สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายรติพงศ์  มีใหม่
 
1. นางสุวรรณา  โชติทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศกร  เพ็ชรคง
 
1. นางทิพย์วิมล  ขุนแผ้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงรริญญา  ชัยวาที
 
1. นางสมศรี  หนูตะพง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกนกพร  แทรกสุข
 
1. นางสุวรรณา  โชติทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายนคร  มณีศร
 
1. นางทิพย์วิมล  ขุนแผ้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงวริศรา  สุขศรีเมือง
 
1. นางสมศรี  หนูตะพง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวเพชร
 
1. นางสุวรรณา  โชติทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศรายุทธ  พัฒนา
 
1. นางทิพย์วิมล  ขุนแผ้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวเพชร
2. เด็กหญิงวริศรา  เถื่อนเหมือน
3. เด็กหญิงสุพิชฌา  คุณวงศ์
 
1. นางสุวรรณา  โชติทอง
2. นางสาวอุทุมพร  ทองเทพ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงวิชุดา  เพชรมาก
2. เด็กชายศรายุทธ  พัฒนา
3. เด็กหญิงโชติกา  จงวัฒนะประสิทธิ์
 
1. นางสุวรรณา  โชติทอง
2. นางทิพย์วิมล  ขุนแผ้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  รักช้าง
2. เด็กหญิงอังคณา  คงสง
 
1. นางสุวรรณา  โชติทอง
2. นางสาวอุทุมพร  ทองเทพ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองถวิล
 
1. นางราตรี  มั่นคง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงอุมาพร  นาคแก้ว
 
1. นางสาคร  เกษโร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 7 1. นางสาวปนัดดา  เจริญสุข
 
1. นางสุณีษา  นวลพลับ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายสรยุทธ  ขอนแก้ว
 
1. นางสาคร  เกษโร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปนัดดา  เจริญสุข
 
1. นางสุณีษา  นวลพลับ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 57.31 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิรวิทย์  เพชรมาก
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พรามณี
 
1. นายเอกรัตน์  กลับดี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศ์ภัทร  เชยการ
2. เด็กชายภราดร  ทองเกิด
 
1. นายเอกรัตน์  กลับดี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 7.26 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายจารุวิทย์  เฮงอินรักษา
2. เด็กชายอภิชาติ  เดชขนาน
 
1. นายเอกรัตน์  กลับดี
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70.89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษณพงศ์  พลศร
2. นายธนวัฒน์  เกราะแก้ว
 
1. นางอำนวย  ประจง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 11.64 เข้าร่วม 9 1. นายณัฐพงค์  ช่วยเมือง
2. นายวันเฉลิม  ทองคำ
 
1. นางอำนวย  ประจง
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงปพิชชา  คงฤทธิ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศิลาบุตร
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.46 ทอง 11 1. เด็กหญิงพรหมเนตร  รัตนถาวร
2. เด็กชายสุรยุทธ  วงศ์ษา
 
1. นางสาวจิรภา  บุญชูวงศ์
2. นางเบญจวรรณ  พูลสวัสดิ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ไชยทอง
2. เด็กหญิงคีตภัทร์  แซ่เฮง
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพชรชะนะ
4. เด็กหญิงณัฐติยา  บุญถนอม
5. เด็กหญิงปนัดดา  เจริญสุข
6. เด็กหญิงพัณณิตา  ภมรานนท์
7. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ทองคำแก้ว
8. เด็กหญิงวนัชพร  นรสิงห์
9. เด็กหญิงศรีวิไล  ทองมาก
10. เด็กหญิงอภิรดี  คงวัน
 
1. นายสุทิน  นวลพลับ
2. นางเบญจวรรณ  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวจิรภา  บุญชูวงศ์
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนาฎนที  นิ่มเรือง
2. เด็กหญิงภาสุ  แหละปานแก้ว
 
1. นายเดโช  ด้วงคง
2. นายชัยวัฒน์  กลับดี
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 5 1. นางสาวจุฑามาศ  อ้นบางเขน
2. นางสาวเมตตา  ไกรไทย
 
1. นางสุณีษา  นวลพลับ
2. นายสุทิน  นวลพลับ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กชายกรุณพล  สุขทอง
 
1. นายอิศรศักดิ์  ขุนแผ้ว
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อริยพงศ์
2. เด็กชายรัตฑากรณ์  เพชรชะนะ
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศิลาบุตร
2. นางราตรี  มั่นคง
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พงศ์พราหมณ์
2. เด็กหญิงศรัณพร  บัวทอง
 
1. นางจีราภรณ์  คงฤทธิ์
2. นางพัชนี  ทุมดี
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายพีรดนย์  พฤษวานิช
2. เด็กชายภายุพัฒน์  พวงภู่
3. เด็กชายภูเบศวร์  ชูจันทร์
 
1. นางราตรี  มั่นคง
2. นางเพ็ญศรี  นาคะปฏิยุทธ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงธนารักษ์  ศรีสังข์
 
1. นางพัชนี  ทุมดี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - - - 1. นางสาวพิมพ์พิศา  ทองคำแก้ว
 
1. นายธราธิป  ส่งเสริม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวพิมพ์พิศา  ทองคำแก้ว
 
1. นางสุณีษา  นวลพลับ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุขแท้
 
1. นายธราธิป  ส่งเสริม
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐติยา  บุญถนอม
 
1. นางสุณีษา  นวลพลับ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรยุทธ  วงศ์ษา
 
1. นางสาวจิรภา  บุญชูวงศ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐติยา  บุญถนอม
 
1. นางสาวจิรภา  บุญชูวงศ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุขแท้
 
1. นายธราธิป  ส่งเสริม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐติยา  บุญถนอม
 
1. นางสุณีษา  นวลพลับ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ไชยทอง
2. เด็กชายกิตติพงศ์  ลี่จ้วน
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูประจง
4. เด็กหญิงกุลธิดา  คำชู
5. เด็กหญิงคีตภัทร์  แซ่เฮง
6. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  เนียมสุ้น
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  อ้นบางเขน
8. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพชรชะนะ
9. เด็กหญิงณัฐติยา  บุญถนอม
10. เด็กชายณัฐภัทร  หนูเล็ก
11. เด็กชายธนกร   พรรณโกมุท
12. เด็กหญิงนภัสวรรณ   หนูพุ่ม
13. เด็กหญิงปนัดดา  เจริญสุข
14. เด็กหญิงพรหมเนตร  รัตนถาวร
15. เด็กหญิงพัณณิตา  ภมรานนท์
16. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ทองคำแก้ว
17. เด็กหญิงภัชณภา  ถาวรวุธ
18. เด็กหญิงยุวดี  หนูใหม่
19. เด็กชายรัชชานนท์  ประทุมทอง
20. เด็กหญิงวนัชพร  นรสิงห์
21. เด็กชายวัชรพงษ์   ซั่นกุล
22. เด็กหญิงวิชุดา  เพชรมาก
23. เด็กชายวีระพงค์  ละอองแก้ว
24. เด็กหญิงศรีวิไล  ทองมาก
25. เด็กหญิงศศิกานต์  ขนานเภา
26. เด็กชายศุภวัฒน์   เซ็นเจริญ
27. เด็กหญิงสิริกร  ฤทธิ์สุวรรณ
28. เด็กชายสุรยุทธ  วงศ์ษา
29. เด็กชายสุรเชษฐ์  คงทอง
30. เด็กหญิงอภิรดี  คงวัน
31. เด็กหญิงอัมภา  ขันทอง
32. เด็กหญิงเทพปรียา  ทองขาว
33. เด็กหญิงเมจิรา  ถนอมสิน
34. เด็กหญิงเมตตา  ไกรไทย
35. เด็กหญิงโชติกา  จงวัฒนะประสิทธิ์
 
1. นายสุทิน  นวลพลับ
2. นางเบญจวรรณ  พูลสวัสดิ์
3. นางสุณีษา  นวลพลับ
4. นางอำนวย  ประจง
5. นางสาวจิรภา  บุญชูวงศ์
6. นายสุเทพ  รัตนรัตน์
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดนุภัทร  พั่วเนี่ยว
2. เด็กชายธัญพิสิฐ  กัปปา
3. เด็กชายปพนธีร์  ศรีสุข
4. เด็กชายพงศ์ดนัย  สุขแก้ว
5. เด็กชายวรณัฐ  เถื่อนเหมือน
6. เด็กชายสานิต  สังขกาฬ
 
1. นายอิศรศักดิ์  ขุนแผ้ว
2. นางปริยากร  จันทร์คง
3. นางสาคร  เกษโร
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  เมืองบรรจง
3. เด็กชายพงศกร  เพ็ชรคง
 
1. นางทิพย์วิมล  ขุนแผ้ว
2. นางสุวรรณา  โชติทอง
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ปิ่นแก่ว
2. เด็กชายศุภกิจ  แก้วเพ็งกรอ
 
1. นางปริยากร  จันทร์คง
2. นางสุวรรณา  โชติทอง
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรนันท์  พรหมมาตร
2. เด็กชายสรยุทธ  ขอนแก้ว
 
1. นางปริยากร  จันทร์คง
2. นางสุวรรณา  โชติทอง
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงอภิรดี  คงวัน
 
1. นางจีราภรณ์  คงฤทธิ์
2. นายดนัย  ประจง
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.25 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐภัทร  หนูเล็ก
2. เด็กชายรัชชานนท์  ประทุมทอง
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  คงทอง
 
1. นางเบญจวรรณ  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวจิรภา  บุญชูวงศ์
 
47 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงภาวินี  แดงขาว
2. เด็กชายสรวิชญ์  คงระคำ
3. เด็กชายอติวัตถ์  รัตนกิจ
 
1. นางจีราภรณ์  คงฤทธิ์
2. นางพัชนี  ทุมดี
 
48 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายรสกร  ช่วยส่ง
 
1. นางเรณู  คงมณี
 
49 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐวิกา  เอี่ยมสำอาง
2. เด็กชายราชัญ  ทองสุข
 
1. นางเรณู  คงมณี
2. นางสาวอุทุมพร  ทองเทพ
 
50 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.99 ทอง 15 1. เด็กหญิงปุณญิศา  สังข์ฝ้าย
 
1. นางสาวอุทุมพร  ทองเทพ
 
51 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวิริยะ  ถนนแก้ว
 
1. นางสาวอุทุมพร  ทองเทพ
 
52 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายจิรภัทร  เอียดขนาน
2. เด็กชายชัยรัตน์  แสนเดช
3. เด็กชายณัฐพฤทธิ์  ดวงมะลิ
4. เด็กชายวัชรพล  สุขศรีเมือง
5. เด็กชายเอกสิทธิ์  รักบางบูรณ์
 
1. นางเรณู  คงมณี
2. นางสาวอุทุมพร  ทองเทพ