สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   บัวโชติ
 
1. นางรัชนี   พรหมเสนีย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายราเชนทร์   สะหรี่
 
1. นางสาวสุธาทิพย์   สังข์สิงห์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   แซ่เฮง
 
1. นางสาวสุธาทิพย์   สังข์สิงห์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 18 1. เด็กชายภูวเรศ   ตำพู
 
1. นางปริศนา   ด่านวัฒนา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายมารุต   เจ๊ะหมะ
 
1. นางพิกุล   ชลสาคร
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนัชชา   แหวเด็ง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   หนิหวัน
 
1. นายคำนึง   ยวงทอง
2. นางพิกุล   ชลสาคร
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาริซ่า   ปะผล
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   คงวัดใหม่
3. เด็กหญิงวรรณษา   เหมหมัน
 
1. นางอรทัย   ยมสวัสดิ์
2. นางสาวศิริวรรณ   วีระนันทสิน
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.66 ทอง 6 1. เด็กชายรอซี  แขกพงศ์
 
1. นางรัชนี  พรหมเสนีย์