สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ณ อำเภอท่าศาลา
ระหว่าง วันที่ 11-12 ตุลาคม 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  นัทธีเจริญ
 
1. นางเครือวัลย์   ศรีสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  เมืองนาโพธิ์
 
1. นางรัตนาภรณ์  ภักดีใหม่
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไสพลู 1. เด็กหญิงเติมรัก  ใจลือ
 
1. นางบุญนำ  ไชยพงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงธีร์จุฑา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางอารมณ์  แก้วธวัชวิเศษ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดเขาน้อย(สิชล1) 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  กลับพันธ์
 
1. นางกัลยา  สองวิหค
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากเจา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พันธ์ุคง
 
1. นางไพจิตร  สุวรรณโน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงนัชชา   รักชอบ
 
1. นางจุไร  มองมาไพรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้ำขาว 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยพรหม
 
1. นางบานเย็น  เมืองด้วง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านในตูล 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ทุ่งสูงเนิน
 
1. นางจิราภรณ์  จันทร์สุวรรณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดป่า (ท่าขึ้น) 1. เด็กหญิงรวิสรา  กล่อมแก้ว
 
1. นางสาวนิธิพร  ภู่ทรัพย์มี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดทางขึ้น 1. เด็กหญิงชยาดา  ดะเหระ
 
1. นางสาวจันทิมา  รับไทรทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 12 โรงเรียนวัดโยธาธรรม 1. เด็กหญิงอิงสุมาลี  คิดใจเดียว
 
1. นางยุภาภรณ์  สุทธิศิริ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงทักษพร  หมื่นแก้ว
 
1. นางปรานอม  วิเศษประไพ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 1. เด็กหญิงกิ่งกาญน์  วิจักขณากุล
 
1. นางอารีย์  ชูจิตต์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  หวันหวัง
 
1. นางพรรณี  กลิ่นมาลี
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 16 โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. เด็กชายภูวนัย  นาคัน
 
1. นางจินดา  ศรีเมือง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 17 โรงเรียนบ้านวัดใน 1. เด็กหญิงชุติมา  งามยิ่ง
 
1. นางอรสา  ใจรังษี
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 17 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงณิชารีย์  เพ็งเกลี้ยง
 
1. นางสาวเกสร  แซ่ลิ่ม
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 19 โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กหญิงณิชารีย์  กรักทองกรณ์
 
1. นางพรทิพย์  จันทร์จรุง
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 20 โรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงอรัญญา  มอญ
 
1. นางกัญญ์วรา  งามยิ่ง
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 21 โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เด็นนะหลี
 
1. นางอาภรณ์  ใจสุข
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 21 โรงเรียนบ้านอินทนิน 1. เด็กหญิงศศิประภา  เส้งเตง
 
1. นายศิริ  ช้างเผือก
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 23 โรงเรียนบ้านนบ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์   ไชยรัตน์
 
1. นางอัมพร  ขาวเอี่ยม
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 24 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงธนัชชา  สมศักดิ์
 
1. นางเรวดี  มิถิลา
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กชายศิริภูมิ  คงทิม
 
1. นายสุชาญ  งามพ้อง
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  จีระประดิษฐ์
 
1. นางสาวนิธิมา  ไทยแล็ก
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาน้อย(สิชล1) 1. เด็กหญิงชนิตย์นันท์  อบอุ่น
 
1. นายโชติ  พรมเช็ก
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. เด็กหญิงศุวนิจ  ซังปาน
 
1. นางนันทยา  ศรีสุขใส
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เดชพรหม
 
1. นางสะทิพย์  นาทะชัย
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงพรกนก  ช่วยสังข์
 
1. นางสุมาลา  เบ็ญจศักดิ์
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านอินทนิน 1. เด็กหญิงพรกนก  ทองคำ
 
1. นายศิริ  ช้างเผือก
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนวัดนาเหรง 1. เด็กหญิงคีตภัทร    เพ็ชรนิล
 
1. นางรัตนา  ช่วยรอดหมด
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองวัง 1. เด็กหญิงธันยพร  กลับกลาย
 
1. นางสาวจันจิรา  บุญชูศรี
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78.5 เงิน 10 โรงเรียนวัดน้ำตก 1. เด็กหญิงทักษร  ศรีแสง
 
1. นางอนงค์  รอดการทุกข์
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  สุภาพโรจน์
 
1. นางนคร  เอี่ยมพล
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77.5 เงิน 11 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 1. เด็กชายวชิรวิทย์  สังขินี
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  ทองดี
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  สำลีนิล
 
1. นางสัญญา  อักษรภักดิ์
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  หมาดจิ
 
1. นางสกุลทิพย์  แก้วซัง
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนวัดโมคลาน 1. เด็กหญิงเกศร  กุลเหล็ม
 
1. นางพรพิมล  นวลแป้น
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านในตูล 1. เด็กหญิงสุพรรษา   เดชพรหม
 
1. นางวิมลรัตน์  เรืองรัตน์
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 17 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กชายภูวนัตถ์  ใจห้าว
 
1. นางวิมลพรรณ  ลีลาพตะ
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 18 โรงเรียนวัดเทวดาราม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใยสุข
 
1. นางสาวมุกดา  หนูสุวรรณ
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 18 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 1. เด็กหญิงพนิดา  แสวงรู้
 
1. นางวลัยลักษณ์  ราชจินดา
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ชูระหมาน
 
1. นางนิภา  นวลขาว
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พรหมเดช
 
1. นายชนะไพย์  จุลบล
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กหญิงธัญรดา  แดงน้อย
 
1. นางพรทิพย์  จันทร์จรุง
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  พรหมมา
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  ตรึกตรอง
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านไสพลู 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีใหม่
 
1. นางนาตยา  เขียวขาว
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 1. เด็กหญิงเกวลิน  จิตรจังดวง
 
1. นางอมรรัตน์  เรืองแก้ว
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ณะพริ้ม
 
1. นางโสพิศ  เวชพัฒน์
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  มีเชื้อวงศ์
 
1. นางภาวินี  โชติมณี
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 1. นางสาวพันพสา  คิดประเสริฐ
 
1. นางชอ้อน  เมฆสุข
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงนันฑิตา  ปะหนะ
 
1. นางสาวอุษา  ปานดำ
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. นางสาวอาทิตย์ติญา  แก้วผ่อง
 
1. นางสาวพิชชานันท์  เงินสยาม
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองแคว 1. เด็กหญิงธนัชชา  พานทอง
 
1. นางกัณหา  อาคะมา
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านพังปริง 1. เด็กหญิงศรุษตญา  นิยมเดชา
 
1. นางนุสรา  จิตรบรรทัด
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กหญิงจิตรานันท์  รอดสม
 
1. นางสุณีรัตน์  ขุนรัตน์
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงดารินทร์  ผลิรัตน์
 
1. นางประภา  นนทามิตร
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. นางสาวพรทิพย์  สุทธิพันธ์
 
1. นางละออ  แวววรรณจิตร
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนวัดดอนใคร 1. เด็กชายรณชัย  เลื่อนกฐิน
 
1. นางสาวจารี  ผิวเหมาะ
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนเคียงศิริ 1. นางสาวศรัณยา   เจริญแก้ว
 
1. นางคนึงนิจ  แก้วรจนา
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. นางสาวชนนิกานต์  หนูทรัพย์
 
1. นางสุนทรีย์  คณะนา
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กหญิงวิราภรณ์  ประทุมสุวรรณ
 
1. นางสาวสาวิตรี  ศรีวะบุตร
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเปร็ต 1. เด็กหญิงปฤศดา  ขนอม
 
1. นางสุวณีย์  คำเพ็ง
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กชายจิรายุทธ  โต๊ะสู
 
1. นางสุพัตรา  อามิตร์
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ทองคำ
 
1. นางสาวปาลิตา  แก้วมณี
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทนิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยิ่งยง
 
1. นายศิริ  ช้างเผือก
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  หวันนุรัตน์
 
1. นางโศภิษฐ์  รักบางบูรณ์
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงชนิสรา  ณรงค์
 
1. นางจุไร  ศรีเมือง
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดศิลาชลเขต 1. เด็กหญิงอริสรา  พุ่มแก้ว
 
1. นางสุมลรัตน์  พรหมพูล
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนเคียงศิริ 1. เด็กหญิงปาลิตา  ดอกบัว
 
1. นางอุรารัตน์  มัจฉาชาญ
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เนาว์สุวรรณ
 
1. นางสุจิตรา  ทองศรี
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงชนัญญา  กาญจนรักษ์
 
1. นางอารมณ์  แก้วธวัชวิเศษ
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านประชาอารี 1. เด็กหญิงวกุลทิพย์  สูนกามรัตน์
 
1. นางสมจินต์  รักเถาว์
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 1. เด็กหญิงทิติมา  เขียวย้อย
 
1. นางสาลี  สำเนียงดี
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 10 โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงญาดา  บุญแก้ว
 
1. นางปุณิกา  หนูชัยแก้ว
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดปลักปลา 1. เด็กหญิงปุณยาพร  แทนเพ็ชร
 
1. นายณรงค์  ม่วงเพชร
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านฉาง 1. เด็กชายธเนศ  ชัยชนะ
 
1. นางสาววราลี  พิศประดิษฐ์
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  เสียงเพราะ
 
1. นางประเจิด  เพชรสง
2. นางประเจิด  เพชรสง
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 1. เด็กหญิงศุดารา  อุดมพันธุ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีวิรัตน์
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านไสเหรียง 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  หยู่เห้ง
 
1. นางสาวมาลี  ศรีเมือง
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 16 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายณัชพล  คงสนิท
 
1. นางสมทรง  มีบุญมาก
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงศศิประภา  บริรักษ์
 
1. นางเรวดี  มิถิลา
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กหญิงนัสรีญา  มาม๊ะ
 
1. นางพิมพ์นิภา  วิชัยกุล
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 19 โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โพธิสอน
 
1. นายธวัชชัย  คณะนา
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดกำแพงถม 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ศรีสมโภชน์
 
1. นางนิภร  สุทธิ
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 1. เด็กหญิงอพรรณิการ์  คันทิพย์
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  โพธิ์เต็ม
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ทองอนันต์
 
1. นางกาญจนา  อนันตะพัฒน์
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านชุมขลิง 1. เด็กหญิงธรรญาภรณ์  คงแคล้วภัย
 
1. นางวรวรรณ  เอกาพันธ์
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงวกุลทิพย์  ไม้ทิพย์
 
1. นางนางสุกัญญา  สุวรรณรัตน์
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงสิริพร  ทองเหลือ
 
1. นางวิมลพรรณ  ลีลาพตะ
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา 1. เด็กหญิงวิชญาดา  พรมชู
 
1. นางประไพพิศ  ใจห้าว
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชุมขลิง 1. เด็กหญิงกนกพร  มะกรวัฒนะ
 
1. นางรัตนา  สมภูมิ
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชลธาราม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  หีดน้อย
 
1. นางสาวจิระภา  สุทธิพันธ์
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านอินทนิน 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  กายฤทธิ์
 
1. นายศิริ  ช้างเผือก
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดดอนใคร 1. เด็กหญิงจรรยพร  ชาญณรงค์
 
1. นางพรศรี  ศรีสุข
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงจิตใส  รัตนพันธุ์
 
1. นางปุณิกา  หนูชัยแก้ว
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนวัดป่า (ท่าขึ้น) 1. เด็กหญิงอินทิรา  สันตะโร
 
1. นางสาวนิธิพร  ภู่ทรัพย์มี
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดนาเหรง 1. เด็กชายวัฒนศักดิ์  ม่วงหิมพาน
 
1. นางรัตนา  ช่วยรอดหมด
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงวนิด้า  นาคเพ็ชร์
 
1. นางสาวลักษิกา  กั่งเซ่ง
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย 1. เด็กชายธนพนธ์  ศรีเมือง
 
1. นางพรทิพย์  สิงห์ทอง
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 1. เด็กหญิงชุติภา  ขวัญทอง
 
1. นางสาวรัชดาวรรณ  เพ็ชรพันธ์
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช
 
1. นางจุรี  สิทธิไชย
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กชายธาวิน  ภู่ดอก
 
1. นางศุภจิณต์  พรหมจรรย์
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านขุนทะเล 1. เด็กหญิงนิตติยา  บุญวิเศษ
 
1. นางจุรีย์  เพชรช่วย
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงสุนิสา  พูลพิพัฒน์
 
1. นางกัญญาภรณ์  รัศศรี
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดพระอาสน์ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ธงทวัฒน์
 
1. นายวีระ  บานเย็น
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง 1. เด็กหญิงอินทิรา  อาจหาญ
 
1. นางผาวรรณ  ประไพ
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 19 โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กหญิงพรพิภัทร  มูลรังษี
 
1. นางสุนทรีย์  คณะนา
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1. เด็กหญิงถิรดา  เสียงเพราะ
 
1. นายวราพงษ์  เย็นสนิท
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดโยธาธรรม 1. เด็กหญิงนวลสิริ  มานพศิลป์
 
1. นางโสภาพรรณ  สว่างเย็น
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านวัดใน 1. เด็กชายนิภัทร  สมสิ้น
 
1. นางปานหทัย  ศรีแสง
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงนันทวัน  รัจรัญ
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  ตรึกตรอง
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. นางสาวปภาวดี  ศูนกามรัตน์
 
1. นายจรัส  ศรีนวล
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนใคร 1. เด็กหญิงณีรนุช  รอดภัย
 
1. นางสาวจารี  ผิวเหมาะ
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 1. เด็กหญิงอนุสรา  รัตนนุพงศ์
 
1. นายประสงค์  สร้อยสุวรรณ
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงนันฑิตา  ปะหนะ
 
1. นางสาวอุษา  ปานดำ
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80.95 ทอง 5 โรงเรียนเคียงศิริ 1. นางสาวนรีกานต์  นนทพัฒน์อังกูร
 
1. นางคนึงนิจ  แก้วรจนา
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76.19 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กหญิงเกตุนิสา  บุญจริง
 
1. นางสุนทรีย์  คณะนา
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71.42 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเปร็ต 1. เด็กหญิงปฤศดา  ขนอม
 
1. นางสุวณีย์  คำเพ็ง
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71.42 เงิน 7 โรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองเรือง
 
1. นางสาวปาลิตา  แก้วมณี
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71.42 เงิน 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงฏอฮีเราะห์  ยีส้า
 
1. นางสาวสิย๊ะ  สามารถ
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงนวพร  ช่วยระวัง
 
1. นางโสพิศ  เวชพัฒน์
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64.28 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. นางสาวพราวสิริ  บุญญาติ
 
1. นางประภา  นนทมิตร
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 59.59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงเกวลิน  อาจสามารถ
 
1. นางภาวินี  โชติมณี
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 59.52 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดโทเอก 1. เด็กหญิงณัฐวรรธน์  พรหมมาศ
 
1. นางวัชรินทร์  ทลิกกรรณ์ พันธุ์ชูศรี
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านพังปริง 1. เด็กหญิงพุธิตา  กาเจ
 
1. นางนุสรา  จิตรบรรทัด
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดเทวดาราม 1. นางสาวณัชชา  วัฒนสิทธิ์
 
1. นางสาวมุกดา  หนูสุวรรณ
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 42.85 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. นางสาวณัฐธิดา  รัตนคำ
 
1. นางสมพิส  อนุจร
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 42.85 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กหญิงธันยชนก  แดงทองดี
 
1. นางพิมพ์นิภา  วิชัยกุล
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงรจนา  พรหมเดช
 
1. นายวิสุทธิ์  ส่งนวล
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาน้อย(สิชล1) 1. เด็กหญิงวณิดา  สมวงค์
 
1. นายโชติ  พรมเช็ก
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. เด็กหญิงพันไมล์  ปานจันทรฺ์
 
1. นางนันทยา  ศรีสุขใส
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนาเหรง 1. เด็กหญิงคีตภัทร    เพ็ชรนิล
 
1. นางรัตนา  ช่วยรอดหมด
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เมฆสงค์
 
1. นางอำภา  ศิลปวัฒนวงศ์
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงภูสุดา  บุญมาศ
 
1. นางสาวอำนวย  เที่ยวทั่ว
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุดสนอง
 
1. นางศศิธร  ศรีถัทธ์
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 1. เด็กหญิงชนากานต์  เสมอหน้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงนภา  นามวงษ์
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงนวพร  ทองยอดแก้ว
 
1. นางจุรี  สิทธิไชย
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงบุณยาพร    เกษรสิทธิ์
 
1. นางจันทร  ไชยพงศ์
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  ผกากรอง
 
1. นางจิรรัตน์  ลักษณะวิลาศ
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ 1. เด็กหญิงธนัชชา  ระเหม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี  อัญชลีกุล
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์  เหมหมัน
 
1. นางอาจินต์  ตรงแก้ว
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กหญิงธารารัตน์  สุทโพชน์
 
1. นางนัทฐาพร  เพ็งสุข
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงณัฏฐา  สุทิน
 
1. นางสาวสาคร  ระเห็ดหาญ
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา   วงศ์วิบูลย์
 
1. นางสาวจุฑาพร  ผิดแลงาม
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดโมคลาน 1. เด็กหญิงปนัสดา   ดำฤทธิ์
 
1. นางพรพิมล  นวลแป้น
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 1. เด็กหญิงอนันตญา  หมาดสมัน
 
1. นางสาวอัญชิสา  ชูจันทร์
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พรมพิมพ์
 
1. นางนิภา  นวลขาว
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดปลักปลา 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พืชโรจน์
 
1. นายบำรุง  พัดวี
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชูทอง
 
1. นางผาวรรณ  ประไพ
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กหญิงอัญมณี  เอกบุตร
 
1. นางศุภจิณต์  พรหมจรรย์
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กหญิงอริสา  ศิริมาศ
 
1. นางสุนทรีย์  คณะนา
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขุนทะเล 1. เด็กหญิงนิตติยา  บุญวิเศษ
 
1. นางจุรีย์  เพชรช่วย
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงนันทวัน  รัจรัญ
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  ตรึกตรอง
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. เด็กหญิงอภิญญา  สามิดี
 
1. นางสาวพิชชานันท์  เงินสยาม
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงอารยา  โต๊ะหมาด
 
1. นางสุพัตรา   อามิตร์
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. นางสาววรรณิดา  โต๊ะโดบ
 
1. นางละออ  แวววรรณจิตร
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดนากัน 1. เด็กหญิงกัญธิมา  แสงไพจิตต์
 
1. นางพรเพ็ญ  อนุพันธ์
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 1. นางสาวณัฐธิดา  ทองรักษ์
 
1. นายประสงค์  สร้อยสุวรรณ
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดดอนใคร 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เชาว์สุข
 
1. นางสาวจารี  ผิวเหมาะ
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ปอแต๊ะ
 
1. นางภาวินี  โชติมณี
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  นวลมังสอ
 
1. นางประภา  นนทมิตร
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 1. เด็กหญิงเอมฤทัย  คงเมือง
 
1. นางอมรรัตน์  เรืองแก้ว
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  มณีโชติ
 
1. นางชอ้อน  เมฆสุข
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กหญิงศรธวรรณ์  นามเคน
 
1. นางสาวสาวิตรี  ศรีวะบุตร
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กชายอัฏชราช  พุทธรอด
 
1. นางไพลิน  ยอดแก้ว
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงยุวดี  ดาราโชติ
 
1. นางสาวอุษา  ปานดำ
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดเทวดาราม 1. นางสาวกาญจนา  ฤทธิชัย
 
1. นางสาวมุกดา  หนูสุวรรณ
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  หนูทรัพย์
 
1. นางสุนทรีย์  คณะนา
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเคียงศิริ 1. นางสาวชลธิชา  ใจเย็น
 
1. นางคนึงนิจ  แก้วรจนา
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ด้วนเฝือ
 
1. นายวิสุทธิ์  ส่งนวล
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประชาอารี 1. เด็กหญิงวกุลทิพย์  สูนกามรัตน์
 
1. นางสมจินต์  รักเถาว์
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 1. เด็กหญิงพรรษกร  ใจรังษี
 
1. นางสาวนัยนา  ช่างเหล็ก
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  รุจิภักดิ์
 
1. นางกาญจนา  ปัญญานฤพล
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.51 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงอริสา  ปัญญายุทศักดิ์
 
1. นางปรานอม  วิเศษประไพ
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.88 ทอง 5 โรงเรียนวัดสากเหล็ก 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คีรีนารถ
 
1. นางวราภรณ์  คันธิก
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.76 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สุดสนอง
 
1. นางสมพร  กันตังกุล
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.13 ทอง 7 โรงเรียนวัดทางขึ้น 1. เด็กชายจิรกิตติ  ปรีชา
 
1. นางสาวจันทิมา  รับไทรทอง
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.13 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงพิราอร  จันทีรัตน์
 
1. นางประเจิด  เพชรสง
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.01 ทอง 9 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงภาวินี  วุฒิพงค์
 
1. นางเกียรติรัตน์  อมตะสุนทร
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.76 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปากเจา 1. เด็กหญิงวริยาพร  ใจห้าว
 
1. นางไพจิตร  สุวรรณโน
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.88 ทอง 11 โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงพรรณนพร  ยิ่งยง
 
1. นางปุณิกา  หนูชัยแก้ว
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.51 ทอง 12 โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 1. เด็กชายสรวิชญ์  ทองฝอย
 
1. นางสาวธิดาภรณ์  ชัยเอียด
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.64 ทอง 13 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  นิทไสว
 
1. นางจิราภรณ์  นาวารัตน์
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.89 ทอง 14 โรงเรียนวัดคงคา 1. เด็กชายศิวพล  พิชบุตร
 
1. นางรัตนา  บริรักษ์
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.88 ทอง 15 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงปาลิตา  โต๊ะสา
 
1. นางรัชวรรณ  จุลพนธ์
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.26 ทอง 16 โรงเรียนวัดจันพอ 1. เด็กหญิงณัชชา  ทองศรี
 
1. นางโสภา  งามผ่องใส
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.88 ทอง 17 โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด 1. เด็กหญิงยศวดี   พันธุ์พิพัฒน์
 
1. นางจีระวรรณ  วัชรกาฬ
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.89 ทอง 18 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงศรารัตน์   ปานสังข์
 
1. นางปราณี  จิตสงคราม
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.51 ทอง 19 โรงเรียนวัดศิลาชลเขต 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ทิพย์ภักดี
 
1. นางสุมลรัตน์  พรหมพูล
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.02 เงิน 20 โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กชายวุฒิไกร  เนาวรัตน์
 
1. นางพรทิพย์  จันทร์จรุง
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 40.39 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงบุญสิตา  คงทอง
 
1. นางเรวดี  มิถิลา
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 38.76 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดน้ำตก 1. เด็กหญิงพิชญานิน  นาคปน
 
1. นางปรัชญานันท์  พรหมรัตน์
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงชุติมา  กฤษณะโยธิน
 
1. นางขนิษฐา  ดุกสุขแก้ว
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายทอน 1. เด็กหญิงนภัสสร  นุกูลกิจ
 
1. นางอรุณวัลย์  ทองทิพย์
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสากเหล็ก 1. เด็กหญิงมุฑิตา  หมื่นนคร
 
1. นางสารี  ทองมี
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงศิรดา  จันทร์คง
 
1. นางวิมลพรรณ  ลีลาพตะ
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.75 ทอง 4 โรงเรียนวัดชลธาราม 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  อาภรณ์
 
1. นางสาวจิระภา  สุทธิพันธ์
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำขาว 1. เด็กหญิงปณิตา  มีคล้าย
 
1. นางบานเย็น  เมืองด้วง
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.5 ทอง 6 โรงเรียนวัดโทเอก 1. เด็กหญิงจินดามัยบินทร์  มุสิกสิน
 
1. นางขนิษฐา  แสงสว่าง
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81.25 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขาทราย 1. เด็กหญิงศุภิสรา  รอดสุขา
 
1. นางเจริญ  มีคำ
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.5 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐชุตา  ทองเส้ง
 
1. นางสุมาลี  บ้านเพิง
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.25 เงิน 9 โรงเรียนวัดดอนใคร 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ใจแผ้ว
 
1. นางพรศรี  ศรีสุข
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านในตูล 1. เด็กหญิงฐิตาภา   แก้วนาค
 
1. นางวิมลรัตน์  เรืองรัตน์
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60.75 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดโมคลาน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ปัญญาผล
 
1. นางพรพิมล  นวลแป้น
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 54.75 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดเทวดาราม 1. เด็กหญิงพรชิตา  ยี่สุ่น
 
1. นางสาวมุกดา  หนูสุวรรณ
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 53.75 เข้าร่วม 13 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงแบมผกา  โพธิ์ประพันธ์
 
1. นางจริยา  จันทร์บุญ
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 47.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดพระอาสน์ 1. เด็กหญิงแพรวา  ศรีจันทร์
 
1. นายวีระ  บานเย็น
 
210 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 47.25 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 1. เด็กหญิงสุชานาถ  ลายปาน
 
1. นางกฤติมา  พรประเสริฐ
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 46.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ณ นคร
 
1. นางสาวนภาภรณ์  ไชยรัตน์
 
212 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านปากเจา 1. เด็กหญิงธิติยา  บุญเกิด
 
1. นางกัณทิมา  รัญจวน
 
213 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45.25 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงบุณณดา  ศักดิ์ขวา
 
1. นางนิภาวรรณ  ช้างนิล
 
214 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 19 โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กชายจักริน  คงสนิท
 
1. นางสุนทรีย์  คณะนา
 
215 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 43.75 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดคงคา 1. เด็กหญิงศิวาพร  ทองประพันธ์
 
1. นายอาภรณ์  สุพรรณพงศ์
 
216 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลปรียา  หงษ์เกิด
 
1. นางราตรี  หนูแก้ว
 
217 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี 1. เด็กหญิงมณจิรา  กาพิทักษ์
 
1. นางปราณี  แก้วบางพูด
 
218 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
 
1. นางจุรี  สิทธิไชย
 
219 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงฉัตรธิดา  มีสว่าง
 
1. นางพจนีย์  สุขวัลลิ
 
220 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวัง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พรหมทอง
 
1. นางภิญยู  อินนุพัฒน์
 
221 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. นางสาวอรวรรณ  ศิริเมฆ
 
1. นางภาวินี  โชติมณี
 
222 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. นางสาวปาริชาติ  โมราศิลป์
 
1. นางประภา  นนทมิตร
 
223 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กหญิงสุรัญดา  กระจาย
 
1. นางพิมพ์นิภา  วิชัยกุล
 
224 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ณะ พริ้ม
 
1. นางโสพิศ  เวชพัฒน์
 
225 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 6 โรงเรียนวัดเทวดาราม 1. เด็กชายจิรกิตติ์  นวลสุวรรณ
 
1. นางสาวมุกดา  หนูสุวรรณ
 
226 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 52.2 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กหญิงอนุธิดา  แก้วประดับ
 
1. นางสุณีรัตน์  ขุนรัตน์
 
227 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองแคว 1. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  ภูมิรัตน์
 
1. นางกัณหา  อาคะมา
 
228 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงปราณี  แขกเต้
 
1. นางสาวอุษา  ปานดำ
 
229 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสุนทรีย์  คณะนา
 
230 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวปาลิตา  แก้วมณี
 
231 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ด้วงคง
2. เด็กหญิงธัญชนก  องอาจ
3. เด็กหญิงรมิดา  พูลสุข
 
1. นางสาวเกสร  แซ่ลิ่ม
 
232 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 67.05 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ลูกจันทร์
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ยุติธรรม
3. เด็กหญิงเพชรลัดดา  ทองเหลือ
 
1. นางจุไร  ศรีเมือง
2. นางสาวจันทรัสม์  ใจห้าว
 
233 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 61.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงณัฐวรา  หนูดำ
2. เด็กหญิงิอารดา  บัวเผียน
3. เด็กชายเจตน์สกฤษฏิ์  ปากเพราะ
 
1. นางรัชวรรณ  จุลพันธ์
2. นางสมทรง  มีบุญมาก
 
234 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 59.9 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  วังมะนาว
2. เด็กหญิงลักษิกา  แก้วนุ่น
3. เด็กหญิงสิรินดา  ยนฮิ่น
 
1. นางสุกัญญา  สุวรรณรัตน์
2. นางนิภาวรรณ  ช้างนิล
 
235 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 59.8 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุทธิบูลย์
2. เด็กหญิงพรรษกร  ใจรังษี
3. เด็กหญิงสุภิสรา  จันทร์ทศรี
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  โพธิ์เต็ม
2. นางสาวนัยนา  ช่างเหล็ก
 
236 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 57.9 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงภัทรณิฎา   ภูเต่าทอง
2. เด็กชายเขมทัต   รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า   พรหมหีด
 
1. นางจันทร  ไชยพงศ์
2. นางปราณี  จิตสงคราม
 
237 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 55.95 เข้าร่วม 7 โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงฐาปนิตตา  พูลใหญ่
2. เด็กหญิงประพิมพ์พรรณ  ขวัญสง
3. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  สีขาว
 
1. นางปุณิกา  หนูชัยแก้ว
2. นางเครือวัลย์  ศรีสุวรรณ์
 
238 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 50.25 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  เสียงเพราะ
2. เด็กหญิงพิราอร  จันทีรัตน์
3. เด็กหญิงสุวณรร  เทียบทอง
 
1. นางประเจิด  เพชรสง
2. นางสาวชนิตกานต์  อัศวเรขา
 
239 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 49.75 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงปัญญาลักษณ์  สุทธิพันธ์
2. เด็กหญิงศศิธร  เยี้ยนชลคำ
3. เด็กหญิงศิริวัฒนา  ยอดมณี
 
1. นางอารมณ์  แก้วธวัชวิเศษ
2. นางพัชรินทร์  แสงบรรจง
 
240 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 49.25 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ฉิมพลี
2. เด็กชายอภินันท์  พราหมโณ
3. เด็กหญิงอริสา  ปัญญายุทศักดิ์
 
1. นางปรานอม  วิเศษประไพ
 
241 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 44.3 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. เด็กหญิงภัคตราภรณ์  แก้วมิตร
2. เด็กหญิงวณิชญา  จันทร์ทิพย์
3. เด็กชายสิทธิชัย  พรหมแก้ว
 
1. นางจันทรา  วิชัยกุล
 
242 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 44.3 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงกิตติมา  มีลาภ
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ญาติมาก
3. เด็กหญิงสิริกานต์  พูนหนู
 
1. นางนคร  เอี่ยมพล
2. นางวรรณา  กิจแถลง
 
243 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 38.85 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐชา  คงสนิท
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โพธิ์สอน
3. เด็กหญิงวิชญาดา  บริกรักษ์
 
1. นายธวัชชัย  คณะนา
 
244 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายชยุติ  สิงห์สามารถ
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โอกฤษ
3. เด็กหญิงมนัญชยา  จิตเขม้น
 
1. นางกัญญาภรณ์  รัศศรี
2. นางจิราภรณ์  ชาญณรงค์
 
245 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงธนัชชา  จับจันทร์
2. เด็กชายธีรยุทธ์  ส้มแป้น
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อุตตะระนาค
 
1. นางจริยา  จันทร์บุญ
2. นางอัมพร  ผิวเหมาะ
 
246 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงคิรภัสสร  คิดขยัน
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  รู้จัก
3. เด็กชายปภินวิทย์  เบ็ญจธรรมรักษา
 
1. นางวิมลพรรณ  ลีลาพตะ
 
247 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 70.5 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  คนโอ
2. เด็กหญิงวรันธร  โสภาเจริญวงศ์
3. เด็กหญิงอริสา  ย้อยนวล
 
1. นางสุมาลี  บ้านเพิง
 
248 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. เด็กหญิงพิมวนา  ขลิบแย้ม
2. เด็กหญิงสุพิชญา  หาญศึกแกล้ว
3. เด็กหญิงอินทิรา  วิชิตานุรักษ์
 
1. นางนันทยา  ศรีสุขใส
 
249 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงฐานิดา  แก้วนุ่น
2. เด็กหญิงฐานิตา  แก้วนุ่น
3. เด็กหญิงบุณณดา  ศักดิ์ขวา
 
1. นางสุกัญญา  สุวรรณรัตน์
2. นางนิภาวรรณ  ช้างนิล
 
250 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กชายจิรทีปต์  บุญสุวรรณ์
2. เด็กชายพัชรพล  ไฝจู
3. เด็กหญิงวนิด้า  นาคเพ็ชร์
 
1. นางสาวลักษิกา  กั่งเซ่ง
2. นางสมพิส  อนุจร
 
251 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐชยาน์  จันโทวาท
2. เด็กหญิงรินรชา  ปีย์วราเมธี
3. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทร์พัฒน์
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  ทองดี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงนภา  นามวงษ์
 
252 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กชายจักริน  คงสนิท
2. เด็กหญิงพิยดา  อินทสุทธิ์
3. เด็กชายภูรินทร์  บุญสนอง
 
1. นางสุนทรีย์  คณะนา
 
253 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กหญิงวาสินี  เมืองนวด
2. เด็กหญิงอัญมณี  เอกบุตร
3. เด็กหญิงเกศิณี  ระวังศ์วงค์
 
1. นางศุภจิณต์  พรหมจรรย์
 
254 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 61.5 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  อรุณแสง
2. เด็กหญิงปาณิศา  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปุณยนุช  ปานการ
 
1. นางศศิธร  ศรีถัทธ์
 
255 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 61.5 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ขนอม
2. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
3. เด็กหญิงวริศรา  เอี่ยมทรัพย์
 
1. นางจุรี  สิทธิไชย
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
256 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดทางขึ้น 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ผ่องแผ้ว
2. เด็กชายธัชนนท์  ฝาหล้ะ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วสามดวง
 
1. นางชไมพร  ใบเรือง
 
257 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนับเภา 1. เด็กหญิงณัฎธิดา  เพชรนิล
2. เด็กหญิงภัทรวดี  กุนทอง
3. เด็กหญิงอนุธิดา  เพชรนิล
 
1. นางสินีนาต  มีศรี
 
258 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทับทิม
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  คงพันธ์
3. เด็กหญิงวริษา  เวทยาวงศ์
 
1. นายศิลป์  อินทองเอียด
2. นางณิชารีย์  สุขแสน
 
259 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 1. เด็กหญิงศิรัญญา  วิบูลย์ศิลป์
2. เด็กหญิงสกุลทิพย์  อินทร์แก้ว
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  แฉล้ม
 
1. นางสาวสุวรรณา  วรรณเกื้อ
2. นางวินิจ  สุวรรณวงศ์
 
260 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงปาริตา  สมาน
2. เด็กหญิงรสิตา   โต๊ะหลี
3. เด็กหญิงอนุรดี  รัญจวน
 
1. นางสุมาพร   เพ็ชรเกลี้ยง
2. นางจุไร  มองมาไพรี
 
261 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงสุภาพร  เปลรินทร์
2. เด็กหญิงสุวรรณมาศ  วงศ์ดุลยา
3. นางสาวอรวรรณ  ศิริเมฆ
 
1. นางภาวินี  โชติมณี
2. นางจินตนา  บุญฤกษ์
 
262 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  โกมาลา
2. เด็กหญิงวรดา  ดอรอมาน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ณะพริ้ม
 
1. นางโสพิศ  เวชพัฒน์
 
263 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงทิพานันท์  ส้มแป้น
2. เด็กหญิงภาวิดา  ลอยนวล
3. เด็กหญิงสริญญา  สมมุ่ง
 
1. นางหัสนา  เที่ยวแสวง
2. นางสมพิส  อนุจร
 
264 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ชลเกษม
2. เด็กหญิงดมิสา  เจ๊ะสนู
3. เด็กหญิงปราณี  แขกเต้
 
1. นางสาวยุพิน  พืชพงค์
2. นางสาวอุษา   ปานดำ
 
265 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ผ่องแผ้ว
2. เด็กหญิงรัตนาพร  สุทธิรักษ์
3. เด็กหญิงเกตุนิสา  บุญจริง
 
1. นางสุุนทรีย์  คณะนา
 
266 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 1. เด็กหญิงชยุดา  สารปรัง
2. เด็กหญิงรชดา  จิตรเฝือ
3. นางสาวสุนิฐา  แช่มทอง
 
1. นายประสงค์  สร้อยสุวรรณ
 
267 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านคลองแคว 1. นางสาวชณิดา  สุขเลิศ
2. นางสาวบุษกร  ระวังวงศ์
3. เด็กหญิงสุธิดา  ชูโชติ
 
1. นางกัณหา  อาคะมา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนก  นพเช้า
 
268 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาน้อย(สิชล1) 1. เด็กชายปฏิภาณ  ศิริ
2. เด็กหญิงอาทิตยา   เซ่งแตง
 
1. นายโชติ  พรมเช็ก
2. นางกัลยา  สองวิหค
 
269 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงปานตะวัน  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงสาลินี  มาลาเวช
 
1. นางกัญญาภรณ์  รัศศรี
2. นางจิราภรณ์  ชาญณรงค์
 
270 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนับเภา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  กุนทอง
2. เด็กหญิงอนุธิดา  เพชรนิล
 
1. นางสินีนาต  มีศรี
 
271 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 74.6 เงิน 4 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงธัญชนก  วินเธอร์
2. เด็กหญิงอรวรา  ศิริสมบัติ
 
1. นางจริยา  จันทร์บุญ
2. นางสาวอรุณรัตน์  รอดรังนก
 
272 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนวัดเปียน 1. เด็กหญิงทัศศิตา  ทองสีนวล
2. เด็กหญิงภูริษา  ศักดาเดช
 
1. นายจิรศักดิ์  แก้วมี
 
273 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐชา  ส่งเสียง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จัลภัก
 
1. นางสาวอำนวย  เที่ยวทั่ว
 
274 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุญสา
2. เด็กหญิงณัฐรดี  นาคแก้ว
 
1. นางบุปผา  ลัคณาโฆษิต
 
275 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงซุรยาณีย์  มณี
2. เด็กหญิงวาสนา  ศรีสว่าง
 
1. นายทัศนัย  นวลวิลัย
 
276 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 69.2 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงวริศรา  แซ่ลิ่ม
 
1. นางนันทยา  ศรีสุขใส
 
277 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 69.2 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดโมคลาน 1. เด็กหญิงตัสนีม  แก้วซัง
2. เด็กหญิงภัทรสุดา   มุณีกาญจน์
 
1. นางพรพิมล  นวลแป้น
2. นางนุสรา  มะหมัด
 
278 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68.4 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงวิลาสินี  พัฒน์เคี่ยม
2. เด็กหญิงสุนิษา  มีเดช
 
1. นางประไพพร  แซ่เลี้ยว
2. นางธนาภา  เอี่ยมทรัพย์
 
279 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68.4 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปากเจา 1. เด็กหญิงปรัญญา  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงอรพิมล  เที่ยวแสวง
 
1. นางกัณทิมา  รัญจวน
 
280 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กชายพงศธร  เอกบุตร
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  สมภักดี
 
1. นางสัญญา  อักษรภักดิ์
 
281 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง 1. เด็กชายธัชพล  จิตเขม้น
2. เด็กชายภูริพัฒน์  จิตเขม้น
 
1. นางผาวรรณ  ประไพ
 
282 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อรุณแสง
2. เด็กหญิงเขมวิภา  คีรีสุทธิ์
 
1. นางศศิธร  ศรีถัทธ์
 
283 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงนฤมล  สีขาว
2. เด็กหญิงอริสรา  คงสุข
 
1. นางสาวลักษิกา  กั่งเซ่ง
2. นางสมพิส  อนุจร
 
284 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 1. นางสาวชมพูนุท  ดาววิจิตร
2. นางสาวณัฐธิดา  ทองรักษ์
 
1. นายประสงค์  สร้อยสุวรรณ
 
285 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุทิน
2. เด็กหญิงอรัญญา  สมสิริ
 
1. นางชอ้อน  เมฆสุข
2. นางเตือนใจ  แสวงรู้
 
286 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงรูกัยยะฮ์  สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงอุไมรี่  แอเด็น
 
1. นางสาวอุษา  ปานดำ
2. นางสาวยุพิน  พืชพงค์
 
287 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ใหม่แก้ว
2. เด็กหญิงนวพร  ช่วยระวัง
 
1. นางโสพิศ  เวชพัฒน์
2. นายวิศิษฐ  เวชพัฒน์
 
288 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. นางสาวปาริชาติ  โมราศิลป์
2. นางสาวพราวสิริ  บุญญาติ
 
1. นางประภา  นนทามิตร
 
289 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  โต๊ะตาหอ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  รุ่งแสง
 
1. นางภาวินี  โชติมณี
2. นางจินตนา   บุญฤกษ์
 
290 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเคียงศิริ 1. นายพิทยุตม์  แก้วประดับ
2. นางสาวศรัณยา   เจริญแก้ว
 
1. นางคนึงนิจ  แก้วรจนา
2. นางอุรารัตน์  มัจฉาชาญ
 
291 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงชัญญา  แจ้งนิลรัตน์
 
1. นางสาวอมร  สกุณา
 
292 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนากุน 1. เด็กชายสิปปกร  รอดทุกข์
 
1. นางบัณฑิตา  ชูปู
 
293 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1. เด็กหญิงณิสรา  ใจรังษี
 
1. นางสาวนฤมล  จันทร์สุวรรณ
 
294 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนเคียงศิริ 1. เด็กหญิงพิมพัทรา  กิจวิจิตร
 
1. นางลดารัตน์  ชำนาญคำ
 
295 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงลีนา  ประเสริฐดำ
 
1. นางพรทิพย์  คิดเหมาะ
 
296 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายอติวิชญ์  ยกชู
 
1. นางสาวเบ็ญจวัน  ณ นคร
 
297 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 74 เงิน 7 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ทศเจริญ
 
1. นางสาวอาทิตยา  แก่นสิงห์
 
298 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 71 เงิน 8 โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 1. เด็กชายปัณณธร  นาคกราย
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  โพธิ์เต็ม
 
299 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ชัยเดช
 
1. นางอาภรณ์  สมแรง
 
300 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดคงคา 1. เด็กหญิงทิพานัน  หีดเสน
 
1. นายมงคล  ปรีชาชาญ
 
301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ 1. เด็กชายสุวิชา  พรหมมานนท์
 
1. นางเสาวลักษณ์  คิดเหมาะ
 
302 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดป่ากิ่ว 1. เด็กหญิงปิยะกานต์  ศรีมุข
 
1. นายนิพนธ์  ศักดิ์ศิริ
 
303 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 1. เด็กหญิงสิริภัทร  วสีวิวัฒน์
 
1. นางจิรวรรณ  วชิรานันตวัฒน์
 
304 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดน้ำตก 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  สรรพจีน
 
1. นางสาวจิรวรรณ  ช่างสลัก
 
305 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 15 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายธนดล  สดศรี
 
1. นางทิพวรรณ  ผิวแดง
 
306 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. เด็กชายภีราพงศ์  พันณะกิจ
 
1. นางจิราภรณ์  คีรีเพ็ชร์
 
307 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กหญิงวิชญาดา  สุทธิรักษ์
 
1. นายธวัชชัย  คณะนา
 
308 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดพระอาสน์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กังแฮ
 
1. นางนงเยาว์  นงค์นวล
 
309 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดท้าวโทะ 1. เด็กหญิงนลพรรณ  ใหม่แย้ม
 
1. นางดรุณี  มนูญผล
 
310 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สว่างวงศ์
 
1. นางอารมณ์  แก้วธวัชวิเศษ
 
311 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายชินวัตร  สุขเลิศ
 
1. นางสุวรรณรัตน์  เจ๊ะยะหลี
 
312 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีสุข
 
1. นางสุคนธ์  ทิศทองแก้ว
 
313 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านอินทนิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยิ่งยง
 
1. นายสำราญ  รอดภัย
 
314 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลีลาประดิษฐ์พงศ์
 
1. นายบุญทวี  ลีลาพตะ
 
315 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายเกริกเกียรติ  หนูน้อย
 
1. นางจุไรรัตน์  ไชยฤทธิ์
 
316 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 1. เด็กชายธนาธาร  ทองนวล
 
1. นางสาวรัตนา  ศรีใหม่
 
317 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านเขาทราย 1. เด็กหญิงกมลชนก  วิทยา
 
1. นางมณี  จันทรัตน์
 
318 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 5 โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ช่วยสร้าง
 
1. นางสาวสุจิรา  แซ่จู
 
319 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านอินทนิน 1. เด็กหญิงพรกนก  ทองคำ
 
1. นายสำราญ  รอดภัย
 
320 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 7 โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ธานินพงศ์
 
1. นางเรณู  รักช้าง
 
321 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดนากุน 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สุขน้อย
 
1. นางบัณฑิตา  ชูปู
 
322 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านประชาอารี 1. เด็กชายชาญณรงค์  สุดทองคง
 
1. นายปรีดา  เพชรชนะ
 
323 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีชอุ่ม
 
1. นายเมษา  มูสิกโรจน์
 
324 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 1. เด็กหญิงเขมจิรา  ดวงมุสิก
 
1. นางภาสินี  รอบคอบ
 
325 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์น้อย
 
1. นางธิดารัตน์  พงศ์สวัสดิ์
 
326 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดคงคา 1. เด็กหญิงกีรติกา  แก้วเขียว
 
1. นายรอง  มีบุญมาก
 
327 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงอัลวาณี  ช่วงชุนส้อง
 
1. นางพิมพ์ประไพ  เชาวรัญญู
 
328 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านนบ 1. เด็กชายชยุตพงค์  มีบุญมาก
 
1. นางสาวดารารัตน์  กั่งเซ่ง
 
329 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านปากเจา 1. เด็กหญิงนงนภัส  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นายณัฏฐ์  สามารถ
 
330 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 16 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 1. เด็กชายสรวิชญ์  วุฒิจันทร์
 
1. นางสาวโชติกา  แก้วเมฆ
 
331 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ 1. เด็กชายอัครพนธ์  พุ่มรักชาติ
 
1. นางยุพิน  พืชนุกูล
 
332 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดโยธาธรรม 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  เดชา
 
1. นางจำเนียร  ภาคอารีย์
 
333 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดป่า (ท่าขึ้น) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมสุข
 
1. นายพลวัฒน์  หีดเสน
 
334 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 1. เด็กชายปรัชญ์กร  บุญนาค
 
1. นางสาวเจษรา  จูเจ้ย
 
335 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ  สงประเสริฐ
 
1. นายอัครพงศ์  นารีเปน
 
336 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 1. เด็กชายปวิช  นาคแก้ว
 
1. นางอรสา  นาคกราย
 
337 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กชายพิชัย  เนียมมุณี
 
1. นางโสภา  เพ็ชรเรือง
 
338 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ใจห้าว
 
1. นางสาวสายน้ำผึ้ง  หมึกดำ
 
339 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงพัชรี  วิงวอน
 
1. นางอรวรรณ  นิลเอก
 
340 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 1. นางสาวหงส์รพี  ศรีสว่าง
 
1. นางจารุณี  บัวแก้ว
 
341 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านคลองแคว 1. นางสาวกรรณิการ์  ทมรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนก  นพเช้า
 
342 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านพังปริง 1. นางสาววัลภา  ซ่อนรัก
 
1. นางรุ่งตระกาล  แก้วประจุ
 
343 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงสุวรรณมาศ  วงศ์ดุลยา
 
1. นางกาญจนา  สุรบรรณ์
 
344 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 1. เด็กชายวัฒนา  เพชรเนาว์
 
1. นางสาวเจษรา  จูเจ้ย
 
345 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กหญิงอังคณา  สมเขาใหญ่
 
1. นางธัญลักษณ์  จันทรังสี
 
346 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงญานิกา  รักษาโค
 
1. นางบุญรอบ  โชตยาสีหนาท
 
347 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กหญิงกมรวรรณ  ชูดำ
2. เด็กหญิงนภธิดา  หนูปลอด
3. เด็กหญิงพาริสา  สมทรง
 
1. นายประภาส  หิตา
2. นางอุดมศรี  สมทรง
 
348 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูปลื้ม
2. เด็กหญิงธนวรรณ  วิจิตรภักดี
3. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วชุม
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
2. นางสาวสุวลักษณ์  แซ่โย้
 
349 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงกตวรรณ  ชูอิน
2. เด็กหญิงนภัสสร  กังสุกุล
3. เด็กชายภคพล  สังข์มงคล
 
1. นางเพ็ญศรี  ตันสถาพร
2. นางพิมพ์ประไพ  เชาวรัญญู
 
350 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74.2 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงนภัสกร  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงนัทธมน  ราชมุนี
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คงบุรี
 
1. นางสาวชนิกานต์  แก้วคง
2. นางสาวละออ  จันทร์ชุม
 
351 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง 1. เด็กชายกรวิชญ์  คนดี
2. เด็กหญิงฝนทิพย์  ศรียงค์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มากชุม
 
1. นายอภิจิตร์  ณ นคร
2. นายวิทยา  นุ่นจุ้ย
 
352 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72.2 เงิน 6 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 1. เด็กชายกลวัชร  ณัฐนิติโรจน์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทัฬหกิจ
3. เด็กหญิงอริสรา  ชื่นกลิ่น
 
1. นายนนทวรรชณ์  มีมาตย์
 
353 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56.6 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. นายพงศภัค  จันทสุวรรณ
2. นางสาวสุชานุช  ขนอม
3. นายอนุวัฒน์  เพ็ชรพันธ์
 
1. นายมานิต  โชติกะ
2. นางอุดมศรี  สมทรง
 
354 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  ช่างคิด
2. เด็กชายวัชระชัย  ชาญณรงค์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  เงินคีรี
 
1. นางสาวศรีสุดา  สุขมงคล
2. นายบุญทวี  ลีลาพตะ
 
355 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนากุน 1. เด็กหญิงนิภาพร  ทองอร่าม
2. เด็กหญิงปาลิตา  เดชวิละพันทอง
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  ศรีชาเยศ
 
1. นางบัณฑิตา  ชูปู
2. นายธีรยุทธ  เคหะพันธุ์สกุล
 
356 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงนริศรา  จุติผล
2. เด็กชายพงศธร  ชำนิจ
3. เด็กหญิงโศภิษฐา   จันทรัตน์
 
1. นางสาวชนิกานต์  แก้วคง
2. นางนัยนา  คงเพ็ชร
 
357 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 82.2 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงนุจรา  หลิงจิ
2. เด็กหญิงปุณชรัศมิ์  อุเด็น
3. เด็กหญิงอัญรดา  ช้างกลาง
 
1. นางกอกานต์  เจริญศาสตร์
2. นางสาวณิชารีย์  คำศรีธา
 
358 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 5 โรงเรียนวัดยางทอง 1. เด็กหญิงดาลิยา   อายุวัฒนะ
2. เด็กหญิงปาลิตา   เหล่หวัน
3. เด็กหญิงอามานะฮ์   ไชยวาริน
 
1. นางชลธิชา  หนูสุวรรณ
2. นางสาวมยุรา  อะลิแอ
 
359 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 70.6 เงิน 6 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงณัชมน  ทองย้อย
2. เด็กชายณัฐากร  เชาวรัญญู
3. เด็กหญิงณิติญาภร  สุขเกษม
 
1. นางสาวเบ็ญจวัน  ณ นคร
2. นางวรรณา  มั่นคง
 
360 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 54.4 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กชายชนาธิป  พานทอง
2. เด็กชายวรรณชัย  หนูคง
3. เด็กชายสิรวิชญ์  โหมดแจ่ม
 
1. นางสาวสุจิรา  แซ่จู
 
361 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงจิราณี  ภัทรนาวิก
2. เด็กหญิงวนิดา  มำขุนทด
3. นางสาวศุภรัตน์  กุมเมือง
 
1. นางสาวชนิกานต์  แก้วคง
2. นางสาวลัญจกร  ทองทา
 
362 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.77 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนากัน 1. เด็กชายวชรพงศ์  โอฬาร์กิจ
2. เด็กชายศุภกร  เสนีย์
3. เด็กหญิงเนตรชนก  บังคมเนตร
 
1. นางวรารัตน์  กิจมะโน
 
363 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 1. นายปริญญา  ขาวเอี่ยม
2. เด็กหญิงพรภิมนต์  ดวงมุสิก
3. เด็กชายภูธิวัต  จิดาวงศ์
 
1. นางสาวปริศนา  เมฆสุก
2. นางวันทนา  บุญล้ำ
 
364 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76.51 เงิน 4 โรงเรียนบ้านพังปริง 1. นางสาวธัญวรัตน์  ปริงทอง
2. นางสาวฟารีดา  สลาม
3. นางสาวสุภาวรรณ  มรจร
 
1. นางรุ่งตระกาล  แก้วประจุ
2. นายพีระวิชญ์  แก้วประจุ
 
365 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายธิติวุฒิ  มหารัตน์ไพบูลย์
2. เด็กหญิงสิรีธร  คมขำ
 
1. นายประเทือง  รอดเนียม
2. นางจุไรรัตน์  ไชยฤทธิ์
 
366 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  เชื้อวงศ์
2. เด็กหญิงธนัชชา  เจ๊ะหมิน
 
1. นางสาวสุดา  ประดิษฐ์
2. นางปรารถนา  หัตถประดิษฐ
 
367 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนับเภา 1. เด็กหญิงชุติมา  ทับทิมหอม
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  อ๋องสุทธิ์
 
1. นายอภิชาติ  สุรพจน์
2. นางสาวแพรวพรรณ  สุพรรณพงศ์
 
368 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายอัมรินทร์  ล่องลอย
2. เด็กชายเศกสิทธิ์  อินทร์พรหม
 
1. นายทวีศักดิ์  ไกรสร
2. นางสาวนาลีรัตน์  จริงเสถียร
 
369 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 1. เด็กหญิงธนัชชา  แสงทอง
2. เด็กชายวรยศ  เงินนุช
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  สุทธิพันธ์
 
370 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดนากุน 1. เด็กชายทศชนม  สุจารีย์
2. เด็กชายเพลิงพญา  บุรินสุวรรณ
 
1. นางบัณฑิตา  ชูปู
2. นางรัตนาภรณ์  กิ่งก้าน
 
371 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดนาเหรง 1. เด็กหญิงอนัญญา   สุพรรณพงศ์
2. เด็กหญิงอนุธิดา   สุพรรณพงศ์
 
1. นายประเสริฐ  ศรีพุฒ
2. นางจุฑามาส  กั๋งเซ่ง
 
372 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดท้าวโทะ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  นาครัตน์
2. เด็กชายธนวัฒน์  เฉตาไฟ
 
1. นางละไม  ฝั่งชลจิตต์
2. นางสาวนิรมล  วาระเพียง
 
373 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี 1. เด็กชายรัตนพงศ์  ทองใบใหญ่
2. เด็กชายอธิชาติ  ขันทอง
 
1. นางสาวรัตนากร  มุ่งมาไพรี
 
374 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุวรรณทิพย์
2. นางสาวจุฑามาศ  พลเยี่ยมแสน
 
1. นางสาวอำภารัตน์  ผลาวรรณ์
2. นายจรัส  ศรีนวล
 
375 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงธนพร  จงไกรจักร
 
1. นางสาวเบ็ญจวัน  ณ นคร
 
376 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กชายสมคิด  สุทิน
 
1. นางพรทิพย์  คิดเหมาะ
 
377 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอินทนิน 1. เด็กชายธัชนนท์  สมพืช
 
1. นายสำราญ  รอดภัย
 
378 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงปนิตา  วิงวอน
 
1. นางอารมณ์  แก้วธวัชวิเศษ
 
379 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายณัฐวรรธน์  แซ่ปัก
 
1. นางสุวรรณรัตน์  เจ๊ะยะหลี
 
380 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทำการเหมาะ
 
1. นางชุณหกาญจน์  ศรีขวัญแก้ว
 
381 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านนบ 1. เด็กชายเศรษฐพิชญ์   จันทสุวรรณ
 
1. นางสาวรุสนา  กูแหม
 
382 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กชายถิรวิทย์  แซ่ลิ่ม
 
1. นางสาวกิตติมา  สุดทอง
 
383 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ 1. เด็กชายรัชชานนท์  พวงแก้ว
 
1. นายสรายุทธ  อิ่มแช่ม
 
384 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านปากเจา 1. เด็กหญิงจินทภา  สินรัตน์
 
1. นางสาวเสาวภา  ทศพร้อม
 
385 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายวัชรินทร์  ขนอม
 
1. นางทิพวรรณ  ผิวแดง
 
386 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดนากุน 1. เด็กชายพุฒินาท  บัวพันธ์
 
1. นางบัณฑิตา  ชูปู
 
387 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายรัชชานนท์  เพชรส้ม
 
1. นางสาวปัทมาพร  หนูทอง
 
388 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 1. เด็กชายกฤตนัย  วะหาบ
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  สุทธิพันธ์
 
389 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงสุธิกานต์  วิบูลย์ศิลป์
 
1. นางสาวธิดาพร  ทศพร้อม
 
390 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 1. เด็กชายนนธวัฒน์  จิตรมุ่ง
 
1. นางสาวจิดาภา  สมพันธุ์
 
391 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ตะเยะ
 
1. นางสุมาพร   เพ็ชรเกลี้ยง
 
392 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 18 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กชายสยาม  ธรรมชาติ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  รักนาย
 
393 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านเผียน 1. เด็กหญิงภัทรพิชชา  ฉิมมุสิก
 
1. นายสุรศักดิ์  อินขลิบ
 
394 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดพระอาสน์ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  วรรณมาศ
 
1. นางนงเยาว์  นงค์นวล
 
395 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองแคว 1. เด็กหญิงศิวรินทร์  โอทนะ
 
1. นางประวิง  บุญสนอง
 
396 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนเคียงศิริ 1. เด็กหญิงพิมพัทรา  กิจวิจิตร
 
1. นางลดารัตน์  ชำนาญคำ
 
397 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดท้าวโทะ 1. เด็กหญิงนลพรรณ  ใหม่แย้ม
 
1. นางสาวนิรมล  วาระเพียง
 
398 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเจา 1. เด็กชายอนาวิล  แก้วเมือง
 
1. นายศรศักดิ์  พนาลี
 
399 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ธานินพงศ์
 
1. นางสาวกิตติมา  สุดทอง
 
400 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงธดาภรณ์  ๓ู่เจริญวงศ์
 
1. นายประเทือง  รอดเนียม
 
401 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านอินทนิน 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  สุทิน
 
1. นายสำราญ  รอดภัย
 
402 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงปาริชาต  ปานบุญ
 
1. นางสาวอำภารัตน์  ผลาวรรณ์
 
403 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กหญิงกุลปริยา  หวังสุข
 
1. นายประภาส  หิตา
 
404 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดเทวดาราม 1. เด็กชายกำชัย  โชติกะ
 
1. นางสาวคำหวาน  เงินเปีย
 
405 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเขาทราย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีสุขแก้ว
 
1. นางมณี  จันทรัตน์
 
406 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงเกศกนก  ขวัญแก้ว
 
1. นางอรวรรณ  นิลเอก
 
407 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา 1. เด็กชายธีมาธรณ์  พูลเกิด
 
1. นายยุทธชัย  สมเขาใหญ่
 
408 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายพงศธร  ชำนิจ
 
1. นางสาวชนิกานต์  แก้วคง
 
409 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 1. เด็กชายอับดุรซอและห์  ทองประดิษฐ์
 
1. นางปรารถนา  หัตถประดิษฐ
 
410 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงเกียรติสุดา  พันโคกกรวด
 
1. นางจรัสศรี  ทองนุ่ม
 
411 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดคงคา 1. เด็กชายณัทรดนัย  ช้างนิล
 
1. นายรอง  มีบุญมาก
 
412 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 15 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงสวรส  ไชยแพทย์
 
1. นางทิพวรรณ  ผิวแดง
 
413 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดนากัน 1. เด็กหญิงกรกมล  จุฬากาญจน์
 
1. นางจำเนียร  ศรีปากแพรก
 
414 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 16 โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย 1. เด็กหญิงรวิสรา  ธีระพันธ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ทินวงศ์
 
415 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดนากุน 1. เด็กชายอภิชัย  รัตจะรันทร์
 
1. นางบัณฑิตา  ชูปู
 
416 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กชายภูมินทร์  ไหมนุ้ย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  บุรีมาศ
 
417 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดศิลาชลเขต 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ยกฮิ้น
 
1. นายประวิง  วสีวิวัฒน์
 
418 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านนบ 1. เด็กหญิงภัทรวดี   ลอยนวล
 
1. นางสาวดารารัตน์  กั่งเซ่ง
 
419 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 22 โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี 1. เด็กหญิงกัลยา  ละหุกาญจน์
 
1. นางสาวรัตนากร  มุ่งมาไพรี
 
420 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายคุณานนต์  ล่องลอย
 
1. นางสาวปัทมาพร  หนูทอง
 
421 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. นางสาวปภาวดี  ศูนกามรัตน์
 
1. นางสาวอำภารัตน์  ผลาวรรณ์
 
422 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เสนทอง
 
1. นายมานิต  โชติกะ
 
423 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงหัทยา  กิ่งรัตน์
 
1. นางอรวรรณ  นิลเอก
 
424 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 4 โรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายจิรภัทร  เสียงศร
 
1. นางสาวสายน้ำผึ้ง  หมึกดำ
 
425 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. นางสาวอาทิตย์ติญา  แก้วผ่อง
 
1. นายสุภาพ  บัวแก้ว
 
426 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายศุภกร  วงศ์วรชาติ
 
1. นางกาญจนา  สุรบรรณ์
 
427 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายปริวัฒน์  เหล่หมาย
 
1. นางสาวชนิกานต์  แก้วคง
 
428 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดนากัน 1. เด็กชายวชรพงศ์  โอฬาร์กิจ
 
1. นางวรารัตน์  กิจมะโน
 
429 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 1. เด็กชายธีรภัทร  เกิดดำ
 
1. นางสาวเจษรา  จูเจ้ย
 
430 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเคียงศิริ 1. นายมงคลชัย  ทองรักขาว
 
1. นางรัชนี  จุลนวล
 
431 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านพังปริง 1. เด็กหญิงเปรมสินี  มีบุญตา
 
1. นางรุ่งตระกาล  แก้วประจุ
 
432 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มุ่งพรเจริญ
 
1. นางธัญลักษณ์  จันทรังสี
 
433 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ช่างดี
 
1. นางชุณหกาญจน์  ศรีขวัญแก้ว
 
434 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงกฤติมา  คงเพชร
2. เด็กหญิงฉัทชนัน  เพชรหนองชุม
3. เด็กหญิงปัณณพร  ติงหงะ
 
1. นางอรวรรณ  อนุจันทร์
2. นางเดือนนภา  คงเพชร
 
435 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอินทนิน 1. เด็กชายชยากร  เอียดเหตุ
2. เด็กหญิงทิพานันท์  ชาญณรงค์
3. เด็กหญิงปริยาภัทร  สุทิน
 
1. นางวีระวรรณ  ช้างเผือก
2. นายศิริ  ช้างเผือก
 
436 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงดิฐาพัทธ์  พรหมมา
2. เด็กชายพลาธิป  ทองมณีรัตน์
3. เด็กชายวีรวิชญ์  โชติกะ
 
1. นายอุทัย  ไชยชนะ
2. นายธีรพงศ์  อนุรัตน์
 
437 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงฉัตรธิดา  มีสว่าง
2. เด็กหญิงนัทธิดา  คงทอง
3. เด็กหญิงเกียรติสุดา  พันโคกกรวด
 
1. นางจินตนา  บุญฤกษ์
2. นางสถาพร  ภัทรวังฟ้า
 
438 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73.5 เงิน 4 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุภัทรากุล
2. เด็กชายฐิติพันธ์  ตรีวิจิตร
3. เด็กชายสิรวิชญ์  สุขสมัย
 
1. นางปรีญา  ดำเรือง
2. นางภาวนา  ทองดี
 
439 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนวัดนาเหรง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   ไฝจู
2. เด็กหญิงธัญชนก   หนูรักษ์
3. เด็กชายวิชยุตม์  เดชทัพ
 
1. นางสาวปาริชาติ  ช่วยรอดหมด
2. นางรัตนา  ช่วยรอดหมด
 
440 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72.5 เงิน 7 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงชนกานต์  วิชิตานุรักษ์
2. เด็กหญิงมานิตา  บุญชูพงศ์
3. เด็กชายอดิศร  พรหมจันทร์
 
1. นางธิดารัตน์  อำพพันธ์
2. นางกรกมล  ผ่อนผัน
 
441 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนวัดเขาน้อย(สิชล1) 1. เด็กหญิงธรรม์รดา  พรหมคีรี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำเขียว
3. เด็กชายวีรภัทร  แซ่เล่า
 
1. นางสมใจ  พรหมคีรี
2. นายกริชกร  พรหมคีรี
 
442 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วอาสา
2. เด็กหญิงณัฐฐกานต์  เพ็ชรพันธ์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมมา
 
1. นางประภัสสร  นวลมังสอ
 
443 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดคงคา 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  พันธ์หินลาด
2. เด็กหญิงมณฑิตตา   พรหมา
3. เด็กหญิงํธัญภรณ์  ทองรักษาเวช
 
1. นายวิเชาว์  บุญฉาย
2. นางลิขิต  ศรีวิสุทธิ์
 
444 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กชายนัชทวัฒน์  บุญวรรณ
2. เด็กชายวุฒิภัทร  ตาเพชร
3. เด็กหญิงศุภกานต์  จันทร์มณี
 
1. นางอัญชิษา  รักขพันธ์
2. นายจำนงค์  อินทร์จันทร์
 
445 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กิ้มหม็อง
2. เด็กหญิงชนากานต์  เอี่ยมทรง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เดโช
 
1. นางสาวชฏากานต์  พูนวงศ์
 
446 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 13 โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงจันจิรา  ต้องกิ้ม
2. เด็กหญิงวนิชา  ปกป้อง
3. เด็กหญิงสายธาร  หอยเทียน
 
1. นายกิติวัตร  เจ้าแก้ว
2. นางจารุวรรณ  ศรีน่วม
 
447 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จิตสว่าง
2. เด็กชายธีรพันธ์  คุ้มภัย
3. เด็กหญิงอรวรา  ชูสิทธิ์
 
1. นางสาวเกสราพร  ใจจง
2. นางจุไรพร  ม่วงเพชร
 
448 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กชายณัฐพล  คงสนิท
2. เด็กหญิงพิยดา  อินทสุทธิ์
3. เด็กหญิงวรรณธิดา  เสือสิงห์
 
1. นางไพจิตต์  มีปลอด
 
449 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนใคร 1. เด็กชายกฤษฎา  พูดดี
2. นายจักรรินทร์  คิดโปร่ง
3. เด็กชายสถิระ  เชาว์สุข
 
1. นางสุมนรัตน์  สุปรียธิติกุล
 
450 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กชายธนดล  ชูเขียว
2. นางสาวอรอนงค์  คงยืน
3. นางสาวอัมพิกา  สมทรง
 
1. นางอุดมศรี  สมทรง
2. นางสาวจุฑารัตน์  รักนาย
 
451 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงภูษณิษา  ละหุกาญจน์
2. เด็กหญิงหัทยา  กิ่งรัตน์
3. เด็กชายอภิศักดิ์  นิลรัตน์
 
1. นายสมชาย  จันทร์ศรีนวล
2. นางเกษรินทร์  กาญจณะดี
 
452 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงปรมัย  วงศ์บุญธรรม
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  รัตนชัย
3. เด็กชายวีระภัทร  ฉันวิจิตร
 
1. นางสถาพร  ภัทรวังฟ้า
2. นางจินตนา  บุญฤกษ์
 
453 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 1. นายกุลโรจน์  ดวงมุสิก
2. นายธนวิชย์  วิวัฒน์
3. เด็กชายสันติชัย  สมเชื้อ
 
1. นางกุนฑีรา  วาระเพียง
2. นางจารุวรรณ  พิมเสน
 
454 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงศศิธร  จิตรนารี
2. เด็กหญิงศอลิฮะห์  โต๊ะแต๊ะ
3. เด็กหญิงไศลา  กาสิงห์
 
1. นางศิริพร  เที่ยงตรง
2. นายไชยวัฒน์  ตัดสายชล
 
455 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดนากัน 1. เด็กชายธวัชชัย  เพ็ชรเล็ก
2. เด็กชายนภนต์  วิจิตร
3. เด็กชายอารักษ์  ไอยสุวรรณ์
 
1. นายสุวิทย์  เมืองสุวรรณ์
 
456 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กหญิงธนาพร  ศรีธามาศ
2. เด็กชายธีระพงศ์  นวลหวาน
3. เด็กหญิงรัตนาพร  สุทธิรักษ์
 
1. นางไพจิตต์  มีปลอด
 
457 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงมณินทร  ศิรินันทพงศ์
3. เด็กหญิงอิมามะฮ์  ศักดิ์กิตติชา
 
1. นางสาวณิชนันท์  ภูมิวาส
2. นางสาวปวิตรา  โสมภีร์
 
458 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงกชพรรณ  จิตเส้ง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เปลวันทะ
3. เด็กหญิงนริศรา  ธิบดี
 
1. นางอรทัย  ภิรมย์รส
2. นายเอนก  อนันตะพัฒน์
 
459 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงปวีณธิดา  รักบางบูรณ์
2. เด็กหญิงสิรภัสสร  เดชสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุชัญญา  วรรณสุข
 
1. นางประภัสสร  นวลมังสอ
2. นางเกษรินทร์  กาญจณะดี
 
460 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงธนันญา  อินทอง
2. เด็กชายนฤสรณ์  สุทิน
3. เด็กหญิงอรณิชา  รัตนพรพิเชษฐ
 
1. นางจารุวรรณ  ศรีน่วม
2. นายกิติวัตร  เจ้าแก้ว
 
461 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงณัฐชา  ขมุนจิตร์
2. เด็กหญิงธัญฑิวา  หนูเพชร
3. เด็กหญิงรัตติกาล  จันทร์ชุม
 
1. นางสุวรรณรัตน์  เจ๊ะยะหลี
2. นางสาวละออ  จันทร์ชุม
 
462 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่ลิ่ม
2. เด็กหญิงธัญชิตา  ถึงพร้อม
3. เด็กหญิงยุวธิดา  มุสาเหม
 
1. นางสิริพร  แก้วผ่อง
2. นางธนิตา  ดวงมุสิก
 
463 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ชุมจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐกมล  มีสุวรรณ
3. เด็กหญิงนันทยา  คงจีน
 
1. นางอัญธิกา  วิชัยกุล
2. นางสาวอาภร  ชนะภัย
 
464 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงบุษกร  จิตจำนอง
2. เด็กหญิงพิชฌานันท์  พรหมมา
3. เด็กหญิงพิชยา  ราโชกาญจน์
 
1. นางสุมล  ดำด้วงโรม
2. นางอำพร  ผิวเหมาะ
 
465 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงนภสร  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงนันทวัน  รัจรัญ
3. เด็กหญิงอรวรา  ชูสิทธิ์
 
1. นางสาวเกสราพร  ใจแจ้ง
2. นางโสภิษฐ์  สวัสดื์ชัย
 
466 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 1. เด็กหญิงบุณฑริก  ชูชัย
2. เด็กชายสิทธิพล  พัดสง
3. เด็กหญิงสิลินญา  กุระกนก
 
1. นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์
2. นายแฉล้ม  สุขทิพย์
 
467 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ใจห้าว
2. เด็กหญิงสรนันท์  ขนอม
3. เด็กหญิงอทิตญา  สมเชื้อ
 
1. นางกุนฑีรา  วาระเพียง
2. นางจารุวรรณ  พิมเสน
 
468 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปากดวด 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ซ้ายเส้ง
2. เด็กหญิงจันทวรรณ  พฤศโมสิก
3. เด็กหญิงโสรยา  รัญจวนจิตต์
 
1. นางสาวปารณีย์  รอดภัย
2. นายปริญญา  นะนุ่น
 
469 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. นางสาวพลอยกมล  พระสมิง
2. นางสาวศิริพร  วิเชียรศรี
3. นางสาวสุภาวิดา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางอุดมศรี  สมทรง
2. นายณัฐพงศ์  พรหมทอง
 
470 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 1. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  น้อยเกตุ
2. เด็กหญิงภาวิดา  วันสี
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สมัยอ่อน
 
1. นางสาวจิรภา  มะลิเผือก
2. นายวิสุทธิ์  ประจันพล
 
471 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 1. เด็กชายกิตติพงศ์  คงสัมมา
2. เด็กหญิงสุรัตนวดี  คิดเหมาะ
3. เด็กหญิงแป้ง  พันธุ์บัวแดง
 
1. นายกิตติศักดิ์  สกุลหนู
2. นางสาวรัชดาภรณ์   แก้วเถื่อน
 
472 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 1. เด็กหญิงชมัยพร  ใจห้าว
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คงสังข์
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  กังสุกุล
 
1. นายเดชา  บุญทอง
 
473 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงกานต์กวี   เที่ยวแสวง
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  เดชทิม
3. เด็กชายมกร  พรหมปลอด
 
1. นางสุวรรณรัตน์  เจ๊ะยะหลี
2. นางสาวลัญจกร  ทองทา
 
474 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กชายนนทพัทธิ์  สักมาศ
2. เด็กหญิงอนัญพร  แขกเต้
3. เด็กหญิงอาณิมา  หวันอะดาม
 
1. นางประเสริฐ  เลิศวิไลย
2. นางอภิชญาน์  กิ่งรัตน์
 
475 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  งามพร้อม
2. เด็กหญิงวรัญญา  ยีโกป
3. เด็กหญิงสุชานรี  ไชยนุวงศ์
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
2. นางเดือนนภา  คงเพชร
 
476 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายณัฐพล  คงประดับ
2. เด็กชายภูมิภัทร  ไตรเมศ
3. เด็กชายเขมรินทร์  หนูเพชร
 
1. นายอุทัย  ไชยชนะ
2. นายธีรพงศ์  อนุรัตยน์
 
477 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนาเหรง 1. เด็กหญิงฐิติชญา   ขวัญชื่น
2. เด็กหญิงปทุมพร   ไพบูลย์
3. เด็กหญิงเบญจพร   จรารัตน์
 
1. นางสาวปาริชาติ  ช่วยรอดหมด
2. นางจุฑามาส  กั๋งเซ่ง
 
478 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายคุณานนต์  ล่องลอย
2. เด็กชายปณิธิ  กองสุวรรณ์
3. เด็กชายสัณหณัฐ  ขำสุข
 
1. นายทวีศิลป์  ซื่อสัตย์
2. นางสาวณัฐณิชา  หีดเดช
 
479 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กชายธนัชชา  สุขศรี
2. เด็กชายภัทรพี  ขวัญแก้ว
3. เด็กชายสุริยะ  ทิพย์วงค์
 
1. นางประภัสสร  นวลมังสอ
2. นายสมชาย  จันทร์ศรีนวล
 
480 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงกนกรดา  ชัยนุรักษ์
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เกษรสิทธิ์
3. เด็กหญิงธัญธวา  พรหมอินทร์
 
1. นางสาวขวัญวลี  แก้วชื่น
2. นางธิดารัตน์  อำพพันธ์
 
481 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุบรรณ์
2. เด็กหญิงปุญญิศา  ทองใหญ่
3. เด็กหญิงวาสิตา  ใจรังษี
 
1. นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์
2. นายแฉล้ม  สุขทิพย์
 
482 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงพรทิพา  ปัญญากุล
2. เด็กหญิงสุรกาญจน์  วรเวทย์ชลิต
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  เรืองฤทธิ์
 
1. นางจารุวรรณ  ศรีน่วม
2. นางสาวศุภลักษณ์  มณีล่ำ
 
483 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 1. เด็กชายจิรโรจน์  ดำฤทธิ์
2. เด็กชายชนินทร์  บัวเชย
3. เด็กหญิงปภาวดี  เหล่หวัน
 
1. นางสาววิสนี  มาลาศรี
2. นางสาวกัซมาวรรณ  โต๊ะหมิด
 
484 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนวัดโทเอก 1. เด็กหญิงนลิน  บรรเจิดฤทธิ์
2. เด็กหญิงรวิภา  ไตรรัตน์
3. เด็กหญิงรัตติยา  ชีถนอม
 
1. นางกัลยา  สุวรรณคช
2. นางวัชรินทร์  ทลิกรรณ์ พันธุ์ชูศรี
 
485 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปากดวด 1. เด็กชายกรวิชญ์  คิดขยัน
2. เด็กชายภานุพงษ์  หวันสมาน
3. เด็กชายวาริซ  ไวยฤทธิ์
 
1. นางสาวปารณีย์  รอดภัย
2. นายปริญญา  นะนุ่น
 
486 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงนุชนารถ  ผึ่งพาย
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  จันทร์ชุม
3. เด็กหญิงศรินทร์พร  ช่วยเจิม
 
1. นางสาวลัญจกร  ทองทา
2. นางสุวรรณรัตน์  เจ๊ะยะหลี
 
487 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  โพคาเดช
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ลายปาน
3. เด็กหญิงชนากานต์  การุณ
 
1. นางอุดมศรี  สมทรง
2. นางสาวจุฑารัตน์  รักนาย
 
488 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 1. เด็กหญิงกษมา  พรหมมา
2. นายณัฐวุฒิ  เสมอภาค
3. เด็กหญิงนัฐวรรณ  ขนอม
 
1. นางกุนฑีรา  วาระเพียง
2. นางจารุวรรณ  พิมเสน
 
489 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่เฮ่ง
2. เด็กชายวัชรพงศ์  ชัยพันธ์
3. เด็กชายอนุสาส์น  พินทอง
 
1. นายอำไพ  เลขขำ
2. นางสาวพิมพ์ขวัญ  คงอุป
 
490 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงดารินทร์  ทองมีบัว
2. เด็กหญิงปวีณา  โต๊ะตาเหยะ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แวววันจิต
 
1. นางอารีย์  นวลดุก
2. นางกมลพรรณ  สกุลชิต
 
491 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ด่านสมพงค์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เกตุประทุม
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พันธ์นิตย์
 
1. นายธำรงค์  กล่าวเกลี้ยง
2. นางจงใจ  สมรูป
 
492 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กชายกรวิชญ์  แก้วพืช
2. เด็กหญิงสุชาดา  บัวรอด
3. เด็กหญิงอรวรา  ไม้ทิพย์
 
1. นางสาวอัยลดา  วงศ์สวัสดิ์
2. นางอารีย์  หนูทอง
 
493 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เดชชัง
2. เด็กหญิงอรนลิน  เมฆแดง
3. เด็กหญิงอัลฟา  สุวรรณา
 
1. นางสุจารี  ฤทธิภักดี
2. นางบุศริน  วุฒิศักดิ์ชัยกุล
 
494 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงนภัสรา  เมฆทันต์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  หนูคง
3. เด็กหญิงอริสา  หนูคง
 
1. นางสาวจิตรา  มัจฉาชาญ
2. นายสมบูรณ์  ขวัญมาศ
 
495 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านไสพลู 1. เด็กหญิงจิดาภา  มีศิริ
2. เด็กหญิงนันทิตา  กลิ่นสุวรรณ
3. เด็กหญิงเกร็ดแก้ว  ยอดระบำ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ธีรพิสิฐ
 
496 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 1. เด็กหญิงญาณิกา  สระทองป้อม
2. เด็กหญิงณิชากานต์  ปลอดอ่อน
3. เด็กหญิงณิชาพัชร์  นาเมือง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  อะหลีแอ
2. นางสาวพิมพิมล  แก้วขาว
 
497 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  แก้วนาค
2. เด็กหญิงพรรณธิภา  ใจมั่น
3. เด็กหญิงภัทรามาส  มั่นแก่น
 
1. นางสาวชลธิชา  เชี่ยวชาญ
 
498 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  โชติกะ
2. เด็กหญิงดวงกมล  พุทธแป้น
3. เด็กหญิงลักษิกา  จันทรมณี
 
1. นางอัญชิษา  รักขพันธ์
2. นายจำนงค์  อินทร์จันทร์
 
499 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านในถุ้ง 1. เด็กหญิงนิตธิยา  ศรีสะอาด
2. เด็กหญิงอมิตา  เพ็ชรแขก
3. เด็กหญิงอามานี  เพ็ชรแขก
 
1. นางสาวจิราณัฐ  ระยะวรรณ
2. นางสมรศรี  แก้วคงคา
 
500 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 1. เด็กหญิงนันท์สิณี  เสนหมาด
2. เด็กหญิงภาวิดา  กุลเหล็บ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  หล้าเปี้ย
 
1. นางสาวสลินลา  พิพบ
2. นางมาลินี  เจ๊ะสม้อ
 
501 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สอดจิตร
2. เด็กหญิงพุธิตา  ธรรมโชติ
3. เด็กหญิงสุชาณัช  ชาตแดง
 
1. นางภาวิณี  ทองขจร
 
502 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปากดวด 1. เด็กหญิงชุติมา  แววัลจิต
2. เด็กชายทวีศักดิ์  เบ็ญจศักดิ์
3. เด็กชายปารมินทร์  ปาทาน
 
1. นายปริญญา  นะนุ่น
2. นางสาวปารณีย์  รอดภัย
 
503 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงญานิกา  มะหมัด
2. เด็กหญิงปาลิตา  ยีเกษม
3. เด็กหญิงฮันน่า  โต๊ะหมาด
 
1. นางศิริพร  เที่ยงตรง
2. นางทิพรัตน์  ศรีสุภา
 
504 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เพชรกรด
2. เด็กหญิงปิยะพรรณ  สุโขพล
3. เด็กหญิงเขมานันท์  เกลี้ยงขำ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  อะหลีแอ
2. นางวิไลพร  เพชรรัตน์
 
505 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงชนิกานต์  โต๊ะเหล็ม
2. เด็กหญิงมัรดีย๊ะ  โต๊ะสาร
3. เด็กหญิงโซเฟีย  ยะนาย
 
1. นางอารีย์  นวลดุก
2. นางสาวนาถอนงค์  คงชัย
 
506 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 1. เด็กหญิงจินตนา  ลพลาย
2. เด็กหญิงศิรินญา  เอียดรื่น
3. นางสาวหงส์รพี  ศรีสว่าง
 
1. นายกิตติศักดิ์  สกุลหนู
2. นางสาวรัชดาภรณ์  แก้วเถื่อน
 
507 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กชายกลวัชร  วัดเกตุ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่เดี่ยว
3. เด็กหญิงสุวรา  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ก้องกาญจโนภาส
 
508 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. เด็กชายปภาวิน  ครุฑธามาศ
2. เด็กชายพัชรพล  ขุนเพ็ชร
3. เด็กหญิงอัญชลี  จันทรา
 
1. นายอำไพ  เลขขำ
2. นางสาวพิมพ์ขวัญ  คงอุป
 
509 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  มาศปัน
2. เด็กชายเอกราช  ศรชัย
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
510 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญเนือง
2. เด็กชายอนุสาส์น  พินทอง
 
1. นายอำไพ  เลขขำ
 
511 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายศุภกฤต  พรหมสุวรรณ
2. เด็กชายเทพธานี  ธานีรัตน์
 
1. นายทวีศิลป์  ซื่อสัตย์
 
512 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่ภู่
2. เด็กหญิงศดานันท์  แซ่เฮง
 
1. นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์
 
513 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไสพลู 1. เด็กชายพิษณุ  งามคม
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ยิ่งยง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ธีรพิสิฐ
 
514 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายกล้าณรงค์  นวลอนงค์
2. เด็กชายอัครพนธ์  จันทร์ชุมแสง
 
1. นายอุทัย  ไชยชนะ
 
515 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. นายจักรกฤษ  สงวนกาล
2. นายอภิวัฒน์  ใจรังษี
 
1. นางอุดมศรี  สมทรง
 
516 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 1. เด็กชายพงศธร  เพ็งเรือง
2. เด็กชายศราวุธ   ภูลายเลียบ
 
1. นายวิสุทธิ์  ประจันพล
 
517 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเจา 1. เด็กชายกิเตศวร  นาคสุข
2. เด็กชายปฏิภูมิ  ฉิมภักดี
 
1. นางจิราวรรณ  เชาวลิต
 
518 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 75.89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. เด็กชายรัชชานนท์  พรหมคีรี
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  ใจห้าว
 
1. นางสาวอัญญารัตน์  แซ่เลี้ยว
 
519 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 74.49 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนาเหรง 1. เด็กชายบุรินทร์   กสิกรรม
2. เด็กชายสิทธิกร  ทองทา
 
1. นางสาวปาริชาติ  ช่วยรอดหมด
 
520 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 73.27 เงิน 4 โรงเรียนวัดทางขึ้น 1. เด็กชายปิยวุฒิ  ต้วนมิหนา
2. เด็กชายอนาวิล  ไหมแย้ม
 
1. นายสมเกียรติ  แพรกสงฆ์
 
521 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 47.43 เข้าร่วม 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กชายจิราวัฒน์  โต๊ะหมาด
2. เด็กชายวริทธิ์  บุญเทียม
 
1. นายมนัส  หวานแก้ว
 
522 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดสโมสร 1. เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  คงชัยศรี
2. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  รับไทรทอง
 
523 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายศรีไพโรจน์  ใจห้าว
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ผิวล้วน
 
1. นายประมาณ  เกตแก้ว
 
524 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านปลายทอน 1. เด็กชายพัทธดนธ์  วิบูลย์ศิลป์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  พรหมวิเศษ
 
1. นายณฐกฤต  ชื่นชนะ
 
525 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ชนะคุ้ม
2. เด็กชายวันโน  เอเว็น
 
1. นางเดือนนภา  คงเพชร
 
526 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กชายพงศกร  ณ สงขลา
2. เด็กชายวิธยุตม์  วงค์จำปา
 
1. นางเกษรินทร์  กาญจณะดี
 
527 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายกลวัฒน์  วรรณดีรัตน์
2. เด็กชายรัตนพล  แก้วหีด
 
1. นางนัยนา  คงเพ็ชร
 
528 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดโทเอก 1. เด็กชายสัณหณัฐ  สุดทอง
2. เด็กชายสิทธิชัย  จิตตรง
 
1. นายวิชิต  นิลรัตน์
 
529 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เพชรศรี
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  ไตรระเบียบ
 
1. นางสาวยุวดี  แก้วคงบุญ
 
530 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายณัฐพล  หนูหว้า
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ฝอยทอง
 
1. นายอภิชัย  หวันนุรัตน์
 
531 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านไสเหรียง 1. เด็กชายกฤษดา  ศรีเมือง
2. เด็กชายอนันตศักดิ์  ขาวเขียว
 
1. นายอนันตชัย  ดิษยมนตรี
 
532 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 1. เด็กชายกนกพล  พรหมช่วย
2. เด็กชายณัฐธชา  ใบเต้
 
1. นางชุติมา  โชติกะ
 
533 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเจา 1. เด็กชายพงศกร  ยิ้มคง
2. เด็กชายสัมพณัฐ  คงเจริญ
 
1. นายพิษณุ  ช่วยสกุล
 
534 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 54.16 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายรัตนเทพ  โนรัตน์
2. เด็กชายวงศกร  ย้อยนวล
 
1. นางสาวศิรินทร์ยา  ณ นคร
 
535 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 37.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านประชาอารี 1. เด็กชายบัญชา  โกศัย
2. เด็กชายภควัต  วงค์มี
 
1. นางสุจิตรา  นาภูมิ
 
536 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 33.33 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 1. เด็กชายฉัตรวัตร   บัวบรรจง
2. เด็กชายธีรสิทธิ์  เพ็งสุด
 
1. นางสาวจิรภา  มะลิเผือก
 
537 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 29.16 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายกฤตยช  ทิมรอด
2. เด็กชายณัฐชัย  สมพงษ์
 
1. นางเดือนนภา  คงเพชร
 
538 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 29.16 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายพงศกร  คงบุรี
2. เด็กชายพงศธร  คงบุรี
 
1. นางนัยนา  คงเพ็ชร
 
539 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 29.16 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดโมคลาน 1. เด็กหญิงเกสร  กุลเหล็ม
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  มณีแสง
 
1. นางชัชจิรา  สุทธิ์พันธ์
 
540 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายสุชานนท์   โจมฤทธิ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   หีตหนู
 
1. นายอดุลย์  ขนอม
 
541 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงจณิสตา  พรหมจรรย์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  คำป้อง
 
1. นายกนกพัฒน์  หงษ์เกิด
 
542 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดทางขึ้น 1. เด็กชายริสกี้  ศรีชุ
2. เด็กชายอภิรักษ์  โต๊ะแหละ
 
1. นายวีระศักดิ์  บุญไกร
 
543 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 20.83 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กชายณัฐพล  ช่างสลัก
2. เด็กชายธนพล  ศรีเมือง
 
1. นางกรกมล  ผ่อนผัน
 
544 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 20.83 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดเทวดาราม 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  อบอุ่น
2. เด็กชายภูริเดช  ทิพย์รัตน์
 
1. นางปรียา  สุวรรณภักดี
 
545 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 20.83 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดโทเอก 1. เด็กชายธนพล  นวลนุช
2. เด็กชายยุทธพล  แสงแก้ว
 
1. นายวิชิต  นิลรัตน์
 
546 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 20.83 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดสากเหล็ก 1. เด็กหญิงจันจิรา  กิ่งรัตน์
2. เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์ไพฑูรย์
 
1. นางสารี  ทองมี
 
547 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดโรงเหล็ก 1. เด็กชายพงศธร  สมมุ่ง
2. เด็กชายภานุพงศ์  เผือกเนียม
 
1. นายสามารถ  วงษ์นุ่น
 
548 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 1. เด็กชายกฤษฎา  มาเพ็ง
2. เด็กชายธันวา  จันทร์หล้า
 
1. นางสาวยุวดี  แก้วคงบุญ
 
549 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาวดี 1. เด็กชายธีรยุทธ  เวชพิทักษ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  เวชพิทักษ์
 
1. นายประสิทธิ์  เผือกผ่อง
 
550 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1. เด็กชายกรวิทย์  มาทอง
2. เด็กชายตะวัน  กองสุข
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ทองรัตนวิกิจ
 
551 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูชิต
2. เด็กชายนัทพงศ์  ชนะเพ็ชร์
 
1. นางจรุวัลย์  ช่วยนะ
 
552 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลองวัง 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  หุ้ยน้ำ
2. เด็กชายเมธัส  คงด้วง
 
1. นางสาวสุจารีย์  เกิดสุวรรณ
 
553 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.5 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กชายกฤษนัย  พงษ์ศรี
2. เด็กชายสรวิชญ์  คงประพันธุ์
 
1. นายหาญณรงค์  แก้วกล้า
 
554 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 69.75 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านปากดวด 1. เด็กชายดนุพล  พระสงฆ์
2. เด็กชายภูริเดช  คงชนะ
 
1. นายปริญญา  นะนุ่น
 
555 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.75 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 1. เด็กชายยงยศ  ยิ่งยงค์
2. เด็กชายอนาวิน  บัวบรรจง
 
1. นางสาวจิรภา  มะลิเผือก
 
556 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64.88 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดนาเหรง 1. เด็กชายพิชามญชุ์   ชูเกลี้ยง
2. เด็กชายเผดิมยศ   เกิดสุวรรณ
 
1. นางสาวปาริชาติ  ช่วยรอดหมด
 
557 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.75 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดสากเหล็ก 1. เด็กชายพชร  แซ่อุ่ย
2. เด็กชายสุริยะ  จินกระวี
 
1. นางสารี  ทองมี
 
558 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59.25 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านอินทนิน 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ขุนฤทธิ์สง
2. เด็กชายพงศภัค  ย้อยนวล
 
1. นางวีระวรรณ  ช้างเผือก
 
559 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 45.38 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดคงคา 1. เด็กชายญาณพัฒน์  นิลวงศ์
2. เด็กชายสัญชัย  รอดแก้ว
 
1. นายวิเชาว์  บุญฉาย
 
560 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดเทวดาราม 1. เด็กชายประกาศิต  แซ่ภู่
2. เด็กชายอัครพนธ์  มีแก้ว
 
1. นางปรียา  สุวรรณภักดี
 
561 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กชายกฤษณะ  คุนายา
2. เด็กชายพิภัทร  โต๊ะเหม
 
1. นางอารีย์  นวลดุก
 
562 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 39.63 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดหลวงครู 1. เด็กชายณัฐวัตร  จันทเลข
2. เด็กชายอภิรักษ์  จันสุวรรณ
 
1. นายสุพิน  ขุนศรี
 
563 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 32.38 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านประชาอารี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคนวน
2. เด็กชายนราวิชญ์  ศรีรุ่ง
 
1. นางสุจิตรา  นาภูมิ
 
564 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 30.75 เข้าร่วม 16 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 1. เด็กชายณัฐพล  หวันมะแหม
2. เด็กชายวัชรพัชร  จุ้ยนิ่ม
 
1. นางสาวสลินลา  พิพบ
 
565 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. นายพงศกร  จงไกรจักร์
2. นายอนุวัต  ชื่นชม
 
1. นางธนพร  เทียมกิ่งทอง
 
566 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71.01 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองวัง 1. เด็กชายชนกชนม์  ธรรมโชติ
2. เด็กชายธีระยุทธ  ศรีนามล
 
1. นางสาวสุจารีย์  เกิดสุวรรณ
 
567 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62.69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 1. เด็กชายวรายุทธ  รู้จำ
2. เด็กชายโภไคย  แสนทรศิลป์
 
1. นางสาวศจี  ชนะรัตน์
 
568 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 35.96 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายจิราพัส  เพ็ชรนิล
2. เด็กชายผดุงเดช  ขนุนจิตต์
 
1. นางสาวลัญจกร  ทองทา
 
569 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 24.83 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 1. เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วผ่อง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุชนุช
 
1. นายสมคิด  อุ่นนวล
 
570 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 22.06 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ชุมเกตุ
2. เด็กชายอรรถพร  เนียมมูสิก
 
1. นายศิริวัฒน์  พุดทอง
 
571 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 14.97 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดเทวดาราม 1. เด็กชายบริวัตร  บัวเชย
2. เด็กชายปฏิพล  มีศักดิ์
 
1. นางปรียา  สุวรรณภักดี
 
572 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. เด็กชายพงศกร  ผ่องแผ่ว
2. เด็กชายเทพาทิป  โสทะ
 
1. นายสุวิศวกร  เที่ยวแสวง
 
573 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสระบัว 1. นายนันฐชา  สาเมาะ
2. นายภารวี  ใบเต้
 
1. นางอารีย์  นวลดุก
 
574 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านพังปริง 1. นายธัชนนท์  เยี่ยมกร
2. เด็กชายภานุพงษ์  ซ่อนรัก
 
1. นางสาวจุรีพร  ศรีเจริญ
 
575 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากัน 1. เด็กชายนภนต์  วิจิตร์
2. เด็กชายพีระภัทร  ทองอุปถัมภ์
 
1. นายสุวิทย์  เมืองสุวรรณ์
 
576 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทวดาราม 1. เด็กชายกฤษฎา  ทิพย์รัตน์
2. เด็กชายนัฐวัตร  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางปรียา  สุวรรณภักดี
 
577 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 56.99 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 1. เด็กชายทินภัทร   เมฆสุข
2. เด็กชายเจษฎภรณ์  เดชพรม
 
1. นางสาวจิรภา  มะลิเผือก
 
578 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 36.69 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กชายธีรดล  วิเชียรศรี
2. เด็กชายสิรภพ  จงกลพืช
 
1. นางสุนัน  พันธรักษ์
 
579 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายกลวัฒน์  ปานจนะ
2. เด็กชายภราดร  เมืองสุวรรณ
 
1. นางนัยนา  คงเพ็ชร
 
580 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 1. เด็กชายจิราธิป  กลิ่นขำ
2. เด็กชายนฤพนธ์  ปลอดอ่อน
 
1. นายศิริวัฒน์  พุดทอง
 
581 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กชายจิรภาส  ไชยโย
2. นายพงค์พัทธ์  หนูคง
 
1. นางธนพร  เทียมกิ่งทอง
 
582 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กชายณัถพล  โต๊ะหลงหมาด
2. นายฮากีม  กะดังงา
 
1. นางอารีย์  นวลดุก
 
583 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. เด็กชายภานุวัฒน์  คงมณี
2. เด็กชายรณชัย  ส้มแป้น
 
1. นางวาสนา  ทรัพย์ยาสาร
 
584 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  บริรักษ์
2. เด็กชายปณชัย  สมศักดิ์
 
1. นางไพจิตต์  มีปลอด
 
585 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านพังปริง 1. นายณัฐวัฒน์  พฤศโมสิก
2. นายนฤเบตร  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวจุรีพร  ศรีเจริญ
 
586 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วจ้ง
2. เด็กหญิงชญานี  คงแก้ว
3. เด็กหญิงญาณิศา  สุดรักษ์
4. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  แพสมุทร
5. เด็กหญิงอัจฉรา  ตบไธสง
 
1. นางจิราภรณ์  คีรีเพ็ชร์
2. นางวรรธณา  จินดาพันธ์
 
587 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กหญิงจตุพร  วิลาศ
2. เด็กหญิงณัฐชธิดา  คล่องแคล่ว
3. เด็กหญิงพบรัก  นาคกลัด
4. เด็กหญิงพิชญาพร  อังโสด
5. เด็กหญิงสุธาสิณี  ขัมพานนท์
 
1. นางวันเพ็ญ  เห็นพร้อม
2. นางสาวกรรณิการ์  เขียวกุ้ง
 
588 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงธิวาพร  สังวาล
2. เด็กหญิงภัทรวดี  สุขศรีวรรณ
3. เด็กหญิงวรนุช  แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงอาทิตยา  บริบูรณ์
5. เด็กหญิงแพรศรีรัตน์  ยุติธรรม
 
1. นางสาวจิราพร  แสนภักดี
2. นางจิตติมา  ฉวีภักดิ์
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงกมลพร  แย้มอิ่ม
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   กรรณฐสุทธิ์
3. เด็กหญิงจิรนันท์   นิทไสว
4. เด็กหญิงศิริพร   แจ้งสว่าง
5. เด็กหญิงโชติมา   ศักดิ์วิเวก
 
1. นางจิราภรณ์   นาวารัตน์
2. นางนิตยา  เดชทัพ
 
590 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  คงชาติ
2. เด็กหญิงณภัทร  ภาคภูมิพงศ์
3. เด็กชายพุทธชาติ  ชูวิรัตน์
4. เด็กหญิงพุทธปริชาต  พุมดวง
5. เด็กหญิงสุพิตตา  ณ ปานแก้ว
 
1. นางบุษบา  ดวงขจี
2. นางสาวชลิตา  แซ่เซี้ยว
 
591 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงกานต์รวี  มณี
2. เด็กหญิงจริยา  เทพมงคล
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขจันทร์
4. เด็กหญิงอทิตา  นิคมจิตต์
5. เด็กหญิงอภิสรา  พงสกุล
 
1. นางสาวภูริตา  มหาสวัสดิ์
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
592 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงธัญญาดา  เมืองรอด
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขุนชี
3. เด็กหญิงพัชรพร  มาสา
4. เด็กหญิงอรพร  สะนิ
5. เด็กหญิงเขมิกา  ก๋งอุบล
 
1. นางสาวกนกพร  สุขวัลลิ
2. นางพจนีย์  สุขวัลลิ
 
593 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 1. เด็กหญิงกฤษณา  เกลี้ยงขำ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาภรณ์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โคตรพรม
4. เด็กหญิงธัญชนก   เอี่ยมเส้ง
5. เด็กหญิงสุตาพรรณ  นาคอ่อน
 
1. นางสุภานี  ชลสินธุ์
2. นางอรทัย  ทองย้อย
 
594 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงกัลย์กมล  พืชโรจน์
2. เด็กหญิงกานต์สิริ  ศรีนวลปาน
3. เด็กหญิงวกุลทิพย์  เพ็ชรร่วง
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เมืองจันทร์
5. เด็กหญิงสุพิชญา  อินณรงค์
 
1. นางอนงค์  มีสุข
2. นางจำปา  ทองนวน
 
595 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณภัทรศร  สุขฝ้าย
2. เด็กหญิงณัฐวศา  ณัฐนิติโรจน์
3. เด็กหญิงปิ่นมุก  ศรีศักดา
4. เด็กหญิงพรนภัส  สายเพอ
5. เด็กหญิงภทรภร  ใจแผ้ว
 
1. นางวริศรา  ดีช่วย
2. นางโศภิษฐ์  โพธิจิญญาโน
 
596 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 11 โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีสะอาด
2. เด็กหญิงนพวรรณ  สมเขาใหญ่
3. เด็กหญิงนพิฏฐา  จันทร์เกิด
4. เด็กหญิงพัฒนรี  ยกเส้ง
5. เด็กหญิงรุจนาถ  ศรีเมือง
 
1. นางจิระพันธ์  เชาวลิต
 
597 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านประชาอารี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วัฒนสิทธิ์
2. เด็กชายณัฐกุล   นวลอนงค์
3. เด็กชายณัฐชนน  ขันแก้ว
4. เด็กหญิงนุชรินทร์  เต๊ะสนู
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  สมบูรณ์
 
1. นางกุศล  โมราศิลป์
2. นางสาวศนัญญา  พรหมภักดี
 
598 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 13 โรงเรียนวัดสากเหล็ก 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  ณ วิจิตร
2. เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  แก้วจีน
3. เด็กหญิงพิมวิไล  พันธรักษ์
4. เด็กหญิงวรัญญา  กิ่งรัตน์
5. เด็กหญิงสิริกัญญา  จินกระวี
 
1. นางวราภรณ์  คันธิก
 
599 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงกฤตติกุล  ยุโส้
2. เด็กหญิงชลิตา  โต๊ะเหม
3. เด็กชายธีรภัทร  มะหมีน
4. เด็กหญิงอนันธิดา  คชเชลรัตน์
5. เด็กหญิงไอริสา  ต่วนมิหน้า
 
1. นางสาวนาตยา  อักษรเพ็ชร
2. นายมุสตอผา  โอกฤษ
 
600 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดใน 1. เด็กหญิงกชกร  บุญเจริญ
2. เด็กหญิงชลธิชา  เพชราภรณ์
3. เด็กหญิงชลธิชาฎา  ขนอม
4. เด็กหญิงพิชชาพร  ผ่องแผ้ว
5. เด็กหญิงเอมิกา  รอดเจริญ
 
1. นางอรสา  ใจรังษี
2. นางปานหทัย  ศรีแสง
 
601 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงชุติมา  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงฐิตาพร  บุญห้าว
3. เด็กหญิงณัฐชุตา  ทองเส้ง
4. เด็กหญิงฟ้าสอง  คมสัน
5. เด็กหญิงภัทรลดา  ทองจันทร์
 
1. นางวริศรา  ดีช่วย
2. นางโศภิษฐ์  โพธิจิญญาโน
 
602 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านในถุ้ง 1. เด็กหญิงชุติมา  โต๊ะหมาด
2. เด็กหญิงธนัชชา  มาศโอสถ
3. เด็กหญิงปิ่นสุดา  นุกูล
4. เด็กชายอนาวิล  อะหลี
5. เด็กหญิงอัครพนธ์  โต๊ะโดบ
 
1. นางสลิลทิพย์  ยันต์วิเศษ
2. นางสาวอุ่นใจ  พฤติประสงค์
 
603 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ขวัญแก้ว
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภิรมย์
3. เด็กหญิงพุทธภรณ์  เลขผล
4. เด็กหญิงมนัญชญา  ไชยพิทักษ์
5. เด็กหญิงวิมลนัฐ  สิงหรัตน์
 
1. นายจิรโรจน์  นวลแป้น
2. นางวันดี  บรรลือพืช
 
604 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ตนุมาตย์
2. เด็กหญิงชลลดา  ธนอัครกุล
3. เด็กหญิงธัญญิตา  ประสิทธิ์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  อรัญรุด
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ทองเผือก
 
1. นางสาวภูริตา  มหาสวัสดิ์
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
605 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วมิตร
2. เด็กหญิงนิภาวัลย์  บุปผาสุวรรณ
3. เด็กหญิงปณัสวีณ์  หมึกดำ
4. เด็กหญิงสิริภรณ์  รู้จำ
5. เด็กหญิงอทิตติยา  สมเชื้อ
 
1. นางสาวจิราพร  แสนภักดี
2. นางจิตติมา  ฉวีภักดิ์
 
606 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. เด็กหญิงชลิตา  แสนภักดี
2. เด็กหญิงณิชากร  มีสะอาด
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ตาดี
4. เด็กหญิงวรารัตน์  พัฒน์ฉิม
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  รุ่งเรือง
 
1. นายบุญรัตน์  เกื้อนุ้ย
 
607 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนวัดปลักปลา 1. เด็กหญิงทัศพร  เหมทานนท์
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ประสาทโพธิ์
3. เด็กชายยศภัทร  เรืองฤทธิ์
4. เด็กหญิงวิรากานต์  ดอกจันทร์
5. เด็กหญิงอรนิดา  บุญชูศรี
 
1. นางสาวนิสา  ธรรมคง
2. นางสุนิภา  อ่อนจันทร์
 
608 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านประชาอารี 1. เด็กหญิงชฏารัตน์  พิณทอง
2. เด็กหญิงนารา  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวรรณิษา  ดำฤทธิ์
4. เด็กหญิงอชินี  อะหลีแอ
5. เด็กหญิงอนงค์นาฏ   รักพริ้ม
 
1. นายสรรเพชญ  ชะวาจิตร
2. นางจุราภร  นุรุดิล
 
609 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  ฟุ้งเฟื้อง
3. เด็กหญิงภานุมาศ  แก้วพรม
4. เด็กหญิงวริศรา  สุทธิพันธ์
5. เด็กหญิงอรติญา  นิลรัตน์
 
1. นางวรรธณา  จินดาพันธ์
2. นางอุบลพรรณ  ขาวเอี่ยม
 
610 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงญานิกา  กลึงผล
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีวิรักษ์
3. เด็กหญิงธนัชชา  สุทธิยานนท์
4. เด็กหญิงอภัสรา  ชุมคง
5. เด็กหญิงอรวรรยา  อิ่มใจบุญ
 
1. นายสุทัศน์  แสงวิเชียร
2. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
 
611 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  โชติกะ
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ทองสลัก
3. เด็กหญิงดวงกมล  พุทธแป้น
4. เด็กหญิงลักษิกา  จันทรมณี
5. เด็กหญิงศิรดา  เรืองหวาน
 
1. นางจิราภรณ์  นาวารัตน์
2. นางนิตยา  เดชทัพ
 
612 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงชัญญาปวีย์  รัตนคำ
2. เด็กหญิงพรธิดารัตน์  ไม้ค้าง
3. เด็กหญิงมุขสุดา  สงแก้ว
4. เด็กหญิงอนัญญา  ธานินพงศ์
5. เด็กหญิงอุมากร  ญาติมาก
 
1. นางอนงค์  มีสุข
2. นางสาวปุญญิศา  ประมุข
 
613 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงกฤติยา   เพชรย้อย
2. เด็กหญิงธนาภรณ์   ม่วงไหมทอง
3. เด็กหญิงพัชรพร   ซ้ายชูจีน
4. เด็กหญิงสุชาวดี   คงกุล
5. เด็กหญิงสุนิษา   หมวดคง
 
1. นางวนิดา   อินปิน
2. นางสาวภคนันท์   ถาวระ
 
614 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงกนกฐิตา  โชติสวัสดิ์รักษา
2. เด็กหญิงชนากานต์  เพชรสนั่น
3. เด็กหญิงพงศ์ผกา  นราพงค์
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศักดิ์ดา
5. เด็กหญิงวศินี  ศรีเมือง
 
1. นางลักขนาวัลย์  สุชาติพงษ์
2. นางวราพร  บริบูรณ์
 
615 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กหญิงกุลณันท์  บุญสินชัย
2. เด็กหญิงนฤมล  ทองเพชร
3. เด็กหญิงปทิดา  นิ่มนวล
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชูเขียว
5. เด็กหญิงออมทอง  จิตรแจ่ม
 
1. นางสาวสุเพ็ญ  อ๋องสุทธิ์
2. นายประภาส  หิตา
 
616 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองวัง 1. นางสาวกนิษฐา  เสวกวัง
2. เด็กหญิงจินันฑา  ทองสง
3. นางสาวภารดี  พรหมทอง
4. เด็กหญิงศิรารัตน์  คงจูด
5. เด็กหญิงอภิญญา  หนูปาน
 
1. นางสาวพัชรี  งามพร้อม
2. นายทรงฤทธิ์  เสวกวัง
 
617 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. เด็กหญิงกุสุมา  สมานรักษ์
2. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  แสงไกล
3. เด็กชายธนโรจน์  ปานสังข์
4. เด็กหญิงวิลาสินี  รอดอยู่
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ด้วงใส
 
1. นางลัดดา  ศรีเมือง
 
618 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุวรรณทิพย์
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ขาวเอี่ยม
3. นางสาวนัทริกา  ชูดวง
4. นางสาวศศธร  สรรฐมิตร
5. เด็กหญิงอัญญารัตน์  นิลรัตน์
 
1. นางอุบลพรรณ  ขาวเอี่ยม
2. นางวรรธณา  จินดาพันธ์
 
619 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 1. นางสาวกวินทิพย์  เกิดทอง
2. นางสาวกัลยา  ขุนทองแก้ว
3. นางสาวพรรภษา  ชูศรี
4. นางสาวสุดารัตน์  พวงแมลง
5. นางสาวอังคณา  ธานินพงค์
 
1. นายฤทธิ์  เปาะทองคำ
2. นางอรทัย  ทองย้อย
 
620 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงณัฐวดี  อ้นทอง
2. เด็กหญิงทิพานันท์  ส้มแป้น
3. นางสาวนภิชา  ชูบุรี
4. นางสาวปรีย์วรา  เอี่ยมใจดี
5. นายไตรภพ  สงประสพ
 
1. นางอนงค์   มีสุข
2. นางสาวกานติมา  จันทร์อินทร์
 
621 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. นางสาวพรทิพย์  สุทธิพันธ์
2. นางสาวภัทรนันท์  หมิดหวัง
3. นางสาววรรณิดา  โต๊ะโดบ
4. นางสาวสีตีอานีย๊ะ   บอสู
5. นางสาวสุดา  มรจร
 
1. นางชธรพร  ร่มแก้ว
2. นางสาวชลิกานต์  อาลิแอ
 
622 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กชายชญาดา   คุณโลก
2. เด็กชายชุติกานต์   ฮะ เจริญ
3. เด็กหญิงปานภิรมย์   วิทยาธร
4. เด็กหญิงผกากรอง   จุลกาญจน์
5. เด็กหญิงสุติมา  เกตุกาญจน์
 
1. นางจันทรารัตน์  คุณโลก
 
623 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  กันตังกุล
2. เด็กหญิงฐิติพร  จุลกาญจน์
3. เด็กหญิงมาริศา  อินทะโม
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีธรรมศักดิ์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วเชิด
 
1. นางรำพึง  เปรมปรีดา
 
624 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กหญิงกันตนิษฐ์  แก้วประดับ
2. เด็กหญิงวิสสุตา  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงศศิประภา  ชมเชย
4. เด็กหญิงสรัญญา  หนูทรัพย์
5. เด็กหญิงเปรมวดี  สงประเสริฐ
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  วงศ์น้อย
 
625 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางขึ้น 1. เด็กหญิงชยาดา  ดะเหระ
2. เด็กหญิงณิชนันทร์  วัฒนสิทธิ์
3. เด็กหญิงภัคนัญญาณ์  พรมสัย
4. เด็กหญิงศวรรณยา  หวันกะเหร็ม
5. เด็กหญิงสุมินตา  ย่าหลี
 
1. นางฐิติพร  พรหมจรรย์
2. นางกุลยา  พลสวัสดิ์
 
626 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 72.64 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงณิชาภรณ์  ชำนาญ
2. เด็กหญิงรมิตา  สายเพชร
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  หนูเชื้อ
4. เด็กหญิงอัยรินทร์  กาญจนานนท์
5. เด็กหญิงอารดา  สว่างวงษ์
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
627 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1. เด็กหญิงนงนพร  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มีเสน
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  แก้วนวล
4. เด็กหญิงวรุณรัตน์  กันภัย
5. เด็กหญิงอภิญญา  คนสุภาพ
 
1. นางสาวศิราณี  หนูเอียด
2. นางสาวศิริพร  สุขไสย
 
628 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงซินมีย์  วิเชียรสราง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  โกสุมพันธ์
3. เด็กหญิงนุสเราะห์  พิกุลกาฬ
4. เด็กหญิงปาลิตา  หวันกะเหร็ม
5. เด็กหญิงสุมัยนีย์  สมานจิ
 
1. นางศิริรัตน์  หวันเหล็ม
2. นางสาวสิย๊ะ  สามารถ
 
629 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางทอง 1. เด็กหญิงบัดรียาห์   มะหมัด
2. เด็กหญิงปาลิตา   โต๊ะเหม
3. เด็กหญิงพิจิตรา   ประสาท
4. เด็กชายรณกร  สาระยาน
5. เด็กชายศรายุทธ   ดังธารทิพย์
 
1. นางดรุณี  หวันนุรัตน์
2. นางปรียา  อับดุลเราะแม
 
630 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.64 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงพลอย  ไวยกูล
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  เจริญมิตร
3. เด็กหญิงวรารัตน์  หมิดหวัง
4. เด็กหญิงศุพนิดา  โต๊ะจิ
5. เด็กหญิงอริสา  ถนอมปัก
 
1. นางสุพิชา  เนตรวรนันท์
2. นางอารีย์  นวลดุก
 
631 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.97 เงิน 5 โรงเรียนวัดหลวงครู 1. เด็กหญิงณัฐกมล  มาศมาลัย
2. เด็กหญิงพรนภัส  บุญฤทธิ์
3. เด็กชายวงศธร  โกศัย
4. เด็กชายวรภัทร  พาหุบุตร
5. เด็กชายสิขรินทร์  ถาพรพันธ์
 
1. นางสุจิรา  มาลยาภรณ์
2. นายสุพิณ  ขุนศรี
 
632 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.63 เงิน 6 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ 1. เด็กหญิงกิตติมา  สันติวิริยะกุล
2. เด็กชายณัฏฐวิวัฒน์  ชำนาญ
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  พรหมทอง
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์พาวดี  ภาคทอง
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญเพ็ชร์
 
1. นายเกศว  สังขนุกิจ
 
633 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 70.97 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  งามพร้อม
2. เด็กหญิงทัญญลักษณ์  พูลศรี
3. เด็กชายธันยวิชญ์  วรรณรัตน์
4. เด็กหญิงพิมพิมล  มณีวงศ์
5. เด็กชายศุภณัฐ  สมหวัง
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
634 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. นางสาววรรณิศา  ไชยวาริน
2. นางสาวสุธิดา  เพชรา
3. นางสาวอภิสรา  คุ้มพงษ์พันธ์
4. นางสาวเกศมณี  พันทวีหก
5. นางสาวเกศวลิน  หวันเหล็ม
 
1. นางสาวรัชนี  พงศ์อำไพ
2. นายสว่าง  อุยา
 
635 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.63 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กชายชนาธิป  ศรีคราม
2. นางสาวชุติกาญจน์  ทองดุน
3. เด็กชายธีรพัฒน์  มัจฉาชาญ
4. นางสาวพิจิตรา  ลักขณา
5. นางสาวอภิสรา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายบัญญัติ  สุดสนอง
2. นางสาวคุนัญญา  นงค์นวล
 
636 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.63 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงญานิกา  รักษาโค
2. นางสาวภัทรนันท์   หมิดหวัง
3. เด็กหญิงมัรดีย๊ะ  โต๊ะสาร
4. เด็กหญิงสุกัยนา  หวันหมาน
5. นางสาวสุดา  มรจร
 
1. นางชธรพร  ร่มแก้ว
2. นางมลจันทร์  ค้าเจริญ
 
637 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.31 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นุ่นนุ่ม
2. เด็กหญิงมาริสา  สุขเส็ง
3. เด็กหญิงสุณี  ชูจิต
4. เด็กหญิงอรอมล  ชูสุวรรณ์
5. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญโข
 
1. นางสาวธมลวรรณ  ศรีจำลอง
2. นางจารุวรรณ  บุญเหลือ
 
638 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ทองกลับ
2. เด็กชายณัฐธพงษ์  แก้วงาม
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ศรีเมือง
4. เด็กหญิงมัญชุภา  คิดขยัน
5. เด็กหญิงศิริปภา  ช่างสลัก
 
1. นางจิตติมา  ฉวีภักดิ์
2. นางสาวจิราพร  แสนภักดี
 
639 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  บูรพา
2. เด็กหญิงชาลิษา  พรหมเดช
3. เด็กหญิงชิฎกมล  จันชุม
4. เด็กชายภัทราวุฒิ  ชูแก้ว
5. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ทัศนโกวิท
 
1. นายนราพันธ์  กาญจนะประยูร
2. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
 
640 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงจินตนา  ศรีคำเงิน
2. เด็กหญิงณปภัช  ทองนุ้ย
3. เด็กหญิงนภัสรา  สิงสมบูรณ์
4. เด็กหญิงประภาสิริ  งิ้วไธสง
5. เด็กหญิงโชติกา  เรืองแจ่ม
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
 
641 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กชายธัชนนท์  สมเก่า
2. เด็กชายภาสกร  เพชรขำ
3. เด็กชายวงศกร  คงบุญ
4. เด็กชายวงศกร  กลิ่นขำ
5. เด็กหญิงอรวรา  ชูสิทธื์
 
1. นางณัฐไพลิน  กลิ่นโลกัย
2. นางชวัลลักษณ์  ชุมทอง
 
642 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. นางสาวจุฑามาศ  พลเยี่ยมแสน
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ศิลป์ประพันธ์
3. นายธัญญะ  สวัสดี
4. นางสาวปภาวดี  ศูนกามรัตน์
5. เด็กชายวรรณลักษณ์  เพ็ชร์เนาว์
 
1. นายจรัส  ศรีนวล
2. นางสาวอำภารัตน์  ผลาวรรณ์
 
643 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. นายณัฐพล  ใบโส้
2. เด็กหญิงทิชานนท์   ทรงเลิศ
3. นางสาววิชนีย์  ทานนท์
4. นายศตายุ  ต่วนมิหน้า
5. เด็กหญิงอโนมา  ห้วยห้อง
 
1. นางจันทร์จิรา  ศิริวัฒน์
2. นายสว่าง  อุยา
 
644 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายจิรภัทร  วุฒิวันประเสริฐ
2. เด็กหญิงชลดา  ธนอัครกุล
3. เด็กหญิงณัชชา  หมื่นนรา
4. เด็กชายธนกร  บุดสดี
5. เด็กชายธนทัต  ทองทิพย์
6. เด็กหญิงธัญญิตา  ประสิทธิ์
7. เด็กชายธีรภัทร  รองเมือง
8. เด็กชายนิตรินทร์  คำเรืองศรี
9. เด็กหญิงพิชาดา  เพ็งจันทร์
10. เด็กชายภาณุพงศ์  เกตุไชโย
11. เด็กหญิงมาริษา  เจ๊ะเด็ง
12. เด็กชายรัชชานนท์  ช่างตีทอง
13. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ทองเผือก
14. เด็กชายวงศ์อมร  อมตเวทย์
15. เด็กหญิงสุชาดา  ชูเขียว
16. เด็กชายสุรวิทญ์  แพลือ
17. เด็กชายอภิรักษ์  คงแสง
18. เด็กชายอภิวิชญ์  เพชรรินทร์
19. เด็กชายโฆษิต  ชัยราษฏร์
20. เด็กหญิงโสภิตา  สังข์โชติ
 
1. นางสาวภูริตา  มหาสวัสดิ์
2. นางสาวสิรินาถ  ปัทมาวิไล
3. นายศุภโชค  รอดทับ
4. นางสาวกมลชนก  มูสิกพันธ์
5. นางเบญจมาศ  ทัลวัลลิ์
 
645 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวัง 1. เด็กหญิงวาสนา  อินทรสุวรรณ
 
1. นางสาวมูไรนะ  โต๊ะอิสอ
 
646 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เนาวโคอักษร
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  แก้วเถื่อน
 
647 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายปาฏิหารย์  มีชูศิลป์
 
1. นางฉวีวรรณ  มณีฉาย
 
648 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.34 ทอง 4 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  รัตนะ
 
1. นางอรัญญา  พิกุลหอม
 
649 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.99 ทอง 5 โรงเรียนวัดศิลาชลเขต 1. เด็กหญิงญาณิศา  นาคศรี
 
1. นางหัสดีพร  พิมเสน
 
650 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดนากุน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงศาสุราฤทธิ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หน้าหู
 
651 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.66 ทอง 7 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อักษรสมบัติ
 
1. นางสาวนฤมล  จิตมุ่ง
 
652 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.32 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงวิชญาดา  สุขสบาย
 
1. นางสาวภูริตา  มหาสวัสดิ์
 
653 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.66 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนับเภา 1. เด็กหญิงอริสรา  เพชรนิล
 
1. นางพิชญ์สุดา  แพเรือง
 
654 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.68 เงิน 10 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 1. เด็กหญิงเมย์ธาวี  มะหลีโดง
 
1. นางสาวนัยนา  จำปากราย
 
655 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.34 เงิน 11 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  บัวเผื่อน
 
1. นางพยอม  มะยะเฉียว
 
656 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กชายณัฐพล  สมาด
 
1. นางสะลิฝ๊ะ  ใบเต้
 
657 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.33 เงิน 13 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงรวิพร  บุญเนือง
 
1. นางวันดี  บรรลือพืช
 
658 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.33 เงิน 14 โรงเรียนวัดท้าวโทะ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยธรรม
 
1. นางสาวสุวาสนา  พรหมชีหมุน
 
659 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.33 เงิน 15 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงวลินดา  สมาน
 
1. นางสุนีย์  เต๊ะสนู
 
660 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.67 เงิน 16 โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กหญิงพิสชา  ทัพนันตกุล
 
1. นางปิยนุช  ชาญณรงค์
 
661 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.66 เงิน 17 โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 1. เด็กหญิงโชตชนิต  หวานสนิท
 
1. นางอำนวย  หนูน้อย
 
662 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73.66 เงิน 18 โรงเรียนวัดเขาน้อย(สิชล1) 1. เด็กหญิงอัญชิสา  ทองบุญ
 
1. นางสาวชนุวดี  แอเด็น
 
663 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 1. เด็กหญิงอภิญญา  กล่อมหอ
 
1. นางเพ็ญพิศ   ชำนาญนา
 
664 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 1. เด็กหญิงมัรยัม  นพกะ
 
1. นางสาวสุพรรษา  ถวายเทียน
 
665 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพิตำ 1. เด็กหญิงธนันญา  เซ่งนาค
 
1. นางฉวีวรรณ  สุประดิษฐ
 
666 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไสพลู 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองแท้
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ธีรพิสิฐ
 
667 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.33 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงนัฐวดี  มีพึ่ง
 
1. นางสาวภูริตา  มหาสวัสดิ์
 
668 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.99 ทอง 6 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จำปีพันธ์
 
1. นางบุษบา  ดวงขจี
 
669 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.99 ทอง 6 โรงเรียนบ้านในตูล 1. เด็กหญิงสกุลทอง  ทับทอง
 
1. นางนันทิยา  อินมณเทียร
 
670 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.67 ทอง 8 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ตรึกตรอง
 
1. นางพยอม  มะยะเฉียว
 
671 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.66 ทอง 9 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงศลัยฉัตร  ยีหมัน
 
1. นางศิรินันท์  โต๊ะสัน
 
672 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.01 ทอง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กชายอัครอม  โต๊ะมุสอ
 
1. นางศิริรัตน์  หวันเหล็ม
 
673 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนวัดศิลาชลเขต 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปานสุข
 
1. นางหัสดีพร  พิมเสน
 
674 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.34 ทอง 12 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กชายกฤษกร  พึ่งพา
 
1. นางวันดี  บรรลือพืช
 
675 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.66 ทอง 13 โรงเรียนวัดนากุน 1. เด็กหญิงทิพานัน  พราหมหีด
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หน้าหู
 
676 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.33 ทอง 14 โรงเรียนบ้านพังปริง 1. เด็กหญิงเฮนน่า  รักสนิท
 
1. นางพนิดา  ชัยเสนีย์
 
677 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.33 ทอง 15 โรงเรียนวัดท้าวโทะ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สายทอง
 
1. นางสาวสุวาสนา  พรหมชีหมุน
 
678 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.68 ทอง 16 โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กหญิงนาเดียร์  บุญเกิด
 
1. นางปิยนุช  ชาญณรงค์
 
679 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.67 ทอง 17 โรงเรียนวัดเขาน้อย(สิชล1) 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  โมฬี
 
1. นางสาวชนุวดี  แอเด็น
 
680 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.66 ทอง 18 โรงเรียนบ้านคลองวัง 1. เด็กชายภานุเดช  เข็มสม
 
1. นายเชิดชัย  ญาณนิยม
 
681 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ขัดเชิง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  มากหลาย
 
682 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงนันท์นลิน  โภชนาธาร
 
1. นางกานดา  ศิริพันธ์
 
683 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  นิยมเดชา
 
1. นายธนวัฒน์  สนองภักดิ์
 
684 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 1. เด็กหญิงภิญญดา  แสนภักดี
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  แก้วเถื่อน
 
685 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กชายธีระยุทธ  แพหมาด
 
1. นายเฉด  หวันเหล็ม
 
686 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.01 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. นายศราวุธ  เอียดเหตุ
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  วงศ์น้อย
 
687 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านพังปริง 1. นางสาวกุลญา  ยานพะโยม
 
1. นางพนิดา  ชัยเสนีย์
 
688 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดนากัน 1. เด็กหญิงพรรณิกา  ช่วยแก้ว
 
1. นายสุวิทย์  มาประสงค์
 
689 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงกรกช  แสนสมบูรณ์
2. เด็กชายธนภัทร  ศศิธร
 
1. นางอุไรวรรณ  จินตนะรุ่งโรจน์
2. นางสมศรี  ไฝจู
 
690 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กชายกณพ  โภควัฒน์
2. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ขวัญศรี
 
1. นางธิดารัตน์  พงศ์สวัสดิ์
2. นางจรรยา  วงษ์นุ่น
 
691 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  เดชฤทธิ์
2. เด็กชายนัฐพงศ์  พัฒนสงค์
 
1. นางอำนวย  หนูน้อย
2. นายธีรวิชช์  ฉวีภักดิ์
 
692 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.5 ทอง 4 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. เด็กชายธนดล  ท้วมเพิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงนาตยา  แก้วพรม
 
1. นางสาวกรกนก  บุญช่วย
2. นางพรเพ็ญ  พันธ์นิตย์
 
693 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 1. เด็กหญิงณัฐนภา  พรรณรังษี
2. เด็กชายศุภศักดิ์  ศรีจะทิ้ง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีวิรัตน์
2. นางสาวอินทิรา  สิงโหพล
 
694 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสำนักม่วง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงเผือก
2. เด็กชายศิลาดล  ชาญณรงค์
 
1. นางปรารถนา  เพ็งจันทร์
2. นางสมศรี  นนทา
 
695 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.75 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กชายพฤษธวัช  สวัสดี
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  เกิดทอง
 
1. นางสมพร  กันตังกุล
2. นายบัญญัติ  สุดสนอง
 
696 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.5 ทอง 8 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  หนูคง
2. เด็กชายอธิษฐ์  เพ็งประพันธ์
 
1. นางเสถียร  ศรีเมือง
2. นางวิภา  เมปริญญา
 
697 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79.25 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนับเภา 1. เด็กชายกฤตพัทธ์  แดงเรือง
2. เด็กหญิงณัฏฐพร  เจตะโส
 
1. นางพิชญ์สุดา  แพเรือง
2. นางสาวแพรวพรรณ  สุพรรณพงศ์
 
698 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78.75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเผียน 1. เด็กชายกฤษกร  สมบุญ
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางสาวญนันทพร  มุสิกพงศ์
 
699 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กชายภูรินทร์  ชิวหากาญจน์
2. เด็กหญิงอลิสรา  เกตุโรจน์
 
1. นางพรทิพย์  จันทร์จรุง
 
700 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75.5 เงิน 12 โรงเรียนวัดนากัน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มาศมาลัย
2. เด็กชายปัณณธร  สวีพันธ์
 
1. นางฉวีวรรณ  เพชรพันธ์
 
701 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75.5 เงิน 12 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายณัฐกร  นิลบุตร
2. เด็กหญิงปนิตา  นาภรณ์
 
1. นางมณฑา  คชินทร์
2. นางจันตณา  สมสุวรรณ
 
702 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72.25 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายภูรินทร์  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงอธิชา  แก้วละมัย
 
1. นางสาวภูริตา  มหาสวัสดิ์
2. นางประเจิด  เพชรสง
 
703 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72.25 เงิน 14 โรงเรียนวัดเขาน้อย(สิชล1) 1. เด็กหญิงกรกัญญา  นาคเยื้องกราย
2. เด็กชายวัสกร  ปลั่งมณี
 
1. นายปรีชา  ทองราช
2. นายกมล  ร่มแก้ว
 
704 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงจณิสตา  จุลวัจน์
2. เด็กชายวโรดม  สุวรรณพะโยม
 
1. นางอุไรวรรณ  จินตนะรุ่งโรจน์
2. นางสมศรี  ไฝจู
 
705 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กชายชนาธิป  กัญญาโพธิ์
2. เด็กหญิงอนัญญา  นวลเลื่อน
 
1. นางจำเลียง  ขวัญสง
2. นางกัญญ์ศิริ  สิริปัญญาวรคุณ
 
706 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ 1. เด็กหญิงฐิติสุดา  ชาญณรงค์
2. เด็กชายณัฏฐพล  บริรักษ์
 
1. พระจรวย  สุขแก้ว
 
707 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด 1. เด็กชายจักรภัทร  รอดแก้ว
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  คงทอง
 
1. นางสาวศศิธร  ช่วยสงค์
2. นางณัฐตินา  ร่มรุกข์
 
708 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.25 ทอง 5 โรงเรียนวัดนากัน 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ชัยเดช
2. เด็กชายศุภโชค  กั่งเซ่ง
 
1. นางฉวีวรรณ  เพชรพันธ์
 
709 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดน้ำตก 1. เด็กหญิงชญานี  รัตนะ
2. เด็กชายภานุพงศ์  รัตนะ
 
1. นางมณี  ชูจันทร์
 
710 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.5 ทอง 7 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กชายธนกร  นารถพจนานนท์
2. เด็กหญิงนัชชนันท์  ขาวเอี่ยม
 
1. นางเสถียร  ศรีเมือง
2. นางวิภา  เมปริญญา
 
711 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนับเภา 1. เด็กชายจีรภาส  จิตรพงศ์
2. เด็กหญิงสุชาวดี  หนูรอด
 
1. นางพิชญ์สุดา  แพเรือง
2. นางสาวแพรวพรรณ  สุพรรณพงศ์
 
712 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.38 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเปร็ต 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ชุมชู
2. เด็กหญิงศิรประภา  พณิชสกุลการย์
 
1. นางโสภาภรณ์  นิตยาวงศ์
2. นางเกษร  ก๋งอุบล
 
713 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงธิษณามดี  ปลอดเถาว์
2. เด็กชายลาภวัต  สงรัก
 
1. นางสาวภูริตา  มหาสวัสดิ์
2. นางประเจิด  เพชรสง
 
714 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.25 ทอง 11 โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1. เด็กชายปิยพงค์  บุญมา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วกุล
 
1. นางสาวสุภานี  ถนิมกาญจน์
 
715 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.5 ทอง 12 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กชายชนะสิทธิ์  สิทธิรักษ์
2. เด็กหญิงศิวาพร  ราชนาวี
 
1. นางวันดี  บรรลือพืช
 
716 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.88 เงิน 13 โรงเรียนวัดจันพอ 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  คีรีคช
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศิลป์ประพันธ์
 
1. นางนัทธิยา  ชื่นกลิ่น
2. นายฉัตรชัย  ไตรเมศร์
 
717 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 1. เด็กหญิงธนัชชา  แสงทอง
2. เด็กชายพชรพล  ไชยโย
 
1. นางมีนา  มุสิกะ
 
718 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กชายวัจน์กร  สุขศรี
2. เด็กหญิงเขมิกา  ทองคำพงศ์
 
1. นางมณฑา  ไทยเอื้อ
2. นางสุพิศ  แนวกันยา
 
719 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. นางสาวปรีย์วรา  เอี่ยมใจดี
2. นายไตรภพ  สงประสพ
 
1. นางหัสนา  เที่ยวแสวง
2. นายอุทัย  พงศ์สวัสดิ์
 
720 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ลาภวิไล
2. เด็กหญิงศศิภา  เพชรดี
 
1. นางสุพิน  เพ็งรัตน์
2. นางภาวินี  โชติมณี
 
721 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเทวดาราม 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ยศขุน
2. เด็กชายอัษฎา  ศรีเกตุ
 
1. นางจุรีย์  แก้วบุญส่ง
2. นางโสภา  ไชยนุวงศ์
 
722 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กหญิงยุวเรศ  คงปราณ
2. เด็กชายศุภณัฐ  เพ็ชรพันธ์
 
1. นางสมพร  กันตังกุล
2. นายบัญญัติ  สุดสนอง
 
723 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.75 ทอง 5 โรงเรียนวัดโทเอก 1. เด็กหญิงตะวัน  จินกระวี
2. เด็กชายทนงศักดิ์  สุทธิพิทักษ์
 
1. นางจิราภรณ์   สิทธิมาก
 
724 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. เด็กชายณัฐภัทร  เมฆทัน
2. เด็กหญิงมลฤดี  รักปลอด
 
1. นางพรเพ็ญ  พันธ์นิตย์
2. นางสาวกรกนก  บุญช่วย
 
725 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.5 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กชายพรศิลป์  แก้วแก่นเพชร
2. เด็กหญิงพิยดา  เรืองศรี
 
1. นางสาวสุเพ็ญ  อ๋องสุทธิ์
 
726 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.25 ทอง 8 โรงเรียนวัดนากัน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุรเมนทร์
2. เด็กหญิงสุปราณี  สายทอง
 
1. นางฉวีวรรณ  เพชรพันธ์
 
727 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 1. นางสาวจันร์ทมาศ  หนูดาษ
2. นายอารักษ์  วิชัยดิษฐ์
 
1. นายสมทรง  สมภูเวช
2. นางจิราภรณ์  สมภูเวช
 
728 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายภูรินทร์  ยินดี
 
1. นางอารยา  เวทย์วรพรรณ
2. นางสาวญาณิศา  แซ่หง่วน
 
729 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ญาติมาก
2. เด็กหญิงตันหยง  สิงหเดโช
3. เด็กหญิงปาลิตา  อินณรงค์
4. เด็กหญิงพิจิตรา  วรรณสิทธิ์
5. เด็กหญิงภัชรพร  ทับเพ็ชร
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  รุ่งสุวรรณ
7. เด็กหญิงศิรประภา  สุขประจันทร์
8. เด็กหญิงสุกานดา  ดวงแป้น
9. เด็กหญิงอังศุมาลี  นันทะพันธ์
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  คงกัณฑ์
 
1. นางจำเลียง  ขวัญสง
2. นางจรรยา  วงษ์นุ่น
3. นางวรรณา  กิจแถลง
 
730 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ผิวจิตต์
2. เด็กหญิงชาลิสา  เพียรจัด
3. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีเมือง
4. เด็กหญิงปัณฑวรรณ  ทองประพันธ์
5. เด็กหญิงปาลิตา  มีทรัพย์
6. เด็กหญิงปิยณันท์  ใจห้าว
7. เด็กหญิงพิณทิพ  ชาติกลาง
8. เด็กหญิงวลัยพร  ขนอม
9. เด็กหญิงสุณิสา  มุสิแดง
10. เด็กหญิงอัฐนียา  ศรีสุวรรณ์
 
1. พระจรวย  สุขแก้ว
 
731 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ์  แก้วเชิด
2. เด็กหญิงณิชกานต์  สุคะโต
3. เด็กหญิงนิรชา  เฉลิมวรรณ
4. เด็กหญิงวิชุดา  รัตนพงศ์
5. เด็กหญิงศศิวิมล  นาคพันธ์
6. เด็กหญิงศิรพันธ์  เอกาพันธ์
7. เด็กหญิงสุพรรณษา  ราชาแกล้ว
8. เด็กหญิงอพินญา  ผกากรอง
9. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีธานี
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  โอฐอัด
 
1. นางรำพึง  เปรมปรีดา
 
732 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 69.6 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 1. เด็กชายกรวิทย์  สุขสบาย
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ยลธรรธรรม
3. เด็กชายธนพล  รูปโอ
4. เด็กชายธนภัทร  จันทวงศ์
5. เด็กหญิงธิดา  การะเกตุ
6. เด็กชายบารมี  บุญวิก
7. เด็กหญิงวิไลวัลณ์  สังวาลย์
8. เด็กหญิงศกมลวรรณ  พิศพรรณ
9. เด็กชายสถาพร  คงสุวรรณ
10. เด็กหญิงอริสา  สุขประเสริฐ
 
1. นางกมลทิพย์  ยอดเพ็ชร
 
733 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดเขาน้อย(สิชล1) 1. เด็กหญิงธนิตา  สายน้ำ
2. เด็กหญิงนภัสสร  เฉลิมเกียรติ
3. เด็กหญิงนลิณี  เซ่งแตง
4. เด็กหญิงปัญฑ์ชนิต  คิดประเสริฐ
5. เด็กหญิงปิยพร  ชัยเอียด
6. เด็กชายปุญญพัฒน์  พงศ์สวัสดิ์
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  มุขการ
8. เด็กหญิงวันทนียา  ประทุมชาติ
9. เด็กหญิงอนัฐชา  พรรณกุลบดี
10. เด็กหญิงอุรัสยา  สุพรรณพงค์
 
1. นายปรีชา  ทองราช
2. นางชะอุ่ม  มายะเฉียว
3. นางสาวจริยา  ศรีสว่าง
 
734 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จิตนุพงศ์
2. เด็กหญิงฐิตาพร  เบ้าทอง
3. เด็กหญิงณัฐกฤต  ธราพร
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทรมาศ
5. เด็กหญิงธัญชนก  วัยวัฒน์
6. เด็กหญิงนภสร  แสงทอง
7. เด็กหญิงนันทวัน  จุลหริก
8. เด็กหญิงประกายดาว  กล่อมเกลี้ยง
9. เด็กหญิงลลิดา  เบ็ญจศักดิ์
10. เด็กหญิงเสาวรัตน์  คุ้มเดช
 
1. นางสาวลลิวัลย์  เจ้าแก้ว
2. นางสาววริศรา  แนวกันยา
3. นายอดิเทพ  ปานสังข์
 
735 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงกานดา  ไกรหลง
2. เด็กหญิงจุฑาพร  ภักดีประพันธ์
3. เด็กหญิงชญาภา  นวลสุข
4. เด็กหญิงญานิศา  พัฒนอิสรานุกูล
5. เด็กหญิงญานิศา  รักปลอด
6. เด็กหญิงณัฐพร  บุญมากปาน
7. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สมบัติปราโมทย์
8. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ยี่สุน
9. เด็กหญิงพัณณิตา  ทิศคงทอง
10. เด็กหญิงภัทรวดี  ลิ่มวัฒนสัมพันธ์
11. เด็กหญิงรัชนก  เกศโรจน์
12. เด็กหญิงหรรษลักษณ์  จินดากาญจน์
13. เด็กหญิงอนันตญา  ภูมิศรี
14. เด็กหญิงอนุธิดา  ชนะสิทธิ์
15. เด็กหญิงไอลดา  กันนะราช
 
1. นายจรัญ  เพชรเพ็ง
2. นายบุญสม  สุวรรณโน
3. นางจิราภรณ์  ถำวาปี
4. นางสาวศุภลักษณ์  มณีล่ำ
 
736 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  สองปักษี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิริยะสมภพ
3. เด็กหญิงจิรพรรณ  งามโฉม
4. เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีแก้ว
5. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ช่วยเกิด
6. เด็กหญิงณัฐรดี  พรหมอุบล
7. เด็กหญิงทักษอร  ขาวขันธ์
8. เด็กหญิงธนพร  บุญสิน
9. เด็กหญิงพัทธมน  รัตนยามะ
10. เด็กหญิงลออทิพย์  ขนอม
11. เด็กหญิงสุขีตา  พัดชื่น
12. เด็กหญิงสุภัสสร  นุรักษ์
13. เด็กหญิงอรนิษา  คงเกลี้ยง
14. เด็กหญิงอังคณา  ไชยเพ็ชร
15. เด็กหญิงเกศกมล  ทองสุข
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  ทองดี
2. นางน้ำผึ้ง  กาญจนนุกูล
3. นางสาวทิพรักษ์  ศรีแก้ว
4. นางสาวจิตพิสุทธิ์  ศรีฟ้า
 
737 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ยางแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  รักษาเมือง
3. เด็กหญิงณัฐชยา  วัฒโน
4. เด็กหญิงนิรมล  วงศ์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงบัณฑิตา   พุฒขวัญ
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทวีเมือง
7. เด็กชายบุรัสกร  แซ่ลิ้ม
8. เด็กหญิงผกากุญ  ชำนาญ
9. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สังข์ทอง
10. เด็กหญิงลีลาวดี  เพ็ชรเนาว์
11. เด็กหญิงสุภาพร  โชติกะ
12. เด็กหญิงหรรษลักษณ์  ทองเกลี้ยง
13. เด็กหญิงอริสา   เรืองฉิม
14. เด็กหญิงอริสา   ปานสมุทร
15. เด็กหญิงอุมากร  ญาติมาก
 
1. นายพงศธร  เชี่ยวชาญ
2. นางสาวกานติมา  จันทร์อินทร์
3. นางชนิดา  ส้มแป้น
4. นายบัญชา  บุญทอง
 
738 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชูพันธ์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เอี่ยมศรี
3. เด็กหญิงชุติณัฐ  อมรศักดิ์
4. เด็กหญิงณฐพร  อิศรเดช
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงแก้ว
6. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สมทรง
7. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อาจหาญ
8. เด็กหญิงนภชนก  ดีอ่อน
9. เด็กหญิงบรรณวัลลิ์  ใจสบาย
10. เด็กหญิงบุณณภัส  พลขันธ์
11. เด็กหญิงวชิรนาฏ  คุ้มวงษ์
12. เด็กหญิงสิริกัญญา  มีเมือง
13. เด็กหญิงอชิรญาณ์  สงสุวรรณ
14. เด็กหญิงอรณิชา  ศรีสวัสดิ์
15. เด็กหญิงเกมมิกา  ศรีแผ้ว
 
1. นางสุธิรา  ทรัพย์เลิศทวี
2. นางสาวณิชาพักตร์  ขนอม
3. นางสาวสรัญญา  จันทร์เขียว
4. นางอำภา  วรเดช
 
739 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดสุธรรมาราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ฉัตรวิริยะสกุล
2. เด็กหญิงชุติกาจญ์  ใจห้าว
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีมุข
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  ไผ่ประเสริญ
5. เด็กหญิงปุณรัศมิ์  สมเชื้อ
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  ชูช่วง
7. เด็กหญิงวรรณิษา  ใจห้าว
8. เด็กหญิงศรัณย์พร  ชุมศรีรักษ์
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  ควรเรือง
10. เด็กหญิงศิวาภรณ์  พรหมเพชร
11. เด็กหญิงศุภิสรา  จิตเขม้น
12. เด็กหญิงสุธิกานต์  ใจห้าว
13. เด็กหญิงอภิญญา  พรหมเพชร
14. เด็กหญิงอัญชนา  ทรัพย์เจริญ
15. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ศรีใหม่
 
1. นายชาตรี  อินทรสาร
2. นางรำไพ  ประจันพล
3. นางโสมรัตน์  ช่วยป้อง
4. นางจารีย์  นาคศรี
 
740 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยฤทธิ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัณฑิต
3. เด็กหญิงกฤติกา  หาญเผชิญโชค
4. เด็กหญิงกานต์นรี  เพียรจัด
5. เด็กหญิงกุลธิดา  ประเสริฐรัตน์
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หนูเพชร
7. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  มณีวงศ์
8. เด็กหญิงนันทชพร  ไกรพา
9. เด็กหญิงปวีณ์นุช  แสนเมือง
10. เด็กหญิงสัณสินีย์  ชื่นใจเรือง
11. เด็กหญิงสุชาวดี  สมล่ำ
12. เด็กหญิงอธิตา  เมืองด้วง
13. เด็กหญิงเบญจมาศ  จันท์สุวรรณ
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศิริสุข
15. เด็กหญิงใบเฟินร์  จันทวงค์
 
1. นางจินดา  ศรีเมือง
 
741 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงฑุลิกา   จุ้ยสวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐฐณิชา   เกตกาญจน์
3. เด็กหญิงธนันญา  จันชุม
4. เด็กหญิงธัญฑิวา   หนูเพชร
5. เด็กหญิงธิดารัตน์   กาฬกาญจน์
6. เด็กหญิงนภสร   รอบคอบ
7. เด็กหญิงปริยาภัทร   ลักมาศ
8. เด็กหญิงปาลิตา    แดงพรม
9. เด็กหญิงหทัยภัทร   จีนบวย
10. เด็กหญิงอธิชา   รัตนอุไร
11. เด็กชายอนันตญา   คงเมือง
12. เด็กหญิงอนันตญา    คงเมือง
13. เด็กชายอนาวิล   จุ้ยสุวรรณ์
14. เด็กชายเด่นพงศ์   วรรณรัตน์
15. เด็กหญิงแพรพรรณ   ราชประดิษฐ์
 
1. นายนราวุฒิ  อมรชาติ
2. นายนิคม  ม่วงหิมพาน
3. นางสาวละออ  จันทร์ชุม
4. นางสาวบุญญา  ทรัพย์โสม
 
742 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเขียว 1 1. เด็กหญิงจุฑาธิป  วุฒิ
2. เด็กชายสุภัทรชัย  นิยมชอบ
 
1. นายสุวิทย์  โสนารถ
2. นางสาวกชพรรณ  บุญพร่อง
 
743 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงชลนิชา  คนใหญ่
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  สุขสงค์
 
1. นางปรียาภรณ์  คงวัดใหม่
 
744 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่า (ท่าขึ้น) 1. เด็กหญิงนุชจรีย์  จับจันทร์
2. เด็กชายอัครพนธ์  พรหมสุข
 
1. นายเชาวลิต  แนวกันยา
 
745 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านพังปริง 1. เด็กหญิงวรรณนิสา   ใบระหมาน
2. เด็กหญิงสุจิรา  โต๊ะเตบ
 
1. นายพีระวิชญ์  แก้วประจุ
2. นายสุริยา  พรหมเรือง
 
746 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขุนทะเล 1. เด็กชายปรเมษฐ  ฟองเกิด
2. เด็กชายอัศนี  ไชยประยา
 
1. นางจุรีย์  เพชรช่วย
 
747 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 1. เด็กชายปุรานันท์  ซังปาน
2. เด็กหญิงสุภิสรา  ต่ายใหญ่จีด
 
1. นางสมกิจ  ใจห้าว
2. นางสาวสุดาพร  อินขลิบ
 
748 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านในถุ้ง 1. เด็กชายกรวิชญ์  ใบเต๊ะ
2. เด็กชายกฤตนน  เจ๊ะเต๊ะ
 
1. นางรัชนี  รักษ์สังข์
2. นางศิริพร  พิกุลหอม
 
749 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1. เด็กหญิงวันวิวาห์  เดชแก้ว
2. เด็กหญิงอัยลดา  พลการ
 
1. นายปัญญา  พุทธพฤกษ์
 
750 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สมเขาใหญ่
2. เด็กหญิงสายชล  ช่วยสงค์
 
1. นายสมหมาย  ศรีเมือง
 
751 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดโยธาธรรม 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  บุญโสภาส
2. เด็กชายปริวัฒน์  นาครัตน์
 
1. นายสุเทพ  อุ้มชู
 
752 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดคีรีวง 1. เด็กหญิงพิยดา  พรหมคีรี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ล่ำสุข
 
1. นางสาวทัศณีย์  ศรชัย
2. นางสาวพิมพา  คิดเหมาะ
 
753 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 1. เด็กชายพฤตินันท์  เล่าสกุลสุข
2. เด็กชายพิสิฏฐ์พงศ์  วิชัยดิษฐ์
 
1. นางสาวสรัญญา  จันทร์เขียว
2. นางสาวอินทิรา  สุขราช
 
754 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กชายภูรินทร์  บุญสนอง
2. เด็กหญิงวรรณธิดา  เสือสิงห์
 
1. นายสุมิตร  บุญญานุกูล
 
755 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดนาเหรง 1. เด็กหญิงพิชญ์สนี   คำมงคล
2. เด็กหญิงวันวิวาห์   รัตนโชติ
 
1. นายประเสริฐ  ศรีพุฒ
2. นางพาณี  หอมจันทร์
 
756 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  สุขแพง
2. เด็กหญิงฤดีรัตน์  กลิ่นมาลี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเรวัช  กันตังกุล
 
757 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอินทนิน 1. เด็กชายชยากร  เอียดเหตุ
2. เด็กหญิงทิพานัน  ชาญณรงค์
 
1. นายศิริ  ช้างเผือก
2. นางวีระวรรณ  ช้างเผือก
 
758 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. นายภูริเดช  บุญวรรณ
2. นายสรวิชญ์  สุริยัน
 
1. นายวิศิษฐ  เวชพัฒน์
2. นางโสพิศ  เวชพัฒน์
 
759 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายสมัชญา  กาเด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขนอม
 
1. นายศักดิ์ดาวุธ  มีความสุข
 
760 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. นางสาวกีต้าร์  ทองสุข
2. เด็กหญิงสรินดา  เด็นหาด
 
1. นายสุวิทย์  สัจจารักษ์
 
761 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. นายจีรวุฒ  ผลประดิษฐ์
2. นายศราวุธ  นาคะ
 
1. นายสิทธิพร  ชาญณรงค์
2. นายธงชัย  ชินรัตน์
 
762 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กชายกิตติภูมิ  มีสมสัตย์
2. เด็กชายนายจิรายุ  ชูเขียว
 
1. นายมานิต  โชติกะ
 
763 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. นางสาวกรรณิการ์  ฉิมมี
2. เด็กชายปิ่นพงศ์  งามขำ
 
1. นางสุจิตร  พงศ์พ้นภัย
2. นางอุบลพรรณ  ขาวเอี่ยม
 
764 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านพังปริง 1. นางสาวฐนิชา  ยะโกบ
2. นางสาวลดาวัลย์  ผันแปร
 
1. นายพีระวิชญ์  แก้วประจุ
2. นายสุริยา  พรหมเรือง
 
765 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 1. นางสาวคียาปัจน์  ใจรักษ์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ฉิมเรือง
 
1. นายสมทรง  สมภูเวช
2. นายวินัย  ถวาย
 
766 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. นางสาวนิชธาวัลย์  สังวาลย์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทรชิต
 
1. นายสุมิตร  บุญญานุกูล
2. นางพัชรีย์  บุญญานุกูล
 
767 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนเคียงศิริ 1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีช่วย
2. เด็กหญิงศิริประภา  จามจุรีย์
 
1. นายสมรักษ์  บุญเจริญ
2. นางประภา  ผกากรอง
 
768 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงนภัสสร  ปาระมาศ
2. เด็กหญิงรัชนก  สุทธิบูรณ์
 
1. นายไพโรจน์  ลักษณะปิยะ
2. นายวิเชียร  บัวจันทร์
 
769 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. เด็กชายธนโรจน์  ปานสังข์
2. นางสาวปิยณัฐ  เม่งห้อง
 
1. นายสมหมาย  ศรีเมือง
 
770 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดดอนใคร 1. เด็กหญิงนันธมน  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงวันนิสา  นวลมุสิก
 
1. นายวรรณะ  สุปรียธิติกุล
 
771 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 1. เด็กหญิงพัชดา  คิดประเสริฐ
2. นายวุฒิพงศ์  เสมรัตน์
 
1. นายทศพร  เขียวขาว
 
772 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 15 โรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองเรือง
2. เด็กชายสหภาพ  ชูทอง
 
1. นายธนพล  หะสาเมาะ
 
773 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงฑิมพิกา   จันทร์ชุม
2. เด็กชายภควัต   เพชรสวัสดิ์
 
1. นายนราวุฒิ  อมรชาติ
2. นายนิคม  ม่วงหิมพาน
 
774 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กหญิงณัฐทิตา  ลักษณะ
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  สุทธิบูลย์
 
1. นายอาทร  ขุนรัตน์
 
775 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงณัฐิดา   ศรีโยธา
 
1. นางสุจิรา  หนูพรหม
 
776 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชุมขลิง 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สามารถ
 
1. นายมณีรัตน์  จุลบล
 
777 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายอินทัช  สุนทร
 
1. นางรัชวรรณ  จุลพันธ์
 
778 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กชายชุติเทพ  ขุนจันทร์
 
1. นางสาวอำนวย  เที่ยวทั่ว
 
779 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงไลลา  โต๊ะจิ
 
1. นางนงลักษณ์  เกิดมณี
 
780 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กหญิงณัฎร์ฑิตา  พงศ์ชนะสิน
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์สวัสดิ์
 
781 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกิดทอง
 
1. นายณเริงศักดิ์  ทรัพย์อุปการ
 
782 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงธัญพิชา  การะสี
 
1. นางกัลยาณี  ไทรงาม
 
783 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายตาชิ  พม่า
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ประสิทธิ์
 
784 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 1. เด็กชายปฐมพร  แสวงรู้
 
1. นางเตือนใจ  แสวงรู้
 
785 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายกรรชัย  แสนพิทักษ์
 
1. นางกัญญ์วรา  งามยิ่ง
 
786 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  ฉวีภักดิ์
 
1. นางพัสราพร  ส่งเสริม
 
787 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กชายรชต  บุหลาด
 
1. นางสุพรรณี  ชลสาคร
 
788 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กชายบุคคอรี  หมิดหวัง
 
1. นางบุญเรือน  คีรีนนท์
 
789 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านพิตำ 1. เด็กชายศักดิ์นันท์   แถลงศรี
 
1. นายสุริยันต์  ใสนวล
 
790 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 1. เด็กชายปิติกร  แก้วนาค
 
1. นางวิไลวรรณ  พิเภก
 
791 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมขลิง 1. เด็กชายอนุภัทร  โอทองคำ
 
1. นายมณีรัตน์  จุลบล
 
792 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงจินห์จุฑา  จิตเส้ง
 
1. นางสุจิรา  หนูพรหม
 
793 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายพงศกร  วัฒนสิทธิ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
 
794 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  คุ้มสุข
 
1. นางสาวอุมาพร  ดอกบัว
 
795 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  คงศรี
 
1. นางวรรณา  ช่วยขำ
 
796 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม 1. เด็กหญิงเกวลิน  แดงแตง
 
1. นางนันทนี  แซ่ลิ่ม
 
797 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดทางขึ้น 1. เด็กหญิงนัสรีน  แสงทับทิม
 
1. นางวัฒนา  เดียวกี่
 
798 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงตมิสา  เกิดทอง
 
1. นายณเริงศักดิ์  ทรัพย์อุปการ
 
799 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  โกสุมพันธุ์
 
1. นางสาวภัทรี  ชาติรักษา
 
800 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ขัดเชิง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  มากหลาย
 
801 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 1. เด็กหญิงสุลิลดา  เกตุแก้ว
 
1. นางวิไลวรรณ  พิเภก
 
802 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนเคียงศิริ 1. เด็กหญิงกัญกนก  วงเขน
 
1. นายนิพนธ์  บุญรัตน์
 
803 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนวัดนากุน 1. เด็กหญิงนันท์สินี  ชัชวาล
 
1. นายธีรยุทธ  เคหะพันธุ์สกุล
 
804 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายสรธัญ  ทองจำรัส
 
1. นางนาตยา  สุทธิช่วย
 
805 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โต๊ะจิ
 
1. นายไพฑูรย์   ศักดิ์พรหม
 
806 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนวัดสโมสร 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ล้ำเลิศ
 
1. นางพรทิพย์  ญาณสูตร
 
807 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงอนัญญา  สาระยาน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสรรศรินทร์  ชะวาจิตร
 
808 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 1. เด็กหญิงชนิสร  ดรุณวรรณ์
 
1. นายสุชาติ  บูญฤกษ์
 
809 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดเปียน 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองอ่อน
 
1. นางสาวสาวิตรี  สีขาว
 
810 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงเกสรา  บุญมา
 
1. นางโศภิษฐ์  โพธิจิญญาโน
 
811 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. เด็กชายธนภัทร   ด้วงใส
 
1. นายฐณวัฒน์  เกษรสิทธิ์
 
812 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กชายปภาวิชญ์  โมราศิลป์
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์สวัสดิ์
 
813 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมแรง
 
1. นางเพ็ญพิศ  ชำนาญนา
 
814 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  จุลหัส
 
1. นางกัลยาณี  ไทรงาม
 
815 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงอริสรา  ซ้ายอ่อน
 
1. นางกัลยาณี  ไทรงาม
 
816 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. นางสาวบุซรอ  มุสิกพงศ์
 
1. นายสมบุญ  พรหมคีรี
 
817 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. นายธนโชติ  กิ่งรัตน์
 
1. นางสาวกาญจนา  เชษฐวรรณสิทธิ์
 
818 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดเทวดาราม 1. เด็กหญิงศศิภรณ์  อบอุ่น
 
1. นางปิยะภา  ศรีจันทร์อ่อน
 
819 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดกลาง 1. นายวิทยา  เกตุแก้ว
 
1. นางสุจิรา  หนูพรหม
 
820 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายปวัน  รอดภัย
 
1. นางสาวบุญญา  ทรัพย์โสม
 
821 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กชายจิรกิตต์  ชำนาญ
 
1. นายธวัชชัย  คณะนา
 
822 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  มาลา
 
1. นางสาวทิพยวรรณ  ยานแก้ว
 
823 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดดอนใคร 1. นายจักรนรินทร์  คิดโปร่ง
 
1. นายอมรศักดิ์  รักษ์ทิพย์
 
824 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงชาลิสา  ชูประสูตร
 
1. นางกัลยาณี  ไทรงาม
 
825 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กหญิงซาฟารี  โต๊ะหลี
 
1. นางสาวอุมาพร  ดอกบัว
 
826 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 1. เด็กชายกิตติวุธ  อินนุพัฒน์
 
1. นางสาวสุชาดา  นิลสาขา
 
827 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงชุติมา  กฤษณะโยธิน
 
1. นางพรรณนที  อ้นอำพล
 
828 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงอนันตญา  บัวเชย
 
1. นางสาวอรอุมา  บุญคล่อง
 
829 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  ชื่นตา
 
1. นางนาตยา  สุทธิช่วย
 
830 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านในถุ้ง 1. เด็กหญิงนาตาชา  ศิริสุข
 
1. นางสุพัตรา  เพ็ชรหนู
 
831 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  รักภู่
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  รักนาย
 
832 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ชูกลิ่น
 
1. นายณเริงศักดิ์  ทรัพย์อุปการ
 
833 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กชายภานุพงศ์  แก้วแป้น
 
1. นางโสภิษฐ์  สวัสดิ์ชัย
 
834 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กหญิงกรกช  รัตนะ
 
1. นางมยุรี  ใจห้าว
 
835 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กชายยศกร  ไชยเชษฐ์
 
1. นายมนตรี  ขุนรัตน์
 
836 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 13 โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  ยศขุน
 
1. นางสาวอำนวย  เที่ยวทั่ว
 
837 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านไสเหรียง 1. เด็กชายภูแล  แก้วประจุ
 
1. นายอนันตชัย  ดิษยมนตรี
 
838 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 13 โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  เพชรชู
 
1. นางสุจิรา  หนูพรหม
 
839 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงมณฑิตา  คงปราณ
 
1. นางประไพพรรณ  ดุลย์เภรี
 
840 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านชุมขลิง 1. เด็กชายศักดิ์ศร  วงศ์น้อย
 
1. นายณีรัตน์  จุลบล
 
841 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดปลักปลา 1. เด็กหญิงธนพร  สุระกาหล
 
1. นางสาวลาวรรณ  นาคนวล
 
842 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านปากเจา 1. เด็กหญิงวิชญาดา  แก้วเมือง
 
1. นางไพจิตร  สุวรรณโน
 
843 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงสิรินดา  โต๊ะเด็น
 
1. นางนงลักษณ์  เกิดมณี
 
844 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 1. เด็กหญิงสุธิมา  วิบุลศิลป์
 
1. นางวิไลวรรณ  พิเภก
 
845 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 21 โรงเรียนเคียงศิริ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  บุบผัน
 
1. นางเสาวภา  ช่วยเล็ก
 
846 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาเหรง 1. เด็กหญิงกวินทรา   สิทธิชัย
 
1. นางรัตนา  ช่วยรอดหมด
 
847 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ประทุมมาศ
 
1. นางกัลยาณี  ไทรงาม
 
848 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชุมขลิง 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เยี้ยนชลคำ
 
1. นายณีรัตน์  จุลบล
 
849 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงอรวรา  ช้างดำ
 
1. นางวรรณา  ช่วยขำ
 
850 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ใจห้าว
 
1. นางสุจิรา  หนูพรหม
 
851 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายนิธิกร  ทิพยมนตรี
 
1. นางเบญจมาศ  ทัลวัลลิ์
 
852 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ไทยสม
 
1. นางสาวภัทรี  ชาติรักษา
 
853 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  สังข์ทอง
 
1. นายณเริงศักดิ์  ทรัพย์อุปการ
 
854 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชัยเดช
 
1. นางเพ็ญพิศ  พรหมคีรี
 
855 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านพิตำ 1. เด็กหญิงชุติมา   ราชประดิษฐ
 
1. นายสุริยันต์  ใสนวล
 
856 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ศรีใหม่
 
1. นางวิไลวรรณ  พิเภก
 
857 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กชายพงศธร  ชัยณุรักษ์
 
1. นางมยุรี  ใจห้าว
 
858 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงสิริญญา  นาครัตน์
 
1. นางอัญชิษา  รักขพันธ์
 
859 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงนรรัตน์  อินปิน
 
1. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
 
860 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 1. เด็กชายพงศภัค  ชุมเศียร
 
1. นายศุภชัย   พิมเสน
 
861 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กชายศรันย์  ราตรีพฤกษ์
 
1. นางอรวรรณ  พละบุญ
 
862 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  โสมนัส
 
1. นายพยัตร  จุลบล
 
863 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กชายพลพล  สืบสุนทร
 
1. นางถนอมศรี  สุขช่วย
 
864 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 1. เด็กชายธนากร  นาคแก้ว
 
1. นางวินิจ  สุวรรณวงศ์
 
865 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ 1. เด็กชายชเลศวร  เสนาะกรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเรวัช  กันตังกุล
 
866 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปานเทียบ
 
1. นางโศภิษฐ์  โพธิจิญญาโน
 
867 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด 1. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางชลธร  ช่วยสงค์
 
868 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 1. เด็กชายพรหมณภัทร  คันทิพย์
 
1. นายสุชาติ  บุญฤกษ์
 
869 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองแคว 1. เด็กหญิงภูไพลิน  ภูสุวรรณ์
 
1. นางสาวสุนิสา  กำลังการ
 
870 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงธนัชชา  พัดวี
 
1. นางชวัลลักษณ์  ชุมทอง
 
871 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงสริตา  ใจห้าว
 
1. นางสุจิรา  หนูพรหม
 
872 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงวารุณี  พรหมแก้ว
 
1. นางกัลยาณี  ไทรงาม
 
873 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. นายนนทวัฒน์  ครองวิธี
 
1. นายสมบุญ  พรหมคีรี
 
874 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดเทวดาราม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สุขะวัลลิ
 
1. นางปิยะภา  ศรีจันทร์อ่อน
 
875 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงกิตติมา  กุลเหล็ม
 
1. นางสาวกาญจนา  เชษฐวรรณสิทธิ์
 
876 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กชายมนัสกร  สุทธิรักษ์
 
1. นายธวัชชัย  คณะนา
 
877 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงพรชิตา  จันทร์ลัภ
 
1. นางสาวทิพยวรรณ  ยานแก้ว
 
878 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายอนวัช  เมืองสุวรรณ์
 
1. นางสาวบุญญา  ทรัพย์โสม
 
879 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเปร็ต 1. เด็กหญิงเกสรา  ชูศรี
 
1. นายสมโพธิ  ยิ่งยง
 
880 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  ศรีบุญ
 
1. นายมนตรี  ขุนรัตน์
 
881 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านคลองวัง 1. เด็กหญิงแสงเพชร  แก้วนิล
 
1. นางสาวพัชรี  งามพร้อม
 
882 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองแคว 1. เด็กชายก้องภพ  รัตนโชติ
 
1. นางสาวสุนิสา  กำลังการ
 
883 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสระบัว 1. นางสาววรรณิดา  โต๊ะโดบ
 
1. นางชธรพร  ร่มแก้ว
 
884 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. เด็กหญิงกรรณิการณ์  แก้วจันทร์
 
1. นายฐณวัฒน์  เกษรสิทธิ์
 
885 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดนากัน 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  สีแต้ม
 
1. นายอัครเดช  หัตถประดิษฐ์
 
886 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดดอนใคร 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เชาว์สุข
 
1. นายอมรศักดิ์  รักษ์ทิพย์
 
887 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงอริสา  ซ้ายอ่อน
 
1. นางกัลยาณี  ไทรงาม
 
888 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กชายอิสรา  ชัยชำนาญ
 
1. นางสุจิรา  หนูพรหม
 
889 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กหญิงอพัสรา  แก้วมีจีน
 
1. นายสมบุญ  พรหมคีรี
2. นายสมบุญ  พรหมคีรี
 
890 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดเทวดาราม 1. เด็กชายพีรวิทญ์  แท้เที่ยง
 
1. นางปิยะภา  ศรีจันทร์อ่อน
 
891 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กชายสรายุทธ  ขาวมาก
 
1. นายผจญ  ณ นคร
 
892 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กหญิงอรวรา  ร่มพฤกษ์
 
1. นายธวัชชัย  คณะนา
 
893 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กชายศตวรรษ  สาราง
 
1. นางสาวทิพยวรรณ  ยานแก้ว
 
894 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดนากัน 1. เด็กหญิงเนตรชนก  บังคมเนตร
 
1. นายอัครเดช  หัตถประดิษฐ์
 
895 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กชายวีรยุทธ  จันทรภักดี
 
1. นายมนตรี  ขุนรัตน์
 
896 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายณัฐพล  เนตังวาส
 
1. นางสาวบุญญา  ทรัพย์โสม
 
897 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กชายนภดล  พรหมช่วย
 
1. นางชธรพร  ร่มแก้ว
 
898 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  อนุพันธ์
 
1. นางกัลยาณี  ไทรงาม
 
899 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กหญิงปาริชาด  มากทอง
 
1. นายสมบุญ  พรหมคีรี
 
900 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลาง 1. นายศุภกิจ  จันทร์เพ็ง
 
1. นางมะยุรา  จิตรเขม้น
 
901 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 1. เด็กหญิงภิญญดา  แสนภักดี
 
1. นางเตือนใจ  แสวงรู้
 
902 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. นายณัฐนนท์  ขาวดำ
 
1. นายผจญ  ณ นคร
 
903 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดนากัน 1. เด็กชายภูมิญธิการ์  ประแจ
 
1. นายอัครเดช  หัตถประดิษฐ์
 
904 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กชายกานต์ดนัย  บุรินทรโกษฐ
 
1. นายมนตรี  ขุนรัตน์
 
905 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดเทวดาราม 1. นายธนาธร  ศรศิลป์
 
1. นางปิยะภา  ศรีจันทร์อ่อน
 
906 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  เอียดเหตุ
 
1. นายธวัชชัย  คณะนา
 
907 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักม่วง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงเผือก
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  อ๋องสุทธิ์
 
1. นางสาคร  เพชรเพ็ง
2. นางแสงรัตน์  แพรกสงฆ์
 
908 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  จันทร์ชุมแสง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินเมือง
 
1. นายจรัญ  สุทิน
2. นางอัจฉรา  มังฉกรรจ์
 
909 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กชายศักดิ์ดา  พรหมคีรี
2. เด็กหญิงสอง   จันสะมอน
 
1. นางปราณี  จิตสงคราม
2. นางจันทร  ไชยพงศ์
 
910 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดสโมสร 1. เด็กหญิงกรรญาภรณ์  เพชรนุ้ย
2. เด็กหญิงศิราพร  สุขทอง
 
1. นางพรทิพย์  ญาณสูตร
2. นางประพิศ  ศรีนวล
 
911 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 1. เด็กชายภูริทัต  โตเปียว
2. เด็กชายอิบรอหีม  ทองประดิษฐ์
 
1. นางสุุวรรณี  น่วมหมุน
2. นางุจุไร  มองมาไพรี
 
912 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านพิตำ 1. เด็กหญิงธนันญา   แซ่งิ้ว
2. เด็กหญิงวิชญาดา   ศรีสว่าง
 
1. นายสุริยันต์  ใสนวล
2. นางสาวศิริพร  สุประดิษฐ
 
913 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านในเพลา 1. เด็กชายพงศธร  เกศมี
2. เด็กหญิงพชรพรรณ  รอดทัพ
 
1. นางสุวรรณา  โกราเมศ
2. นางสาวยุพาพร  ชูช่วย
 
914 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนับเภา 1. เด็กชายธนโชติ  สามารถ
2. เด็กหญิงอริสรา  เพชรนิล
 
1. นางสุวนันท์   จุลวัจน์
2. นางสินีนาต  มีศรี
 
915 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายบรรณสรณ์  พรรณราย
2. เด็กชายอานัส  รัตนะ
 
1. นายณเริงศักดิ์  ทรัพย์อุปการ
2. นายมนต์ชัย  อินมณเทียร
 
916 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   กาญจนะ
2. เด็กชายสุรพัศ   พรหมพัด
 
1. นางวนิดา   อินปิน
2. นางสาวภคนันท์   ถาวระ
 
917 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงชาลิสา  บุญปราบ
2. เด็กชายศรรักษ์  โต๊ะมะละหัด
 
1. นางสาวศิริวรรณ  คงจันทร์
2. นางสาวรัชดา  ใจสบาย
 
918 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  นวลมี
2. เด็กชายสรยุทธ์  นวลมี
 
1. นางวิไลวรรณ  พิเภก
 
919 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านปากเจา 1. เด็กชายวัชรสินธุ์  ประชุม
2. เด็กชายวิธวินท์  ญาติพัฒ
 
1. นางไพจิตร  สุวรรณโน
 
920 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐชา  คงสนิท
 
1. นายธวัชชัย  คณะนา
 
921 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ฑิตา  พงศ์ธนะสิน
2. เด็กหญิงพัทธนันธ์  ศรีวิรักษ์
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์สวัสดิ์
 
922 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายปิยะวุฒิ  เพชรรัตน์
2. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  บุญติด
 
1. นายพยัตร  จุลบล
 
923 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำนักม่วง 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญณรงค์
2. เด็กหญิงพัณณิตา   ดาบทอง
 
1. นางสาคร  เพชรเพ็ง
2. นางแสงรัตน์  แพรกสงฆ์
 
924 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพิตำ 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์   ชัยแก้ว
2. เด็กหญิงอนัญญา  นาคเลิศ
 
1. นางสาวศิริพร  สุประดิษฐ
2. นายสุริยันต์  ใสนวล
 
925 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ใบเต้
2. เด็กหญิงสุภัคสิรี  เชษฐวรรณสิทธิ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
2. นายประเทือง  รอดเนียม
 
926 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ดินหมิน
2. เด็กหญิงศรัณยา  ปะหนะ
 
1. นางสาวกาญจนา  เชษฐวรรณสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสรรศรินทร์  ชะวาจิตร
 
927 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านชุมขลิง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  รื่นรส
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  กายฤทธิ์
 
1. นายณีรัตน์  จุลบล
 
928 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงญานิศา  ปานบุญ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ดิษฐสุวรรณ
 
1. นางระตี  สมภูมิ
 
929 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านในเพลา 1. เด็กหญิงพุธิตา  เข็มสม
2. เด็กชายวิมลณัฐ  เพชรรัตน์
 
1. นางสุวรรณา  โกราเมศ
2. นางสุพรรัตน์  เลกากาญจน์
 
930 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงพัณณิตา   เกิดทองมี
2. เด็กชายศศิชา   ซ้ายชูจีน
 
1. นางวนิดา   อินปิน
2. นางสาวภคนันท์   ถาวระ
 
931 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงปภาดา  อาลี
2. เด็กหญิงภัทรวดี  คุระเอียด
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พรหมอินทร์
2. นางสาวอรพร  สุทธิเนียม
 
932 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ไสยสุวรรณ
2. เด็กหญิงนราธิป  นวลมี
 
1. นางวิไลวรรณ  พิเภก
 
933 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านปากเจา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  รู้จัก
2. เด็กหญิงนงนภัส  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางจิราวรรณ  เชาวลิต
 
934 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายชุติภัทร  สมัครพงศ์
2. เด็กชายพงศ์ภัค  รอดภัย
 
1. นายณเริงศักดิ์  ทรัพย์อุปการ
2. นายมนต์ชัย  อินมณเทียร
 
935 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กชายธนกฤต  เซ่งแตง
2. เด็กหญิงธัชธิดา   ซังปาน
 
1. นางปราณี  จิตสงคราม
2. นางจันทร  ไชยพงศ์
 
936 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดปลักปลา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ตันอิน
2. เด็กชายพงศ์ภัค  สีทองแก้ว
 
1. นางสาวลาวรรณ  นาคนวล
2. นางสาวสุจิตรา  สุทิน
 
937 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงพรสิตา  สังเก
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เจ๊ะสม้อ
 
1. นางสาวกาญจนา  เชษฐวรรณสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสรรศรินทร์  ชะวาจิตร
 
938 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทวดาราม 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ผิวสำอาง
2. เด็กหญิงเกวลิน  ภิรมย์
 
1. นางปิยะภา  ศรีจันทร์อ่อน
2. นางสาวปาล์มปนัด  สันธานเดชา
 
939 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองสุวรรณ
2. เด็กหญิงนงนภัส  คุระเอียด
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พรหมอินทร์
2. นางสาวอรพร  สุทธิเนียม
 
940 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนเคียงศิริ 1. เด็กหญิงพัทธวรรณ  ชิงเชื่อง
2. นายอภินันท์  ศรีเฉลียว
 
1. นายนิพนธ์  บุญรัตน์
2. นางคนึงนิจ  แก้วรจนา
 
941 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 1. เด็กหญิงนงนภัส  ใจกว้าง
2. เด็กหญิงอรวรรณ  อมรกิจ
 
1. นางจารุวรรณ  หัตถประดิษฐ
2. นางสาวพิมพิมล  แก้วขาว
 
942 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายพนา  สังทรัพย์
2. เด็กชายศราวุธ  จันทรัตน์
 
1. นางสาวบุญญา  ทรัพย์โสม
2. นายนราวุฒิ  อมรชาติ
 
943 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดดอนใคร 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สังขมุณีจินดา
2. เด็กหญิงอมลธิรา  ดำมี
 
1. นายอมรศักดิ์  รักษ์ทิพย์
 
944 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กชายณัฐกรานต์  ครองวิธี
2. เด็กชายณัฐกรานต์  ครองวิธี
 
1. นายสมบุญ  พรหมคีรี
 
945 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กหญิงเกตุนิสา  บุญจริง
 
1. นายธวัชชัย  คณะนา
 
946 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงรุจิกร  นวลมี
 
1. นางมะยุรา  จิตรเขม้น
 
947 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ไชยทัณย์
 
1. นายมนตรี  ขุนรัตน์
 
948 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กชายธราเทพ  อินณรงค์
 
1. นายผจญ  ณ นคร
 
949 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดนากัน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  วิมลมาศ
 
1. นายอัครเดช  หัตถประดิษฐ์
 
950 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนเคียงศิริ 1. นายชนวีร์  ทองประพันธ์
 
1. นางประภา  ผกากรอง
 
951 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กชายธวัช  โต๊ะหลี
 
1. นางสาวทิพยวรรณ  ยานแก้ว
 
952 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายวุฒิพร  คงเมือง
 
1. นางอารยา  เวรวรพันธ์
 
953 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดเทวดาราม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ขำกาง
 
1. นางปิยะภา  ศรีจันทร์อ่อน
 
954 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายสุวัฒน์  แข่งเดือน
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พรหมอินทร์
 
955 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดดอนใคร 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  ชาญณรงค์
 
1. นายอมรศักดิ์  รักษ์ทิพย์
 
956 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. เด็กชายชนิตว์นันท์  ใจห้าว
 
1. นายฐณวัฒน์  เกษรสิทธิ์
 
957 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กชายธวัชชัย  ไชยตรี
 
1. นายนุกูล  กาญจนะ
 
958 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายอนันทวัช  นิลพงษ์
 
1. นางสาวบุญญา  ทรัพย์โสม
 
959 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 1. เด็กชายปริวัฒน์  ชูวิรัตน์
2. เด็กชายปิยะภูมิ  บุญแสวง
3. เด็กชายศิรวัชร  เพชรอ่อน
 
1. นางวินิจ  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวสุวรรณา  วรรณเกื้อ
 
960 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เสนเรือง
2. เด็กหญิงธีรกานต์  ชาญณรงค์
3. เด็กชายภาคิน  พม่า
 
1. นางสาวพิมพิมล  แก้วขาว
2. นางชูลีพร  ยอดระบำ
 
961 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กชายภัทรพล  ชูอินทร์
2. เด็กชายสัณห์พิชญ์  วุฒิวงค์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชูประสูตร
 
1. นางจารี  ศรีพุฒ
 
962 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายทินภัทร  จันทร์ชุม
2. เด็กชายอภิชาติ  จันทร์ชุม
3. เด็กชายอิทธิกร  ผอมทอง
 
1. นายณเริงศักดิ์  ทรัพย์อุปการ
2. นายนิคม  ม่วงหิมพาน
 
963 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงธิญาดา  จอมวัน
2. เด็กหญิงรอฮาบี  แสงสี
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ธนโสภณพิทักษ์
 
1. นางเพ็ญศรี  จันทรัตน์
2. นางตรีชฎา  ลิกขะไชย
 
964 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 1. เด็กชายณภัทร  ใจรังษี
2. เด็กชายณัฎฐนันท์  บัวทองเกื้อ
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทร์ปราง
 
1. นางอำภา  วรเดช
2. นายสุชาติ  บุญฤกษ์
 
965 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 1. เด็กชายกฤตนัย  วะหาบ
2. เด็กชายสดายุ  รู้รอบ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  โต๊ะหลาง
 
1. นางจิตรา  เสียดหนองยุง
 
966 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  ใจห้าว
2. เด็กชายเขมณัฐ  รักชาติไทย
3. เด็กหญิงเขมิกา  รักชาติไทย
 
1. นายธีรวิชช์  ฉวีภักดิ์
2. นายวิโรจน์  รักชาติไทย
 
967 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนับเภา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันทร์นวล
2. เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  เมฆฉาย
3. เด็กชายพชร  อ๋องสุทธิ์
 
1. นางสุวนันท์  จุลวัจน์
2. นางสินีนาต  มีศรี
 
968 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงคารีมา  สันองค์
2. เด็กชายภานุพงศ์  ทองศรี
3. เด็กชายรักษา  ทองมีแสง
 
1. นางสุุวรรณี  น่วมหมุน
2. นางสาวผกาวัลย์  ซังปาน
 
969 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายทิวัตถ์  ทวีเมือง
2. เด็กชายปภาวิน  ช่วยจิต
3. เด็กชายอมรวิชช์  พิมเสน
 
1. นายจรัญ  สุทิน
2. นางอัจฉรา  มังฉกรรจ์
 
970 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านพิตำ 1. เด็กชายชนาธิป   จันทรวงศ์
2. เด็กชายณัฐพงศ์   สุขมี
3. เด็กชายปิยทัศน์   เกริกไกรวุฒิกุล
 
1. นายสุริยันต์  ใสนวล
2. นางสาวศิริพร  สุประดิษฐ
 
971 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 1. เด็กชายฐิติภัค  ว่องไว
2. เด็กชายสรยุทธ  ใจห้าว
3. เด็กชายสุทธิกานต์  ช่วยอุปการ
 
1. นายโสภณ  เชาวลิต
2. นายศุภชัย  อิสสระพันธุ์
 
972 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายจิระพน  รักษาวงศ์
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  จันทร์ชุม
3. เด็กชายภานุพงศ์  ธงรอด
 
1. นายณเริงศักดิ์  ทรัพย์อุปการ
2. นายนิคม  ม่วงหิมพาน
 
973 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ชูประสูตร
2. เด็กหญิงนุชนาถ  พันธุรัตน์
3. เด็กหญิงสิรามล  ดารารัตน์
 
1. นางกัลยาณี  ไทรงาม
 
974 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 1. เด็กชายกิตติภัทร  ยืนยัน
2. เด็กหญิงณภัทร  ภาชนะกาญจน์
3. เด็กชายนราชัย  นวลเอียด
 
1. นางวินิจ  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวสุวรรณา  วรรณเกื้อ
 
975 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนเคียงศิริ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บ่ายนุ่น
2. เด็กชายณัฐภัทร์  บ่ายนุ่น
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ขวัญนาค
 
1. นายนิพนธ์  บุญรัตน์
2. นางคนึงนิจ  แก้วรจนา
 
976 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายภควัต  หนูสุวรรณ
2. เด็กชายศุภพล  หนูสุวรรณ
3. เด็กชายอธิวัฒน์  หอมทอง
 
1. นายพยัตร  จุลบล
 
977 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1. เด็กชายพัชรพล  ไกรเชนทร์
2. เด็กชายพีรณัฐ  แซ่ฝ้า
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ชูมี
 
1. นางสาวิตรี  ภิรมยาภรณ์
 
978 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทองใหญ๋
2. เด็กชายนรินธร  ทองสม
3. เด็กชายสหรัฐ  คิดขยัน
 
1. นายนพดล  รัตนพันธ์
2. นายจักรี  พรหมบริสุทธิ์
 
979 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายณัฐชัย   กังสุกุล
2. เด็กหญิงมินตรา   แสงแก้วสุข
3. เด็กหญิงแพรดาว  แก้วตุด
 
1. นางวนิดา   อินปิน
2. นางสาวภคนันท์   ถาวระ
 
980 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนวัดเทวดาราม 1. เด็กชายกิตติพงศ์  เพ็ญจันทร์
2. เด็กชายณัฐภัทร์  สงอุปการ
3. เด็กชายพีรภัส  เจริญสุข
 
1. นางปิยะภา  ศรีจันทร์อ่อน
2. นางสาวมุกดา  หนูสุวรรณ
 
981 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ชูความดี
2. เด็กชายระพีพัฒน์  วันเพ็ญ
3. เด็กหญิงศศิธร  จิตภักดี
 
1. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
2. นายเรืองศรี  สมแรง
 
982 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนับเภา 1. เด็กชายธราเทพ  บุญวรรณ
2. เด็กชายธัชชัย  ทองเทียบ
3. เด็กชายวัชรพล  นามสา
 
1. นางสินีนาต  มีศรี
2. นางสุวนันท์  จุลวัจน์
 
983 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 1. เด็กชายปัญญา  ผางทวงศ์
2. เด็กชายพงศกร  ขวัญสง
3. เด็กชายพลรบ  นวลจริง
 
1. นายศุภชัย   พิมเสน
2. นายวิโรจน์  รักชาติไทย
 
984 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ชัยทอง
2. เด็กหญิงนัตชา  พันชนะ
3. เด็กหญิงประภัสรา  มณีสุวรรณ
 
1. นายธวัชชัย  คณะนา
 
985 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กชายกรวิทย์  สุดรัก
2. เด็กชายจิรภัทร  สุทธิรักษ์
3. เด็กชายภนุวัฒน์  ครุฑธามาศ
 
1. นายธวัชชัย  คณะนา
 
986 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ลักษณะ
2. เด็กชายนิพัทธ์  คงชัยศรี
3. เด็กชายภูวดล  สุดรัก
 
1. นายผจญ  ณ นคร
2. นายอาทร  ขุนรัตน์
 
987 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กชายธนกฤต  พลกาย
2. เด็กชายพลวัฒน์  สมวงศ์
3. เด็กชายภูวดล  ขัดษากาญจน์
 
1. นางระตี  สมภูมิ
 
988 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายชญานนท์  ปานจนะ
2. เด็กชายสิทธิชัย  สินมณี
3. เด็กชายอนุวัฒน์  พุดชา
 
1. นางสาวบุญญา  ทรัพย์โสม
2. นายณเริงศักดิ์  ทรัพย์อุปการ
 
989 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดเทวดาราม 1. เด็กชายจารุเดช  นุ่นแก้ว
2. เด็กชายชยธร  เจริญสุข
3. เด็กชายณัฐวัตร  นิยมจิตร
 
1. นางปิยะภา  ศรีจันทร์อ่อน
2. นายธรรมวิทย์  บุษบา
 
990 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
991 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายศุทธสิน  เล่นทัศน์
 
1. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
 
992 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงนัทธมน  พันวัน
 
1. นางสาววริศรา  แนวกันยา
 
993 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กชายเทวรัตน์  พันชนะ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์สวัสดิ์
 
994 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายภัทรธร  นาภรณ์
 
1. นายกิติพันธ์  ศักดิ์แก้ว
 
995 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
996 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงปานณดา  ปิติกรศุภภัต
 
1. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
 
997 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เรืองรอง
 
1. นายกิติพันธ์  ศักดิ์แก้ว
 
998 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
 
999 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายจุฬาลักษณ์   สุวรรประทีป
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
 
1000 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขาวนวล
 
1. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
 
1001 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  นันตสุวรรณ
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
 
1002 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปักเข็ม
 
1. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
 
1003 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงอภิสรา  สุรพจน์
 
1. นางสาววริศรา  แนวกันยา
 
1004 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงอภิญญา  ขาวใหม่
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
1005 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กหญิงพิมพิศา  สืบกระพันธ์
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์สวัสดิ์
 
1006 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงเปมิกา  ทองวิสัย
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
1007 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงเกษรา  เลาหวิวัฒน์
 
1. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
 
1008 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายวริศรา   เอี่ยมทรัพย์
2. เด็กหญิงวริษรา  เอี่ยมทรัพย์
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
1009 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หย่อนเส้ง
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์สวัสดิ์
 
1010 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายพีรณัฐ  เส็มหมัด
 
1. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
 
1011 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงธนภรณ์  รัตนมณี
 
1. นางสาววริศรา  แนวกันยา
 
1012 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายเอกราช  ศรชัย
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
 
1013 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดพระเลียบ 1. เด็กหญิงปภาวดี  เพชรโยธา
 
1. นายศุภณัฐ  เพ็งพงศ์
 
1014 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กหญิงกฤติมา  ภู่พันธ์ตระกูล
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์สวัสดิ์
 
1015 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. นางสาวปาลิพัตร์  แก้วจ้ง
 
1. นางอุบลพรรณ  ขาวเอี่ยม
 
1016 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
1017 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงบัณฑวรรณ  เทพพิชิต
 
1. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
 
1018 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กหญิงทักษพร  แก้วหีด
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์สวัสดิ์
 
1019 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายกฤษณะ  ทองนุ่ม
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   สุวรรประทีป
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  นันตสุวรรณ
4. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
5. เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช
6. เด็กหญิงสุทาลัย   บุญญะพาหุ
7. เด็กหญิงอภิญญา  ขาวใหม่
8. เด็กหญิงเปมิกา  ทองวิสัย
9. เด็กชายเอกราช  ศรชัย
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
3. นางจุรี  สิทธิไชย
 
1020 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงกชกร  นุ่นเกิด
2. เด็กหญิงกฤติมา  คงเพชร
3. เด็กชายกฤษณะ  ทองนุ่ม
4. เด็กหญิงคิตตพันธ์   นิลสุวรรณวุธ
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   สุวรรประทีป
6. เด็กชายณัฐชัย   สมพงษ์
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ  นันตสุวรรณ
8. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
9. เด็กชายมัณฑนา  อุตมะ
10. เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช
11. เด็กหญิงลักษมน  นวนกุล
12. เด็กชายวริศรา   เอี่ยมทรัพย์
13. เด็กหญิงอภิญญา  ขาวใหม่
14. เด็กหญิงเปมิกา  ทองวิสัย
15. เด็กชายเอกราช   ศรชัย
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
3. นางเดือนนภา  คงเพชร
4. นายเสนีย์  ศรีมณี
 
1021 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายกฤษณะ  ทองนุ่ม
2. เด็กหญิงคิตตพันธ์   นิลสุวรรณวุธ
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   สุวรรประทีป
4. เด็กชายณัฐชัย   สมพงษ์
5. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
6. เด็กหญิงมัณฑนา  อุตมะ
7. เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช
8. เด็กหญิงอภิญญา  ขาวใหม่
9. เด็กหญิงอัญญานี  รอดประดิษฐ์
10. เด็กหญิงเปมิกา  ทองวิสัย
11. เด็กชายเอกราช   ศรชัย
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
3. นางสาวภูริตา  มหาสวัสดิ์
4. นายดนัย  เอี่ยมทรัพย์
 
1022 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงกชกร  นุ่นเกิด
2. เด็กหญิงกนกกร   รุ่งแสง
3. เด็กชายกฤษณะ   ทองนุ่ม
4. เด็กหญิงคิตตพันธ์   นิลสุวรรณวุธ
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   สุวรรประทีป
6. เด็กหญิงณัชชา   ยีโกบ
7. เด็กชายณัฐชัย   สมพงษ์
8. เด็กหญิงณัฐฐาพร   ขนอม
9. เด็กหญิงณัฐวรรณ  นันตสุวรรณ
10. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
11. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   รักด้วง
12. เด็กหญิงพิมวรี  กลิ่นโลกัย
13. เด็กหญิงมัณฑนา  อุตมะ
14. เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช
15. เด็กหญิงวริศรา   เอี่ยมทรัพย์
16. เด็กหญิงศิรประภา   ชุมชู
17. เด็กหญิงสุขทาลัย   บุญยะพาหุ
18. เด็กหญิงอภิญญา  ขาวใหม่
19. เด็กหญิงเปมิกา  ทองวิสัย
20. เด็กชายเอกราช   ศรชัย
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
3. นายเกรียงศักดิ์  ประสิทธิ์
4. นายเสนีย์  ศรีมณี
5. นางทิพวรรณ  ผิวแดง
6. นางศริจันทร์  ประสิทธิ์
 
1023 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. นายทินภัทร  โสมปาน
2. นายธวัชชัย  วัชรสินธุ์
3. นางสาวธิดาทิพย์  รองเมือง
4. เด็กหญิงพัชราภา  ใจสนุก
5. นายพีรพล  แซ่ขวย
6. นายอนุวัฒน์  เพ็ชรพันธุ์
 
1. นายเจนวิทย์  ภัทรวังฟ้า
2. นายมานิต  โชติกะ
3. นายประภาส  หิตา
 
1024 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงกชกร  นุ่นเกิด
2. เด็กหญิงกฤษณะ  ทองนุ่ม
3. เด็กชายคฑาวุธ  ชูเมียน
4. เด็กหญิงจิดาภา  รักปลื้ม
5. เด็กชายณัฎฐชัย  สมพงษ์
6. เด็กหญิงดวงแก้ว  งามพร้อม
7. เด็กชายทีราธร   เจริญพานิช
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  บาลโรย
9. เด็กชายปภังก  วงศ์สุทร
10. เด็กชายปัณณธร  ขนอม
11. เด็กหญิงภจณิชา  เพชรจุ๋ย
12. เด็กหญิงภัททิรา  อุปการ
13. เด็กชายภาคิน  สมวงศ์
14. เด็กหญิงมัณฑนา  อุตมะ
15. เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช
16. เด็กหญิงลลิวดา  แซ่ฮั่น
17. เด็กชายสิทธิชัย  ขนอม
18. เด็กหญิงสุขทาลัย  บุญยะพาหุ
19. เด็กหญิงสุลัยลา  เจ๊ะเด็ง
20. เด็กชายเอกราช   ศรชัย
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
3. นายเสนีย์  ศรีมณี
4. นายเกรียงศักดิ์  ประสิทธิ์
5. นายจตุพร  ใจรังษี
6. นางสาวภูริตา  มหาสวัสดิ์
7. นายดนัย  เอี่ยมทรัพย์
8. นางสาวสิรินาถ  ปัทมาวิไล
 
1025 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กชายอินทนนท์  จินตุลา
 
1. นายจิรโรจน์  นวลแป้น
 
1026 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กชายพงศทร  สามารถ
 
1. นายสุชาติ  ถิรวิทย์วรกุล
 
1027 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปลักปลา 1. เด็กชายยศภัทร  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวนิสา  ธรรมคง
 
1028 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
1029 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 1. เด็กชายนัฐพงศ์  พัฒนสงค์
 
1. นางประภาพรรณ  ทองสุข
 
1030 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 1. เด็กชายรัฐพลี  ซ้วนลิ่ม
 
1. นางสุดา  สมิทธิ
 
1031 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 1. เด็กชายวุฒินันท์  ทองนุ่ม
 
1. นางศิริพร  ณ นคร
 
1032 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 1. เด็กชายชลธิศ  ดีอ่อน
 
1. นางอัญชนา  สุรินทวงศ์
 
1033 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนวัดโมคลาน 1. เด็กชายรัตนากร  หล้าเปี้ย
 
1. นางจิราภรณ์  หัตถประดิษฐ์
 
1034 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 1. เด็กชายผจงศักดิ์  ลิ่มเซ่ง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  มากหลาย
 
1035 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กชายสิทธิชัย  พวงทอง
 
1. นางน้ำอ้อย  จันทพราหมณ์
 
1036 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กชายธิติพัทธ์  ขวัญศรี
 
1. นางอนงค์   มีสุข
 
1037 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านในตูล 1. เด็กชายภูธเนศ   ฉิมพิมล
 
1. นางมยุรา  นาวารัตน์
 
1038 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1. เด็กชายศิวฤทธิ์  ช่วยนาเขตต์
 
1. นายพงศ์ศรัณย์  จันทรัตน์
 
1039 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายปธานิน  สมพงศ์
 
1. นายธนวัฒน์  มีศรี
 
1040 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดโคกเหล็ก 1. เด็กชายอุดมศักดิ์  พลาภรณ์
 
1. นางสาวผานิต  มัจฉาชาญ
 
1041 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดสุธรรมาราม 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  ปานสังข์
 
1. นางจารีย์  นาคศรี
 
1042 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดทางขึ้น 1. เด็กชายธนพล  ศรีขวัญ
 
1. นางวัฒนา  เดียวกี่
 
1043 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายเมธา  ศุภผล
 
1. นายณเริงศักดิ์  ทรัพย์อุปการ
 
1044 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กชายณัฐพร  จุลบล
 
1. นางละออง  นิ่มชนะ
 
1045 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 63 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านเผียน 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ชุมทอง
 
1. นางนันทพร  ญาติมาก
 
1046 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 62 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านในเขียว 1 1. เด็กชายภูริพัฒน์  กิจวิจิตร
 
1. นางสุทิพย์  ขัดสากาญจน์
 
1047 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม 1. เด็กชายสกรรจ์  ตลับเพ็ชร
 
1. นางสาวกัลยา  ระเห็ดหาญ
 
1048 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กชายสุทิวัส  ชัยเดช
 
1. นายสิทธิพร  ชาญณรงค์
 
1049 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทวดาราม 1. เด็กชายฐิตญวาที  วาทีรักษ์
 
1. นายธวัชชัย  ใจห้าว
 
1050 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. นายทินภัทร  โสมปาน
 
1. นายมานิต  โชติกะ
 
1051 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กชายอนุชา  คงขาว
 
1. นายกรีฑา  ลักษณะวิลาศ
 
1052 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนเคียงศิริ 1. นายชนวีร์  ทองประพันธ์
 
1. นางประภา  ผกากรอง
 
1053 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กชายศักดิกร  ชูแก้ว
 
1. นางอนงค์   มีสุข
 
1054 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลองวัง 1. นายอัษฎาวุธ  ควนทองสุข
 
1. นางภิญยู  อินนุพัฒน์
 
1055 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. นายกฤษฎา  ศรีวิสุทธิ์
 
1. นายอภิชาติ  อารีกิจ
 
1056 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉาง 1. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  สุวรรณทิพย์
 
1. นางโสภา  ทองมี
 
1057 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคีรีวง 1. เด็กหญิงน้ำมนต์  ช่วยชนะ
 
1. นางสาวิตรี  รัตนะยามะ
 
1058 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 1. เด็กหญิงณิชภัทร  มุสิกะ
 
1. นางประภาพรรณ  ทองสุข
 
1059 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทวีเมือง
 
1. นายสุชาติ  ถิรวิทย์วรกุล
 
1060 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดนาเหรง 1. เด็กหญิงอรอิศรา   สุทิน
 
1. นางกมลมาศ  เพชรชนะ
 
1061 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนวัดน้ำตก 1. เด็กหญิงพุธิตา  ชาติแดง
 
1. นางมณี  ชูจันทร์
 
1062 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงวรัชยา  สุภาพโรจน์
 
1. นางจิรรัตน์  ลักษณะวิลาศ
 
1063 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านพิตำ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   พิณทอง
 
1. นางสาวพรทิพย์  มีสุข
 
1064 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสำนักม่วง 1. เด็กหญิงพิจิตรา  คงกำเนิด
 
1. นางนันทิรา  ศรีสังข์
 
1065 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวัดใน 1. เด็กหญิงชลธิชาฎา  ขนอม
 
1. นางอรสา  ใจรังษี
 
1066 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนวัดประดู่หอม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ผ่องท่าไม้
 
1. นายสุมล  ใจซื่อ
 
1067 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงวัลยา  รำเพยกลิ่น
 
1. นางปรารถนา  หัตถประดิษฐ
 
1068 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงศรัณยา  จโนพล
 
1. นายจิรโรจน์  นวลแป้น
 
1069 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปานสุข
 
1. นางศิริพร  ณ นคร
 
1070 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลปรียา  หงษ์เกิด
 
1. นางราตรี  หนูแก้ว
 
1071 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐชุตา  ทองเส้ง
 
1. นางโศภิษฐ์  โพธิจิญญาโน
 
1072 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนวัดโมคลาน 1. เด็กหญิงชนม์นิกานต์  โต๊ะอิสอ
 
1. นางจิราภรณ์  หัตถประดิษฐ์
 
1073 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ 1. เด็กหญิงปวีกรณ์  บุญทอง
 
1. นางเพ็ญพิศ  พรหมคีรี
 
1074 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนวัดหลวงครู 1. เด็กหญิงสุรัญญา  บุญฤทธิ์
 
1. นางสุจิรา  มาลยาภรณ์
 
1075 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ลิ่ม
 
1. นายพงศ์ศรัณย์  จันทรัตน์
 
1076 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 21 โรงเรียนวัดเขาน้อย(สิชล1) 1. เด็กหญิงแววนภา  สอนเขียว
 
1. นายโกสิทธิ์  เล่นทัศน์
 
1077 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 21 โรงเรียนเคียงศิริ 1. เด็กหญิงพนัดดา  เพ็งแก้ว
 
1. นางวสุรัตน์  ส่งนวล
 
1078 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 21 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงอรัญญา  สมหวัง
 
1. นางสาวอรพร  สุทธิเนียม
 
1079 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำฉา 1. เด็กหญิงวธิรัตน์  นามจันทึก
 
1. นางสาวปิยดา  ดำมี
 
1080 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวัง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พรหมทอง
 
1. นางภิญยู  อินนุพัฒน์
 
1081 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กหญิงพัชราภา  ใจสนุก
 
1. นางอุดมศรี  สมทรง
 
1082 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 1. เด็กหญิงรชดา  จิตเฝือ
 
1. นางสาวเจษรา  จูเจ้ย
 
1083 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงวีนัส  ภู่ทับทิม
 
1. นางสาวจีรนันท์  ต่วนคูพงค์
 
1084 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงสโรชา  ทองคำ
 
1. นายจิรโรจน์  นวลแป้น
 
1085 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงทิพานันท์  ส้มแป้น
 
1. นางอนงค์   มีสุข
 
1086 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงปาลิตา  อินทแพทย์
 
1. นายวิสุทธิ์  ส่งนวล
 
1087 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนวัดเทวดาราม 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ฤทธิชัย
 
1. นายธวัชชัย  ใจห้าว
 
1088 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  หมิดหวัง
 
1. นางสุรีย์  ดาราไกร
 
1089 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หมวดคง
 
1. นายเดชา  บุญทอง
 
1090 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงมาริศา  อินทะโม
 
1. นางรำพึง  เปรมปรีดา
 
1091 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนวัดนากัน 1. เด็กหญิงอริสา  กิติโรจน์โยธิน
 
1. นายกิตติชัย  กุญชรินทร์
 
1092 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กชายอินทนนท์  จินตุลา
 
1. นายจิรโรจน์  นวลแป้น
 
1093 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโมคลาน 1. เด็กชายรัตนากร  หล้าเปี้ย
 
1. นางจิราภรณ์  หัตถประดิษฐ์
 
1094 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กชายพิฆเนศ  เลาหวิวัฒน์
 
1. นายสุชาติ  ถิรวิทย์วรกุล
 
1095 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กชายรวิศุทธิ์   แซ่อ๋อง
 
1. นางราตรี  หนูแก้ว
 
1096 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 1. เด็กชายคุณานนท์  เซ่งเส้ง
 
1. นางสุดา  สมิทธิ
 
1097 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านในตูล 1. เด็กชายบริพัตร   เพ็ชรโยธา
 
1. นางมยุรา  นาวารัตน์
 
1098 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1. เด็กชายศิวฤทธิ์  ช่วยนาเขตต์
 
1. นายพงศ์ศรัณย์  จันทรัตน์
 
1099 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านพังปริง 1. เด็กชายภูริเดช  ชาญสมุทร
 
1. นายสมเจตน์  ปลักปลา
 
1100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายวรพรต  วัดเกลี้ยพงษ์
 
1. นายธนวัฒน์  มีศรี
 
1101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1. เด็กชายธราเทพ  ช้างนิล
 
1. นายอำนวย  แก้วนุ่น
 
1102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กชายธีรนัย  สุทธิรักษ์
 
1. นางพรรณเพ็ญ  เงินสยาม
 
1103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านอินทนิน 1. เด็กชายธีรยุทธ  นาคัน
 
1. นางวรางคณา  รอดภัย
 
1104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กชายภูรินทร์  นาวารัตน์
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์สวัสดิ์
 
1105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายชนะพัฒน์  สุวรรณรักษา
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
 
1106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กชายสุทิวัส  ชัยเดช
 
1. นายสิทธิพร  ชาญณรงค์
 
1107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. นายทินภัทร  โสมปาน
 
1. นายมานิต  โชติกะ
 
1108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเทวดาราม 1. เด็กชายฐิตญวาที  วาทีรักษ์
 
1. นายธวัชชัย  ใจห้าว
 
1109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. นายจีรภัทร  ดาราแสง
 
1. นางสุรีย์  ดาราไกร
 
1110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉาง 1. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  สุวรรณทิพย์
 
1. นางโสภา  ทองมี
 
1111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ลิ่ม
 
1. นายพงศ์ศรัณย์  จันทรัตน์
 
1112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคีรีวง 1. เด็กหญิงน้ำมนต์  ช่วยชนะ
 
1. นายภูริทัต  หัตถประดิษฐ์
 
1113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  หมวดคง
 
1. นางสาวสิริพร  ดอกบัว
 
1114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 1. เด็กหญิงณิชภัทร  มุสิกะ
 
1. นางประภาพรรณ  ทองสุข
 
1115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดน้ำตก 1. เด็กหญิงพุุุุธิตา  ชาติแดง
 
1. นางมณี  ชูจันทร์
 
1116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงกัลยา  ระวังวงศ์
 
1. นายจิรโรจน์  นวลแป้น
 
1117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงสุชัญญา  หลงจิ
 
1. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
 
1118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดโมคลาน 1. เด็กหญิงชนม์นิกานต์  โต๊ะอิสอ
 
1. นางจิราภรณ์  หัตถประดิษฐ์
 
1119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกานต์รวี  กันภัย
 
1. นางโศภิษฐ์  โพธิจิญญาโน
 
1120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลปรียา  หงษ์เกิด
 
1. นางราตรี  หนูแก้ว
 
1121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงรวิสรา  โรจน์ดวง
 
1. นางเสาวนีย์  แก้วนุ่น
 
1122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนวัดสุธรรมาราม 1. เด็กหญิงสุภิชฌา  คงเดิม
 
1. นางจารีย์  นาคศรี
 
1123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านในตูล 1. เด็กหญิงสัจจพร   แก้วปนทอง
 
1. นางมยุรา  นาวารัตน์
 
1124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงมุขสุดา  เจนกิจ
 
1. นางละออง  นิ่มชนะ
 
1125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 16 โรงเรียนวัดนาเหรง 1. เด็กหญิงญานิกา   ขำแก้ว
 
1. นางกมลมาศ  เพชรชนะ
 
1126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 16 โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1. เด็กหญิงญานิศา  นาคแก้ว
 
1. นางธารวิมล  ทิพงษ์
 
1127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 16 โรงเรียนวัดทางขึ้น 1. เด็กหญิงญานิกา  บุญเติม
 
1. นางวัฒนา  เดียวกี่
 
1128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 19 โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 1. เด็กหญิงดวงกมล  ยอดมงคล
 
1. นางอัญชนา  สุรินทวงศ์
 
1129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 19 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงปณิศรา  ยีหมาด
 
1. นางปรารถนา  หัตถประดิษฐ
 
1130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 21 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ 1. เด็กหญิงลักษิกา  ลาภเหลือ
 
1. นางเพ็ญพิศ  พรหมคีรี
 
1131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 22 โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กหญิงวรกานต์  จันทร์ภักดี
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์สวัสดิ์
 
1132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวัดใน 1. เด็กหญิงชลธิชาฎา  ขนอม
 
1. นางอรสา  ใจรังษี
 
1133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กหญิงพัชราภา  ใจสนุก
 
1. นางสาวสุเพ็ญ  อ๋องสุทธิ์
 
1134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สมัครสมาน
 
1. นางสาวเจษรา  จูเจ้ย
 
1135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โต๊ะแอ
 
1. นางสาวจีรนันท์  ต่วนคูพงค์
 
1136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เดชสุข
 
1. นายจิรโรจน์  นวลแป้น
 
1137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ระถาพร
 
1. นางสุรีย์  ดาราไกร
 
1138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงทิพานัน  สุตระ
 
1. นายวิสุทธิ์  ส่งนวล
 
1139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนวัดเทวดาราม 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ฤทธิชัย
 
1. นายธวัชชัย  ใจห้าว
 
1140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงนภิชา  ชูบุรี
 
1. นางอนงค์   มีสุข
 
1141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองวัง 1. เด็กหญิงกาญจณา  ณรงค์ฤทธิ์
 
1. นางเกษรา  ลิบลับ
 
1142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ศรีเผือก
 
1. นายอดิเทพ  ปานสังข์
 
1143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กชายอินทนนท์  จินตุลา
 
1. นางณิชกานต์  นาคะศูนย์
 
1144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายณัฐพล  อุดมดี
 
1. นายกิติพันธ์  ศักดิ์แก้ว
 
1145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1. เด็กชายศิวฤทธิ์  ช่วยนาเขตต์
 
1. นายพงศ์ศรัณย์  จันทรัตน์
 
1146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายยศภัทร  กลิ่นน้อย
 
1. นายยุุทธศักดิ์  คำทอง
 
1147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 1. เด็กชายนัฐพงศ์  พัฒนสงค์
 
1. นางประภาพรรณ  ทองสุข
 
1148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กชายจิรายุ  ขำสัจจา
 
1. นางทิพรัตน์  ศรีสุภา
 
1149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านอินทนิน 1. เด็กชายชญานนท์  อนันต์
 
1. นางพัชรี  มีวาสนา
 
1150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายณัฐวรรธ  แซ่ปัก
 
1. นางสาวบุญญา  ทรัพย์โสม
 
1151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กชายกัณฐพันธ์  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์สวัสดิ์
 
1152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
1153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. นายพงศภัค  จันทสุวรรณ
 
1. นายณัฐพงศ์  พรหมทอง
 
1154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 1. นายรัตนากร  ชุมทอง
 
1. นางจินตนา  บัวแก้ว
 
1155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. นายดลเล๊าะ  ปะหนะ
 
1. นายอภิชาติ  อารีกิจ
 
1156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กหญิงสุธาสินี  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์สวัสดิ์
 
1157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ลิ่ม
 
1. นายพงศ์ศรัณย์  จันทรัตน์
 
1158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1. เด็กหญิงรัญชิดา  เสมอรูป
 
1. นางสาวิตรี  ภิรมยาภรณ์
 
1159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงกาญจน์นภา  โตอนันต์
 
1. นางทิพรัตน์  ศรีสุภา
 
1160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงกัลยา  ระวังวงศ์
 
1. นางณิชกานต์  นาคะศูนย์
 
1161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงนันทวัน  รัจรัญ
 
1. นางชวัลลักษณ์  ชุมทอง
 
1162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลปรียา  หงษ์เกิด
 
1. นางจันทร  ไชยพงศ์
 
1163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงธัญนุช  จันคีลี
 
1. นายธนวัฒน์  มีศรี
 
1164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
1165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านในตูล 1. เด็กหญิงสัจจพร   แก้วปนทอง
 
1. นางมยุรา  นาวารัตน์
 
1166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 1. เด็กหญิงณิชภัทร  มุสิกะ
 
1. นางประภาพรรณ  ทองสุข
 
1167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเผียน 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ชาญณรงค์
 
1. นางสาวสุพรรณี  ทองสุวรรณ
 
1168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงภคินี  ศิลปสังข์เลิศ
 
1. นางสาวนาถอนงค์   คงชัย
 
1169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  อุมา
 
1. นางปรารถนา  หัตถประดิษฐ
 
1170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1. เด็กหญิงสุรัตน์ภรณ์  สุดรัก
 
1. นางณิชารีย์  สุขแสน
 
1171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงอริสา  ย้อยนวล
 
1. นางโศภิษฐ์  โพธิจิญญาโน
 
1172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงยุวดี  ขวานเพชร
 
1. นางสาวบุญญา  ทรัพย์โสม
 
1173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. นางสาวสุดารัตน์  โต๊ะโดย
 
1. นางสาวรัชนี  พงศ์อำไพ
 
1174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. นางสาวสีตีอานีย๊ะ  บอสู
 
1. นางสุพิชา  เนตรวรนันท์
 
1175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงศรัญญา  แอเด็น
 
1. นางสุรีย์  ดาราไกร
 
1176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. นางสาวสุชานุช  ขนอม
 
1. นายณัฐพงศ์  พรหมทอง
 
1177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงสุวรรณมาศ  วงศ์ดุลยา
 
1. นางสาวอรพร  สุทธิเนียม
 
1178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดดอนใคร 1. เด็กหญิงณีรนุช  รอดภัย
 
1. นางอิสมารอ  มะหมีน
 
1179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายวรพรต  วัดเกลี้ยพงษ์
 
1. นายธนวัฒน์  มีศรี
 
1180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโมคลาน 1. เด็กชายรัตนากร  หล้าเปี้ย
 
1. นางจิราภรณ์  หัตถประดิษฐ์
 
1181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กชายอนุชา  มะหลีโดง
 
1. นางไพพรรณ  เกื้อสม
 
1182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านในตูล 1. เด็กชายอัครพนธ์   ทองดับแก้ว
 
1. นางมยุรา  นาวารัตน์
 
1183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 1. เด็กชายรัฐพลี  ซ้วนลิ่ม
 
1. นางสาวสินีนาถ  สมิทธิ
 
1184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กชายอินอาม   โต๊ะโซ่
 
1. นางสาวนาถอนงค์  คงชัย
 
1185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 1. เด็กชายนัฐพงศ์  พัฒนสงค์
 
1. นางประภาพรรณ  ทองสุข
 
1186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดยางงาม 1. เด็กชายฐานธรรม  แก้วพรหม
 
1. นางนธิเนตร  อัศวโอภากุล
 
1187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 1. เด็กชายผจงศักดิ์  ลิ่มเซ่ง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  มากหลาย
 
1188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายลัญชัย  กล้ำกลืน
 
1. นางสาวสิริพร  ดอกบัว
 
1189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กชายอิษวัต  ทุมรัตน์
 
1. นายจิรโรจน์  นวลแป้น
 
1190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กชายรวิศุทธิ์  แซ่อ๋อง
 
1. นางจันทร  ไชยพงศ์
 
1191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1. เด็กชายจิรคุณาสิน  จันทร์หริก
 
1. นายอำนวย  แก้วนุ่น
 
1192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 14 โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กชายสิรวิชย์  บัวหลวง
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์สวัสดิ์
 
1193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กชายธัชนนท์  สมเก่า
 
1. นางพรรณเพ็ญ  เงินสยาม
 
1194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปลายทอน 1. เด็กชายวัชรนันท์  กอบธัญการณ์
 
1. นางสาวชมนาถ  สินธ์ศิริมานะ
 
1195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายธนวัฒน์  คุระเอียด
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
 
1196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. นายทินภัทร  โสมภัทร
 
1. นายมานิต  โชติกะ
 
1197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กชายสุทิวัส  ชัยเดช
 
1. นายสิทธิพร  ชาญณรงค์
 
1198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. นายจีรภัทร  ดาราแสง
 
1. นายอภิชาติ  อารีกิจ
 
1199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนเคียงศิริ 1. นายนพพร  อาลัยจิตร์
 
1. นางประภา  ผกากรอง
 
1200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหล๊าะโต๊ะเหม๊าะ
 
1. นางจันทร์จิรา  ศิขิวัฒน์
 
1201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำตก 1. เด็กหญิงพิชญานิน  นาคปน
 
1. นางมณี  ชูจันทร์
 
1202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงสุชัญญา  หลงจิ
 
1. นายธนวัฒน์  มีศรี
 
1203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  หมวดคง
 
1. นายณเริงศักดิ์  ทรัพย์อุปการ
 
1204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 1. เด็กหญิงณิชภัทร  มุสิกะ
 
1. นางประภาพรรณ  ทองสุข
 
1205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านในตูล 1. เด็กหญิงสัจจพร   แก้วปนทอง
 
1. นางมยุรา  นาวารัตน์
 
1206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงศรัณยา  จโนพล
 
1. นายจิรโรจน์  นวลแป้น
 
1207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  เกิดแก้ว
 
1. นางไพพรรณ  เกื้อสม
 
1208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงกฤติยา   เพชรย้อย
 
1. นางศิรินทิพย์   นุ่นเกลี้ยง
 
1209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงมุขสุดา  เจนกิจ
 
1. นางละออง  นิ่มชนะ
 
1210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 1. เด็กหญิงวรัญญา  เกษรสิทธิ์
 
1. นางสาวสินีนาถ  สมิทธิ
 
1211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ 1. เด็กหญิงอนันตญา  มูลโมกข์
 
1. นางเพ็ญพิศ  พรหมคีรี
 
1212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนวัดคงคาวดี 1. เด็กหญิงชลลดา  ไหมเขียว
 
1. นางศุภัคชญา  สุทธิรักษ์
 
1213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนวัดโมคลาน 1. เด็กหญิงชนม์นิกานต์  โต๊ะอิสอ
 
1. นางจิราภรณ์  หัตถประดิษฐ์
 
1214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนเคียงศิริ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  กิจวิจิตร
 
1. นางวสุรัตน์  ส่งนวล
 
1215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลปรียา  หงษ์เกิด
 
1. นางจันทร  ไชยพงศ์
 
1216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  มีแก้ว
 
1. นางเพ็ญพิศ  ชำนาญนา
 
1217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านในเพลา 1. เด็กหญิงจินตนา  สุโขพล
 
1. นางทัศนีย์  เกื้อสกุล
 
1218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงศุพนิดา  โต๊ะจิ
 
1. นางสุพิชา  เนตรวรนันท์
 
1219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  เหมาะหมั่น
 
1. นางพรพิศ  ศิริตัน
 
1220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดทางขึ้น 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เลื่อนลอย
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สุทธิรักษ์
 
1221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกานต์รวี  กันภัย
 
1. นางโศภิษฐ์  โพธิจิญญาโน
 
1222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงณศมล  ทุ่มแก้ว
 
1. นางกาญจนา  ทุ่มแก้ว
 
1223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ตันสกุล
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์สวัสดิ์
 
1224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
1225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กหญิงพัชราภา  ใจสนุก
 
1. นายประภาส  หิตา
 
1226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ไชยเนตร
 
1. นางสุรีย์  ดาราไกร
 
1227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงยุวดี  ขวานเพชร
 
1. นายวิสุทธิ์  ส่งนวล
 
1228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เดชสุข
 
1. นายจิรโรจน์  นวลแป้น
 
1229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงทิพานันท์  ส้มแป้น
 
1. นางอนงค์  มีสุข
 
1230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 1. นางสาวพรรภษา  ชูศรี
 
1. นายเดชา  บุญทอง
 
1231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงกุลชา  แววพโยม
 
1. นางจันทร์จิรา  ศิขิวัฒน์
 
1232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงนฤมล  รัศมี
 
1. นางสาวอรพร  สุทธิเนียม
 
1233 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กชายกลวัชร  พรหมอินทร์
2. เด็กหญิงกัญญรัตน์  พรหมมาศ
3. เด็กหญิงคัมภีรดา  เทพสิงห์
4. เด็กชายจักรภัทร  ภักดีแก้ว
5. เด็กหญิงจักษณา  บุญกิจ
6. เด็กหญิงชนนิกานต์  พรหมประดิษฐ
7. เด็กชายชยุตพงศ์  ปานมณี
8. เด็กหญิงชลธิชา  ทวีเมือง
9. เด็กชายชลัญญา  คลล้ำ
10. เด็กหญิงฐิตาพร   อุทัยรัตน์
11. เด็กชายณัฏฐนันธ์  ชนะกาญจน์
12. เด็กหญิงดารารัตน์  นาภูมิ
13. เด็กชายทนชิต  วิทยานุเคราะห์
14. เด็กชายทัตพงศ์  ศรีสว่าง
15. เด็กหญิงทิพานัน  ชูวงค์
16. เด็กหญิงธัญชนก  สุทธิรักษ์
17. เด็กหญิงธารณี  ผดุงรัตน์
18. เด็กหญิงปณิศา  ผิวล้วน
19. เด็กหญิงประภัสรา  ชูบุรี
20. เด็กชายพงศกร  ส่งศรี
21. เด็กชายพงศธร  สามารถ
22. เด็กหญิงพรชนก  ช่วยทอง
23. เด็กชายพรพิพัฒน์  ซื่อตรง
24. เด็กชายพิชญุตม์  ผ่องแผ้ว
25. เด็กหญิงพิทยารัตน์  สมหมาย
26. เด็กชายวรรณฤทธิ์  ศิริมานะกุล
27. เด็กหญิงวรัญญา  บุญเรืองฤทธิ์
28. เด็กชายศราวุธ  เหล่หวัน
29. เด็กหญิงศศธร  ศรีพรรณารักษ์
30. เด็กชายศุภกฤต  ศรีสุวรรณ
31. เด็กชายสหัสวรรษ  ศรีเผือก
32. เด็กหญิงสาริศา  ทองระหมาน
33. เด็กหญิงสิริวิมล  ขาวเอี่ยม
34. เด็กชายอภิรักษ์  สุวรรณรัตน์
35. เด็กชายอัศวิน  คงทน
36. เด็กชายเตชิต  ศรีสุวรรณ
37. เด็กชายเสาวภาค  ทองจำเนียร
38. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธานินพงศ์
39. เด็กหญิงใบหยก  ใจห้าว
40. เด็กหญิงไคริกา  คงยืน
 
1. นายอดิเทพ  ปานสังข์
2. นางสาวลลิวัลย์  เจ้าแก้ว
3. นางสาววริศรา  แนวกันยา
4. นางสุพิศ  แนวกันยา
5. นางกรรณิการ์  เปาะทองคำ
6. นางชุติมา  พรหมชีหมุน
7. นางมะลิวัลย์  บุญญวงศ์
8. นางสาวอุไร  สุขศรีเมือง
 
1234 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 1. เด็กหญิงกรกนก  พรหมทอง
2. เด็กหญิงปริยากร  ศรีธรรมศักดิ์
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เกื้อสกุล
4. เด็กชายปัณณธร  พลายเมือง
5. เด็กชายปารเมศ  รุ่งรัตน์
6. เด็กชายพรหมณภัทร  คันทิพย์
7. เด็กหญิงมนัญชยา  สมพรหม
8. เด็กชายรวิพล  สุขสวัสดิ์
9. เด็กชายวิชญ์ภาส  บุญฤกษ์
10. เด็กหญิงเฌนิศา  นาคแก้ว
 
1. นางอัญชนา  สุรินทวงศ์
2. นางสาวเกษศิรินทร์  โสมคง
3. นางสาวกัณหเกศ  ขุนฤทธิ์
 
1235 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงขวัญชนก  พุ่มหอ
2. เด็กหญิงณิชาวีร์  ศรีธรรมศักดิ์
3. เด็กชายพันธรักษ์  จันทรักษ์
4. เด็กชายพัลลภ  ใจมั่น
5. เด็กหญิงมาเรียร์  สาเมาะ
6. เด็กชายยศพัทธ์  ขุนพิลึก
7. เด็กชายวิชญพงศ์  แก้วมีจีน
8. เด็กหญิงสุนันทยา  นาคแป้น
 
1. นางวราพร  บริบูรณ์
2. นางพัฒนา  คงสุด
 
1236 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กหญิงกรพิณ  ปานมณี
2. เด็กชายทวีศักดิ์  รักเจริญ
3. เด็กชายธีระพล  พุธถนอม
4. เด็กชายนนธวุฒ  ครุยทอง
5. เด็กหญิงนิติยา  สุขดำ
6. เด็กชายภานุวัตร  ขุนจันทร์
7. เด็กหญิงภูริตาภรณ์  ณ นคร
8. เด็กหญิงสุภัทรดา  อังโสด
 
1. นางวันเพ็ญ  เห็นพร้อม
2. นางสาววารี  แก้วกุล
3. นางสาวปิยะวรรณ  โทวิรัตน์
 
1237 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 76.6 เงิน 4 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ 1. เด็กชายจิรภาส  วงศ์สุรินทร์
2. เด็กชายธีระวัสส์  ชัยฤกษ์
3. เด็กหญิงนิติยา   แก้วสีขาว
4. เด็กชายภูมิพัฒน์   ประมัยพิมพ์
5. เด็กหญิงมิ่งกมล  พิมเสน
6. เด็กชายระพีพัฒน์  ใจดำ
7. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  พัฒน์ฉิม
8. เด็กหญิงรัตนวดี  เพ็ชร์แก้ว
9. เด็กชายวรารุจน์  บรรฑิต
10. เด็กหญิงศรัณยา  ดวงมาลา
 
1. นางปัท่มาวดี  บุญฤทธิ์
 
1238 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 76.1 เงิน 5 โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สมานรักษ์
2. เด็กชายณรงศักดิ์  สมเขาใหญ่
3. เด็กชายธนภัทร  ด้วงใส
4. เด็กหญิงน้ำข้าว  อาคามา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  รุ่งเรือง
6. เด็กหญิงสุนิษา  เพ็งรัตน์
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  บัวเพ็ชร
8. เด็กหญิงอัยรญา  ปรีดาศักดิ์
 
1. นางจิระพันธ์  เชาวลิต
 
1239 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 75.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านฉาง 1. เด็กหญิงชญาณี  ระวังวงค์
2. เด็กหญิงชุติมา  คีรีนาถ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมพงศ์
4. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยจำรัส
5. เด็กชายนิรุจน์  ไชยจำรัส
6. เด็กหญิงปิ่นสุดา  กลิ่นทิพย์
7. เด็กหญิงอรปรีญา  สิทธิรักษ์
8. เด็กชายเมธาสิทธ์  จันทร์ภักดี
 
1. นางสาวปิยนุช  คณากูล
2. นางโสภา  ทองมี
 
1240 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 55.4 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงญานิกา  รักษาโค
2. นางสาวพรทิพย์  สุทธิพันธ์
3. นางสาวภัทรนันท์  หมิดหวัง
4. เด็กชายวัจน์กร  ราชนิยม
5. เด็กชายศรายุทธ  โต๊ะโดบ
6. เด็กชายอัครพล  ราชกิจ
7. เด็กหญิงโซเฟีย  ยะนาย
8. เด็กชายโนอา  หมัดเต๊ะ
 
1. นางชธรพร  ร่มแก้ว
2. นางสาวนาถอนงค์  คงชัย
3. นางมลจันทร์  ค้าเจริญ
 
1241 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงญาณิศา  เลขทิพย์
2. เด็กหญิงธัชพรรณ  ผิวเหมาะ
3. เด็กหญิงวรภรณ์  พุ่มกอ
4. เด็กหญิงศิวพร  แสงณวันศุกร์
5. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ทรงพระทัย
6. เด็กหญิงสุณิสา  สกุลเล็ก
7. เด็กหญิงอรัญญา  นิลสาร
8. เด็กหญิงเกวลี  กองนอก
 
1. นางปิยาภรณ์  อักษรนำ
 
1242 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  นาคขวัญ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  อยู่เถาว์
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สูนกามรัตน์
4. เด็กหญิงทักษพร  สุดสนอง
5. เด็กหญิงปรียาวดี  นพรัตน์
6. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  จันทวี
7. เด็กหญิงวนัชพร  พันทวี
8. เด็กหญิงวริษฐา  เยี่ยมสวัสดิ์
9. เด็กหญิงสุพัชชา  นาวารัตน์
10. เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีเลิศ
 
1. นางศศิธร  ศรีถัทธ์
 
1243 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงณฐมณ  เวฬุธนราชิน
2. เด็กหญิงธัชพรรณ  ผิวเหมาะ
3. เด็กหญิงปุณยาพร  พัทวี
4. เด็กหญิงพิชญาภา  โปยิ้ม
5. เด็กหญิงภัณฑิภา  สติธรรม
6. เด็กหญิงภัสส์ฐ์มาศ  สมจิตร
7. เด็กหญิงศิโรรัตน์  คงอิ่ม
8. เด็กหญิงศุภิสรา  ทรงพระทัย
9. เด็กหญิงสุภาวิดา  บัวมา
10. เด็กหญิงเนตรชนก  ไชยชนะ
 
1. นางปิยาภรณ์  อักษรนำ
 
1244 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงกัญชนก  ชุมหล่อ
2. เด็กหญิงชนันพร  พิมพ์เสนา
3. เด็กหญิงญาณิศา  พันธรักษ์
4. เด็กหญิงณัฐยมล  ชูโชติ
5. เด็กหญิงธัญพิชชา  โอระชุม
6. เด็กหญิงปทุมพร  ศักดามาศ
7. เด็กหญิงวริศรา  ชัยมงคล
8. เด็กหญิงอภิษฎา  ช่วยรอด
 
1. นางศศิธร  ศรีถัทธ์
 
1245 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 69.75 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงจันวรา  แก้วคง
2. เด็กหญิงณัฐฐิชา  บุญประดิษฐ์
3. เด็กหญิงภานุมาศ  ไม้ค้าง
4. เด็กหญิงภาวิดา  ปานปลอด
5. เด็กหญิงวีน่า  คงวัดใหม่
6. เด็กหญิงอนัญญา  นวลเลื่อน
 
1. นางกัญญ์ศิริ  สิริปัญญาวรคุณ
2. นางสาวกานติมา  จันทร์อินทร์
 
1246 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 69.5 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านในถุ้ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนูดมะหมัด
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  มากพริ้ม
3. เด็กหญิงนริสา  ถาวรนุวงค์
4. เด็กหญิงมณฑการณ์  เจ๊ะดุหมัน
5. เด็กหญิงหทัยพรรณ  บุญประดิษฐ์
6. เด็กหญิงอภิญญา  หะยีการีม
7. เด็กหญิงอรัญญา  โส้ปะหลาง
 
1. นางทัศนี  รัตนพันธ์
2. นางสาวอุุ่นใจ  พฤติประสงค์
 
1247 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 57.75 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจุฬารักษ์  อังโสด
2. เด็กหญิงฉัตริน  หนูคง
3. เด็กหญิงธีมาพร  บุญคล่อง
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทวีเมือง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ราชนาวี
6. เด็กหญิงโชติรส  จามิต
 
1. นางอุบล  ธานีโต
 
1248 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงจันทราภา  ชูฟอง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริภัควเมธิน
3. เด็กหญิงบุณยาพร  เกษรสิทธิ์
4. เด็กหญิงปลิตา  อาวรณ์
5. เด็กหญิงมิวยดา  ทับหิรัญ
6. เด็กหญิงรวิวัลย์  สังวาลย์
7. เด็กหญิงสุกานดา  จิตต์สงคราม
8. เด็กหญิงสุวนันท์  ดำเพ็ง
 
1. นางสาวธนพร  สุวรรณนุรักษ์
2. นางจัตุพร  เพชรชู
 
1249 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรประดิษฐ์
2. นางสาวกัญญารัตน์  ขนานชี
3. เด็กหญิงมาริษา  สมเขาใหญ่
4. นางสาวลลิตา  เจ๊ะสุโหลง
5. นางสาวศิริวรรณ  สมเขาใหญ่
6. เด็กหญิงอรัญญา  แซ่หลี
 
1. นางจันทริกา  เจริญรูป
2. นางสาวอุมาพร  ดอกบัว
 
1250 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงจริยา  สิงห์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงจันทิมา  ยีโกบ
3. เด็กหญิงนฤมล  รัศมี
4. เด็กหญิงพิชญา  เรืองปลาด
5. เด็กหญิงวรกมล  เสรีรัตน์
6. เด็กหญิงศศิภา  เพชรดี
7. เด็กหญิงหัชชพร  โชติ
8. เด็กหญิงโญธิกา  บุญปราบ
 
1. นางสาวอรพร  สุทธิเนียม
2. นางสาวสุภาภรณ์  พรหมอินทร์
 
1251 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงชฎาพร  ศรีพนม
2. เด็กหญิงช่อผกา  ธงไชยรัตน์
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญทยอย
4. เด็กหญิงวรรณิภา  ปานหงษ์
5. เด็กหญิงสุพิชญา  อัตโต
6. เด็กหญิงอรวรรณ  คุ้มสุข
7. เด็กหญิงอริศรา  ชูชาติ
8. เด็กหญิงเบญญาภา  ชนะเพชร
9. เด็กหญิงเพ็ญประภา  บุญกล้า
10. เด็กหญิงแก้มกมล  ทองจันทร์
 
1. นางวราพร  บริบูรณ์
2. นางพัฒนา  คงสุด
 
1252 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีวิรักษ์
2. เด็กหญิงน้ำขาว  อาคามา
3. เด็กหญิงวริศรา  แซ่ลิ่ม
4. เด็กหญิงศศิวิมล  ปรีดาศักดิ์
5. เด็กหญิงศุภสุตา  เม่งห้อง
6. เด็กหญิงสุนิษา  เพ็งรัตน์
7. เด็กหญิงอัญกร  จันทสุวรรณ
8. เด็กหญิงอารียา  สมล่ำ
 
1. นางจิระพันธ์  เชาวลิต
 
1253 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายปณชัย  ทองแหม
2. เด็กชายพงศธร  นพรัตน์
3. เด็กชายศรราม  เกิดทอง
4. เด็กชายศุภกันต์  รัตนปัญญา
5. เด็กชายอัครพนธ์  โชตยาสีหนาท
 
1. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
2. นายเรืองศรี  สมแรง
 
1254 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กชายกรวิชญ์  ชำนาญเขต
2. เด็กชายจิณณวัตร  จันทร์แก้ว
3. เด็กชายพงศกร  นวนพูล
4. เด็กชายภูริเดช  จันทร์ชุม
 
1. นายบัญชา  บุญทอง
2. นางชนิดา  ส้มแป้น
 
1255 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายกรรณไชย  บุญมาก
2. เด็กชายชยาพล  วันทยะกุล
3. เด็กชายธีระศักดิ์  ดิฐโสภณ
4. เด็กชายพงศธร  ทองมาก
5. เด็กชายรัฐชานนท์  ช่างตีทอง
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
2. นางทิพวรรณ  ผิวแดง
 
1256 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 76.66 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปากเจา 1. เด็กชายกฤตนัย  หลิมเจริญ
2. เด็กหญิงฐิติพร  พันธ์คง
3. เด็กชายธีรภัฒน์  ปรีชาวงศ์
4. เด็กชายนภทีป์  บุญชูศรี
5. เด็กหญิงสุกันยา  ด้วงเมือง
 
1. นายศรศักดิ์  พนาลี
2. นางสุณี  เทพทอง
 
1257 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 76.66 เงิน 4 โรงเรียนวัดเขาน้อย(สิชล1) 1. เด็กชายฐิติพันธ์  รอดทอง
2. เด็กชายณัฐภุูมิ  จิตรี
3. เด็กชายธราธร  คุ้มสวน
4. เด็กชายธีรชาติ  สุขชูวิเลิศ
5. เด็กชายอัครชัย  มืดหาญ
 
1. นายปรีชา  ทองราช
2. นายกริชกร  พรหมคีรี
 
1258 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายกรรชัย  บุญมาก
2. เด็กชายพงศธร  ทองมาก
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
1259 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงตันหยง  สิงหเดโช
2. เด็กหญิงเกตุมณี  แซ่ล่อ
 
1. นายบัญชา  บุญทอง
2. นางชนิดา  ส้มแป้น
 
1260 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  นิลคง
2. เด็กหญิงวศินี  โยพิทักษ์
 
1. นางสาวอธิพร  คงปรกติ
2. นายสุชาญ  งามพ้อง
 
1261 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ขนอม
 
1. นายพงศ์ศรัณย์  จันทรัตน์
 
1262 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญยพร  ให้เจริญสุข
 
1. นางสาวปาลิตา  แก้วมณี
 
1263 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญยพร  ให้เจริญสุข
 
1. นางสาวปาลิตา  แก้วมณี
 
1264 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ 1. เด็กชายกิตติชัย  กรดกางกั้น
2. เด็กชายกิตตินันท์  เกตุกาญจน์
3. เด็กชายปิยะวัฒน์  มะลิรักษ์
4. เด็กชายภูริพฤกษ์  ดารารัตน์
5. เด็กชายเมธา  รัตนพันธ์
6. เด็กชายเสกสรร  ชื่นชม
 
1. นางวันดี  ถนัดสัญญา
 
1265 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75.38 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 1. เด็กหญิงกัณฑมณี  พรหมเกตุ
2. เด็กชายณัฐภัทร  วาหลวง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนภักดี
4. เด็กชายธนวรรธน์  พัดวี
5. เด็กชายศิวัช  วาหลวง
6. เด็กชายสิรวิชญ์  เดชฤทธิ์
 
1. นายธีรวิชช์  ฉวีภักดิ์
2. นายวิโรจน์  รักชาติไทย
 
1266 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงชนิดาภา  อนารัตน์
2. เด็กชายณัฐรัตน์  ชูจินดา
3. เด็กหญิงพรรณภัทร  พรพิทักษ์
4. เด็กชายภัทรพล  คนโอ
5. เด็กชายสงกรานต์  แก้วหนู
6. เด็กหญิงอภิษฎา  จันทรชิต
 
1. นางปรานอม  วิเศษประไพ
 
1267 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68.38 ทองแดง 4 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายธนวัฒน์  โมฬี
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ไกรแก้ว
3. เด็กชายปกรณ์  นุทผล
4. เด็กชายปวรุตม์  สิทธิบูลย์
5. เด็กชายพงศธร  จันชุม
6. เด็กชายภควัต  ชำนาญเวช
 
1. นางวรรณา  มั่นคง
2. นางยุพา  ช่วยชบ
3. นายชนิด  ช่วยชบ
 
1268 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63.5 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดยางงาม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ชูโชติ
2. เด็กชายณัชนนท์  กูลระวัง
3. เด็กชายณัฐภัทร  พลแสน
4. เด็กชายธาวิน  เรืองปัญญา
5. เด็กชายวรุต  อุ่ยธพันธ์
 
1. นางสุดสวย  บุญชูวงศ์
2. นายอุทิศ  สุขหวาน
 
1269 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63.06 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 1. เด็กหญิงกัญกร  วิบุลย์ศิลป์
2. เด็กหญิงพรรษกร  ไชยเพ็ชร
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ใจมั่น
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  เชาวลิต
5. เด็กหญิงอธิกา  อินทร์แก้ว
6. เด็กหญิงอริสา  เพชรชะนะ
 
1. นางสาวรัตนา  ศรีใหม่
2. นางอุสาลัยวรรณ  บุปผากิจ
3. นางสาวอนัญญา  อินทรภักดิ์
 
1270 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านไสพลู 1. เด็กชายกฤตยชญ์  พรหมแก้ว
2. เด็กชายจิรภัทร  ศรีใหม่
3. เด็กชายณัฐภัทร  ทองหวาน
4. เด็กชายภานุพล  แก้วคำมา
5. เด็กชายภูมิภัทร  ทองแท้
6. เด็กหญิงเติมรัก  ใจเหลือ
 
1. นายสุชาติ  ช่างสลัก
2. นางสาวสุดารัตน์  เพ็งเรือง
 
1271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60.38 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  เรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  กาจริต
3. เด็กหญิงธนัญญา  เมฆโซ่
4. เด็กหญิงพาวิณี  บุญคุ้มครอง
5. เด็กหญิงอิ๊ฟ  พม่า
6. เด็กหญิงเอ้  ตะนาอู้
 
1. นายสุชาติ  โต๊ะหมาด
2. นางนฤมล  คำพิพจน์
 
1272 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 58.75 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านในเขียว 1 1. เด็กชายชนสรณ์  นวลน้ำจิตร
2. เด็กชายธาวิน  เดชวัฒน์
3. เด็กชายภาณุพงษ์  จิระพิบูลย์พันธ์
4. เด็กชายวัชรพงค์  ชั่งเชื้อ
5. เด็กชายสายัณท์  หัสดี
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองสมัย
 
1. นายวาที  จันทพราหมณ์
2. นายก้องเกียรติ  ทรัพย์มี
 
1273 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 55.19 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดนาเหรง 1. เด็กหญิงดารินทร์   แดงประเสริฐ
2. เด็กหญิงบุษรารัตน์   ไชยนุรัตน์
3. เด็กหญิงวิชญาดา    สุขหวาน
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  หนองสิมมา
5. เด็กหญิงเกวลิน   ศรสังข์
6. เด็กหญิงเบ็ญจพร   ยิ้มแก้ว
 
1. นางจุฑามาส  กั๋งเซ่ง
2. นางสาวปาริชาติ  ช่วยรอดหมด
3. นางรัตนา  ช่วยรอดหมด
 
1274 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 50.19 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กชายกนกพล  สันองค์
2. เด็กชายกฤตานนท์  ราหมาด
3. เด็กชายกฤษดา  เหมหมัน
4. เด็กชายจิรวัฒน์  ทนะขว้าง
5. เด็กชายตอฮา  สุขสวัสดิ์
6. เด็กชายพีระพัฒน์  ประทุมรัตน์
 
1. นายอะสาน  กูแหม
2. นางมุขดา  ยุโส้
 
1275 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  รอดเอียด
2. เด็กชายพัชรพล  พลสุวรรณ
3. เด็กชายสรวิชญ์  บัวทองดี
4. เด็กหญิงสุชาดา  ทองอยู่
5. เด็กชายออมสิน  พรหมอินทร์
6. เด็กหญิงอาภาศิริ  ป้องศรี
 
1. นางธนาภา  เอี่ยมทรัพย์
2. นายจตุพร  ใจรังษี
 
1276 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 44.31 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านฉาง 1. เด็กชายณัฐภัทธ   ศรีสุข
2. เด็กชายธันยสิทธิ์   ดวงแป้น
3. เด็กชายบุญฤทธิ์   อะหวังกะหนอ
4. เด็กชายภูริเดช   ณ อาภรณ์
5. เด็กชายศิรวิทย์   อะหวังกะหนอ
6. เด็กชายสรยุทธ  ถาวรจิตร
 
1. นายณรงค์  ดำนวล
 
1277 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1. เด็กชายจักรภัทร  แก้วมิตร
2. เด็กหญิงดารัลยา  โต๊ะเหม
3. เด็กหญิงมณีเพชร  ศรีเติม
4. เด็กหญิงรังสิมา  สุขแก้ว
5. เด็กหญิงสุชานาถ  แซ่อุ่ย
6. เด็กหญิงสุภา  นาคแป้น
 
1. นางสาวศิราณี  หนูเอียด
2. นางสาวภัทราภรณ์  ทองรัตนวิกิจ
3. นางสาวอมรรัตน์  สามสุวรรณ
 
1278 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสพลู 1. เด็กชายคณิศร์  พรหมแก้ว
2. เด็กชายณัฐนนท์  คงพันธ์
3. เด็กชายดารชาต์  คชาผล
4. เด็กชายธีรภัทร  ทองแท้
5. เด็กชายผาเมฆ  วิทยา
6. เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีมุข
 
1. นางนาตยา  เขียวขาว
2. นางสาวสุดารัตน์  ธีระพิสิทธิ์
 
1279 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 59.3 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านในเขียว 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อามิตร์
2. เด็กชายกฤตนัย  ณ นคร
3. เด็กหญิงนิชาดา  ถาวรมงคล
4. เด็กชายพงศ์ภัค  กรดกางกั้น
5. เด็กชายสัณหณัฐ  คล้ายสุวรรณ
6. เด็กชายสุภัทรชัย  นิยมชอบ
 
1. นายวาที  จันทพราหมณ์
2. นายก้องเกียรติ  ทรัพย์มี
 
1280 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 56.03 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงกนกพร  สิทธิรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  กิจเกตุ
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วสีทอง
4. เด็กหญิงธัญธิตา  เมืองกาญจน์
5. เด็กหญิงปัญญเรศ  ศรัทธาเทพ
6. เด็กหญิงปุณยพร  จินา
 
1. นายวิเชียร  บัวจันทร์
 
1281 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 54.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายพงศธร  สุทธิรักษ์
2. เด็กชายพีรภัทร  ทองเกลี้ยง
3. เด็กชายภาณุพงศ์  ชื่มชม
4. เด็กชายวงศกร  หนูน้อย
5. เด็กชายวรากร  สินตุ้น
6. เด็กชายอัฟด้อล  แก้วกระจ่าง
 
1. นายชิด  ช่วยชบ
2. นายประเทือง  รอดเนียม
3. นางยุพา  ช่วยชบ
 
1282 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 52.69 เข้าร่วม 5 โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กชายทิวัตถ์  รอดบุญ
2. เด็กชายธันวา  เสียงใหญ่
3. เด็กชายนนทวัฒน์  คงยืน
4. เด็กชายศตคุณ  ศรีสว่าง
5. เด็กชายศุภณัฐ  ช่วยชบ
6. เด็กชายไกรศรี  กลิ่นขจร
 
1. นายกระจ่าง  ญาติมาก
2. นายจรัญ  เพชรเพ็ง
3. นายบุญสม  สุวรรณโน
 
1283 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 36.07 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 1. เด็กชายกนกพล  ชูเขียว
2. เด็กชายณัฐพล   โสมแก้ว
3. เด็กชายธนวัฒน์  ดำสุข
4. เด็กชายวีรพล  กรรมการ
5. เด็กชายสมยศ  มีชัย
6. เด็กชายสุรทิน  จิตรมุ่ง
 
1. นายวันชัย  หนักเกิด
2. นางเพ็ญพิศ  ชำนาญนา
 
1284 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 21.6 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 1. เด็กชายกิตติชัย  ใจมั่น
2. เด็กชายจตุรงค์  คล่องแคล่ว
3. เด็กชายชลฤทธิ์  แซ่อุ้ย
4. เด็กชายภาณุพงศ์  หมวดช่วย
5. เด็กชายอภิรัตน์  บุญประกอบ
6. เด็กชายเดชาวัตน์  สังวาลย์
 
1. นายธวัตชัย  วรเดช
2. นางสาวอนัญญา  อินทรภักดิ์
3. นางสาวรัตนา  ศรีใหม่
 
1285 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. นายกฤตยศ  เกณุกัณหา
2. นายชนิทนันท์  ใจห้าว
3. นายวงศกร  ตัวตน
4. นายวรัญชิต  เทพอักษร
5. นายวโรดม  ไกรลาศ
6. นายสิทธินนท์  บริบูรณ์
7. นายสุภัทรพงค์  สังข์น้อย
8. นายเพชรศักดิ์  รักดี
 
1. นายสมหมาย  ศรีเมือง
 
1286 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในถุ้ง 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  โต๊ะโดบ
2. เด็กหญิงชุติมา  โต๊ะบ้าย
3. เด็กหญิงชุติมา  โต๊ะหมาด
4. เด็กหญิงณภัทร  สมัน
5. เด็กหญิงธนัชชา  มาศโอสถ
6. เด็กหญิงปิ่นสุดา  นุกูล
7. เด็กชายอนาวิล  อะหลี
8. เด็กชายอภินันท์  สมัน
9. เด็กชายอัครพนธ์  โต๊ะโดบ
10. เด็กหญิงฮาดีญา  หมุดเด็น
 
1. นางสลิลทิพย์  ยันต์วิเศษ
2. นางสาวอุ่นใจ  พฤติประสงค์
 
1287 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. นางสาวกรกนก  วงศ์วรชาติ
2. เด็กหญิงชนาภัทร  หาญสุวรรณ
3. เด็กชายณัฐนนท์  โต๊ะตาม
4. เด็กหญิงธนัชพร  ทับศรี
5. นางสาวธันยพร  กิ้มเอี้ยน
6. นางสาวปรมัย  วงษ์บุญธรรม
7. เด็กหญิงลักษมี  รสภี
8. เด็กหญิงหยาดฟ้า  เลิศลัพ
9. นางสาวอมรทิพย์  สุขัมมาศ
10. นายอรรถพล  ฉันวิจิตร
 
1. นางรัชนี  สุวรรณน้อย
2. นายสุชาติ  โต๊ะหมาด
 
1288 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงนิธิฌา  โต๊ะหลี
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  หวันกะเหรม
3. เด็กหญิงอนัญญา  สุดสิน
 
1. นางเสาวลักษณ์  วัฒนะ
2. นางสาวสราภรณ์  แสงทับ
 
1289 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงรอญา  รื่นภักธรรม
2. เด็กหญิงอาอีชะฮ์   สุนทร
3. เด็กหญิงเยาวภา  เซ็นหลวง
 
1. นางกมลพรรณ  สกุลชิต
2. นางอารีย์  นวลดุก
 
1290 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงพลอยนรี  โจมฤทธิ์
2. เด็กหญิงศุจีภรณ์  จ่องเฮ้า
3. เด็กหญิงอัญศยา  ขาวเขียว
 
1. นางทิพย์วิภา  พรมแก้ว
2. นางวิมลพรรณ  ลีลาพตะ
 
1291 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กหญิงธนัชพร  สุขช่วย
2. เด็กหญิงอนันทิตา  อำพล
3. เด็กหญิงแน็ต  วันนา
 
1. นางนัทฐาพร  เพ็งสุข
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีวะบุตร
 
1292 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงภูริดา  เห็นทั่ว
2. เด็กหญิงสิริญญา  คงทน
3. เด็กหญิงโมฑิตา  ลีลาวราห์วัฒน์
 
1. นางปัทมาวรรณ  อภิธรรมบัณฑิต
2. นางสาวกรนิภา  อรุณประภาพร
 
1293 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงณัฐชา  อาหลี
2. เด็กหญิงนูริยะห์  สัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงริสกีนา  หมิดหวัง
 
1. นางสกุลทิพย์  แก้วซัง
2. นางสาวกรรณิกา  อุดหนุนกาญจน์
 
1294 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงชลิษา  พิชิตสังข์
2. เด็กหญิงรุ้งดาวรรณ  คชาผล
3. เด็กหญิงอริสรา  รักษาเมือง
 
1. นางพรรณนที  อ้นอำพล
2. นางปฤษณา  ช่วยค้ำ
 
1295 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงธนัชชา  พัดวี
2. เด็กหญิงผกาสินี  ศรีธามาศ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  พรหมมา
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  ตรึกตรอง
2. นางโสภิษฐ์  สวัสดิ์ชัย
 
1296 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  โจมฤทธิ์
2. เด็กหญิงพิชชา  ชัยฤกษ์
3. เด็กหญิงเขมจิรา  เธียรยรรยง
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศรีสว่าง
2. นางผาวรรณ  ประไพ
 
1297 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดยางทอง 1. เด็กหญิงซัลบียา   หมาดจิ
2. เด็กหญิงฐิตา   หลีหลัง
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ   มะหมิน
 
1. นางสาวชนกนันท์  ใจซื่อ
2. นางจงรัก  ทิพย์ศรีนิมิต
 
1298 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านพิตำ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   แซ่ก่วน
2. เด็กหญิงธนัชชา   สุขมี
3. เด็กหญิงอุษมา   คันธิก
 
1. นางณัฐวดี  ใสนวล
2. นางดารณี  เสียมไหม
 
1299 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 1. เด็กหญิงซาลิสา  ขนอม
2. เด็กหญิงรินรชา  ปีร์วราเมธี
3. เด็กชายวรวิช  กาญจนพันธ์
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  ทองดี
2. ว่าที่ร้อยตรีดวงนภา  นามวงษ์
 
1300 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์ทัง
2. เด็กหญิงจิรนันท์  สมศรี
3. เด็กหญิงธาริณี  ช่วยแก้ว
 
1. นางประไพพิศ  ใจห้าว
 
1301 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนับเภา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ฤทธิ์สุทธิ์
2. เด็กหญิงอมราพร  ทองวัชระ
3. เด็กหญิงอัฏฐภิญญา  พรหมมา
 
1. นางสินีนาต  มีศรี
 
1302 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ทองประพันธ์
2. เด็กหญิงพนิดา  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงอนันตญา  หาคูณ
 
1. นางศุภจินต์  พรหมจรรย์
 
1303 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงสุพัทรา  หมื่นสัน
2. เด็กหญิงอัจจิมา  แขกเต้
3. เด็กหญิงอุไมรี่   แอเด็น
 
1. นางสาวอุษา  ปานดำ
2. นางสาวยุพิน  พืชพงค์
 
1304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กชายชลธนา  สมจิตต์
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  สุวรรณไตรย์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนรักษ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  ศรีวะบุตร
2. นางนัทฐาพร  เพ็งสุข
 
1305 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 1. นางสาวกัญญ์วรา  ปานแก้ว
2. นางสาวอภัสสรา  สมเชื้อ
3. นางสาวเบญจวรรณ  พิศฉลาด
 
1. นางจิราภรณ์  สมภูเวช
2. นายสมทรง  สมภูเวช
 
1306 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. นางสาวณัฐธิดา  รัตนคำ
2. เด็กหญิงภาวิดา  ลอยนวล
3. เด็กหญิงสริญญา  สมมุ่ง
 
1. นางสมพิส  อนุจร
2. นางปฤษณา  ช่วยค้ำ
 
1307 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจห้าว
2. เด็กหญิงพิชามญช์  หีดเดช
3. เด็กหญิงลลิณี  ชูแก้ว
 
1. นางสุจิรา  หนูพรหม
2. นางสาลินี  ศรีเทพ
 
1308 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองวัง 1. นางสาวชฎาภรณ์  ขุนทองแก้ว
2. นายธีระภัทร  ครองยุทธ
3. นางสาวยุวดี  ซ้วนลิ้ม
 
1. นางภิญยู  อินนุพัฒน์
2. นางสาวจันจิรา  บุญชูศรี
 
1309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. นางสาวซารีเฟาะซากียะห์  สะเอ็ดอุสมาน
2. นางสาวธนภรณ์  จอมแก้ว
3. นางสาวเกษราพร  แจ่มจำรัส
 
1. นางเกศนภา  ไชยพิคุณ
2. นางสาวสิย๊ะ  สามารถ
 
1310 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. นางสาวณัฐติญาภรณ์  ศรีธานี
2. นางสาวทิตยา  พรหมแก้ว
3. นางสาวธารารัตน์  เพชรเล็ก
 
1. นายสมชาย  กลิ่นมาลี
2. นางจุรีรัตน์  กลิ่นมาลี
 
1311 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. นางสาวดุสิตา  ทิพย์รัตน์
2. เด็กหญิงวินิดา  วังทอง
3. นางสาวอนัญตยา  ไชยโย
 
1. นางประภา  นนทมิตร
 
1312 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กหญิงปริชาติ  บุญสนอง
2. เด็กหญิงพินประพัตน์  กองทา
3. เด็กหญิงภูสุดา  แท่นทอง
 
1. นางสุณีรัตน์  ขุนรัตน์
2. นายอาทร  ขุนรัตน์
 
1313 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  มีเดช
2. เด็กหญิงฮาน่า  สายจันทร์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทองจันทร์
 
1. นางกัญญาภรณ์  รัศศรี
2. นางสาวกรนิภา  อรุณประภาพร
 
1314 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  เจริญสุข
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์สุข
3. เด็กหญิงวรณัน  ช้างนิล
 
1. นางจริยา  จันทร์บุญ
2. นางสาวสราภรณ์  แสงทับ
 
1315 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปลายทอน 1. เด็กหญิงพรรณวสา  สะหมัด
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ชุมเชื้อ
3. เด็กหญิงอทิตตา  ปันตะ
 
1. นางกมลทิพย์  วัชรกาฬ
2. นางอรุณวัลย์  ทองทิพย์
 
1316 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพิตำ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์   พรหมเมือง
2. เด็กหญิงปาลิตา   ราชประดิษฐ
3. เด็กชายลัคนทิน   ศรีสว่าง
 
1. นางณัฐวดี  ใสนวล
2. นางดารณี  เสียมไหม
 
1317 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงพรธิดารัตน์  ไม้ค้าง
2. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  พูนหนู
3. เด็กหญิงอนัญญา  ธานินพงศ์
 
1. นางอารีย์  หนูทอง
2. นางสาวอัยลดา  วงศ์สวัสดิ์
 
1318 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดหลวงครู 1. เด็กชายคณิศร  สารพันธุ์
2. เด็กหญิงชนิกา  โมราศิลป์
3. เด็กหญิงภริตา  สังข์ทอง
 
1. นางสุจิรา  มาลยาภรณ์
2. นางจินดา  นิยมราษฎร์
 
1319 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงพันไมล์  ปานจันทร์
3. เด็กหญิงศุวนิจ  ซังปาน
 
1. นางนันทยา  ศรีสุขใส
 
1320 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. นางสาวกัญญารัตน์  เมืองจันทร์
2. เด็กชายบุญญาฤทธิ์  อุตโค
3. นางสาวศศิประภา  สงประสพ
 
1. นางสมพิส  อนุจร
2. นางนงลักษณ์  แซ่เตียว
 
1321 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  อมรลักษณ์
2. เด็กหญิงวิภวานี  ขันเจริญ
 
1. นายมานิตย์  พิมพิศาล
2. นางสุนันทา  พิมพิศาล
 
1322 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงพัชรพร   สวัสดี
2. เด็กหญิงศิระประภา   วิบุลศิลป์
 
1. นายวราวุฒิ  สุทธิช่วย
2. นางสาวภคนันท์  ถาวระ
 
1323 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กชายธราเทพ  นุ่นช่วย
2. เด็กชายพงศ์พัทธ์  เดชพรหม
 
1. นางณัฐไพลิน  กลิ่นโลกัย
2. นางชวัลลักษณ์  ชุมทอง
 
1324 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายอดิเทพ  มณีโชติ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พลมั่น
 
1. นางสาวจรรยา  ศิลปรัศมี
2. นางสาวภาษิตา  ริมดุสิต
 
1325 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 5 โรงเรียนวัดศิลาชลเขต 1. เด็กหญิงมัชฌิมาย์  ศรีชัย
2. เด็กหญิงวิมลมณี  ศรีวิมาลย์
 
1. นางวรางคณา  ขาวเขียว
2. นางสุมลรัตน์   พรหมพูล
 
1326 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 1. เด็กหญิงดรัลรัตน์  แกล้วกล้า
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  ใจมั่น
 
1. นางวิยะดา  นิลคง
2. นางพรทิพย์  เนื้ออ่อน
 
1327 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กชายภูภัฏ  ลักษณะปิยะ
2. เด็กชายศุภวิทย์  แก้วนพ
 
1. นางพัชรินทร์  แสงบรรจง
 
1328 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดนากุน 1. เด็กชายกฤษณ์  ณ นคร
2. เด็กชายณฐกร  ทองนอก
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หน้าหู
2. นายธีรยุทธ  เคหะพันธุ์สกุล
 
1329 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดท้าวโทะ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  นาครัตน์
2. เด็กหญิงนริศรา  ไหมดี
 
1. นางละไม  ฝั่งชลจิตต์
2. นางลิวรรณ  สำเภาแก้ว
 
1330 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงรัสมีย์  ยีโหนด
2. เด็กหญิงสิรินดา  โต๊ะหมาด
 
1. นางชธรพร  ร่มแก้ว
2. นางมลจันทร์  ค้าเจริญ
 
1331 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนเคียงศิริ 1. เด็กชายธัชนนท์  ช่วยพันธ์
2. เด็กชายพงศธร  บุญมาศ
 
1. นายสมโชค  สวนกูล
2. นางอุรารัตน์  มัจฉาชาญ
 
1332 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  งามโฉม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจซื่อ
 
1. นางสาวจิดาภา  สมพันธุ์
2. นายพราสันต์  การดี
 
1333 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 1. เด็กหญิงปณิตา  เขียวกุ้ง
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร  สุขกลับ
 
1. นางสาวปริฉัตร  เชิดชู
 
1334 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 1. เด็กชายมูฮัมดี้  สุมานะตระกูล
2. เด็กชายศุวิล  ประสาท
 
1. นางสาวนาฏยา  ใจหวัง
 
1335 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สุระวงค์
2. เด็กหญิงอนัญญา  กลับรอด
 
1. นางอุษา  นารถไพรินทร์
2. นางสุกัญญา  สุวรรณรัตน์
 
1336 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงจันจิรา  อาวรณ์
2. เด็กหญิงชาลิตา  มุสาเหม
 
1. นายอภิชาติ  อารีกิจ
2. นางประเสริฐ  เลิศวิไลย
 
1337 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 1. นายสุรเชษฐ์  ไชยพงศ์
2. นายหาญณรงค์  ชูใหญ่
 
1. นางสาวสุกัลยา  ล่องลอย
 
1338 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริ 1. เด็กชายปิยะราช  คงชัยศรี
2. เด็กชายเขตโสภณ  วรรณรัตน์
 
1. นายสมโชค  สวนกูล
2. นางลดารัตน์  ชำนาญคำ
 
1339 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  หนูสงค์
2. เด็กชายอภิรักษ์  วิริยะสะ
 
1. นายอภิชาติ  อารีกิจ
 
1340 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้าวโทะ 1. เด็กหญิงณัฐฉรีย์  โพธิวัฒร์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิทธิยุต
 
1. นางละไม  ฝั่งชลจิตต์
2. นางสุวาสนา  พรหมชีหมุน
 
1341 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กชายณัฐดนัย  ปัญเศษ
2. เด็กชายวิศรุต  ศรีเมือง
 
1. นายมานิตย์  พิมพิศาล
2. นางจิราภรณ์  ถำวาปี
 
1342 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  เพชรโยธา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภูมี
 
1. นายนราพันธ์  กาญจนะประยูร
2. นายธีรพงศ์  อนุรัตน์
 
1343 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มีเดช
2. เด็กหญิงวิมพ์วิพา  งามโฉม
 
1. นางสุชานรี  ฉิมเรือง
2. นางสาวอินทิรา  สุขราช
 
1344 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 1. เด็กชายชนาธิป  ปัญญาผล
2. เด็กชายศตายุ  หล้าหาบ
 
1. นางสาวนาฏยา  ใจหวัง
 
1345 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กชายธัชนนท์  สมเก่า
2. เด็กชายภาสกร  เพชรเรือง
 
1. นางณัฐไพลิน  กลิ่นโลกัย
2. นางชวัลลักษณ์  ชุมทอง
 
1346 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ 1. เด็กชายธนลภย์  หะหมาน
2. เด็กชายนฤเบศ  วิจิตรโสภา
 
1. นายธวัช  สุขคง
 
1347 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 1. เด็กชายสหประชา  เจ๊ะละหวัง
2. เด็กชายเลิศไกรภักดิ์  ภักดีชน
 
1. นายสมชาย  ทิพย์มนตรี
2. นายวิภัช  แก้วกุล
 
1348 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  คิดโปร่ง
2. เด็กชายพงศภัค  กิจผดุง
 
1. นางกรกมล  ผ่อนผัน
2. นางจิตติมา  ฉวีภักดิ์
 
1349 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดดอนใคร 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีมุข
2. เด็กหญิงทิพย์บุปผา  สังข์ทอง
 
1. นายประดิษฐ์  สังขนุกิจ
 
1350 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 1. นายวีรวุฒิ  รองสวัสดิ์
2. นายอัครพล  โตชนก
 
1. นายสมชาย  ทิพย์มนตรี
2. นายวิภัช  แก้วกุล
 
1351 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  อิ่มแช่ม
2. เด็กหญิงสุระตา   หลังหลี
 
1. นายอภิชาติ  อารีกิจ
 
1352 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงปุณรดา  ตรึกตรอง
2. เด็กหญิงศาทินีย์  สุพรรณพงศ์
 
1. นายมานิตย์  พิมพิศาล
2. นางสุนันทา  พิมพิศาล
 
1353 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 1. เด็กชายธีรพงค์  แป้นทอง
2. เด็กชายนที  ก๋งหวัน
 
1. นายพราสันต์  การดี
2. นางสาวจิดาภา  สมพันธุ์
 
1354 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ทิมรอด
2. เด็กชายธนกฤต  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวสิรินาถ  ปัทมาวิไล
2. นางสาวกมลชนก  มูสิกพันธ์
 
1355 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 1. เด็กชายธนกฤต  อินทวงศ์
2. เด็กชายพิษณุ  พ่วงไผ่
 
1. นางสาวอนัญญา  อินทรภักดิ์
 
1356 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนับเภา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สมวงศ์สา
2. เด็กหญิงวริศรา  สุดทอง
 
1. นายอภิชาติ  สุรพจน์
2. นางสาวแพรวพรรณ  สุพรรณพงศ์
 
1357 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 1. เด็กหญิงจันทิมา  ไชยเพส
2. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ยีสา
 
1. นางสาวนาฏยา  ใจหวัง
 
1358 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงภัคภิญญา  ขุนณรงค์
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แซ่เลี้ยว
 
1. นางจรรยา  ศิลปรัศมี
2. นางสาวจุฑามาส  เส้งสง
 
1359 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงธฤตวัน  อังกูรปุณวนิช
2. เด็กหญิงนันทพัทธ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายนราพันธ์  กาญจนะประยูร
2. นายธีรพงศ์   อนุรัตน์
 
1360 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ยนฮิ่น
2. เด็กหญิงเกตุศิณี  อักษรธรรม
 
1. นางสุกัญญา  สุวรรณรัตน์
2. นางอุษา  นารถไพรินทร์
 
1361 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านอินทนิน 1. เด็กชายภานุพงค์  แซ่อุ่ย
2. เด็กหญิงศกมลวรรณ  ดาบทอง
 
1. นางกมลทิพย์  ยุเหล็ก
 
1362 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. เด็กชายสุวชัช  คงกริช
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ขันธรักษ์
 
1. นายจรัส  ศรีนวล
2. นางสาวอำภารัตน์  ผลาวรรณ์
 
1363 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงณัฐนรี  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงอชิรญา  อมตะสุนทร
 
1. นางจิตติมา  ฉวีภักดิ์
2. นางกรกมล  ผ่อนผัน
 
1364 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนวัดท้าวโทะ 1. เด็กหญิงกนกนุช  แก้วสุขใส
2. เด็กหญิงณัฐฉรีย์  โพธิวัตร์
 
1. นางละไม  ฝั่งชลจิตต์
2. นางสุวาสนา  พรหมชีหมุน
 
1365 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนเคียงศิริ 1. เด็กชายวิญญูู  ผดุงกาญจน์
2. เด็กชายสันติชัย  สุดสนอง
 
1. นายสมโชค  สวนกูล
2. นางวสุรัตน์  ส่งนวล
 
1366 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. เด็กหญิงวรารัตน์  พัฒน์ฉิม
2. เด็กหญิงอัยรญา  ปรีดาศักดิ์
 
1. นางสาวจิราพร  จิตต์มั่น
 
1367 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กชายชัยศิริ  พรหมมาศ
2. เด็กชายภูมินทร์  โยธาราษฎร์
 
1. นางสาวเกศสุดา  คงบุญ
 
1368 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงสุนิษา  โมราศิลป์
 
1. นายจรัส  ศรีนวล
2. นางสาวอำภารัตน์  ผลาวรรณ์
 
1369 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงอธิชา  วชิรพันธ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ยุงทอง
 
1. นางเกษรินทร์  กาญจณะดี
2. นางอรวรรณ  นิลเอก
 
1370 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร
2. เด็กหญิงนภารัตน์  สมประสงค์
 
1. นางสาวพิพารัตน์  กุณฑล
2. นางจินตนา  บุญฤกษ์
 
1371 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงนนทวรรณ  ยุทธกาศ
2. เด็กหญิงลาตีผ๊ะ  สาระยาน
 
1. นายอภิชาติ  อารีกิจ
2. นางสาวกรรณิกา  อุดหนุนกาญจน์
 
1372 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคลองวัง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำนาค
2. เด็กหญิงพลอยธิดา  วิบุลศิลป์
 
1. นายอมรเทพ  ทองสุข
2. นางสาวปิยะนุช  บัวชุม
 
1373 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงคนางทิพย์  ทองดี
2. เด็กหญิงฟาวาติน  เสาะแหละ
 
1. นางจันทร์จิรา  ศิขิวัฒน์
2. นางสาวณิชารีย์  คำศรีทา
 
1374 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  อินทรทอง
2. เด็กหญิงพรภิมนต์  ดวงมุสิกต์
 
1. นางวิยะดา  นิลคง
2. นางสาวมิชชา  ชาติกุล
 
1375 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กชายศรายุทธ  โต๊ะโดบ
2. เด็กชายโนอา  หมัดเต๊ะ
 
1. นางชธรพร  ร่มแก้ว
2. นางมลจันทร์  ค้าเจริญ
 
1376 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนเคียงศิริ 1. เด็กชายภควัตร  ศรีสุข
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุคนธามาศ
 
1. นายสมโชค  สวนกูล
2. นางศิริวรรณ  บุญรัตน์
 
1377 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงตะวิษา    พรหมสุวรรณ
2. เด็กชายภราดร   จันทร์ชุม
 
1. นางสาวบุญญา  ทรัพย์โสม
2. นายนราวุฒิ  อมรชาติ
 
1378 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดดอนใคร 1. เด็กชายณัฐพล  เลื่อนกะฐิน
2. เด็กชายรัชชานนท์  ทองมีสุข
 
1. นายประดิษฐ์  สังขนุกิจ
 
1379 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มาสเสมอ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ดำคุ้ม
 
1. นายพราสันต์  การดี
2. นางสาวภัสกาว  ตระกุธรตนะ
 
1380 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงฐาปนี   วิบูลย์ศิลป์
2. เด็กชายอัคเรศ   พงศ์เดช
 
1. นายวราวุฒิ  สุทธิช่วย
2. นางวนิดา   อินปิน
 
1381 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากดวด 1. เด็กชายพงศกร  พัดเย็นใจ
2. เด็กหญิงอลิษา  จักรพงศ์
 
1. นางสาวหทัยนุช  สมัน
2. นางสาวศนิตา  จิตตบรรจง
 
1382 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เพ็ชร์ทอง
2. เด็กชายพัชรพงษ์  เชาวลิต
 
1. นายมานิตย์  พิมพิศาล
2. นางเรณู  รักช้าง
 
1383 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงสุชานรี  ไชยนุวงศ์
2. เด็กหญิงเจนทีรา  ขนอม
 
1. นางสาวสิรินาถ  ปัทมาวิไล
2. นางสาวกมลชนก  มูสิกพันธ์
 
1384 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1. เด็กชายกนกพล  บริพัฒน์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  พืชนุ่น
 
1. นางสาวนภาภรณ์  ไชยรัตน์
2. นางกัญญา  คงทิม
 
1385 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนวัดท้าวโทะ 1. เด็กชายธนกฤต  ทองศรีจันทร์
2. เด็กหญิงอนันตญา  กาญจนะดี
 
1. นางละไม  ฝั่งชลจิตต์
2. นางสุวาสนา  พรหมชีหมุน
 
1386 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ 1. เด็กชายภูริณัฐ  หอมทอง
2. เด็กชายวริทธิ์ธร  ทิพย์รักษา
 
1. นางเพ็ญนภา  ใจห้าว
 
1387 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนเคียงศิริ 1. เด็กชายมนัสพร  ขวัญเมือง
2. เด็กชายหัตถพล  ศิริษา
 
1. นายสมโชค  สวนกูล
2. นางอุรารัตน์  มัจฉาชาญ
 
1388 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงชนกานต์  ณ ปัตตานี
2. เด็กหญิงณภัทร  มะหมัด
 
1. นางชธรพร  ร่มแก้ว
2. นางมลจันทร์  ค้าเจริญ
 
1389 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 1. เด็กหญิงสุธิดา  โต๊ะสัน
2. เด็กหญิงฮัซซารุณี  สังข์วงค์
 
1. นางสาวนาฏยา  ใจหวัง
 
1390 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดยางทอง 1. เด็กชายภูริเดช  อมรบุญ
2. เด็กชายอนุชา  หลีหลัง
 
1. นายภูผา  เหล่หวัน
 
1391 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กหญิงปินทิพย์  รุ่งศรี
2. เด็กหญิงพศิกา  ธรรมชาติ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ปลอดแก้ว
 
1392 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กชายกิตติพร  ทองมีขวัญ
2. เด็กชายชนุดม  จิตต์มั่น
 
1. นางจิตติมา  ฉวีภักดิ์
2. นางกรกมล  ผ่อนผัน
 
1393 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดดอนใคร 1. เด็กชายปฏิพล  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กชายสิทธิชัย  ชุมทอง
 
1. นายประดิษฐ์  สังขนุกิจ
 
1394 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดนาเหรง 1. เด็กหญิงอนัญญา   สุพรรณพงศ์
2. เด็กหญิงอนุธิดา   สุพรรณพงศ์
 
1. นางรัตนา  ช่วยรอดหมด
2. นางจุฑามาส  กั๋งเซ่ง
 
1395 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มุสาเหม
2. เด็กหญิงอนัญพร  แขกเตะ
 
1. นายอภิชาติ  อารีกิจ
2. นางสุรีย์   ดาราไกร
 
1396 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาญจนอุดม
2. เด็กหญิงอริสา  ไม้ค้าง
 
1. นางสาวปริศนา  คุ้มไพรัน
2. นายมานิตย์  พิมพิศาล
 
1397 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอินทนิน 1. เด็กชายนพรุจ  สุขบำเพ็ญ
2. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  เทพทอง
 
1. นางกมลทิพย์  ยุเหล็ก
 
1398 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปัทมาวิไล
2. เด็กชายสิรภพ  สุขศีล
 
1. นางสาวอนัญญา  อินทรภักดิ์
 
1399 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงธนัญญา  พรหมมา
2. เด็กหญิงศรัญญา  คุณธรรม
 
1. นางณัฐไพลิน  กลิ่นโลกัย
2. นางชวัลลักษณ์  ชุมทอง
 
1400 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงทักษพร  โกวิทกุล
2. เด็กหญิงปิยรินทร์  ชำนาญ
 
1. นายเสนีย์  ศรีมณี
2. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
 
1401 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หมิดแหละ
2. เด็กหญิงวิริยา  เจ๊ะหมิน
 
1. นางสาวนาฏยา  ใจหวัง
 
1402 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายธีรพงศ์  แก้วนก
2. เด็กชายสันหณัฐ  เทพพิชัย
 
1. นายนราพันธ์  กาญจนะประยูร
2. นายธีรพงศ์  อนุรัตน์
 
1403 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กหญิงชลดา  มิตรรัตน์
2. เด็กหญิงพรไพริน  หริกจันทร์
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ปลอดแก้ว
 
1404 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงนฤมล  นวลมังสอ
2. เด็กหญิงนัชชา  โต๊ะสะเด็น
 
1. นายอภิชาติ  อารีกิจ
2. นางสาวกรรณิกา  อุดหนุนกาญจน์
 
1405 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. นายนันทกร  ปานรอด
2. เด็กชายวัจษ์กร  พรหมทอง
 
1. นางอนุรักษ์  สุวรรณ์
2. นางสาวณิชารีย์  คำศรีทา
 
1406 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเคียงศิริ 1. เด็กหญิงพรรณหงค์  เพ็งแก้ว
2. เด็กหญิงศิริประปา  จามจุรีย์
 
1. นายสมโชค  สวนกูล
2. นางอุรารัตน์  มัจฉาชาญ
 
1407 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายกิตตินันท์  สมทรง
2. เด็กชายสุรพัศ  อีหวั่น
3. เด็กชายอชิรวิชญ์  ผิวแดง
 
1. นายเสนีย์  ศรีมณี
2. นางศิริจันทร์  ประสิทธิ์
 
1408 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายยศภัทร  ชลสินธุ์
2. เด็กชายรณกฤต  พิพัฒน์กุล
3. เด็กชายอนุพนธ์  คงเพชร
 
1. นายเสนีย์  ศรีมณี
2. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
 
1409 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายจรรยวรรธ  คงแก้ว
2. เด็กชายนพดล  แสงแก้ว
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ทองจันทร์
 
1. นายเสนีย์  ศรีมณี
2. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
 
1410 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม 1. เด็กชายณฐกร  คนซื่อ
2. เด็กชายณรงค์  ฉิมมุสิก
3. เด็กชายพีรวัส  เสียงใหญ่
 
1. นายบรรจบ  ศรีทอง
 
1411 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงกฤติมา  คงเพชร
2. เด็กหญิงฉัทชนัน  เพชรหนองชุม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  มาศปัน
 
1. นายเสนีย์  ศรีมณี
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
1412 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กชายณัฐภัทร  คีรีโชติ
2. เด็กชายณัฐวัตร  หมีคง
3. เด็กชายพงค์ภัค  สีขาว
 
1. นางถาวร  สายแก้ว
2. นางธนพร  เทียมกิ่งทอง
 
1413 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำฉา 1. เด็กชายธีรวัต   ใจห้าว
2. เด็กชายนันทวิชญ์  เอี่ยมจันทร์
3. เด็กชายอนันตศักดิ์  ศิริสุข
 
1. นางโสมาบดี  เกิดสุวรรณ
2. นายณรงฤทธิ์  เพชรนุ้ย
 
1414 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กชายธนู  เอกาพันธ์
2. เด็กชายบริวัฒน์  จิตสมพงศ์
3. เด็กชายภูธเนศ  พลประภาส
 
1. นายกรีฑา  ลักษณะวิลาศ
 
1415 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดนากุน 1. เด็กชายทวัสชัย  คงกำไร
2. เด็กชายพงศธร  สุขน้อย
3. เด็กชายเขษมศักดิ์  แซ่หวั่น
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หน้าหู
2. นายธีรยุทธ  เคหะพันธุ์สกุล
 
1416 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายภานุพงศ์   ทิพย์เสภา
2. เด็กชายวงศกร    รัตนวงศา
3. เด็กชายวีรชัย   สุขน้อย
 
1. นายนิคม  ม่วงหิมพาน
2. นางสุวรรณรัตน์  เจ๊ะยะหลี
 
1417 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กหญิงชญาณิศร์  ทิพย์มนตรี
2. เด็กหญิงปุณฑริกา  สุขช่วง
3. เด็กหญิงพนิตนันท์  จิตรมุ่ง
 
1. นางถนอมศรี  สุขช่วย
2. นางนัทฐาพร  เพ็งสุข
 
1418 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดทางขึ้น 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ศรีขวัญ
2. เด็กหญิงปภาวดี  ดำสมุทร
3. เด็กหญิงอริสา  นิลวัล
 
1. นางกุลยา  พลสวัสดิ์
2. นางฐิติพร  พรหมจรรย์
 
1419 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. เด็กชายจักรกฤชณ์  นาคเพ็ชร
2. เด็กชายชณาทิป  เพชรที่วัง
3. เด็กชายนรินทร์  เต็งทอง
 
1. นางจิระพันธ์  เชาวลิต
 
1420 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านพังปริง 1. เด็กหญิงปาจรีย์  จันทร์อุทัย
2. เด็กหญิงอนุธิดา  วุ่นชูแก้ว
3. เด็กหญิงอัชริดา  หัสถประดิษฐ์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  จงหมาย
 
1421 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขุนทะเล 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ไชยประยา
2. เด็กชายปิยทัศน์  แก้วจำรัส
3. เด็กหญิงอรัญญา  ขวัญทอง
 
1. นางจุรีย์  เพชรช่วย
2. นางสาวอัญชนา  เหมทานนท์
 
1422 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนวัดชนาราม 1. เด็กหญิงมุชิตา  จันทรบดี
2. เด็กหญิงวลินดา  ยะสง่า
3. เด็กหญิงสุภาพร  ใจโปร่ง
 
1. นางสุวรรณดี  กำลังมาก
2. นางสาวญาณินทร  เพชรนุ้ย
 
1423 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสำนักม่วง 1. เด็กชายกลวัชร  พลูช่วย
2. เด็กชายคณิศร  สุวรรณรัตน์
3. เด็กชายพงศกร  ไชยรัตน์
 
1. นางนงลักษณ์  พุ่มรักชาติ
2. นายภิญโญ  นิตย์วิมล
 
1424 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนวัดสโมสร 1. เด็กชายกลวัชร  เสือรักษา
2. เด็กหญิงปาลิตา  พรประเสริฐ
3. เด็กหญิงสิริพร  แก้วปนทอง
 
1. นางสาวปียาวดี  รัญจวนจิตต์
2. นายศิริรักษ์  พลขันธ์
 
1425 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1. เด็กชายสุทธิภัทร  แซ่เลี้ยว
2. เด็กชายอริญชัย  สระบัว
3. เด็กหญิงเก็จมณี  สุวรรณ
 
1. นางสาวิตรี  ภิรมยาภรณ์
 
1426 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดโทเอก 1. เด็กหญิงชนิตสิรี  สัมพันธมาศ
2. เด็กชายพงศกร  สุวรรณรัตน์
3. เด็กหญิงอุธิมากร  เสนธะระนาถ
 
1. นางกัลยา  สุวรรณคช
2. นางวัชรินทร์  ทลิกรรณ์ พันธุ์ชูศรี
 
1427 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 1. เด็กชายจักรภัทร  ชุมโรย
2. เด็กชายฐิติสิทธิ์  พินิจ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ใจหมั้น
 
1. นายสมชาย   ทิพย์มนตรี
 
1428 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เลิศล้ำ
2. เด็กชายวิทสณุ  พรประเสริฐ
3. นายเชษฐ์ณรงค์  วันเหวก
 
1. นางสุณีรัตน์  ขุนรัตน์
2. นายอาทร  ขุนรัตน์
 
1429 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทพรักษ์
2. เด็กชายธวัชชัย  ไชยตรี
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ปานสรีไหม
 
1. นางยุวดี  เพชรดำ
2. นางโสภา  เพชรเรือง
 
1430 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายชนวีร์   ราชมุณี
2. เด็กชายศรันย์   จุ้ยสุวรรณ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   โสตทิพย์
 
1. นายวิสุทธิ์  ส่งนวล
2. นางสาวบุญญา  ทรัพย์โสม
 
1431 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กชายธนากรณ์  เผ่าสุภาพ
2. เด็กชายวัจน์กร  หนูดมะหมัด
3. เด็กชายอาลี  นนทลุน
 
1. นางมลจันทร์  ค้าเจริญ
2. นางชธรพร  ร่มแก้ว
 
1432 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเปร็ต 1. เด็กชายธนกฤต   ทองแก้ว
2. เด็กชายสัณห์พิชญ์  คงแก้ว
3. เด็กชายโชติวัฒน์  หนูเสน
 
1. นางเกษร  ก๋งอุบล
2. นางสาวทัศนีย์  มุขดาร์
 
1433 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเลียบ 1. เด็กชายกำพัน  ใจเย็น
2. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พรหมทอง
3. เด็กชายมินธฏา  ยุเหล็ก
 
1. นางสุภาณี  เพชรเศษ
2. นายกุศล  ส้มแป้น
 
1434 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองเหลง 1. เด็กชายภูมิภัทร  ส่งเสริม
2. เด็กหญิงวรนุช  พรหมรักษ์
3. เด็กชายอรรถพล  คำขาว
 
1. นางนวภัสร์  สังข์ทอง
2. นางสาวอินทิรา   สิงโหพล
 
1435 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำฉา 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ดวงจิต
2. เด็กชายธีรภัทร  ใจดำ
3. เด็กชายภูมิพิทักษ์  เกิดสุวรรณ์
 
1. นางโสมาบดี  เกิดสุวรรณ
2. นายเอกชัย  จิตเขม้น
 
1436 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงทอง
2. เด็กชายศุภโชค  คงสง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ธรรมชาติ
 
1. นางชลธร  ช่วยสงค์
2. นายฐิติวัฒน์  ภิรมย์รส
 
1437 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านพิตำ 1. เด็กหญิงพรพิมล  สีบุญ
2. เด็กหญิงวันวิษา   สินตุ้น
3. เด็กหญิงเกวลีน   รักษาเมือง
 
1. นางดารณี  เสียมไหม
2. นางณัฐวดี  ใสนวล
 
1438 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 70.5 เงิน 6 โรงเรียนวัดทางขึ้น 1. เด็กชายจีรยุทธ  นพรัตน์
2. เด็กชายนิรุจ  ทฤษฎี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วสามดวง
 
1. นางฐิติพร  พรหมจรรย์
2. นางกุลยา  พลสวัสดิ์
 
1439 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดสโมสร 1. เด็กชายจักรกฤษ  บุญนุชิต
2. เด็กชายชิตดนัย  วิเศษประไพ
3. เด็กหญิงปิยะดา  ศิริรัตน์
 
1. นางสาวปียาวดี  รัญจวนจิตต์
2. นางสาวสุกัญญา  รับไทรทอง
 
1440 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงพรหมพิรา  เกตุกาญจน์
2. เด็กหญิงวาสนา  สุริยัน
3. เด็กหญิงสิริมล  แก้วซัง
 
1. นางอัญชิษา  รักขพันธ์
2. นายิจิระศักดิ์  ฝั่งชลจิตต์
 
1441 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดเปียน 1. เด็กหญิงปาจรีย์  บุญปาน
2. เด็กชายพงศ์ภัค  ยับ
3. เด็กหญิงวันวิสา  จิตต์อารี
 
1. นายยศ  พรประเสริฐ
2. นางสาวสุภารัตน์  สมศักดิ์
 
1442 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดหลวงครู 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิทธิรักษ์
2. เด็กหญิงศิรประภา  แก้วจีน
3. เด็กชายอิทธิกร  ระถาพร
 
1. นางสาววิมล  นาวารัตน์
2. นางชลธิชา  มาศบำรุง
 
1443 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กหญิงพรทิพย์  พนาลี
2. เด็กหญิงพิชญา  พนาลี
3. เด็กหญิงอริสา  สุทธิพันธ์
 
1. นางสุณีรัตน์  ขุนรัตน์
2. นายอาทร  ขุนรัตน์
 
1444 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 1. เด็กชายทักษิน  พอศรีชัย
2. เด็กหญิงบุษยา  ศรีใหม่
3. เด็กหญิงสลิตวดี  แสนทรศิลป์
 
1. นางสาวนันทกาญจน์  จิตตรง
2. นางวิยะดา  นิลคง
 
1445 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เลิศล้ำ
2. เด็กหญิงปนัดดา  พนาลี
3. เด็กหญิงวรรณดี  เอียงกลับ
 
1. นางสุณีรัตน์  ขุนรัตน์
2. นายอาทร  ขุนรัตน์
 
1446 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ระยะเชิด
2. เด็กหญิงธัญชนก  แซ่อุ้ย
3. เด็กหญิงพรชนก  บุญฤทธิ์
4. เด็กหญิงภัสสร  ธรรมโชติ
5. เด็กหญิงศิริธิดา  รักเถาว์
6. เด็กหญิงอริยา  มีแก้ว
 
1. นางวรรณา  ช่วยขำ
2. นางเสาวนีย์  แก้วนุ่น
3. นางเครือวัลย์  ศรีสุวรรณ
 
1447 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงกติมา  ช่วยเกิด
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  โต๊ะหมาด
3. เด็กหญิงดาวรินทร์  โต๊ะหมาด
4. เด็กหญิงปิ่นสุดา  มะรุม
5. เด็กหญิงมณฑิตา  มัยด้อหล้า
6. เด็กหญิงวริสรา  แขกพงศ์
 
1. นางปรางค์ทิพย์  หล้าหลั่น
2. นางสาวสาคร  ระเห็ดหาญ
3. นางสุพัตรา  อามิตร์
 
1448 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเคียงศิริ 1. เด็กหญิงกัลยา  อินณรงค์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ช้างนิล
3. เด็กหญิงธนัชชา  ฤทธิเดช
4. เด็กหญิงศรีสุดา  ชูทอง
5. เด็กหญิงสุนิษา  กายฤทธิ์
6. เด็กหญิงอมิตา  สีขาว
 
1. นางประภา  ผกากรอง
2. นางวสุรัตน์  ส่งนวล
3. นางศิริวรรณ  บุญรัตน์
 
1449 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  รอดทอง
2. เด็กหญิงชนาทิพย์  บุญเสถียร
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญต่อ
4. เด็กหญิงอรายา  คงทิม
5. เด็กหญิงอลิชศา  เติมเต็ม
 
1. นางวนิดา  เมืองด้วง
 
1450 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. นางสาวยุรษา  ประเสริฐดำ
2. นางสาวรูไกยะห์  มะมิง
3. เด็กหญิงวาสนา  โต๊ะสู
4. นางสาวศอลีฮะห์  โต๊ะเต๊ะ
5. นางสาวสุชาดา  โต๊ะเด็น
6. นางสาวเกวลี  แสงวิจิตร
 
1. นางสุปรางค์ทิพย์  หล้าหลั่น
2. นางสุพัตรา  อามิตร์
3. นางสาวสาคร  ระเห็ดหาญ
 
1451 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียงศิริ 1. เด็กหญิงจารุพัฒน์  คีรีเพชร
2. เด็กหญิงชลธิชา  ใจเย็น
3. นางสาวณัฐริยา  อบอุ่น
4. เด็กหญิงพรไพลิน  แก้วพลี
5. เด็กหญิงรามาวดี  ชูทอง
6. เด็กหญิงอรัญญา  แซ่เซ่น
 
1. นางประภา  ผกากรอง
2. นายสมโชค  สวนกูล
3. นางศิริวรรณ  บุญรัตน์
 
1452 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเทวดาราม 1. นางสาวกาญจนา  ฤทธิชัย
2. นางสาวชมพูนุช  แซ่เบ้า
3. นางสาวภัทร์สุดา  ทองโอ
4. นางสาวราชาวดี  ชูสุวรรณ
5. นางสาวศศิพิมพ์  รักปลอด
6. นางสาวไพริน  อัณทะชัย
 
1. นางรัตน์ติกาล  ใจห้าว
2. นางณัฐากรณ์  พราหมณ์เพชร
3. นายธรรมวิทย์  บุษบา
 
1453 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลองแคว 1. นางสาวจุฑามาศ  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวปริฉัตร  โปยารส
3. นางสาวพีญาดา  ทองพันธ์
4. นางสาวยศวดี  บุญช่วย
5. นางสาวศุภกานต์  นุชนิยม
6. เด็กชายอดิสรณ์  คงปราน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัชนก  มานพเช้า
2. นางกัณหา  อาคะมา
 
1454 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงศิวนาถ  หมื่นแก้ว
2. เด็กหญิงอรอินท์  ดอกบัว
3. เด็กหญิงเบญจมพัฒน์  รักสนิท
 
1. นางกมลรัตน์  จันทร์ทอง
2. นายเรืองศรี  สมแรง
 
1455 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนับเภา 1. เด็กชายณัฐภัทร  นาคัน
2. เด็กชายณัฐภัทร  เมฆฉาย
3. เด็กหญิงปภังกร  อ๋องสุทธิ์
 
1. นายอภิชาติ  สุรพจน์
2. นางสาวปราณี  ช่วยชู
 
1456 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงชุติมา  ใจห้าว
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จิตสว่าง
3. นางสาวสิรินทรา  พระสงฆ์
 
1. นางณัฐไพลิน  กลิ่นโลกัย
2. นางวาสนา  มาเอียด
 
1457 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เทพเพ็ง
2. เด็กหญิงณิชนันท์  ว่องไว
3. เด็กหญิงปิยาภรณ์  หงษ์ชู
 
1. นางสาวธาราทิพย์  สมานรักษ์
2. นางสาวปรารถนา  มาศบำรุง
 
1458 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงณัฐชา  โต๊ะกา
2. เด็กหญิงสุพิชา  เจะหมัน
3. เด็กหญิงสุวนันท์  พงศ์ยูโซะ
 
1. นางอุทัยทิพย์  ไกรอุดม
2. นางสะลิฝ๊ะ  ใบเต้
 
1459 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ใจห้าว
2. เด็กหญิงพิชชาภา  เพชรการณ์
3. เด็กหญิงวธิรัตน์  นามจันทึก
 
1. นางสาวปิยดา  ดำมี
2. นางสาวสุดาพร  อินขลิบ
 
1460 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เลิศวรศุภฤกษ์
2. เด็กหญิงนิฌาดา  ปะหนะ
3. เด็กหญิงฮันนาร์  ยีเหยง
 
1. นางฐิตินันท์  พรหมเดช
2. นางปัทมนันท์   สุขศิริ
 
1461 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมหากุล
2. เด็กหญิงปวีณา    นาควัช
3. เด็กหญิงอรวรา    พรรณราย
 
1. นางสาวชนิกานต์  แก้วคง
2. นางเรวดี  มิถิลา
 
1462 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวัดใน 1. เด็กชายนิภัทร  สมสิ้น
2. เด็กหญิงปริมล  ถึงเสียบญวน
3. เด็กชายวรวุฒิ  พรหมอักษร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  พรหมคีรี
2. นางสาวนฤมล  วานิชชานนท์
 
1463 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนวัดนากัน 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  มณีวงศ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ช้างกลาง
3. เด็กหญิงสุรางคณา  ณ สุวรรณ
 
1. นางวรารัตน์  กิจมะโน
2. นายเลอศักดิ์  แก้วเจริญ
 
1464 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากัน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  วิมลมาศ
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  สีแต้ม
3. เด็กชายศุภกร  เสนีย์
 
1. นางวรารัตน์  กิจมะโน
2. นายเลอศักดิ์  แก้วเจริญ
 
1465 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากลง 1. นางสาวณัฏฐนิชา  จรตพืช
2. นางสาวทิพย์เกสร   พิทักษ์
3. นางสาวอนันตา  เมืองสุวรรณ์
 
1. นางสาวชนิกานต์  แก้วคง
2. นางเรวดี  มิถิลา
 
1466 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเทวดาราม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  สีสังข์
2. เด็กหญิงยุวเรศ  รัตนสุวรรณ
3. เด็กหญิงอารยา  สุทธิรักษ์
 
1. นางปิยะภา  ศรีจันทร์อ่อน
2. นางสาวปาล์มปนัด  สันธานเดชา
 
1467 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  หมินหมัน
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  หวันหวัง
3. เด็กหญิงอัลญาณีย์  โต๊ะหาด
 
1. นายธนวัฒน์  สนองภักดิ์
2. นางอภิชญาน์  กิ่งรัตน์
 
1468 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองแคว 1. เด็กชายกายสิทธิ์  คงประมัน
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ชูพระรส
3. เด็กชายพีระศักดิ์  เทพจินดา
 
1. นายสมหมาย  สุวรรณ
2. นางกัณหา  อาคะมา
 
1469 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กชายนพพงษ์  เซ่งแตง
2. เด็กชายสรรเสริญ  ซอน
3. เด็กชายสรวิชย์  ใจห้าว
 
1. นายอนันต์  ใจแจ้ง
 
1470 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชุมขลิง 1. เด็กชายธานินทร์  บุญปาน
2. เด็กชายปณิธิ  สุขมี
3. เด็กชายวัชรานนท์  นิลพัฒน์
 
1. นายณีรัตน์  จุลบล
 
1471 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กหญิงวรัญญา  คุ้มประวัติ
2. เด็กหญิงวาสนา  สุขสง
3. เด็กชายศุภเสกข์  หนูช่วย
 
1. นายภาณุรัตน์  พัทน้อย
2. นางสาวสุพรรณี   พิกุลกาญจน์
 
1472 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 1. เด็กชายจิรเมธ  ช่างสลัก
2. เด็กหญิงสินีนุช  ทองฝอย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีนุ่น
 
1. นายโสภณ  เชาวลิต
2. นางถนอมจันทร์  เกื้อนุ้ย
 
1473 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กชายภานุพงษ์  แก้ววิหค
2. เด็กชายสัณหณัฐ  เฉลิมวรรณ
3. เด็กชายอัครพงษ์  ชาติภิรมย์
 
1. นายมนตรี  ขุนรัตน์
2. นายสันติภาพ  สุมเส็น
 
1474 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กหญิงชลนิภา  มาทอง
2. เด็กหญิงวริศรา  งามผิว
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สมวงศ์
 
1. นางสาวมนทิรา  ทัลวรรณ์
 
1475 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ราชนิยม
2. เด็กชายพันธรักษ์  พลายดำ
3. เด็กชายวาริส  นิโสย
 
1. นางศิริรัตน์  หวันเหล็ม
2. นายหมะหนับ  น่วมหมุน
 
1476 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชุมชู
2. เด็กหญิงพิยดา  แก้วรจนา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  มากภิบาล
 
1. นายสุชาติ  บุญฤกษ์
2. นางปิยะภรณ์  โพธิ์เต็ม
 
1477 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านพังปริง 1. เด็กชายคณาธิป  จิตเหลือ
2. เด็กชายศิรปกรณ์  สลาม
3. เด็กชายเอกรินทร์  โพธิญาณ
 
1. นายวิพล  เอี้้ยวซิโป
2. นางอุรารัตน์  สังขนุกิจ
 
1478 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 1. เด็กชายพงศภัค  ชุมเศียร
2. เด็กหญิงลี่สา  ผางทวงศ์
3. เด็กหญิงศศิธร  ขันสมฤทธิ์
 
1. นายวิโรจน์  รักชาติไทย
2. นายธีรวิชช์  ฉวีภักดิ์
 
1479 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงนภัสกร   ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงปริชญา   กุมเมือง
3. เด็กหญิงอรวรา   บวยหอย
 
1. นางสาวชนิกานต์  แก้วคง
2. นางสาวบุญญา  ทรัพย์โสม
 
1480 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนวัดเปียน 1. เด็กชายกรวิชญ์  แก้วพุฒ
2. เด็กชายณัฐวัตร  นวลมุสิก
3. เด็กหญิงศุภรดา  สังวาล
 
1. นางสาวปิยฉัตร  เชาวลิต
2. นางสาวสาวิตรี  สีขาว
 
1481 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนวัดพระเลียบ 1. เด็กชายพงศธร  เพชรโยธา
2. เด็กชายภานถพงศ์  หนูปลอด
3. เด็กชายรัตนากร  โพธิ์ทอง
 
1. นางพัชรี  นาคปน
2. นางวิไล  ลิ่มกุล
 
1482 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กชายภัทรพงศ์  นะทอง
2. เด็กชายอนัส  มะหลีโดง
3. เด็กชายอนาวิล  หมิดหวัง
 
1. นายประยูร  ยีสมัน
2. ว่าที่ร้อยตรีสรรศรินทร์  ชะวาจิตร
 
1483 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดสุธรรมาราม 1. เด็กชายกฤษณุพงศ์  เรืองฤทธ์
2. เด็กชายณัฐวีร์  ใจห้าว
3. เด็กชายนนทวัฒน์  อ่อนแก้ว
 
1. นายจรูญ  ศรีเทพ
2. นางพรทิพย์  ใจห้าว
 
1484 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริ 1. นายพรภิรมย์  กายฤทธิ์
2. นายพิทยุตม์  แก้วประดับ
3. นางสาวศรัณยา   เจริญแก้ว
 
1. นายนิพนธ์  บุญรัตน์
2. นางคนึงนิจ  แก้วรจนา
 
1485 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. นายชนายุทธ  โต๊ะหยอ
2. นายพงศธร  ใบเต้
3. นายศราวุฒิ  เหมหมัน
 
1. นายหมะหนับ  น่วมหมุน
2. นางศิริรัตน์  หวันเหล็ม
 
1486 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กชายกรีเพชร  เฉตาไพ
2. เด็กชายณัฐพล  ส่งมา
3. เด็กชายอดิเทพ  บุญปาน
 
1. นายมนตรี  ขุนรัตน์
 
1487 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กชายจักรจิตร์  พนมภู
2. เด็กชายอนันตชัย  ทองสม
3. เด็กชายอัฐพร  ทองใหญ่
 
1. นางสาวมนทิรา  ทัลวรรณ์
 
1488 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดนากัน 1. เด็กชายกิตติภณ  เกื้อเกตุ
2. เด็กชายจักรพันธ์  ผกากรอง
3. เด็กชายอารักษ์  ไอยสุวรรณ
 
1. นายเลอศักดิ์  แก้วเจริญ
2. นายอัครเดช  หัตถประดิษฐ์
 
1489 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเปร็ต 1. เด็กชายธนกฤต   ทองแก้ว
2. เด็กชายศุภรงค์  แสงจันทร์
3. เด็กชายโชติวัฒน์  หนูเสน
 
1. นายสมโพธิ  ยิ่งยง
 
1490 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายกฤตนัย   แก้วนุ่น
2. เด็กหญิงชนัญญา  พันธุ์เผือก
3. เด็กหญิงนิตยา   จินาภิรมณ์
 
1. นางสาวชนิกานต์  แก้วคง
2. นางสาวลัญจกร  ทองทา
 
1491 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. นายกฤตนัน  สุทธิพันธ์
2. นายคมสันต์  สุดรักษ์
3. นายพีรพัฒน์  สุทธิพันธ์
 
1. นายจรัส  ศรีนวล
2. นางสาวอำภารัตน์  ผลาวรรณ์
 
1492 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจ๊ะยะหลี
2. เด็กชายอนาวิล  หมิดหวัง
3. เด็กชายเอกรินทร์  หมินหมัน
 
1. นายประยูร  ยีสมัน
2. ว่าที่ร้อยตรีสรรศรินทร์  ชะวาจิตร
 
1493 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 1. นายณัฐพล  เพชรชู
2. นายนัฐพงศ์  เพ็งเรือง
3. เด็กหญิงอัญธิชา  พูดดี
 
1. นางสาวอนงค์รัตน์  วิชัยกุล
2. นางเตือนใจ  แสวงรู้
 
1494 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธิมามะห์  ศักดิ์กิตติชา
2. เด็กหญิงมนินทร  ศิรินันทพงศ์
3. เด็กชายสิริภพ  มิ่งขวัญ
 
1. นางอารยา  เวทย์วรพรรณ
2. นางสาวญานิศา  แซ่หง่วน
 
1495 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต 1. เด็กหญิงสิริยากร  ขนอม
2. เด็กหญิงอรัญญา  วันสี
3. เด็กชายเอเชีย  สมบัติบุญ
 
1. นางพัชราพร  ทรงอารมภ์
2. นางบุษราภรณ์  พิชัยฤกษ์
 
1496 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทางขึ้น 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ชูระหมาน
2. เด็กหญิงปุรินปรัชญ์  เลื่อนเส้ง
3. เด็กหญิงอัญชิสา  พิกุลกายจน์
 
1. นางจารุวรรณ  พรมวี
2. นางฐิติพร  พรหมจรรย์
 
1497 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระเลียบ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงทิตฐิตา  พราหมเพชร์
3. เด็กหญิงอรอุมา  อาภรณ์ผล
 
1. นางเยาวลักษณ์  สุทิน
2. นางสาวยุวดี  กิจผดุง
 
1498 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ช่วยบำรุง
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  รัญเวท
3. เด็กหญิงเนตรนภา  หลาหมัน
 
1. นางจุรีรัตน์  พุ่มแก้ว
2. นางสาวเจษรา  จูเจ้ย
 
1499 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ผิวงาม
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  บุญเพ็ชร
3. เด็กชายเทพธาดา  แสงเงิน
 
1. นางจีระวรรณ  จริยะวัฒนา
2. นางสาวอินทิรา  สุขราช
 
1500 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงทิฆมพร   เกตุกาญจน์
2. เด็กหญิงปิยรัตน์   สังวาล
3. เด็กหญิงอธิชา   รัตนอุไร
 
1. นางนัยนา  คงเพ็ชร
2. นางนงค์ทิพย์  เจริญพร
 
1501 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 1. เด็กหญิงชญานุติ  เกลื่อนกลาด
2. เด็กหญิงณัฏฐินิชา  คลี่ชัยภูมิ
3. เด็กหญิงพิยาดา  พืชนุ่น
 
1. นางสาวจิรภา  มะลิเผือก
2. นางพรทิพย์  เนื้ออ่อน
 
1502 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงลีนา  ดาราแสง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ดินหมิน
3. เด็กหญิงเกวลี  ชูลิกร
 
1. นายธนวัฒน์  สนองภักดิ์
2. นางอภิชญาน์  กิ่งรัตน์
 
1503 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงจิราณี  ภัทรนาวิก
2. เด็กหญิงรจนา  พรหมเดช
3. เด็กหญิงวนิดา  มำขุนทด
 
1. นางนัยนา  คงเพ็ชร
2. นางสาวชนิกานต์  แก้วคง
 
1504 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ดาววิจิตร
2. เด็กหญิงชยุดา  สารปรัง
3. เด็กหญิงสุนิฐา  แช่มทอง
 
1. นางจุรีรัตน์  พุ่มแก้ว
2. นางสาวเจษรา  จูเจ้ย