สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชุติวัติ  หนูรุ่น
2. เด็กหญิงณัฐฐิตา  ชีช้าง
3. เด็กชายเมษา  ทองเกียรติ
 
1. นางณษรา  ยินเจริญ
2. นางสาวภิญญดา  จันทร์สุด
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงธวัลยา  สิงไกร
2. เด็กชายธีรพงศ์  คงแก้ว
3. เด็กชายอรรถกร  ขุนจันทร์
 
1. นางณษรา  ยินเจริญ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษกร  กำจร
2. เด็กชายธัษนัน  ณ แก้ว
3. เด็กชายนวภัทร  เขียวแก้ว
4. เด็กชายบุญฤทธิ์  คงหวัง
5. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทองเกียรติ
 
1. นางณษรา  ยินเจริญ
2. นางสุคนธ์  มีเสน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปณิตา  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงปวีณา  เรืองคง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คงแก้ว
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองเอียด
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  เดชเกิด
 
1. นางณษรา  ยินเจริญ
2. นางสุคนธ์  มีเสน
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายกฤษฎา  แก่นแก้ว
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  ปานหมี
3. เด็กชายอธิชา  จันทร์ทองอ่อน
 
1. นางณษรา  ยินเจริญ
2. นางสาวภิญญดา  จันทร์สุด
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดาวรัชฎา  ใจยา
2. เด็กชายภานุพงศ์  คงแก้ว
3. เด็กหญิงภาวิณี  เชื้อฉลาด
 
1. นางณษรา  ยินเจริญ
2. นางสาวภิญญดา  จันทร์สุด