หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ณ อำเภอท่าศาลา
ระหว่าง วันที่ 11-12 ตุลาคม 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายมงคล พงศ์สุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายอำนวยการ  
2 นายพิพัฒน์ มหาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมานุกูล ประธานฝ่ายสถานที่  
3 นางถนอมศรี เกษโร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลธาราม ประธานฝ่ายสถานที่  
4 นายสุธน เกิดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลา ประธานฝ่ายสถานที่  
5 นายสุธรรม นวลแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ประธานฝ่ายสถานที่  
6 นายพนธกร จรเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในถุ้ง ประธานฝ่ายสถานที่  
7 นายกระจ่าง ญาติมาก ครูโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่ายสถานที่  
8 นายบุญสม สุวรรณโน ครูโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่ายสถานที่  
9 นายจรัญ เพชรเพ็ง ครูโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่ายสถานที่  
10 นายมานิตย์ พิมพิศาล ครูโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่ายสถานที่  
11 นางวรรณา ช่วยขำ ครูโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่ายสถานที่  
12 นางเสานีย์ แก้วนุ่น ครูโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่ายสถานที่  
13 นางกรรณิการ์ เปาะทองคำ ครูโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่ายสถานที่  
14 นางสุพิศ แนวกันยา ครูโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่ายสถานที่  
15 นายอดิศักดิ์ ศรีศาศวัตกุล นักการภารโรงโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่ายสถานที่  
16 นางเครือวัลย์ ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่ายสถานที่  
17 นางภัณฑิลา แร่ทอง ครูโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่ายสถานที่  
18 นางชุติมา พรหมชีหมุน ครูโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่ายสถานที่  
19 นางอาภรณ์ สมแรง ครูโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่ายสถานที่  
20 นายอำพร ทองเนื้องาม ครูโรงเรียนวัดชลธาราม ฝ่ายสถานที่  
21 นางกัลยา คำพรหมกุล ครูโรงเรียนวัดชลธาราม ฝ่ายสถานที่  
22 นางวรรณี มุ่งภูเขียว ครูโรงเรียนวัดชลธาราม ฝ่ายสถานที่  
23 นางสนธยา ไตรเมศ ครูโรงเรียนวัดชลธาราม ฝ่ายสถานที่  
24 นางสาวเครือวัลย์ ขาวแก้ว ครูโรงเรียนวัดชลธาราม ฝ่ายสถานที่  
25 นางรัตติยา จันสว่าง ครูโรงเรียนวัดชลธาราม ฝ่ายสถานที่  
26 นางจิระภา สุทธิพันธ์ ครูโรงเรียนวัดชลธาราม ฝ่ายสถานที่  
27 นางสาวฉวีวรรณ หมีคง พี่เลี้ยงเด็ก ฝ่ายสถานที่  
28 นางศิลาน้อย พัวเนี่ยว ครูโรงเรียนวัดชลธาราม ฝ่ายสถานที่  
29 นายประมวล ศรีแก้ว พนักงานบริการ ฝ่ายสถานที่  
30 นางณรดา กลิ่นนคร ครูโรงเรียนบ้านในถุ้ง ฝ่ายสถานที่  
31 นางสาวอุ่นใจ พฤติประสงค์ ครูโรงเรียนบ้านในถุ้ง ฝ่ายสถานที่  
32 นางสลิลทิพย์ ยันต์วิเศษ ครูโรงเรียนบ้านในถุ้ง ฝ่ายสถานที่  
33 นางสุกัญญา พลรัฐธนาสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านในถุ้ง ฝ่ายสถานที่  
34 นายสุโภชน์ คณเกณฑ์ พนักงานพิมพ์ ฝ่ายสถานที่  
35 นายธนายุต นิยมเดชา ลูกจ้างโรงเรียน ฝ่ายสถานที่  
36 นางสมรศรี แก้วคงคา ครูโรงเรียนบ้านในถุ้ง ฝ่ายสถานที่  
37 นางสาวโสภิต ช่อผูก ลูกจ้างโรงเรียน ฝ่ายสถานที่  
38 นางสาวกัลยา แก้วประดับ ครูโรงเรียนบ้านในถุ้ง ฝ่ายสถานที่  
39 นางกิตติมา ขุนทองจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านในถุ้ง ฝ่ายสถานที่  
40 นางนภาพร รัตนกิจ ครูโรงเรียนบ้านในถุ้ง ฝ่ายสถานที่  
41 นางรัชนี รักษ์สังข์ ครูโรงเรียนบ้านในถุ้ง ฝ่ายสถานที่  
42 นางสาวอัญชลี โต๊ะแจ๊ะ พี่เลี้ยงเด็ก ฝ่ายสถานที่  
43 นางสุนิต้า หวันนุรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านในถุ้ง ฝ่ายสถานที่  
44 นางวาสนา พัฒนมณี ครูโรงเรียนบ้านในถุ้ง ฝ่ายสถานที่  
45 นางมะลิวัล จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านในถุ้ง ฝ่ายสถานที่  
46 นางสาวจิราณัฐ ระยะวรรณ ลูกจ้างโรงเรียน ฝ่ายสถานที่  
47 นางจารึก วงษ์ไว ครูโรงเรียนบ้านในถุ้ง ฝ่ายสถานที่  
48 นางนิภา นวลขาว ครูโรงเรียนสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ฝ่ายสถานที่  
49 นางจุฬาภรณ์ ลิ่มปรัชญา ครูโรงเรียนสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ฝ่ายสถานที่  
50 นางจุฬาภรณ์ ลิ่มปรัชญา ครูโรงเรียนสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ฝ่ายสถานที่  
51 นางจิตรา เสียดหนองยูง ครูโรงเรียนสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ฝ่ายสถานที่  
52 นางกัญจนพร บุญติด ครูโรงเรียนสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ฝ่ายสถานที่  
53 นางวนิดา สมาด ครูโรงเรียนสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ฝ่ายสถานที่  
54 นางมีนา มุสิกะ ครูโรงเรียนสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ฝ่ายสถานที่  
55 นางสาวเยาวรัตน์ สุทธิพันธ์ ครูโรงเรียนสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ฝ่ายสถานที่  
56 นางชุติมา โชติกะ ครูโรงเรียนสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ฝ่ายสถานที่  
57 นายประโลม เพ็ชรเกลี้ยง ครูโรงเรียนสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ฝ่ายสถานที่  
58 นางขวัญใจ ไตรรัตน์ ครูโรงเรียนสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ฝ่ายสถานที่  
59 นางกมลทิพย์ เจริญสุข ครูโรงเรียนสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ฝ่ายสถานที่  
60 นางสาวนาฏยา ใจหวัง ครูโรงเรียนสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ฝ่ายสถานที่  
61 นายสมชาย อาดหมาด วิทยากรอิสลาม ฝ่ายสถานที่  
62 นางเกศรา กะแหมะเตบ พี่เลี้ยงเด็ก ฝ่ายสถานที่  
63 นางสาวปิยดา ศาสนภิบาล ธุรการโรงเรียน ฝ่ายสถานที่  
64 นายสุเด็น ดลหร้า นักการภารโรงโรงเรียน ฝ่ายสถานที่  
65 นางวาสนา ทองนวล พนักงานทำความสะอาด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ฝ่ายสถานที่  
66 นางสิทธิยา ระเห็ดหาญ พนักงานทำความสะอาด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ฝ่ายสถานที่  
67 นางศิริพร อนันต์ ครูโรงเรียนท่าศาลา ฝ่ายสถานที่  
68 นางสุมนา รอดรัสสะ ครูโรงเรียนท่าศาลา ฝ่ายสถานที่  
69 นางชุติมน กิ้มเส้ง ครูโรงเรียนท่าศาลา ฝ่ายสถานที่  
70 นางเมตตา แดงสว่าง ครูโรงเรียนท่าศาลา ฝ่ายสถานที่  
71 นางกรรนิกา กิ่งรัตน์ ครูโรงเรียนท่าศาลา ฝ่ายสถานที่  
72 นางชนาภัณฑ์ บุญญวงศ์ ครูโรงเรียนท่าศาลา ฝ่ายสถานที่  
73 นางเพ็ญศิริ ณ นคร ครูโรงเรียนท่าศาลา ฝ่ายสถานที่  
74 นางสมสวย บุญเกิด ครูโรงเรียนท่าศาลา ฝ่ายสถานที่  
75 นางสมทรง มีบุญมาก ครูโรงเรียนท่าศาลา ฝ่ายสถานที่  
76 นายกิติวัตร เจ้าแก้ว ครูโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่่ายปฏิคม  
77 นางสุนันทา พิมพิศาล ครูโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่่ายปฏิคม  
78 นางเครือวัลย์ ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่่ายปฏิคม  
79 นางสาวกิติมา สุดทอง ครูโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่่ายปฏิคม  
80 นางจารุวรรณ ศรีน่วม ครูโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่่ายปฏิคม  
81 นางสาวปริศนา คุ้มไพรัน ธุรการโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่่ายปฏิคม  
82 นายอดิศักดิ์ ศรีศาศวัตกุล นักการภารโรงโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่่ายปฏิคม  
83 นางจารีย์ เกศโรจน์ แม่บ้านโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่่ายปฏิคม  
84 นางเรณู รักช้าง ครูโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่่ายปฏิคม  
85 นางสุวคนธ์ บัวรัตนกาญจน์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ฝ่่ายปฏิคม  
86 นางนวพร ผอมดำ นักวิชาการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ฝ่่ายปฏิคม  
87 นายบุญยืน อรชร นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ฝ่่ายปฏิคม  
88 นางสาวสุวรรณนิษา ศรีมาโนช เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ฝ่่ายปฏิคม  
89 นายกิติวัตร เจ้าแก้ว ครูโรงเรียนปทุมานุกูล กรรมการและเลขานุการ  
90 นายสุจินต์ สุดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่ ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
91 นางสาวนิมล ชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
92 นางยุพดี เกษราพงศ์ ครูโรงเรียนวัดขรัวช่วย ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
93 นางสุมนา รอดรัสสะ ครูโรงเรียนท่าศาลา ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
94 นางณัฐิรา แก้วงาม ครูโรงเรียนท่าศาลา ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
95 นางรัสมา ราตรีพฤกษ์ ครูโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
96 นางกัญจนาพร บุญติด ครูโรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ ๙๒ ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
97 นางสาวรัตนา อินพฤกษา ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
98 นายบุญเสริม แก้วพรหม ข้าราชการบำนาญ ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
99 นางมลิวัลย์ พาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำตก ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
100 นางภาวิณี โชติมณี ครูโรงเรียนบ้านท่าม่วง ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
101 นางวิมลพรรณ ลีลาพตะ ครูโรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
102 นางสาวหทัยรัตน์ หนูพรหม ครูโรงเรียนวัดประทุมทายการาม ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
103 นางนิภา นวลขาว ครูโรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
104 นางสุกัญญา สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนวัดโรงเหล็ก ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
105 นางจิตติมา ฉวีภักดิ์ ครูโรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
106 นางชลธิชา รอดผล ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
107 นายไพโรจน์ ขาวเอี่ยม ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดคงคา ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
108 นางเรณู รักช้าง ครูโรงเรียนท่าศาลา ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
109 นางสำรวม บุษบา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
110 นายประวิง วสีวิวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดศิลาชลเขต ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
111 นายณัฏฐ์ สามารถ ครูโรงเรียนบ้านปากเจา ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
112 นายสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
113 นางสาวสุพรรณี จิตต์ตั้ง ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
114 นายพิพัฒน์ มหาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
115 นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
116 นางวิยะดา ไกรสร ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
117 นายกิตติวัตร เจ้าแก้ว ครูโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
118 นางพรทิพย์ ช่วยนุ่ม ครูโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
119 นายมนตรี เจียรมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
120 นายจุฬา จันทรพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเหรง ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
121 นายณัฐวัฒน์ รักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากด่าน ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
122 นางประภาพรรณ ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อกรูด ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
123 นางจำเรียง ขวัญสง ครูโรงเรียนบ้านโรงเหล็ก ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
124 นางมณฑา ไทยเอื้อ ครูโรงเรียนบ้านโรงเหล็ก ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
125 นางวรรธณา จินดาพันธ์ ครูโรงเรียนวัดหญ้าปล้อง ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
126 นางศุภรินทร์ เด่นดวง ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
127 นางสิริรักษ์ มิตรกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหมาย ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
128 นายบุญสม สุวรรณโน ครูโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
129 นางสาวสุนัฏฐา เจริญผล ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
130 นายจรัญ เพชรเพ็ง ครูโรงเรียนปทุมานุกูล ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
131 นายเชาวลิต นิลจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสูง ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
132 นายกิตติศักดิ์ บุญชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงคาเลียบ ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
133 นายจรัญ สุทิน ครูโรงเรียนท่าศาลา ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
134 นางวันดี หงส์โอภาส ครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
135 นางชัชลี ลิ้มโอภาส ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
136 นายวิลาศ ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
137 นายพัฒนศิลป์ ชูทอง ครูโรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
138 นายสิทธิชัย สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงคาวดี ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
139 นายประกอบ ขุนไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองวัง ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
140 นางอรไท มะลิแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่หอม ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
141 นายอรุณ ศรีรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
142 นายยุทธศักดิ์ ทองคำ ครูโรงเรียนท่าศาลา ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
143 นางจันทรา ด่านคงรักษ์ ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
144 นายจิรโรจน์ นวลแป้น ครูโรงเรียนวัดเขาขุนพนม ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
145 นางกัญพิชา ชูโชติ ครูโรงรียนวัดทางขึ้น ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
146 นางรัชวรรณ จุลพันธ์ ครูโรงเรียนท่าศาลา ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
147 นางสาวธนพร สุวรรณนุรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
148 นางสาวชมภูนุช เม่งห้อง ครูโรงเรียนวัดปากด่าน ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
149 นางสาวอุมาพร ดอกบัว ครูโรงเรียนบ้านบางฉาง ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
150 นางวราพร บริบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดประทุมทายการาม ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
151 นางพรพิมล สุขสมเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางคู ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
152 นางนัยนา เมฆแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวันครู(2501) ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
153 นางถนอมจิตร งามขำ ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
154 นายสัญยิด ยีส่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากดวด ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
155 นายอรรถพร อักษรนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสพลู ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
156 นางอรวรรณ อนุจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
157 นายสุธรรม นวลแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
158 นายสมศักดิ์ แสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
159 นายเกษม อนุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนากัน ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
160 นายบุญเลิศ วีระพรกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขรัวช่วย ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
161 นายวาที จันทร์พราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเขียว 1 ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
162 นายพนธกร จรเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในถุ้ง ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
163 นางกัตติกา ศรีมหาวโร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระบัว ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
164 นางสาวจรรยา หนูมี ครูโรงเรียนบ้านในถุ้ง ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
165 นายสรยุทธ อินทร์ทุ่ม ครูโรงเรียนบ้านในถุ้ง ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
166 นางสาวอาภรณ์ พิกุลหอม ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
167 นางสุพรรณี สิงหเทศ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายอำนวยการผลการแข่งขัน  
168 นางศุภรินทร์ เด่นดวง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
169 นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
170 นางชัชลี ลิ้มโอภาส ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
171 นางวิยะดา ไกรสร ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
172 นางสาวสุนัฏฐา เจริญผล ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
173 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ. 4 ที่ปรึกษา  
174 นายสนิท นิลบุตร รอง ผอ.สพป.นศ. 4 ที่ปรึกษา  
175 นายสมพร หนูเอียด รอง ผอ.สพป.นศ. 4 ที่ปรึกษา  
176 นายอำนาจ สุทิน รอง ผอ.สพป.นศ. 4 ที่ปรึกษา  
177 นายบดินทร์ ธรรมสังวาล รอง ผอ.สพป.นศ. 4 ที่ปรึกษา  
178 นายภานุวัชร แร่ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลา ที่ปรึกษา  
179 นางโสภา พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลา ที่ปรึกษา  
180 นางจิราภรณ์ ถำวาปี ครูอัตราจ้างโรงเรียนปทุมานุกูล เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
181 นายอนุวัฒน์ ชัยรัตน์ ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
182 นางสาวทิพยรัตน์ กราพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดบางคู เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
183 นายรณชิต มนัส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเปร็ต เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
184 นางสาวยุบา โส้สมัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเขา(วันครู 2501) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
185 นางขวัญใจ สุทธิกาญจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
186 นางสาวพิมพ์ใจ เชาว์นุกูล นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
187 นางสาวนุชรีย์ หวานเย็น เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
188 นางสาวกุลนิษฐ์ แสงแก้ว พนักงานพิมพ์ดีด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
189 นางสาวอภิชญา เพชรนุ้ย เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
190 นายสุริยา หล้าจิ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
191 นายคุโณดม ร่วมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
192 นางสาวธาตุญา จักรหวัด เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]