สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำหัก สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  รักษาพล
 
1. นางศศิธร  ฝอยทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงคริมา  หลีน้อย
 
1. นางศศิธร  ฝอยทอง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงศศิธร  บุญรัตน์
2. เด็กหญิงอิศรา  เมืองประทับ
 
1. นางกรรณิกา  สาระรักษ์
2. นางสาวป.กุสุมาลย์  สุวรรณรัตน์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  รักษายศ
2. เด็กหญิงรุ่งระวี  ฤทธิจันทร์
 
1. นางกรรณิกา  สาระรักษ์
2. นางสาวป.กุสุมาลย์  สุวรรณรัตน์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายกิตตินันท์  มุขดาร์
2. เด็กชายพชร  ดวงเทพ
3. เด็กชายสรวิศ  มุกดา
 
1. นางสาวป.กุสุมาลย์  สุวรรณรัตน์
2. นางกรรณิกา  สาระรักษ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนวัฒน์  มุกดา
2. เด็กหญิงนุชติยา  มุขดาร์
3. เด็กชายภานุเดช  แซ่ก่วน
 
1. นายอนันต์  บุญญะ
2. นางโสภา  บุญญะ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภวัต  รักประทุม
2. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วบุญทอง
 
1. นางสาวสุชาดา  เส็งขาว
2. นายวันชัย  ช่วยเรือง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  ทองใส
2. เด็กชายธนกฤต  เทพราช
 
1. นายวันชัย  ช่วยเรือง
2. นางสาวสุชาดา  เส็งขาว
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 10 1. เด็กชายชัชชัย  ทองรอด
2. เด็กชายภูวิศ  ณะรัตนโช
3. เด็กหญิงวิรากานต์  หนูสง
 
1. นางนงนุช  สุภาเพ็ชร
2. นางวิยดา  รักประทุม