รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สู่ภิภักดิ์
 
1. นางจรรยา   พงศาปาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงวริศรา  คงนุ่ม
 
1. นางสะภู  แจ้งจุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอายเลา 1. นายณัฐกิตต์  เทพพานิช
 
1. นางวริษา  ชนะสงคราม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินศรีทองสงค์
 
1. นางฐานียา  ช่วยคล้าย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 1. เด็กหญิงอัสรียา  แผ้วปาน
 
1. นายธิภากร  วั่นเส้ง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กหญิงรัตติกาล  จินโน
 
1. นางจีรวรรณ์  เดชเดชะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงพิชญาพร  เพชรจุฑา
 
1. นางถนอม  รัตนมณี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนชะลิก 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ปรนปรือ
 
1. นางสาวสายใจ  กำลังเพ็ชร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีเนาวรัตน์
 
1. นางลัดดาวัลย์  มะลิเผือก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงอภิญญา  หมื่นศรี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พลอยเพชร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  หนูรุ่น
 
1. นางชินาธิป  เมฆนิติ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงทักษอร  พานะหิงษ์
2. เด็กหญิงพัสตรภรณ์  ย้อยยางทอง
3. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ศักดิเศรษฐ์
 
1. นางอำนวย  มณี
2. นางปานจันท์  คงแก้ว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวลำพู 1. เด็กหญิงชลธิชา  รอดขวัญ
2. เด็กหญิงปวริศา  ชะลิวัลย์
3. เด็กหญิงอธิชา  คงมี
 
1. นายวานิตย์  มณีวงศ์
2. นางสุนีย์  มณีวงศ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  รอดเกิด
2. นายพศุตม์  เผ่าพันธ์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  สิทธิสุวรรณ
 
1. นางพัชรี  สังคหะ
2. นางสาวเดือนดารา  ศรีอนุรักษ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากควน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีเสน
2. เด็กหญิงประภาพร  ชูฮวด
 
1. นายชอบ  ภิรมย์รักษ์
2. นางนิตยา  สุนทรเต็ม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 1. นางสาวขวัญฤฎี  มณีรัตน์
2. นางสาวฐิตารีย์  แก้วขาว
 
1. นายนรานันทน์  จันทร์แก้ว
2. นางสาวสาธิยา  สุวรรณเวช
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหอยกัน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศักดิ์เกิด
2. เด็กหญิงศิฐาภรณ์  ยืนยาว
3. เด็กชายอภินันท์  พัดทวี
 
1. นางอารี  ศรีอ่อน
2. นางสาวจิราพร  แสงจันทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงชนจันทร์  หวังดำ
2. เด็กหญิงพลอยไพร  มูสิกะ
3. เด็กหญิงรุ้งนภัฏ  พรหมนุ้ย
 
1. นางรัชนก  บุญทองแก้ว
2. นายบดินทร์  เกตุกัณหา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กชายธนวัต  ช่วยคง
2. เด็กหญิงอาคิรา  ล่องลอย
 
1. นางรัชนก  บุญทองแก้ว
2. นางดุษฎี  ถาวร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กหญิงรัตติกาล  จินโน
2. เด็กหญิงสุจิรา  ทองรักจันทร์
 
1. นางสุภาภรณ์  นิลวานิช
2. นางทิพย์สุรีย์  คงแก้ว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วสี
 
1. นายสุนทร  เพชรแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงกิตติกา  บุญมี
 
1. นางสุคนฑา  คงทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางไทร 1. เด็กหญิงสุจิตรา  มิตรปล้อง
 
1. นางอินทิรา  มณีรัตน์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เอียดแก้ว
2. เด็กชายสิทธิรัฐ  ผดุงรัตน์
3. เด็กหญิงเพ็ญตระการ  ทองเสน
 
1. นายสุรินทร์  เกื้อสังข์
2. นางสุภาพร  ขำตรี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. นายธีระภร  คงเดช
2. นางสาวปภาวดี  เรืองปราง
3. เด็กหญิงปิยะนันท์  คล้ายวิเศษ
 
1. นางสาวโสภิดา  เพชรสุวรรณ
2. นางกาญจนา  ชูศรี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 1. เด็กชายศักดิ์ชาย  จันทร์ลิหมัด
2. เด็กชายสิทธิพร  เดชหุน
3. เด็กชายสิทธิพล  จันทร์ใต้
 
1. นางเสาวภา  ลอยลิบ
2. นางสาวปาลีญา  กรดแก้ว
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  บำรุงชาติ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีทองชู
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงศิลป์
 
1. นางสาวสิริพร  พรหมประสาท
2. นางสาวนิยวรรณ  จันทร์แก้ว
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายพชร  เพชรแก้ว
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ปานโบว์
3. เด็กชายสุทธิรักษ์  มิตรณรงค์
 
1. นายธิติพงศ์  เหมทานนท์
2. นางสาววิมล  จิระโร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. เด็กหญิงณัฐฐา  แก้วอนันต์
2. เด็กชายธนทัต  เสนปาน
3. เด็กหญิงเกศไพลิน  เรืองรมย์
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
2. นางมาริณี  รัตนะโช
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  เที่ยงมนต์
2. เด็กหญิงศิรภัทร  ทองแก้วจันทร์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ฉิมพลี
 
1. นางจงดี  แสงทามาตย์
2. นางปาริชาติ  รอดเพ็ชร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. นางสาวชนิดาพร  ขุนหมุด
2. เด็กหญิงปณาลี  หมิแหม
3. เด็กหญิงวรรฤดี  บิลเต๊ะ
 
1. นางสาวเสาวณีย์  จรเมือง
2. นางกีหยัส  สายวารี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงวริศรา  สุขช่วย
2. เด็กชายวีรพล  นิยมเดชา
 
1. นายศิริศักดิ์  แตงอ่อน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. นายพรชัย  จำรัสฉาย
2. นายอมรเทพ  สังข์มัน
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กชายธนภัทร  ทองมี
2. เด็กชายสรายุทธ  ขุนอินทร์
 
1. นางสาวศิรินันท์  พงษ์ขยัน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายปิรัญช์   มะหมีน
2. เด็กชายลุตฟี  ประศรี
 
1. นางสาวสุธารัตน์  ทองรอด
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ธนาวุฒิ
2. เด็กชายปัณณวัฑฒ์  คงดี
 
1. นายโสภณ  ดำพิน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กชายธวัชชัย  กุศลสุข
2. เด็กชายอนิรุทธิ์  มณีนิล
 
1. นายโสภณ  ดำพิน
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ศิริวัฒน์
2. เด็กชายวโรดม  ลุกเซน
 
1. นายโสภณ  ดำพิน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 1. เด็กหญิงนวพร  อมรกล
2. เด็กหญิงพิมญาดา  ฉิมวงศ์
3. เด็กหญิงมาริสา  คงประดิษฐ์
4. เด็กหญิงวริศรา  แพรกเมือง
5. เด็กหญิงอนันตดา  คุระวรรณ์
 
1. นางสาวชุลีกร  ครุฑทอง
2. นางทัศวลี  ทิพย์มาศ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 1. เด็กหญิงกิตติญา  โยสะกา
2. เด็กหญิงธนภรณ์  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองสม
4. เด็กหญิงสุธิดา  แก้ววิเศษ
5. เด็กหญิงอรวีร์  กันยะติ
 
1. นางสาวชุลีกร  ครุฑทอง
2. นายนรานันทน์  จันทร์แก้ว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. นางสาวกัลยารัตน์  หนูชู
2. นางสาวชนิกานต์  ภู่ยงกิ่น
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ดำคง
4. เด็กหญิงวรารัตน์  สิงห์ดำ
5. เด็กหญิงเบญจพร  หยูตุ้ง
 
1. นางสาวพรวิภา  สุขศรีเมือง
2. นางอัจฉรา  ศรีคงแก้ว
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนใส 1. เด็กหญิงนิฐานัญ  จันทร์สุขศรี
2. เด็กชายปิติภัทร  พรหมศรี
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  บุญกาญจน์
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ลายสาย
5. เด็กชายสุรศักดิ์  ลายสาย
 
1. นายชะนะ  กลิ่นหอม
2. นางสาวสุนิษา  ชูถนอม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำคลอง 1. เด็กหญิงปณิตา  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงปวีณา  เรืองคง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คงแก้ว
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองเอียด
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  เดชเกิด
 
1. นางณษรา  ยินเจริญ
2. นางสุคนธ์  มีเสน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าระกำ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ปลอดเถาว์
2. เด็กหญิงศุภัสรา  นาคแก้ว
3. เด็กหญิงสุพรรษา   นุ่นคำ
4. เด็กหญิงอรวรรณ  หมั่นคง
5. เด็กหญิงใบเฟิร์น  คงเส้ง
 
1. นางกัลยาณี  สุขเกื้อ
2. นางสาวณัฐกุล  แดงขาว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหมะรักษ์
2. เด็กชายถิรพุทธิ์  มณีโชติ
3. เด็กหญิงธินัญญา  เรืองประดิษฐ์
4. เด็กชายสหรัฐ  แจ้งจุล
5. เด็กหญิงสุนิษา  ชุมแก้ว
 
1. นายวงศ์ธวัช  สงเทพ
2. นางสาวจงกลณี  ปลอดใจดี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนมิตร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไหมจุ้ย
2. เด็กชายปวริศ  สุวรรณภักดี
3. เด็กชายวุฒิชัย  หวานสุข
4. เด็กหญิงสมิตา  ยอดเอียด
5. เด็กหญิงสุภัสสร  หมาดโส๊ะ
 
1. นายสัญญา  คงแก้ว
2. นายอดิศักดิ์  ชุมฉิม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เสียบ 1. เด็กชายคีรินทร   จิตมาตร
2. เด็กหญิงจิราภา  เพชรสุทธิ์
3. เด็กหญิงชนนี  เพชรแก้ว
4. เด็กหญิงชินชนา    พันธ์ศักดิ์
5. เด็กหญิงซันมา  สารฤทธิ์
6. เด็กชายฐาปกรณ์  วีระกุล
7. เด็กหญิงณัฐกมล  ชุมพูนุช
8. เด็กชายณัฐภัทร   รักรงค์
9. เด็กหญิงณิชกานต์  สุวรรณธนู
10. เด็กหญิงณิชกุล  หนูบุญคง
11. เด็กชายธนาวุฒิ   คงศรีเจริญ
12. เด็กหญิงนันทิกานต์   ฉิมเกื้อ
13. เด็กหญิงปารวี  ขุนรักษ์
14. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ดำชุม
15. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  จิตธรรมรูณ
16. เด็กหญิงมัทนาวดี   จรดำ
17. เด็กชายวีรภัทร   สายจันทร์
18. เด็กหญิงศรุตตา  บัวทอง
19. เด็กชายศุภณัฐ   นุ่นแก้ว
20. เด็กชายออมสิน  ชุมเดช
 
1. นายชำนาญ  มณีพันธ์
2. นางพรรณี  นาคปลัด
3. นางวรางคณางค์  ขุนหนู
4. นางสมศรี  ประมุข
5. นางสาวกุหลาบ  ทองศรีนุ่น
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เสียบ 1. เด็กชายฉัตรชัย   หนูร่ม
2. เด็กชายชนกานต์   รัตนวิลัย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   แนมใส
4. เด็กหญิงณิชกานต์  กรุณกิจ
5. เด็กหญิงดวงกมล    ไข่ทองแก้ว
6. เด็กชายทนงศักดิ์   ขุนรักษ์
7. เด็กชายนนทพัทธ์   ชุมขำ
8. เด็กชายนรงค์ศักดิ์   รักดี
9. เด็กหญิงนันทิชา   เขียวทองจันทร์
10. เด็กหญิงบุริมมาถ   ศรีสุขใส
11. เด็กหญิงภัศรา   นาคปลัด
12. เด็กชายยศภัทร    ขุนรักษ์
13. เด็กหญิงรัตติยากร  จิตตะโสภา
14. เด็กหญิงวรรณพร   ปลีกหนู
15. เด็กชายศรพิทักษ์   ชูถนอม
16. เด็กหญิงศิลาพร   สุทะปัญญา
17. เด็กหญิงสิริรัตน์   ไกรณรงค์
18. เด็กหญิงสุชาวดี   พูลสวัสดิ์
19. เด็กชายอัฐพล    เมฆขำ
20. เด็กชายโกสินธ์  ศรีสังค์
 
1. นายรสธศักดิ์  นภากุล
2. นายกำพล  จงไกรจักร
3. นางสาวนฤมล  ภิรมย์รักษ์
4. นางสาวกนกวรรณ  คงนุ่น
5. นางเสาวลักษณ์  สิงค์คุ้ม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เกตุวิจิตต์
 
1. นางสาวลัญจกร  ทองศรีนุ่น
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 1. เด็กหญิงนิชาภา  นุ่นเก็ต
 
1. นางมยุรี  รัตนพันธ์ุ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  เพิ่งรัตน์
 
1. นายยศวรรธน์  พูลพิพัฒน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 1. เด็กหญิงพชรพร  พันธุ์สนิท
2. เด็กชายวุฒิไกร  ไชยพลบาล
 
1. นางสาววิมลวรรณ  อ้นทอง
2. นางเสาวณี  ไกรแก้ว
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 1. เด็กชายชนาธิป  หนูอยู่
2. เด็กหญิงวริษฐา  เอียดช่วย
 
1. นางสมศรี  ไชยพลบาล
2. นางวันฤดี  ลำโป
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนา 1. นางสาวกานต์ยุพน   เพชรเกลี้ยง
2. เด็กชายอภินัทธ์   ราชรักษ์
 
1. นางสาวทัศนีย์   จิตติ
2. นางสาวฝันชนก  บุญเติม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  ชุมคง
2. เด็กหญิงญาณภัทร  ฤทธิชัย
3. เด็กหญิงญาณิษา  ทองหนู
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาวารัตน์
5. เด็กหญิงนันทพร  เพ็ชรชนะ
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภิรมรักษ์
7. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  พิทักษ์
8. เด็กหญิงลลิตวดี  ประจัน
9. เด็กหญิงสลิลา  พรหมสมบัติ
10. เด็กหญิงเปมิกา  แซ่ลี้
 
1. นายบวรนันท์  ชมเชย
2. นางสุนิดา  ภิรมย์รักษ์
3. นางส่องแสง  คัมภิรานนท์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ไชยทอง
2. เด็กหญิงคีตภัทร์  แซ่เฮง
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพชรชะนะ
4. เด็กหญิงณัฐติยา  บุญถนอม
5. เด็กหญิงปนัดดา  เจริญสุข
6. เด็กหญิงพัณณิตา  ภมรานนท์
7. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ทองคำแก้ว
8. เด็กหญิงวนัชพร  นรสิงห์
9. เด็กหญิงศรีวิไล  ทองมาก
10. เด็กหญิงอภิรดี  คงวัน
 
1. นายสุทิน  นวลพลับ
2. นางเบญจวรรณ  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวจิรภา  บุญชูวงศ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงกานต์สินี  สุขมาก
2. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  สุขสงวน
3. เด็กหญิงณชามญชุ์  จงหมาย
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ชนะขวัญ
5. เด็กหญิงณัฐธา  ศรีเมฆ
6. เด็กหญิงธนากานต์  เกื้อชู
7. เด็กหญิงปนัดดา  แสงทับ
8. เด็กชายพงศกร  ใหสุวรรณ
9. เด็กหญิงพิมพาภรณ์  ฉลาด
10. เด็กหญิงรมิตา  คลังเรือง
11. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทองทรง
12. เด็กหญิงสุธาธินีย์  จันทรังษี
13. เด็กหญิงเกวลี  หนูคง
14. เด็กหญิงเพ็ญประภารัตน์  บางขะกูล
15. เด็กหญิงเพ็ญพจมาลย์  เรืองช่วย
 
1. นางปิยะนันท์  ชุมเขียว
2. นางประทุม  วุฒิวงค์
3. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
4. นางศิริพร  นิ่มเรือง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางทองคำ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ภักดีแก้ว
2. เด็กหญิงพิมลนาฏ  เนินทอง
 
1. นายชัยชาญ  ขุนเพชร์
2. นางกัลยาณี  ขุนเพชร์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนา 1. นางสาวสุดารัตน์   บุญทับ
2. นายอภิสิทธิ์   บุญทับ
 
1. นางสาวทัศนีย์   จิตติ
2. นายโกวิท   ศรีสุวรรณ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กหญิงกวิศรา  ปานแก้ว
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายโนต 1. เด็กหญิงพรชิตา  คงแก้ว
 
1. นางจิราภรณ์  จิตตรี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายนนทกรณ์  ปางคำ
 
1. นายประสิทธิ์  มุขมณเฑียร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงเนตรอัปสร  ประสงค์สุข
 
1. นางประภา  ขำวิเศษ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. นางสาวสายธาร  ด้วงทิพย์
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กชายธนภัทร์  ชูแก้ว
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กชายณัฐฏรัฐ  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงสุปวีณ์  สุขทอง
 
1. นางสุวรรณา  มีศรี
2. นางอรุณ  บุรีภักดี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กชายฐิติกร  เพชรศรีจัน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สุขทอง
 
1. นางสุมลฑา  นกยูงทอง
2. นางสุวรรณา  มีศรี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กชายกฤษฎา  อุดมครบ
2. เด็กชายอัศนัย  ทองรอด
 
1. นางสุวรรณา  มีศรี
2. นางสาวสิริพร  พรหมประสาท
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีวารินทร์
 
1. นายสุดใจ  สืบสาย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กชายกิตติชัย  สุวรรณมุกิ
2. เด็กชายทวีเกียรติ  จิตต์สำรวย
3. เด็กชายทิวัตถ์  บัวเทศ
 
1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
2. นางอรวรรณ  ทะเดช
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายโนต 1. เด็กชายธนชาติ  คงแก้ว
2. เด็กชายนนท์ทิวา  ศรีวารินทร์
3. เด็กหญิงยุวดี  พลายด้วง
 
1. นายลาภ  แนมไสย
2. นางจิราภรณ์  จิตตรี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. นายจักรรินทร์  บัวเพชร
2. นายธนากร  ขำเกิด
3. นายเจษฎากร  จันทร์กะพ้อ
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
2. นางดุจฤดี  จิตมนัส
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายโนต 1. เด็กหญิงชลิตา  ฉุนจีน
 
1. นางจิราภรณ์  จิตตรี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหน้าสตน 1. เด็กหญิงรุสมาเรีย  พรหมทอง
 
1. นายพินิจ  เกื้อทิพย์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กหญิงกฤษติยากร  ด้วงแก้ว
 
1. นางนิพา  สมัยสงค์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายชโยดม  คงกุล
 
1. นายปราโมทย์  พัฒทอง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายกัณตวัฒน์  เพชรสุวรรณ
 
1. นางสมปอง  ชูศรี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 1. เด็กหญิงนลินา  แถวอุทุม
 
1. นายราชัย  แป้นถนอม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  คำปิตะ
 
1. นางรุจี  เดชเชียร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงไพจิตรา  ทองเรือง
 
1. นางรุจี  เดชเชียร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กหญิงศิรัิลักษณ์  รักขะนาม
 
1. นางยุวนันท์   สมวดนวล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  เพbงประพันธ์
 
1. นายนราชัย  แป้นถนอม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชุมนุม
 
1. นายกฤตนันท์  พาณิชพงศกร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 1. นายนำโชค  ดวงจิม
 
1. นางสาวเรณู  แคล้วคลาด
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 1. เด็กหญิงจิรภัทร  จันทร์เภา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ไชยเสนา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกพนม 1. เด็กชายธารทิตย์  ชูแก้ว
2. เด็กชายนิรุต  ขวัญแก้ว
3. เด็กชายปิยะ  วรรณคง
4. เด็กชายมนตรี  หมวดทอง
5. นายยุทธการ  เปาะซู
6. เด็กชายสรวิศ  ศศิวิมล
 
1. นายวานิช  ใหม่อ่อน
2. ว่าที่ร้อยตรีอโนทัย  ใหม่เมือง
3. นางจุฑารัตน์  ตรงสกุล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 1. เด็กชายภูวนัตถ์  ภูมีคง
 
1. นายนรานันทน์  จันทร์แก้ว
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กชายกิตติธัช  นิตย์โชติ
 
1. นางรุจี  เดชเชียร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ขำเกิด
 
1. นายนรานันทน์  จันทร์แก้ว
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขช่วย
 
1. นางพัชรี  ยอดระบำ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายธนกฤต  ทองส่งแสง
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กชายกิตติธัช  นิตย์โชติ
 
1. นายนิติพงค์  เดชเชียร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขช่วย
 
1. นางพัชรา  สิทธิกร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกลม 1. เด็กชายสรวิศ  รักษาชล
 
1. นางบุญญา  รักษ์ประทุม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขช่วย
 
1. นางพัชรา  สิทธิกร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กชายติณณภพ  นพการ
 
1. นางจิรา  รัตนวงศ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กชายธนกฤต  หวาวิสัย
 
1. นางชะเอม  ชีช้าง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขช่วย
 
1. นางพัชรี  ยอดระบำ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงกชกร  ทองคำแก้ว
2. เด็กหญิงกมลนิตย์  เกิดแก้ว
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปานเกล้า
4. เด็กหญิงกัลยดา  สุขขนาน
5. เด็กหญิงกัลยาณิน  มาคำผุย
6. เด็กหญิงกิตติยา  ภิรมรักษ์
7. เด็กชายก่อพงศ์  สะมะถะ
8. เด็กหญิงจิดาภา  สว่างฤทธิ์
9. เด็กหญิงจิระนันท์  ษรภักดี
10. เด็กหญิงชนิกา  ดวงจันทร์
11. เด็กชายชานนท์  รอดพิบัติ
12. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญศรีโรจน์
13. เด็กหญิงณัฐกมล  ชัยฉิม
14. เด็กหญิงณัฐชา  ชูเอียด
15. เด็กหญิงณัฐชา  คงปาน
16. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พรมสัย
17. เด็กชายทนงศักดิ์  ชายเขียวบุญวงศ์
18. เด็กหญิงธนัชญา  จันทร์แก้ว
19. เด็กหญิงธนารัตน์  ทองเกื้อ
20. เด็กหญิงนภัสกร  สงแก้ว
21. เด็กหญิงนริญญา  นุ่นมัน
22. เด็กหญิงนัทธมน  จงไกรจักร์
23. เด็กหญิงปาณิศา  สุวรรณา
24. เด็กหญิงปิยธิดา  คงสวัสดิ์
25. เด็กหญิงปุณลวีย์  จันหุนี
26. เด็กชายฤชุวิญญ์  ยังช่วย
27. เด็กชายศิวกร  เย็นแม้น
28. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ทองน้ำแก้ว
29. เด็กหญิงสิริรัตน์  หนูเขียว
30. เด็กหญิงสุชัญญา  อริยะพงศ์
31. เด็กชายอัคคพล  คงทอง
32. เด็กหญิงเหมรินทร์  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวเอมอร  พุทธขาว
2. นายวงศ์ธวัช  สงเทพ
3. นางเกศริน  จักมุณี
4. นางสาวจงกลณี  ปลอดใจดี
5. นางศิริพร  นิ่มเรือง
6. นางสาวปณิตมน  ทองคำปลิว
7. นางปิยะนันท์  ชุมเขียว
8. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 1. นายกิตติศักดิ์  หนูทองแป้น
2. นางสาวขวัญธิดา  จงไกรจักร
3. นายครรชิต  คงชู
4. นายจักรพันธ์  มัธยม
5. เด็กชายจิรวัฒน์  อินไชยทอง
6. เด็กหญิงชนิดา  กรอบแก้ว
7. นายชัยณรงค์  ศรีสุขใส
8. เด็กหญิงฌิลลิกา  สุขสวัสดิ์
9. เด็กหญิงฐานิดา  บุญจริง
10. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ห่อจันทร์
11. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีเนาวรัตน์
12. นายณัฐภัทร  สุดเอียด
13. นายณัฐวัฒน์  สุขแต้ม
14. นายทศพล  สาทร
15. เด็กชายธัญธวัช  ขำเนี่ยว
16. นายธีรภัทร  ศรีสุขใส
17. นายนนทกร  แก้วสองสี
18. นายนรินทร์  แก่นสาร
19. เด็กชายปฐวี   จิตต์ภิรมย์
20. เด็กหญิงประกายดาว  เทพแก้ว
21. นางสาวปิยะฉัตร  เพ็ญจันทร์
22. เด็กหญิงภัทรธิดา  หนูวุ่น
23. เด็กหญิงภัทราวดี  ชูเชิด
24. นางสาวมัณฑนา  พุ่มแก้ว
25. เด็กชายวรพงศ์  โหม่งสูงเนิน
26. เด็กหญิงวรรณวิษา  จันทร์เขียว
27. นายวัชระ  รุ่นแแสง
28. นายศราวุธ  แก้วสองสี
29. เด็กหญิงศศิธร  รักษ์รงค์
30. เด็กชายศักดาฤทธิ์  เทพแก้ว
31. เด็กชายศักรินทร์  เอียดแก้ว
32. เด็กหญิงศิริวัฒนา  ทับยัง
33. นางสาวอภิญญา  ชูทอง
34. นางสาวอังคณา  แดงเขียว
35. เด็กหญิงอัญชิสา  นาคจันทร์
36. เด็กชายเกียรติพงศ์  อินทร์จันทร์
37. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เงินคีรี
 
1. นายอุดมนันท์  นันทกาญจน์
2. นายอุทัย  เพชรอนันต์
3. นางสาวโสภาพร  ณ สุวรรณ
4. นางฐิติรัตน์  พูลเทพ
5. นางชุติมา  สุขไกรไทย
6. นางกัลยาภรณ์  วงศ์สมุทร
7. นางยินดี  ณ นคร
8. นางนิตยา  จันทร์เสน
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1. เด็กชายกวิน  ดีเอม
2. เด็กชายคณสรณ์  ระฆังทอง
3. เด็กหญิงคัทลียา  ฝอยทอง
4. เด็กชายธนภัทร  สองสี
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใหมเสน
6. เด็กหญิงพรภิมณ  ยศหมึก
7. เด็กชายพลอธิป  ดีทองอ่อน
8. เด็กหญิงภัทราวดี  มาแก้ว
9. เด็กชายรัตภูมิ  สุขแท้
10. เด็กหญิงรัติชนก  เทพสุทธิ์
 
1. นางสร้อยนภา  ชูโฉม
2. นางเพ็ญศรี  นิ่มนวล
3. นางไสว  ไตรบุญ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1. เด็กชายกฤตพร  มีนุ่น
2. เด็กชายจตุรงค์  อินทร์ด้วง
3. เด็กหญิงจรัญญา  เสือทอง
4. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  หนูวรรณ
5. เด็กชายณัฐพล  บุญพันธ์
6. เด็กหญิงวันทนีย์  หมื่นรักษ์
7. เด็กชายอธิวัฒน์  สินทรัพย์
8. เด็กหญิงอริศรา  แป้นศรีนวล
9. เด็กชายอัษราวุธ  เกตุชาติ
10. เด็กหญิงอารียา  พันธ์ทอง
 
1. นางบุราณี  แสงวิมาน
2. นางสาวพรเพ็ญ  ไชยบุญ
3. นางกันหา  สุขช่วย
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  หนูชัย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูเอียด
3. เด็กชายพงศ์พิศณุ  แป้นประดิษฐ์
4. เด็กหญิงพัชรรัตน์  รัตนมาศ
5. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ชนะรบ
6. เด็กหญิงอรนพัศร  รัตนมาศ
 
1. นางจุติพร  ทิพย์เพ็ง
2. นางโสภา  จิตหวัง
3. นางสงวนรัตน์  คงนุ่น
4. นางปรีดา  นะนุ่น
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  คำปิตะ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยฉิม
3. เด็กหญิงนริศรา  เรืองภักดี
4. เด็กหญิงพัณณิตา  ชัยจินดา
5. เด็กหญิงรัชฎา  หวั่นเส้ง
6. เด็กหญิงวรินทร์ทร  เกื้อช่วย
7. เด็กหญิงสุชานันท์  ช่วยทอง
8. เด็กหญิงแสงเพ็ญ  คงเดช
 
1. นายณัฐภาคิน  อานนท์
2. นางสาวพัชรี  จิ้วบุญชู
3. นางเครือฟ้า  คุ้มเพชร
4. นางพรธิรา  ศรีละมุล
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงจิรนันท์  คงทอง
2. เด็กหญิงทัตทิชา  จงเพียร
3. เด็กหญิงนฤพัชร  รักษาชล
4. เด็กหญิงสมัชญา  บุญเกื้อ
5. เด็กหญิงสุชาวดี  ไทรทองคำ
6. เด็กหญิงอนุธิดา  พลายชุม
7. เด็กหญิงเพชรลดา  สายน้อย
 
1. นายณัฐภาคิน  อานนท์
2. นางสาวพัชรี  จิ้วบุญชู
3. นางกาญจนา  ชูศรี
4. นางสาวโสภิดา  เพชรสุวรรณ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  คำปิตะ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยฉิม
3. เด็กหญิงนริศรา  เรืองภักดี
4. เด็กหญิงพัณณิตา  ชัยจินดา
5. เด็กหญิงรัชฎา  หวั่นเส้ง
6. เด็กหญิงวรินทร์ทร  เกื้อช่วย
7. เด็กหญิงสุชานันท์  ช่วยทอง
8. เด็กหญิงแสงเพ็ญ  คงเดช
 
1. นายณัฐภาคิน  อานนท์
2. นางสาวพัชรี  จิ้วบุญชู
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณวิมล  บุญแก้ว
4. นางจำเนียร  ผอมจีน
5. นางอาภรณ์  นวลจุ้ย
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นาบาล
2. เด็กหญิงจิรนันท์  คงทอง
3. เด็กหญิงทัตทิชา  จงเพียร
4. เด็กหญิงนฤพัชร  รักษาชล
5. เด็กหญิงพิมพ์นภา  ระวังทรัพย์
6. เด็กหญิงสมัชญา  บุญเกื้อ
7. เด็กหญิงสุชาวดี  ไทรทองคำ
8. เด็กหญิงอนุธิดา  พลายชุม
9. เด็กหญิงเพชรลดา  สายน้อย
10. เด็กหญิงแก้วตา  ไกรนรา
 
1. นายณัฐภาคิน  อานนท์
2. นางสาวพัชรี  จิ้วบุญชู
3. นางสมร  สว่างจันทร์
4. นายวรพจน์  พันนายัง
5. นางสาวสุจิตรา  ช่วยรักษ์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายณัฐฐานันท์  กรดแก้ว
2. เด็กชายวิทยา  สุวรรณมณี
3. เด็กชายศิลา  ยมมินทร์
4. เด็กชายศิวัช  ชายเกตุ
5. เด็กชายสืบพงศ์  ก้อนทอง
 
1. นายสุธรรม  ขวัญทอง
2. นายวัชรินทร์  เนาว์สุวรรณ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 1. เด็กชายธนโชติ   มุณี
2. เด็กหญิงรัตนาวดี   ศรีโสม
 
1. นางสาวพรทิพย์  นวลแก้ว
2. นายรัฐภูมิ  ช่วยรักษ์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจิก 1. เด็กหญิงคณภรณ์  ส่องแก้ว
2. เด็กชายญาณภัทร  ศรีนุ่น
3. เด็กชายณัฐดนัย  ช่วยประเสริฐ
4. เด็กชายภูวเนศ  ใจซื่อดี
5. เด็กหญิงวราพร  สงทอง
6. เด็กชายอัคคพล  ช่วยศรีนวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์  คงวรรณ์
2. นางฉลวย  คงวรรณ์
3. นางสาวสุธิดา  เพ็ชร์สิทธิ์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายกฤษฎา  กั้วภิรมย์
2. เด็กชายจักรี  ปราณจันทร์
3. เด็กชายณัฐนนท์  จิตรสมบรูณ์
4. เด็กชายธนวัต  บุญจริง
5. เด็กชายรัฐภูมิ  จงไกรจักร
6. เด็กหญิงอาริยา  เกตุพล
 
1. นายยงยุทธ  ลิจ้วน
2. นางสาวจุฑาทิพย์  แก้วช่วย
3. นางผุสดี  หลวงทิพย์รินทร์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. นายกิตติทัช  ธรรมิกากุล
2. นายจักรภัทร  แก้วศรีจันทร์
3. นายตรีวิทย์  มีมา
4. นายธนวัฒน์  สุขโข
5. นายธนวัฒน์  คงดำ
6. นายอดิศร  พาชีรัก
7. นายอนุวรรต  นาคงาม
8. นายเพชรพงค์  ชมเชย
 
1. นายพิมล  ชายทอง
2. นางนฤมล  ชายทอง
3. นางสาวนภาพร  แกล้วณรงค์
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 1. เด็กชายคณิศร   ราชแป้น
2. เด็กหญิงจันทิมาพร  พรหมนุ่น
3. เด็กหญิงญาณิศา   ส่งเกิด
4. เด็กชายนรวัฒน์   มุณี
5. เด็กชายภาสกร    จันตรี
6. เด็กชายมสฤณา    แก้วส่องศึก
7. เด็กหญิงศุภนิดา   ตำปาน
8. เด็กชายสิทธิโชค  ทองพูน
9. เด็กหญิงสุนิสา    เทียนทอง
10. เด็กหญิงแสงตะวัน  เอียดแก้ว
 
1. นายสุภาพ   ใหม่พุ่ม
2. นางสาวสุนารี   บัวบางกรูด
3. นายมณี  หอยเอียด
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวลำพู 1. เด็กหญิงชลธิชา  รอดขวัญ
2. เด็กหญิงปวริศา  ชะลิวัลย์
3. เด็กหญิงอธิชา  คงมี
 
1. นายวานิตย์  มณีวงศ์
2. นางสุนีย์  มณีวงศ์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กหญิงจิราพัทร  สมสุข
2. เด็กหญิงณัฐกมล   สมสุข
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อินทรมุณี
 
1. นางอัญชลี  สุนยานัย
2. นางสุดจิตร  ศรีสุขใส
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวลำพู 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ฤทธิขาบ
2. เด็กหญิงวิรัลยุภา  บุญเกิด
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  กุนรัมภ์
 
1. นายวานิตย์  มณีวงศ์
2. นางสุนีย์  มณีวงศ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ใหม่คงแก้ว
2. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์ช่างพูด
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางพัชรี  สังคหะ
2. นางสาวเดือนดารา  ศรีอนุรักษ์
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายวิศวะ   ธานมาศ
2. เด็กชายโรฮาน   วิลาทอง
 
1. นางจารุนันท์   เอียดคง
2. นางสาวสุธารัตน์  ทองรอด
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ทั่นเส้ง
2. เด็กหญิงอังคณา  บัวทองคำ
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
2. นางสาวเพ็ชรรัตน์  นวลช่วย
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ศิริ
2. เด็กหญิงวันวิสา  แดงเพ็ชร์
 
1. นายจิรพงค์  มงคลเพชร
2. นางสมใจ  เชี่ยววิทย์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ขุนอักษร
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  คงตุก
 
1. จ.ส.ต.อมฤต  จันทรานนท์
2. นายศิริศักดิ์  แตงอ่อน
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายศุทธิกร  ทองน้ำแก้ว
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สุภักดี
 
1. นางสาวสุธิษา  ส่งสว่าง
2. นางยุวดี  คงจร
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัศนาวลัย 1. เด็กชายณัฐดนัย  อินอักษร
2. เด็กชายศุภพงศ์พันธ์ุ  เพ็งหนู
 
1. นายอนุพงศ์  เกษตรสุนทร
2. นางสุณี  รังคะวงษ์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากพรุ 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  โพธาราม
2. เด็กหญิงมลชญา  ณ วังอ่าง
 
1. นางวรางคนาง  ชูแก้ว
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กชายพิพัฒน์  เยื้อนหนูวงศ์
2. เด็กหญิงอธิชา  แก้วหนู
 
1. นางทิพย์สุรีย์  คงแก้ว
2. นางธนินี  สิทธิรักษ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ขาวเรือง
2. เด็กหญิงรมิดา  จันทร์นวล
 
1. นางกนกภรณ์  พรหมสุข
2. นางสาวพรพิมล  ทองลิขิต
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กหญิงปนัดดา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงอภิรดี  คงวัน
 
1. นางจีราภรณ์  คงฤทธิ์
2. นายดนัย  ประจง
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอายเลา 1. เด็กหญิงชฎาวีย์  จีนศรีคง
2. เด็กหญิงวันวิสา  เกิดวั่น
3. เด็กชายอชิตพล  โยธารักษ์
 
1. นางสุรีย์รัตน์  กาญจนา
2. นางสาวจารุณี  จัตตุพงศ์
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 1. เด็กชายคฑาวุธ  สวนแก้ว
2. เด็กชายธราเทพ  เทพบรรทม
3. เด็กชายธารากร  ชูเสือหึง
 
1. นางสาวศิยานันท์  อินทร์แก้ว
2. นางอมรรัตน์  ชัยเสนะ
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายกรกฎ  ยินดี
2. เด็กชายนนธวัตร  ภักดี
3. เด็กชายศาสตราวุธ  ขุนชุม
 
1. นายศิริศักดิ์  แตงอ่อน
2. จ.ส.ต.อมฤต  จันทรานนท์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกแค 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายศุภชัย  โยธา
3. เด็กหญิงสุภณิดา  บุญรัตน์
 
1. นายสัญญา  หวังดำ
2. นางฉวีวรรณ  หวังดำ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระทอง 1. นายนพดล  ขวัญทอง
2. นายวรวุฒิ  ปานะจินาพร
3. นายวิภพ  ชูแก้ว
 
1. นายธรรมนูญ  เนาว์สุวรรณ
2. นางคำนึง  มูสิกะ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกแค 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  จันสุกสี
2. เด็กหญิงอัยยาวีร์  รามชู
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทะวาสิโก
 
1. นายสัญญา  หวังดำ
2. นางฉวีวรรณ  หวังดำ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนา 1. เด็กชายนิติพนธ์  เทพสุวรรณ
2. เด็กชายศรัญญู    เอี่ยมคีรี
3. เด็กชายเชิดชัย  กระจ่าง
 
1. นางกุลยาณี    ราชรักษ์
2. นายอรุณ   ราชรักษ์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนา 1. เด็กหญิงณัฐการ   ขุนทองจันทร์
2. เด็กหญิงรัชดา   ปรีชากาศ
3. เด็กหญิงวนิดา   อุ่นขาว
4. เด็กหญิงศศิวิมล   ผลโภชน์
5. เด็กหญิงอัศมาภรณ์   กาญจนวงศ์
6. เด็กหญิงเพ็ญธิดา   จุลเรือง
 
1. นางบุปผา   เหมรังษี
2. นางวรรณี    รัตนบุรี
3. นางวัลภา   วิมลทรง
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. นางสาวกนกวรรณ  เพชรแก้ว
2. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ชูสุวรรณ
3. เด็กหญิงพาราดา  โพธิดำ
4. เด็กหญิงภัชราภรณ์  จันทร์จำรัส
5. นางสาวมณฑาทิพย์  สองแก้ว
6. เด็กหญิงอตีตา  สังข์เถี่ยว
 
1. นางพรทิพย์  สาระมาศ
2. นางสุธาพร  รัตนสว่างวงศ์
3. นางจำเนียร  จันทร์วิเชียร
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนใส 1. เด็กหญิงญนัญธิตา  มีศรี
2. เด็กหญิงปิ่นมนัส  เมืองทอง
3. เด็กชายภูริณัฐ  ธรรมอิสระ
 
1. นายอวยชัย  ศรีคีรีภพ
2. นางระเบียบ  ชูแก้ว
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนมิตร 1. เด็กหญิงนันทิตา  บุญคล่อง
2. เด็กหญิงมัลลิกา  แก้วย้วน
3. เด็กหญิงสโรชา  เสนทองแก้ว
 
1. นายนพฤทธิ์  วงศ์ลักษณพันธ์
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีรักษ์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนใส 1. เด็กหญิงการะเกด  หนูทอง
2. เด็กหญิงญนัญธิตา  มีศรี
3. เด็กหญิงวิลาษิณี  ทองเกลี้ยง
 
1. นางสาวมาลี  จันทร์คง
2. นายชะนะ  กลิ่นหอม
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 1. นายธีราพร  สิทธิรักษ์
2. เด็กชายนิธิพัฒน์  พิเคราะห์
3. เด็กชายอภินัทธิ์  ใจกระจ่าง
 
1. นายสมชัย  รัตนบุรี
2. นายณัฐ  ยอดแก้ว
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 1. เด็กหญิงกัลยาณี  พรหมทอง
2. เด็กหญิงพิชญาภา  เพชรฤทธิ์
3. เด็กหญิงศิราภรณ์  สงหราหมณ์
 
1. นางศิริพร  บริสุทธิ์
2. นางพัชรวรรณ   ศรีเปารยะ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หยิกซ้าย
2. เด็กหญิงสุนิษา  จันทร์คง
3. เด็กหญิงสุภาพร  มากแก้ว
 
1. นางสุพรทิพย์  ชูช่วย
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงชลิตา   กิจบัญชา
2. เด็กหญิงนริศรา    รักดี
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  ปัตตานี
 
1. นางเอมอร   คงแก้ว
2. นางจงจิตร   คงเทพ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 1. เด็กหญิงนาริซ่า   ปะผล
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   คงวัดใหม่
3. เด็กหญิงวรรณษา   เหมหมัน
 
1. นางอรทัย   ยมสวัสดิ์
2. นางสาวศิริวรรณ   วีระนันทสิน
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคันธมาลี 1. เด็กหญิงญาณิศา  จิ้วโว
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ดิษฐาภรณ์
3. เด็กหญิงรจเรจน์  ชุมทอง
 
1. นางอาภรณ์  ดำเด่น
2. นางประคอง  นาถาวร
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวพิชญา  ยิ้มทอง
3. เด็กหญิงศรัญญา  ยืนยัน
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ณ นคร
2. นางชนิดา  หนูจันทร์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขุม 1. เด็กหญิงกฤษิณี  ชายใหม่
2. เด็กหญิงลลิตา  ถือทอง
3. เด็กหญิงสุชาวดี    จันทร์คง
 
1. นางจินรี  บุญเหลือ
2. นางรัตนาภรณ์  วัฒฑนาธร
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนา 1. เด็กชายคมสันต์   ชุมเศียร
2. เด็กชายทัษพงศ์   บุญเติม
3. เด็กชายอดิรักษ์   วงศ์พลัด
 
1. นางกุลยาณี   ราชรักษ์
2. นายอรุณ   ราชรักษ์
 
152 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากตรง 1. เด็กหญิงชญานนท์  บุญเชิด
2. เด็กชายณัฐดนัย  แก้วเชิด
3. เด็กหญิงปฐมออม  สังข์ศรีอินทร์
 
1. นางอรชร  บุญที่สุด
2. นางเสาวนีย์   ไชยวรรณ
 
153 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุทธิชล
2. เด็กหญิงจิราพัชร  เพชรชูช่วย
3. เด็กหญิงธัญชนก  บุญแก้ววัน
 
1. นางสาวกรรณิกา  แก้วบริสุทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐวดี  วรรณเวช
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลปัง 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กลับนวล
 
1. นางสาวกตินันท์  เอียดเสน
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  อารมย์แก้ว
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชูเทพ
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 1. เด็กชายนนทภัทร  ทองนุ่น
 
1. นางศิวพร  เต็มสงสัย
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลปัง 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กลับนวล
 
1. นางสาวกตินันท์  เอียดเสน
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกลม 1. เด็กชายกิตติชัย  ฤทธิ์ลำเจียก
 
1. นางสมจิตร  รักษาชล
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 1. เด็กหญิงณัฐติกา  ทองสีนุช
 
1. นางอารี  ศิรินุพงษ์
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทราภิบาล 1. เด็กหญิงพิชญา  สุริยามาศ
 
1. นางสาวชะเอม  ดวงมาศ
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสขาม 1. เด็กชายณัฐพล  รอดเนี่ยว
2. เด็กหญิงสุณิสา  ดำเด่น
3. เด็กชายสุวิจักษณ์  อภัยภักดี
 
1. นางนฤมล  ขุนรัง
2. นางลยวัย  เสือชาวป่า
 
162 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคุระ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  รักษาพล
2. เด็กชายวิชญะ  เพริศแก้ว
 
1. นางสาวกมลา  วิปุลากร
 
163 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แสงรุ่ง
2. เด็กหญิงสิริปรียา  นาคปลัด
 
1. นางพรทิพย์  ใหม่อ่อน
2. นางละม้าย  ปานแก้ว
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากตรง 1. เด็กชายวงศธร  จันปาน
 
1. นางสาววิมลรัตน์  นวลล่อง
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงสุไรด้า  กาญจนสิชล
 
1. นางจารุนันท์   เอียดคง
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกชวรรณ  มัดอุสัน
 
1. นางสาวสุดา  ทองเซ่ง
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางไทร 1. เด็กชายกัมปนาท  สำราญรัตน์
 
1. นางสาวภิรม  ดวงพาพล
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กหญิงธัญววัฒน์  ปานเกลี้ยง
 
1. นางบุษบา  ทองมั่นคง
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายอนุวัต  มะหมีน
 
1. นางสาวปฐมพร  สังสุข
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ชูเสือหึง
 
1. นางกฤติพร  วังบุญคง
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายจิระ  ศิลปไชย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ทองเสน
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะจาก 1. เด็กหญิงมัสวัลย์  ตรงดี
 
1. นางบุญพา  รักดี
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายซุลกิฟลี  รัญจวน
 
1. นางจงจิตร   คงเทพ
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเคร็ง 1. เด็กชายพิรุณฤทธิ์  เงินจันทร์
 
1. นายคฑาวุธ  อักษรนิตย์
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสขาม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   พรมเขียด
 
1. นางนฤมล  ขุนรัง
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ทองวัฒร
 
1. นางรุจี  เดชเชียร
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กชายพงศ์พสิน  ลำดับพังค์
 
1. นางสาวฤทัย  คงศรี
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 1. เด็กหญิงกิตติกา  หวานหู
2. เด็กชายจารุวัฒน์  เดชสุข
3. เด็กชายชูเกียรติ  ม้าแก้ว
4. เด็กชายบุญมี  ชัยเคร็ง
5. เด็กชายปฏิภาณ  ชะนะ
6. เด็กชายปรเมศวร์  นุ่นนุ้ย
7. เด็กชายวายุพัฒน์  จันทร์ศร
 
1. นางณัฐพร  ภู่พันธ์ตระกูล
2. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว
3. นายวิชิต  ภูสุมาศ
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 1. เด็กหญิงกิตติกา  หวานหู
2. เด็กชายชูเกียรติ์  ม้าแก้ว
3. เด็กชายวีระเทพ  อักษรคง
 
1. นายวิชิต  ภูสุมาศ
2. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 1. เด็กชายจารุวัฒน์  เดชสุข
2. เด็กชายทินภัทร  นวลชู
3. เด็กชายปฎิภาณ  ชนะ
 
1. นายวิชิต  ภูสุมาศ
2. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กชายณัฐพล  สังข์ศิริ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกลี้ยงชู
3. เด็กชายพงศภัค  สังข์ศิริ
 
1. นางอำภรณ์  สังข์จันทร์
2. นางสาวจักขุมา  ดวงคงทอง
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายกฤษฎา   สุขภาพ
2. เด็กหญิงสุเบต้า  นาดี
 
1. นางจารุนันท์   เอียดคง
2. นางสาวศุภาพิชญ์  เพชรสงคราม
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกพนม 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  บุญแก้ว
2. เด็กชายภราดร  ก๊งจิตร
 
1. นางสาวจริญญา  อร่ามเรือง
2. นางอังคณา  สังขานุ
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายคมกฤช  ภิญโญ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  อารมย์แก้ว
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชูเทพ
2. นางอรัญญา   ฉิมทองเมือง
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าระกำ 1. เด็กหญิงกรนิกา  เมฆแก้ว
2. นางสาวหฤทัย  ดวงเอี่ยม
 
1. นายชุมพล  รักบางบูรณ์
2. นางสาววรารัตน์  หนูจู
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงศิรดา   จันทนา
2. เด็กชายอนุวัต  มะหมีน
 
1. นางจารุนันท์   เอียดคง
2. นางสาวสุพัตรา  ชุมเกตุ
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกพนม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ราชแป้น
2. เด็กชายศักดิ์ศรี  สุขโข
 
1. นางสาวจริญญา  อร่ามเรือง
2. นายไชยดิษฐ์  ตรงสกุล
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายยศกร  ด้วงแก้ว
2. เด็กชายวีรชัย  รอดหยู่
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เขียวอ่อน
 
1. นายสุธรรม  สมัยสงค์
2. นางนิพา  สมัยสงค์
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 1. เด็กชายกิตติธัช  ศรีเปาระยะ
2. เด็กชายธนดล  ทองดี
3. เด็กชายนิวัฒน์  หัยภาค
 
1. นายอดิศร  สุวรรณพันธ์
2. นายชัยพร  ช่วยคงทอง