หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ณ อำเภอท่าศาลา
ระหว่าง วันที่ 11-12 ตุลาคม 2559

[ ทั้งหมด   11 ต.ค. 2559   12 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 12 ต.ค. 2559 09.00-10.30
2 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 12 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
3 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 12 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
4 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 12 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
5 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4224 12 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
6 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 12 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335-336 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
2 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 2,3 ห้อง 337,28 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
3 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล ห้อง DLIT 12 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326-327 12 ต.ค. 2559 08.00-16.30
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324-325 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322-323 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร อเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
5 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213-214 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ศาลาประชาคมอำเภอท่าศาลา 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ศาลาประชาคมอำเภอท่าศาลา 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดชลธาราม อาคาร 017 ชั้น 1 ห้อง จริยะ 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
2 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดชลธาราม อาคาร 017 ชั้น 1 ห้อง จริยะ 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
3 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดชลธาราม อาคาร 017 ชั้น 2 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
4 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดชลธาราม อาคาร 017 ชั้น 2 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
5 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดชลธาราม อาคาร 017 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
6 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดชลธาราม โรงอาหาร 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
7 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดชลธาราม โรงอาหาร 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
8 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดชลธาราม โรงอาหาร 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
9 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดชลธาราม อาคาร 017 ชั้น 1 ห้อง จริยะ 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
10 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดชลธาราม อาคาร 017 ชั้น 1 ห้อง จริยะ 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
11 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดชลธาราม อาคาร 017 ชั้น 1 ห้อง จริยะ 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล ห้อง สนามกลาง 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล ห้อง สนามกลาง 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-332 12 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
2 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333-334 12 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
3 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 12 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
4 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311-312 12 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
5 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313-314 12 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
6 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 12 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา เวทีกลาง 12 ต.ค. 2559 13.00 - 16.30
2 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา เวทีกลาง 12 ต.ค. 2559 13.00 - 16.30
3 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา เวทีกลาง 12 ต.ค. 2559 13.00 - 16.30
4 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 ห้องประชุมชั้น 4 ชั้น 4 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
5 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 ห้องประชุมชั้น 4 ชั้น 4 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
6 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 ห้องประชุมชั้น 4 ชั้น 4 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
7 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 ห้องประชุมชั้น 4 ชั้น 4 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
8 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 12 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
9 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 12 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
10 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา เวทีกลาง 12 ต.ค. 2559 13.00 - 16.30
11 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา เวทีกลาง 12 ต.ค. 2559 13.00 - 16.30
12 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา เวทีกลาง 12 ต.ค. 2559 13.00 - 16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ห้องประชุมใหญ่ ห้อง เวทีกลาง 12 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
2 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ห้องประชุมใหญ่ ห้อง เวทีกลาง 12 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประชุม 12 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
2 057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประชุม 12 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 สนามกลาง 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ใต้อาคาร 4 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
2 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ใต้อาคาร 4 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
3 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
4 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
5 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
6 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
7 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
8 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านในถุ้ง เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านในถุ้ง เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านในถุ้ง เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านในถุ้ง เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านในถุ้ง เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 3/2 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 3/1 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 3/2 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 3/1 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 3/2 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 3/1 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 3/3 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 3/1 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 3/2 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 3/1 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคารโรงอาหาร 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคารโรงอาหาร 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคารโรงอาหาร 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคารโรงอาหาร 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 2/1 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 2/1 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 2/1 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
11 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง หน้าห้องอนุบาล 12 ต.ค. 2559 09.00-11.00
12 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 12 ต.ค. 2559 09.00-11.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]