หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ณ อำเภอท่าศาลา
ระหว่าง วันที่ 11-12 ตุลาคม 2559

[ ทั้งหมด   11 ต.ค. 2559   12 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 11 ต.ค. 2559 9.00-10.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 11 ต.ค. 2559 13.00-14.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 11 ต.ค. 2559 09.00-10.30
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 11 ต.ค. 2559 09.00-10.30
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 11 ต.ค. 2559 09.00-10.30
6 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 11 ต.ค. 2559 09.00-10.30
7 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 11 ต.ค. 2559 09.00-10.30
8 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
9 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
10 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335-336 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
5 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3,2 ห้อง 337,328 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
6 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
7 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
8 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนปทุมานุกูล ห้อง DLIT 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
9 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล ห้อง DLIT 11 ต.ค. 2559 13.00 - 16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326-327 11 ต.ค. 2559 08.00-16.30
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324-325 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322-323 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร อเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213-214 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
6 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ศาลาประชาคมอำเภอท่าศาลา 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 ศาลาประชาคมอำเภอท่าศาลา 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ศาลาประชาคมอำเภอท่าศาลา 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดชลธาราม อาคาร 017 ชั้น 1 ห้อง จริยะ 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
2 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดชลธาราม อาคาร 017 ชั้น 2 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
3 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดชลธาราม อาคาร 017 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
4 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดชลธาราม โรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
5 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดชลธาราม โรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
6 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดชลธาราม อาคาร 017 ชั้น 1 ห้อง จริยะ 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
7 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดชลธาราม อาคาร 017 ชั้น 1 ห้อง จริยะ 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
9 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
28 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ห้องสมุดกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
29 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 ห้องประชุมชั้น 4 ชั้น 4 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
30 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 ห้องประชุมชั้น 4 ชั้น 4 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
31 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 ห้องประชุมชั้น 4 ชั้น 4 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
32 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 ห้องประชุมชั้น 4 ชั้น 4 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
33 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 11 ต.ค. 2559 13.00-16.30
34 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 11 ต.ค. 2559 13.00-16.30
35 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
36 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
37 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
38 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ห้องประชุมใหญ่ ห้อง เวทีกลาง 11 ต.ค. 2559 13.00 - 16.30
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ห้องประชุมใหญ่ ห้อง เวทีกลาง 11 ต.ค. 2559 13.00 - 16.30
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ห้องประชุมใหญ่ ห้อง เวทีกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ห้องประชุมใหญ่ ห้อง เวทีกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ห้องประชุมใหญ่ ห้อง เวทีกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ห้องประชุมใหญ่ ห้อง เวทีกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ห้องประชุมใหญ่ ห้อง เวทีกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ห้องประชุมใหญ่ ห้อง เวทีกลาง 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประชุม 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประชุม 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
3 053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประชุม 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 อาคาร 3 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 สวนป่าธรรมชาติ 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
3 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
4 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
5 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 อาคาร 3 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
6 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
7 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
8 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ห้องสมุด 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
9 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ห้องสมุด 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
6 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
7 250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
8 251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ใต้อาคาร 4 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ใต้อาคาร 4 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ใต้อาคาร 4 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ใต้อาคาร 4 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ใต้อาคาร 4 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ใต้อาคาร 4 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
9 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
10 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211-212 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213-214 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 5/1, 5/2 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 5/1, 5/2 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 5/1, 5/2 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 5/1, 5/2 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 5/1, 5/2 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 6/1 11 ต.ค. 2559 09.00-16.00
7 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาาร 3 ชั้น 3 ห้อง 6/2 11 ต.ค. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1/1,1/2 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1/1,1/2 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1/1,1/2 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2559 10.30-16.00
2 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านในถุ้ง เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2559 10.30-16.00
3 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2559 10.30-16.00
4 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านในถุ้ง เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2559 10.30-16.00
5 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2559 10.30-16.00
6 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านในถุ้ง เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2559 10.30-16.00
7 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2559 10.30-16.00
8 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านในถุ้ง เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2559 10.30-16.00
9 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2559 10.30-16.00
10 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านในถุ้ง เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2559 10.30-16.00
11 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2559 09.00-10.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 4/1 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 4/1 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคารโรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคารโรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 4/2 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 4/2 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]