สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากพรุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แคนศรี
 
1. นางวรางคนาง  ชูแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงอภัสรา  พงษ์เกื้อ
 
1. นางสาวอภิรดี  อ่อนเกตุพล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เพชรคงแก้ว
 
1. นางสาวอภิรดี  อ่อนเกตุพล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 11.81 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายชนัสนันท์  เรืองดิษฐ
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  บุญศรีโรจน์
 
1. นางชนกพร  อารยะทรงศักดิ์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเกสิณี  เพชรรัตน์
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ช่วยสถิต
 
1. นางวรางคนาง  ชูแก้ว
2. นางสาววันนิสา  สังจันทร์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจิราพัชร  รักษ์ทิพย์
2. เด็กหญิงอภิชยา  ด้วงสิน
 
1. นางวรางคนาง  ชูแก้ว
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  โพธาราม
2. เด็กหญิงมลชญา  ณ วังอ่าง
 
1. นางวรางคนาง  ชูแก้ว
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.75 ทอง 6 1. เด็กชายจตุพงศ์  สงดำ
2. เด็กชายภูริภูมิ  จันทร์ประทุม
3. เด็กชายวิทยา  เทพทอง
 
1. นางชนกพร  อารยะทรงศักดิ์