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 5 1. นางสาวจุฑามาศ  อ้นบางเขน
2. นางสาวเมตตา  ไกรไทย
 
1. นางสุณีษา  นวลพลับ
2. นายสุทิน  นวลพลับ