สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าแชง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุตารีย์   กองม่วง
 
1. นายสุภรณ์   รอดเกลี้ยง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 31.58 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธวัฒน์ชัย   ยังอุ่น
2. เด็กชายสิทธิชัย   พรหมชาติ
 
1. นางชุบ    เชื้อสกุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.59 ทอง 25 1. เด็กหญิงญาณี    เถาว์เป็น
2. เด็กชายณัฐพล   มาฆะโว
 
1. นางพรทิพย์   ศรีจินดา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.13 ทอง 17 1. เด็กหญิงธิดาชนก   จันทร์ทอง
2. เด็กชายพงศ์ภัค   บัวบุญ
 
1. นางพรทิพย์   ศรีจินดา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวารุพร   พวานุวงค์
2. เด็กชายหัตถชัย   ดำบ้านใหม่
 
1. นางชุบ   เชื้อสกุล
2. นายสุภรณ์  รอดเกลี้ยง
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.7 ทอง 12 1. เด็กชายยศกร   ขวัญคีรี
 
1. นางยินดี  สมพูเวช