สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังใส สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ยอดระบำ
2. เด็กหญิงปิณิดา  วัดถารมย์
 
1. นางมณฑา  ไกรดำ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยวัลย์  หนูนารถ
2. เด็กชายสุทธิพจน์  แก้วประภาค
 
1. นางมณฑา  ไกรดำ