สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำหัก สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  รักษาพล
 
1. นางศศิธร  ฝอยทอง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงศศิธร  บุญรัตน์
2. เด็กหญิงอิศรา  เมืองประทับ
 
1. นางกรรณิกา  สาระรักษ์
2. นางสาวป.กุสุมาลย์  สุวรรณรัตน์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  รักษายศ
2. เด็กหญิงรุ่งระวี  ฤทธิจันทร์
 
1. นางกรรณิกา  สาระรักษ์
2. นางสาวป.กุสุมาลย์  สุวรรณรัตน์
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 10 1. เด็กชายชัชชัย  ทองรอด
2. เด็กชายภูวิศ  ณะรัตนโช
3. เด็กหญิงวิรากานต์  หนูสง
 
1. นางนงนุช  สุภาเพ็ชร
2. นางวิยดา  รักประทุม