รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ณ อำเภอท่าศาลา
ระหว่าง วันที่ 11-12 ตุลาคม 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  นัทธีเจริญ
 
1. นางเครือวัลย์   ศรีสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กชายศิริภูมิ  คงทิม
 
1. นายสุชาญ  งามพ้อง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 1. เด็กหญิงเกวลิน  จิตรจังดวง
 
1. นางอมรรัตน์  เรืองแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทนิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยิ่งยง
 
1. นายศิริ  ช้างเผือก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงสิริพร  ทองเหลือ
 
1. นางวิมลพรรณ  ลีลาพตะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. นางสาวปภาวดี  ศูนกามรัตน์
 
1. นายจรัส  ศรีนวล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาน้อย(สิชล1) 1. เด็กหญิงวณิดา  สมวงค์
 
1. นายโชติ  พรมเช็ก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขรัวช่วย 1. เด็กหญิงอภิญญา  สามิดี
 
1. นางสาวพิชชานันท์  เงินสยาม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประชาอารี 1. เด็กหญิงวกุลทิพย์  สูนกามรัตน์
 
1. นางสมจินต์  รักเถาว์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายทอน 1. เด็กหญิงนภัสสร  นุกูลกิจ
 
1. นางอรุณวัลย์  ทองทิพย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวัง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พรหมทอง
 
1. นางภิญยู  อินนุพัฒน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ด้วงคง
2. เด็กหญิงธัญชนก  องอาจ
3. เด็กหญิงรมิดา  พูลสุข
 
1. นางสาวเกสร  แซ่ลิ่ม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายชยุติ  สิงห์สามารถ
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โอกฤษ
3. เด็กหญิงมนัญชยา  จิตเขม้น
 
1. นางกัญญาภรณ์  รัศศรี
2. นางจิราภรณ์  ชาญณรงค์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงสุภาพร  เปลรินทร์
2. เด็กหญิงสุวรรณมาศ  วงศ์ดุลยา
3. นางสาวอรวรรณ  ศิริเมฆ
 
1. นางภาวินี  โชติมณี
2. นางจินตนา  บุญฤกษ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาน้อย(สิชล1) 1. เด็กชายปฏิภาณ  ศิริ
2. เด็กหญิงอาทิตยา   เซ่งแตง
 
1. นายโชติ  พรมเช็ก
2. นางกัลยา  สองวิหค
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 1. นางสาวชมพูนุท  ดาววิจิตร
2. นางสาวณัฐธิดา  ทองรักษ์
 
1. นายประสงค์  สร้อยสุวรรณ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงชัญญา  แจ้งนิลรัตน์
 
1. นางสาวอมร  สกุณา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลีลาประดิษฐ์พงศ์
 
1. นายบุญทวี  ลีลาพตะ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กชายพิชัย  เนียมมุณี
 
1. นางโสภา  เพ็ชรเรือง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กหญิงกมรวรรณ  ชูดำ
2. เด็กหญิงนภธิดา  หนูปลอด
3. เด็กหญิงพาริสา  สมทรง
 
1. นายประภาส  หิตา
2. นางอุดมศรี  สมทรง
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  ช่างคิด
2. เด็กชายวัชระชัย  ชาญณรงค์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  เงินคีรี
 
1. นางสาวศรีสุดา  สุขมงคล
2. นายบุญทวี  ลีลาพตะ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงจิราณี  ภัทรนาวิก
2. เด็กหญิงวนิดา  มำขุนทด
3. นางสาวศุภรัตน์  กุมเมือง
 
1. นางสาวชนิกานต์  แก้วคง
2. นางสาวลัญจกร  ทองทา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายธิติวุฒิ  มหารัตน์ไพบูลย์
2. เด็กหญิงสิรีธร  คมขำ
 
1. นายประเทือง  รอดเนียม
2. นางจุไรรัตน์  ไชยฤทธิ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุวรรณทิพย์
2. นางสาวจุฑามาศ  พลเยี่ยมแสน
 
1. นางสาวอำภารัตน์  ผลาวรรณ์
2. นายจรัส  ศรีนวล
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงธนพร  จงไกรจักร
 
1. นางสาวเบ็ญจวัน  ณ นคร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเจา 1. เด็กชายอนาวิล  แก้วเมือง
 
1. นายศรศักดิ์  พนาลี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. นางสาวปภาวดี  ศูนกามรัตน์
 
1. นางสาวอำภารัตน์  ผลาวรรณ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงกฤติมา  คงเพชร
2. เด็กหญิงฉัทชนัน  เพชรหนองชุม
3. เด็กหญิงปัณณพร  ติงหงะ
 
1. นางอรวรรณ  อนุจันทร์
2. นางเดือนนภา  คงเพชร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงกชพรรณ  จิตเส้ง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เปลวันทะ
3. เด็กหญิงนริศรา  ธิบดี
 
1. นางอรทัย  ภิรมย์รส
2. นายเอนก  อนันตะพัฒน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. นางสาวพลอยกมล  พระสมิง
2. นางสาวศิริพร  วิเชียรศรี
3. นางสาวสุภาวิดา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางอุดมศรี  สมทรง
2. นายณัฐพงศ์  พรหมทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  งามพร้อม
2. เด็กหญิงวรัญญา  ยีโกป
3. เด็กหญิงสุชานรี  ไชยนุวงศ์
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
2. นางเดือนนภา  คงเพชร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงนุชนารถ  ผึ่งพาย
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  จันทร์ชุม
3. เด็กหญิงศรินทร์พร  ช่วยเจิม
 
1. นางสาวลัญจกร  ทองทา
2. นางสุวรรณรัตน์  เจ๊ะยะหลี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงดารินทร์  ทองมีบัว
2. เด็กหญิงปวีณา  โต๊ะตาเหยะ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แวววันจิต
 
1. นางอารีย์  นวลดุก
2. นางกมลพรรณ  สกุลชิต
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงญานิกา  มะหมัด
2. เด็กหญิงปาลิตา  ยีเกษม
3. เด็กหญิงฮันน่า  โต๊ะหมาด
 
1. นางศิริพร  เที่ยงตรง
2. นางทิพรัตน์  ศรีสุภา
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  มาศปัน
2. เด็กชายเอกราช  ศรชัย
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. นายจักรกฤษ  สงวนกาล
2. นายอภิวัฒน์  ใจรังษี
 
1. นางอุดมศรี  สมทรง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเจา 1. เด็กชายกิเตศวร  นาคสุข
2. เด็กชายปฏิภูมิ  ฉิมภักดี
 
1. นางจิราวรรณ  เชาวลิต
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเจา 1. เด็กชายพงศกร  ยิ้มคง
2. เด็กชายสัมพณัฐ  คงเจริญ
 
1. นายพิษณุ  ช่วยสกุล
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาวดี 1. เด็กชายธีรยุทธ  เวชพิทักษ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  เวชพิทักษ์
 
1. นายประสิทธิ์  เผือกผ่อง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. นายพงศกร  จงไกรจักร์
2. นายอนุวัต  ชื่นชม
 
1. นางธนพร  เทียมกิ่งทอง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากัน 1. เด็กชายนภนต์  วิจิตร์
2. เด็กชายพีระภัทร  ทองอุปถัมภ์
 
1. นายสุวิทย์  เมืองสุวรรณ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วจ้ง
2. เด็กหญิงชญานี  คงแก้ว
3. เด็กหญิงญาณิศา  สุดรักษ์
4. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  แพสมุทร
5. เด็กหญิงอัจฉรา  ตบไธสง
 
1. นางจิราภรณ์  คีรีเพ็ชร์
2. นางวรรธณา  จินดาพันธ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดใน 1. เด็กหญิงกชกร  บุญเจริญ
2. เด็กหญิงชลธิชา  เพชราภรณ์
3. เด็กหญิงชลธิชาฎา  ขนอม
4. เด็กหญิงพิชชาพร  ผ่องแผ้ว
5. เด็กหญิงเอมิกา  รอดเจริญ
 
1. นางอรสา  ใจรังษี
2. นางปานหทัย  ศรีแสง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กหญิงกุลณันท์  บุญสินชัย
2. เด็กหญิงนฤมล  ทองเพชร
3. เด็กหญิงปทิดา  นิ่มนวล
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชูเขียว
5. เด็กหญิงออมทอง  จิตรแจ่ม
 
1. นางสาวสุเพ็ญ  อ๋องสุทธิ์
2. นายประภาส  หิตา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางขึ้น 1. เด็กหญิงชยาดา  ดะเหระ
2. เด็กหญิงณิชนันทร์  วัฒนสิทธิ์
3. เด็กหญิงภัคนัญญาณ์  พรมสัย
4. เด็กหญิงศวรรณยา  หวันกะเหร็ม
5. เด็กหญิงสุมินตา  ย่าหลี
 
1. นางฐิติพร  พรหมจรรย์
2. นางกุลยา  พลสวัสดิ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1. เด็กหญิงนงนพร  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มีเสน
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  แก้วนวล
4. เด็กหญิงวรุณรัตน์  กันภัย
5. เด็กหญิงอภิญญา  คนสุภาพ
 
1. นางสาวศิราณี  หนูเอียด
2. นางสาวศิริพร  สุขไสย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. นางสาววรรณิศา  ไชยวาริน
2. นางสาวสุธิดา  เพชรา
3. นางสาวอภิสรา  คุ้มพงษ์พันธ์
4. นางสาวเกศมณี  พันทวีหก
5. นางสาวเกศวลิน  หวันเหล็ม
 
1. นางสาวรัชนี  พงศ์อำไพ
2. นายสว่าง  อุยา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ทองกลับ
2. เด็กชายณัฐธพงษ์  แก้วงาม
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ศรีเมือง
4. เด็กหญิงมัญชุภา  คิดขยัน
5. เด็กหญิงศิริปภา  ช่างสลัก
 
1. นางจิตติมา  ฉวีภักดิ์
2. นางสาวจิราพร  แสนภักดี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. นางสาวจุฑามาศ  พลเยี่ยมแสน
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ศิลป์ประพันธ์
3. นายธัญญะ  สวัสดี
4. นางสาวปภาวดี  ศูนกามรัตน์
5. เด็กชายวรรณลักษณ์  เพ็ชร์เนาว์
 
1. นายจรัส  ศรีนวล
2. นางสาวอำภารัตน์  ผลาวรรณ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายจิรภัทร  วุฒิวันประเสริฐ
2. เด็กหญิงชลดา  ธนอัครกุล
3. เด็กหญิงณัชชา  หมื่นนรา
4. เด็กชายธนกร  บุดสดี
5. เด็กชายธนทัต  ทองทิพย์
6. เด็กหญิงธัญญิตา  ประสิทธิ์
7. เด็กชายธีรภัทร  รองเมือง
8. เด็กชายนิตรินทร์  คำเรืองศรี
9. เด็กหญิงพิชาดา  เพ็งจันทร์
10. เด็กชายภาณุพงศ์  เกตุไชโย
11. เด็กหญิงมาริษา  เจ๊ะเด็ง
12. เด็กชายรัชชานนท์  ช่างตีทอง
13. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ทองเผือก
14. เด็กชายวงศ์อมร  อมตเวทย์
15. เด็กหญิงสุชาดา  ชูเขียว
16. เด็กชายสุรวิทญ์  แพลือ
17. เด็กชายอภิรักษ์  คงแสง
18. เด็กชายอภิวิชญ์  เพชรรินทร์
19. เด็กชายโฆษิต  ชัยราษฏร์
20. เด็กหญิงโสภิตา  สังข์โชติ
 
1. นางสาวภูริตา  มหาสวัสดิ์
2. นางสาวสิรินาถ  ปัทมาวิไล
3. นายศุภโชค  รอดทับ
4. นางสาวกมลชนก  มูสิกพันธ์
5. นางเบญจมาศ  ทัลวัลลิ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวัง 1. เด็กหญิงวาสนา  อินทรสุวรรณ
 
1. นางสาวมูไรนะ  โต๊ะอิสอ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 1. เด็กหญิงอภิญญา  กล่อมหอ
 
1. นางเพ็ญพิศ   ชำนาญนา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  นิยมเดชา
 
1. นายธนวัฒน์  สนองภักดิ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงกรกช  แสนสมบูรณ์
2. เด็กชายธนภัทร  ศศิธร
 
1. นางอุไรวรรณ  จินตนะรุ่งโรจน์
2. นางสมศรี  ไฝจู
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงจณิสตา  จุลวัจน์
2. เด็กชายวโรดม  สุวรรณพะโยม
 
1. นางอุไรวรรณ  จินตนะรุ่งโรจน์
2. นางสมศรี  ไฝจู
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. นางสาวปรีย์วรา  เอี่ยมใจดี
2. นายไตรภพ  สงประสพ
 
1. นางหัสนา  เที่ยวแสวง
2. นายอุทัย  พงศ์สวัสดิ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ญาติมาก
2. เด็กหญิงตันหยง  สิงหเดโช
3. เด็กหญิงปาลิตา  อินณรงค์
4. เด็กหญิงพิจิตรา  วรรณสิทธิ์
5. เด็กหญิงภัชรพร  ทับเพ็ชร
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  รุ่งสุวรรณ
7. เด็กหญิงศิรประภา  สุขประจันทร์
8. เด็กหญิงสุกานดา  ดวงแป้น
9. เด็กหญิงอังศุมาลี  นันทะพันธ์
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  คงกัณฑ์
 
1. นางจำเลียง  ขวัญสง
2. นางจรรยา  วงษ์นุ่น
3. นางวรรณา  กิจแถลง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงกานดา  ไกรหลง
2. เด็กหญิงจุฑาพร  ภักดีประพันธ์
3. เด็กหญิงชญาภา  นวลสุข
4. เด็กหญิงญานิศา  พัฒนอิสรานุกูล
5. เด็กหญิงญานิศา  รักปลอด
6. เด็กหญิงณัฐพร  บุญมากปาน
7. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สมบัติปราโมทย์
8. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ยี่สุน
9. เด็กหญิงพัณณิตา  ทิศคงทอง
10. เด็กหญิงภัทรวดี  ลิ่มวัฒนสัมพันธ์
11. เด็กหญิงรัชนก  เกศโรจน์
12. เด็กหญิงหรรษลักษณ์  จินดากาญจน์
13. เด็กหญิงอนันตญา  ภูมิศรี
14. เด็กหญิงอนุธิดา  ชนะสิทธิ์
15. เด็กหญิงไอลดา  กันนะราช
 
1. นายจรัญ  เพชรเพ็ง
2. นายบุญสม  สุวรรณโน
3. นางจิราภรณ์  ถำวาปี
4. นางสาวศุภลักษณ์  มณีล่ำ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเขียว 1 1. เด็กหญิงจุฑาธิป  วุฒิ
2. เด็กชายสุภัทรชัย  นิยมชอบ
 
1. นายสุวิทย์  โสนารถ
2. นางสาวกชพรรณ  บุญพร่อง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. นายภูริเดช  บุญวรรณ
2. นายสรวิชญ์  สุริยัน
 
1. นายวิศิษฐ  เวชพัฒน์
2. นางโสพิศ  เวชพัฒน์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงณัฐิดา   ศรีโยธา
 
1. นางสุจิรา  หนูพรหม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมขลิง 1. เด็กชายอนุภัทร  โอทองคำ
 
1. นายมณีรัตน์  จุลบล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงอริสรา  ซ้ายอ่อน
 
1. นางกัลยาณี  ไทรงาม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงชาลิสา  ชูประสูตร
 
1. นางกัลยาณี  ไทรงาม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาเหรง 1. เด็กหญิงกวินทรา   สิทธิชัย
 
1. นางรัตนา  ช่วยรอดหมด
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงสริตา  ใจห้าว
 
1. นางสุจิรา  หนูพรหม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงอริสา  ซ้ายอ่อน
 
1. นางกัลยาณี  ไทรงาม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  อนุพันธ์
 
1. นางกัลยาณี  ไทรงาม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักม่วง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงเผือก
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  อ๋องสุทธิ์
 
1. นางสาคร  เพชรเพ็ง
2. นางแสงรัตน์  แพรกสงฆ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายปิยะวุฒิ  เพชรรัตน์
2. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  บุญติด
 
1. นายพยัตร  จุลบล
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงพรสิตา  สังเก
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เจ๊ะสม้อ
 
1. นางสาวกาญจนา  เชษฐวรรณสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสรรศรินทร์  ชะวาจิตร
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กชายณัฐกรานต์  ครองวิธี
2. เด็กชายณัฐกรานต์  ครองวิธี
 
1. นายสมบุญ  พรหมคีรี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 1. เด็กชายปริวัฒน์  ชูวิรัตน์
2. เด็กชายปิยะภูมิ  บุญแสวง
3. เด็กชายศิรวัชร  เพชรอ่อน
 
1. นางวินิจ  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวสุวรรณา  วรรณเกื้อ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 1. เด็กชายฐิติภัค  ว่องไว
2. เด็กชายสรยุทธ  ใจห้าว
3. เด็กชายสุทธิกานต์  ช่วยอุปการ
 
1. นายโสภณ  เชาวลิต
2. นายศุภชัย  อิสสระพันธุ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กชายกรวิทย์  สุดรัก
2. เด็กชายจิรภัทร  สุทธิรักษ์
3. เด็กชายภนุวัฒน์  ครุฑธามาศ
 
1. นายธวัชชัย  คณะนา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายภัทรธร  นาภรณ์
 
1. นายกิติพันธ์  ศักดิ์แก้ว
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เรืองรอง
 
1. นายกิติพันธ์  ศักดิ์แก้ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายจุฬาลักษณ์   สุวรรประทีป
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขาวนวล
 
1. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปักเข็ม
 
1. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงเปมิกา  ทองวิสัย
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงเกษรา  เลาหวิวัฒน์
 
1. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายพีรณัฐ  เส็มหมัด
 
1. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. นางสาวปาลิพัตร์  แก้วจ้ง
 
1. นางอุบลพรรณ  ขาวเอี่ยม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายกฤษณะ  ทองนุ่ม
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   สุวรรประทีป
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  นันตสุวรรณ
4. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
5. เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช
6. เด็กหญิงสุทาลัย   บุญญะพาหุ
7. เด็กหญิงอภิญญา  ขาวใหม่
8. เด็กหญิงเปมิกา  ทองวิสัย
9. เด็กชายเอกราช  ศรชัย
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
3. นางจุรี  สิทธิไชย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงกชกร  นุ่นเกิด
2. เด็กหญิงกฤติมา  คงเพชร
3. เด็กชายกฤษณะ  ทองนุ่ม
4. เด็กหญิงคิตตพันธ์   นิลสุวรรณวุธ
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   สุวรรประทีป
6. เด็กชายณัฐชัย   สมพงษ์
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ  นันตสุวรรณ
8. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
9. เด็กชายมัณฑนา  อุตมะ
10. เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช
11. เด็กหญิงลักษมน  นวนกุล
12. เด็กชายวริศรา   เอี่ยมทรัพย์
13. เด็กหญิงอภิญญา  ขาวใหม่
14. เด็กหญิงเปมิกา  ทองวิสัย
15. เด็กชายเอกราช   ศรชัย
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
3. นางเดือนนภา  คงเพชร
4. นายเสนีย์  ศรีมณี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายกฤษณะ  ทองนุ่ม
2. เด็กหญิงคิตตพันธ์   นิลสุวรรณวุธ
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   สุวรรประทีป
4. เด็กชายณัฐชัย   สมพงษ์
5. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
6. เด็กหญิงมัณฑนา  อุตมะ
7. เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช
8. เด็กหญิงอภิญญา  ขาวใหม่
9. เด็กหญิงอัญญานี  รอดประดิษฐ์
10. เด็กหญิงเปมิกา  ทองวิสัย
11. เด็กชายเอกราช   ศรชัย
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
3. นางสาวภูริตา  มหาสวัสดิ์
4. นายดนัย  เอี่ยมทรัพย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงกชกร  นุ่นเกิด
2. เด็กหญิงกนกกร   รุ่งแสง
3. เด็กชายกฤษณะ   ทองนุ่ม
4. เด็กหญิงคิตตพันธ์   นิลสุวรรณวุธ
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   สุวรรประทีป
6. เด็กหญิงณัชชา   ยีโกบ
7. เด็กชายณัฐชัย   สมพงษ์
8. เด็กหญิงณัฐฐาพร   ขนอม
9. เด็กหญิงณัฐวรรณ  นันตสุวรรณ
10. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
11. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   รักด้วง
12. เด็กหญิงพิมวรี  กลิ่นโลกัย
13. เด็กหญิงมัณฑนา  อุตมะ
14. เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช
15. เด็กหญิงวริศรา   เอี่ยมทรัพย์
16. เด็กหญิงศิรประภา   ชุมชู
17. เด็กหญิงสุขทาลัย   บุญยะพาหุ
18. เด็กหญิงอภิญญา  ขาวใหม่
19. เด็กหญิงเปมิกา  ทองวิสัย
20. เด็กชายเอกราช   ศรชัย
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
3. นายเกรียงศักดิ์  ประสิทธิ์
4. นายเสนีย์  ศรีมณี
5. นางทิพวรรณ  ผิวแดง
6. นางศริจันทร์  ประสิทธิ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. นายทินภัทร  โสมปาน
2. นายธวัชชัย  วัชรสินธุ์
3. นางสาวธิดาทิพย์  รองเมือง
4. เด็กหญิงพัชราภา  ใจสนุก
5. นายพีรพล  แซ่ขวย
6. นายอนุวัฒน์  เพ็ชรพันธุ์
 
1. นายเจนวิทย์  ภัทรวังฟ้า
2. นายมานิต  โชติกะ
3. นายประภาส  หิตา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กชายอินทนนท์  จินตุลา
 
1. นายจิรโรจน์  นวลแป้น
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กชายสุทิวัส  ชัยเดช
 
1. นายสิทธิพร  ชาญณรงค์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉาง 1. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  สุวรรณทิพย์
 
1. นางโสภา  ทองมี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวัง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พรหมทอง
 
1. นางภิญยู  อินนุพัฒน์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กชายอินทนนท์  จินตุลา
 
1. นายจิรโรจน์  นวลแป้น
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กชายสุทิวัส  ชัยเดช
 
1. นายสิทธิพร  ชาญณรงค์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉาง 1. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  สุวรรณทิพย์
 
1. นางโสภา  ทองมี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กหญิงพัชราภา  ใจสนุก
 
1. นางสาวสุเพ็ญ  อ๋องสุทธิ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ศรีเผือก
 
1. นายอดิเทพ  ปานสังข์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. นายพงศภัค  จันทสุวรรณ
 
1. นายณัฐพงศ์  พรหมทอง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมพ์มณี 1. เด็กหญิงสุธาสินี  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์สวัสดิ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กหญิงยุวดี  ขวานเพชร
 
1. นางสาวบุญญา  ทรัพย์โสม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายวรพรต  วัดเกลี้ยพงษ์
 
1. นายธนวัฒน์  มีศรี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. นายทินภัทร  โสมภัทร
 
1. นายมานิต  โชติกะ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำตก 1. เด็กหญิงพิชญานิน  นาคปน
 
1. นางมณี  ชูจันทร์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กหญิงพัชราภา  ใจสนุก
 
1. นายประภาส  หิตา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กชายกลวัชร  พรหมอินทร์
2. เด็กหญิงกัญญรัตน์  พรหมมาศ
3. เด็กหญิงคัมภีรดา  เทพสิงห์
4. เด็กชายจักรภัทร  ภักดีแก้ว
5. เด็กหญิงจักษณา  บุญกิจ
6. เด็กหญิงชนนิกานต์  พรหมประดิษฐ
7. เด็กชายชยุตพงศ์  ปานมณี
8. เด็กหญิงชลธิชา  ทวีเมือง
9. เด็กชายชลัญญา  คลล้ำ
10. เด็กหญิงฐิตาพร   อุทัยรัตน์
11. เด็กชายณัฏฐนันธ์  ชนะกาญจน์
12. เด็กหญิงดารารัตน์  นาภูมิ
13. เด็กชายทนชิต  วิทยานุเคราะห์
14. เด็กชายทัตพงศ์  ศรีสว่าง
15. เด็กหญิงทิพานัน  ชูวงค์
16. เด็กหญิงธัญชนก  สุทธิรักษ์
17. เด็กหญิงธารณี  ผดุงรัตน์
18. เด็กหญิงปณิศา  ผิวล้วน
19. เด็กหญิงประภัสรา  ชูบุรี
20. เด็กชายพงศกร  ส่งศรี
21. เด็กชายพงศธร  สามารถ
22. เด็กหญิงพรชนก  ช่วยทอง
23. เด็กชายพรพิพัฒน์  ซื่อตรง
24. เด็กชายพิชญุตม์  ผ่องแผ้ว
25. เด็กหญิงพิทยารัตน์  สมหมาย
26. เด็กชายวรรณฤทธิ์  ศิริมานะกุล
27. เด็กหญิงวรัญญา  บุญเรืองฤทธิ์
28. เด็กชายศราวุธ  เหล่หวัน
29. เด็กหญิงศศธร  ศรีพรรณารักษ์
30. เด็กชายศุภกฤต  ศรีสุวรรณ
31. เด็กชายสหัสวรรษ  ศรีเผือก
32. เด็กหญิงสาริศา  ทองระหมาน
33. เด็กหญิงสิริวิมล  ขาวเอี่ยม
34. เด็กชายอภิรักษ์  สุวรรณรัตน์
35. เด็กชายอัศวิน  คงทน
36. เด็กชายเตชิต  ศรีสุวรรณ
37. เด็กชายเสาวภาค  ทองจำเนียร
38. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธานินพงศ์
39. เด็กหญิงใบหยก  ใจห้าว
40. เด็กหญิงไคริกา  คงยืน
 
1. นายอดิเทพ  ปานสังข์
2. นางสาวลลิวัลย์  เจ้าแก้ว
3. นางสาววริศรา  แนวกันยา
4. นางสุพิศ  แนวกันยา
5. นางกรรณิการ์  เปาะทองคำ
6. นางชุติมา  พรหมชีหมุน
7. นางมะลิวัลย์  บุญญวงศ์
8. นางสาวอุไร  สุขศรีเมือง
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 1. เด็กหญิงกรกนก  พรหมทอง
2. เด็กหญิงปริยากร  ศรีธรรมศักดิ์
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เกื้อสกุล
4. เด็กชายปัณณธร  พลายเมือง
5. เด็กชายปารเมศ  รุ่งรัตน์
6. เด็กชายพรหมณภัทร  คันทิพย์
7. เด็กหญิงมนัญชยา  สมพรหม
8. เด็กชายรวิพล  สุขสวัสดิ์
9. เด็กชายวิชญ์ภาส  บุญฤกษ์
10. เด็กหญิงเฌนิศา  นาคแก้ว
 
1. นางอัญชนา  สุรินทวงศ์
2. นางสาวเกษศิรินทร์  โสมคง
3. นางสาวกัณหเกศ  ขุนฤทธิ์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงญาณิศา  เลขทิพย์
2. เด็กหญิงธัชพรรณ  ผิวเหมาะ
3. เด็กหญิงวรภรณ์  พุ่มกอ
4. เด็กหญิงศิวพร  แสงณวันศุกร์
5. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ทรงพระทัย
6. เด็กหญิงสุณิสา  สกุลเล็ก
7. เด็กหญิงอรัญญา  นิลสาร
8. เด็กหญิงเกวลี  กองนอก
 
1. นางปิยาภรณ์  อักษรนำ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงณฐมณ  เวฬุธนราชิน
2. เด็กหญิงธัชพรรณ  ผิวเหมาะ
3. เด็กหญิงปุณยาพร  พัทวี
4. เด็กหญิงพิชญาภา  โปยิ้ม
5. เด็กหญิงภัณฑิภา  สติธรรม
6. เด็กหญิงภัสส์ฐ์มาศ  สมจิตร
7. เด็กหญิงศิโรรัตน์  คงอิ่ม
8. เด็กหญิงศุภิสรา  ทรงพระทัย
9. เด็กหญิงสุภาวิดา  บัวมา
10. เด็กหญิงเนตรชนก  ไชยชนะ
 
1. นางปิยาภรณ์  อักษรนำ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรประดิษฐ์
2. นางสาวกัญญารัตน์  ขนานชี
3. เด็กหญิงมาริษา  สมเขาใหญ่
4. นางสาวลลิตา  เจ๊ะสุโหลง
5. นางสาวศิริวรรณ  สมเขาใหญ่
6. เด็กหญิงอรัญญา  แซ่หลี
 
1. นางจันทริกา  เจริญรูป
2. นางสาวอุมาพร  ดอกบัว
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงชฎาพร  ศรีพนม
2. เด็กหญิงช่อผกา  ธงไชยรัตน์
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญทยอย
4. เด็กหญิงวรรณิภา  ปานหงษ์
5. เด็กหญิงสุพิชญา  อัตโต
6. เด็กหญิงอรวรรณ  คุ้มสุข
7. เด็กหญิงอริศรา  ชูชาติ
8. เด็กหญิงเบญญาภา  ชนะเพชร
9. เด็กหญิงเพ็ญประภา  บุญกล้า
10. เด็กหญิงแก้มกมล  ทองจันทร์
 
1. นางวราพร  บริบูรณ์
2. นางพัฒนา  คงสุด
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายปณชัย  ทองแหม
2. เด็กชายพงศธร  นพรัตน์
3. เด็กชายศรราม  เกิดทอง
4. เด็กชายศุภกันต์  รัตนปัญญา
5. เด็กชายอัครพนธ์  โชตยาสีหนาท
 
1. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
2. นายเรืองศรี  สมแรง
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายกรรชัย  บุญมาก
2. เด็กชายพงศธร  ทองมาก
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ 1. เด็กชายกิตติชัย  กรดกางกั้น
2. เด็กชายกิตตินันท์  เกตุกาญจน์
3. เด็กชายปิยะวัฒน์  มะลิรักษ์
4. เด็กชายภูริพฤกษ์  ดารารัตน์
5. เด็กชายเมธา  รัตนพันธ์
6. เด็กชายเสกสรร  ชื่นชม
 
1. นางวันดี  ถนัดสัญญา
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสพลู 1. เด็กชายคณิศร์  พรหมแก้ว
2. เด็กชายณัฐนนท์  คงพันธ์
3. เด็กชายดารชาต์  คชาผล
4. เด็กชายธีรภัทร  ทองแท้
5. เด็กชายผาเมฆ  วิทยา
6. เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีมุข
 
1. นางนาตยา  เขียวขาว
2. นางสาวสุดารัตน์  ธีระพิสิทธิ์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในถุ้ง 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  โต๊ะโดบ
2. เด็กหญิงชุติมา  โต๊ะบ้าย
3. เด็กหญิงชุติมา  โต๊ะหมาด
4. เด็กหญิงณภัทร  สมัน
5. เด็กหญิงธนัชชา  มาศโอสถ
6. เด็กหญิงปิ่นสุดา  นุกูล
7. เด็กชายอนาวิล  อะหลี
8. เด็กชายอภินันท์  สมัน
9. เด็กชายอัครพนธ์  โต๊ะโดบ
10. เด็กหญิงฮาดีญา  หมุดเด็น
 
1. นางสลิลทิพย์  ยันต์วิเศษ
2. นางสาวอุ่นใจ  พฤติประสงค์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. นางสาวกรกนก  วงศ์วรชาติ
2. เด็กหญิงชนาภัทร  หาญสุวรรณ
3. เด็กชายณัฐนนท์  โต๊ะตาม
4. เด็กหญิงธนัชพร  ทับศรี
5. นางสาวธันยพร  กิ้มเอี้ยน
6. นางสาวปรมัย  วงษ์บุญธรรม
7. เด็กหญิงลักษมี  รสภี
8. เด็กหญิงหยาดฟ้า  เลิศลัพ
9. นางสาวอมรทิพย์  สุขัมมาศ
10. นายอรรถพล  ฉันวิจิตร
 
1. นางรัชนี  สุวรรณน้อย
2. นายสุชาติ  โต๊ะหมาด
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงนิธิฌา  โต๊ะหลี
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  หวันกะเหรม
3. เด็กหญิงอนัญญา  สุดสิน
 
1. นางเสาวลักษณ์  วัฒนะ
2. นางสาวสราภรณ์  แสงทับ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงสุพัทรา  หมื่นสัน
2. เด็กหญิงอัจจิมา  แขกเต้
3. เด็กหญิงอุไมรี่   แอเด็น
 
1. นางสาวอุษา  ปานดำ
2. นางสาวยุพิน  พืชพงค์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  มีเดช
2. เด็กหญิงฮาน่า  สายจันทร์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทองจันทร์
 
1. นางกัญญาภรณ์  รัศศรี
2. นางสาวกรนิภา  อรุณประภาพร
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. นางสาวกัญญารัตน์  เมืองจันทร์
2. เด็กชายบุญญาฤทธิ์  อุตโค
3. นางสาวศศิประภา  สงประสพ
 
1. นางสมพิส  อนุจร
2. นางนงลักษณ์  แซ่เตียว
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  อมรลักษณ์
2. เด็กหญิงวิภวานี  ขันเจริญ
 
1. นายมานิตย์  พิมพิศาล
2. นางสุนันทา  พิมพิศาล
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงจันจิรา  อาวรณ์
2. เด็กหญิงชาลิตา  มุสาเหม
 
1. นายอภิชาติ  อารีกิจ
2. นางประเสริฐ  เลิศวิไลย
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริ 1. เด็กชายปิยะราช  คงชัยศรี
2. เด็กชายเขตโสภณ  วรรณรัตน์
 
1. นายสมโชค  สวนกูล
2. นางลดารัตน์  ชำนาญคำ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้าวโทะ 1. เด็กหญิงณัฐฉรีย์  โพธิวัฒร์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิทธิยุต
 
1. นางละไม  ฝั่งชลจิตต์
2. นางสุวาสนา  พรหมชีหมุน
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงปุณรดา  ตรึกตรอง
2. เด็กหญิงศาทินีย์  สุพรรณพงศ์
 
1. นายมานิตย์  พิมพิศาล
2. นางสุนันทา  พิมพิศาล
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงสุนิษา  โมราศิลป์
 
1. นายจรัส  ศรีนวล
2. นางสาวอำภารัตน์  ผลาวรรณ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มาสเสมอ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ดำคุ้ม
 
1. นายพราสันต์  การดี
2. นางสาวภัสกาว  ตระกุธรตนะ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มุสาเหม
2. เด็กหญิงอนัญพร  แขกเตะ
 
1. นายอภิชาติ  อารีกิจ
2. นางสุรีย์   ดาราไกร
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาญจนอุดม
2. เด็กหญิงอริสา  ไม้ค้าง
 
1. นางสาวปริศนา  คุ้มไพรัน
2. นายมานิตย์  พิมพิศาล
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงนฤมล  นวลมังสอ
2. เด็กหญิงนัชชา  โต๊ะสะเด็น
 
1. นายอภิชาติ  อารีกิจ
2. นางสาวกรรณิกา  อุดหนุนกาญจน์
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายกิตตินันท์  สมทรง
2. เด็กชายสุรพัศ  อีหวั่น
3. เด็กชายอชิรวิชญ์  ผิวแดง
 
1. นายเสนีย์  ศรีมณี
2. นางศิริจันทร์  ประสิทธิ์
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายยศภัทร  ชลสินธุ์
2. เด็กชายรณกฤต  พิพัฒน์กุล
3. เด็กชายอนุพนธ์  คงเพชร
 
1. นายเสนีย์  ศรีมณี
2. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายจรรยวรรธ  คงแก้ว
2. เด็กชายนพดล  แสงแก้ว
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ทองจันทร์
 
1. นายเสนีย์  ศรีมณี
2. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
 
137 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงกฤติมา  คงเพชร
2. เด็กหญิงฉัทชนัน  เพชรหนองชุม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  มาศปัน
 
1. นายเสนีย์  ศรีมณี
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กชายณัฐภัทร  คีรีโชติ
2. เด็กชายณัฐวัตร  หมีคง
3. เด็กชายพงค์ภัค  สีขาว
 
1. นางถาวร  สายแก้ว
2. นางธนพร  เทียมกิ่งทอง
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เลิศล้ำ
2. เด็กชายวิทสณุ  พรประเสริฐ
3. นายเชษฐ์ณรงค์  วันเหวก
 
1. นางสุณีรัตน์  ขุนรัตน์
2. นายอาทร  ขุนรัตน์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเลียบ 1. เด็กชายกำพัน  ใจเย็น
2. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พรหมทอง
3. เด็กชายมินธฏา  ยุเหล็ก
 
1. นางสุภาณี  เพชรเศษ
2. นายกุศล  ส้มแป้น
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 1. เด็กชายทักษิน  พอศรีชัย
2. เด็กหญิงบุษยา  ศรีใหม่
3. เด็กหญิงสลิตวดี  แสนทรศิลป์
 
1. นางสาวนันทกาญจน์  จิตตรง
2. นางวิยะดา  นิลคง
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ระยะเชิด
2. เด็กหญิงธัญชนก  แซ่อุ้ย
3. เด็กหญิงพรชนก  บุญฤทธิ์
4. เด็กหญิงภัสสร  ธรรมโชติ
5. เด็กหญิงศิริธิดา  รักเถาว์
6. เด็กหญิงอริยา  มีแก้ว
 
1. นางวรรณา  ช่วยขำ
2. นางเสาวนีย์  แก้วนุ่น
3. นางเครือวัลย์  ศรีสุวรรณ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. นางสาวยุรษา  ประเสริฐดำ
2. นางสาวรูไกยะห์  มะมิง
3. เด็กหญิงวาสนา  โต๊ะสู
4. นางสาวศอลีฮะห์  โต๊ะเต๊ะ
5. นางสาวสุชาดา  โต๊ะเด็น
6. นางสาวเกวลี  แสงวิจิตร
 
1. นางสุปรางค์ทิพย์  หล้าหลั่น
2. นางสุพัตรา  อามิตร์
3. นางสาวสาคร  ระเห็ดหาญ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงศิวนาถ  หมื่นแก้ว
2. เด็กหญิงอรอินท์  ดอกบัว
3. เด็กหญิงเบญจมพัฒน์  รักสนิท
 
1. นางกมลรัตน์  จันทร์ทอง
2. นายเรืองศรี  สมแรง
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากัน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  วิมลมาศ
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  สีแต้ม
3. เด็กชายศุภกร  เสนีย์
 
1. นางวรารัตน์  กิจมะโน
2. นายเลอศักดิ์  แก้วเจริญ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กชายนพพงษ์  เซ่งแตง
2. เด็กชายสรรเสริญ  ซอน
3. เด็กชายสรวิชย์  ใจห้าว
 
1. นายอนันต์  ใจแจ้ง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริ 1. นายพรภิรมย์  กายฤทธิ์
2. นายพิทยุตม์  แก้วประดับ
3. นางสาวศรัณยา   เจริญแก้ว
 
1. นายนิพนธ์  บุญรัตน์
2. นางคนึงนิจ  แก้วรจนา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต 1. เด็กหญิงสิริยากร  ขนอม
2. เด็กหญิงอรัญญา  วันสี
3. เด็กชายเอเชีย  สมบัติบุญ
 
1. นางพัชราพร  ทรงอารมภ์
2. นางบุษราภรณ์  พิชัยฤกษ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 1. เด็กหญิงชญานุติ  เกลื่อนกลาด
2. เด็กหญิงณัฏฐินิชา  คลี่ชัยภูมิ
3. เด็กหญิงพิยาดา  พืชนุ่น
 
1. นางสาวจิรภา  มะลิเผือก
2. นางพรทิพย์  เนื้ออ่อน
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชลธาราม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อภัย
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  หีดน้อย
3. เด็กหญิงพุธิตา  เพชรทอง
 
1. นางรัตติยา  จันสว่าง
2. นางสนธยา  ไตรเมศ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวัง 1. เด็กชายวรฤทธิ์  หนูนาค
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  เพ็ชรรัตน์
3. เด็กหญิงเสาวคนธ์  ขนอม
 
1. นางสาวกนกพร  เกื้อกาญจน์
2. นางพัชรีย์  ขุนปริง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชลธาราม 1. เด็กหญิงกัญญวรา  ฉันทา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดำเอียด
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  เพชรชำลิ
 
1. นางรัตติยา  จันสว่าง
2. นางสาวจิระภา  สุทธิพันธ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวัง 1. เด็กหญิงกฤตพร  ก๋งอุบล
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  พูดดี
3. เด็กหญิงพิณทิพย์  ไกรทอง
 
1. นางพัชรีย์  ขุนปริง
2. นางสาวกนกพร  เกื้อกาญจน์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินณรงค์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  พรหมเดช
3. เด็กชายภัทรพร  สกุลคง
 
1. นางนารี  บุญญานุพงศ์
2. นางพิญญู  สุทธิพันธ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กหญิงพรรณพัชสา  ขุนหลัด
2. เด็กชายวิวัฒน์  เกียรติศักดิ์
3. เด็กหญิงศิริบังอร  สายสอน
 
1. นายณัฐพงศ์  พรหมทอง
2. นางอุดมศรี  สมทรง
 
156 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอินทิรา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โสระดี
2. เด็กหญิงพิยาพัชร  สังข์ศรีอินทร์
3. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  นิลไพรัช
 
1. นางสาวปวิชญา  รักเถาว์
2. นางกันยา  สุขกิจ
 
157 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอินทิรา 1. เด็กหญิงกวินทรา  พลหาญ
2. เด็กหญิงณัฐวศา  เรืองรอง
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พูลใหญ่
 
1. นางสาวสุมลทา  สุพรรณพงศ์
2. นางสาวสุดา  ยีหมาด
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงณัฐวดี  คงคุ้ม
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ปลื้มใจ
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายธีระพงศ์  แก้วเทพ
 
1. นางสาวจุรีพร  ศรีเทพย์
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิตำ 1. เด็กชายแทนไท  บำเพ็ญ
 
1. นางสาวถนอมจิตร  พฤกษมาศ
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กชายนภดล  พรหมช่วย
 
1. นางละออ  แวววรรณจิตร
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด 1. เด็กชายอนุชา  เกศราพงศ์
 
1. นางสาวศศิธร  ช่วยสงค์
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด 1. เด็กชายศุภวัฒน์  หาญกล้า
 
1. นางณัฐตินา  ร่มรุกข์
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังหรัน 1. เด็กชายวิชญะ  ชัยมงคล
 
1. นายทวี  ทองนวน
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงกวินทรา  โต๊ะตาเหยะ
2. เด็กชายมูฮัมมัดซอฟี   มะหมัด
3. เด็กชายสุธี  โต๊ะยุโส้
 
1. นางสุวรรณรัตน์  คุ้มสวน
2. นางละออ  แวววรรณจิตร
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  จำนงบุตร
2. เด็กหญิงอนัญญา   เจ๊ะระวัน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เจ๊ะระวัน
 
1. นางสุวรรณรัตน์  คุ้มสวน
2. นางละออ  แวววรรณจิตร
 
167 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงชนัญญา  มีสุข
2. เด็กชายพงศ์นรินทร์  รักขพันธ์
 
1. นายบุญฤทธิ์  ขวัญสง
2. นางอารีย์  หนูทอง
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กหญิงปัญญาพร  สีลาวงษ์
 
1. นายธีรศักดิ์  ทองศรี
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  โชติกะ
 
1. นางสาววนัชภรณ์  ช่วยชู
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  เพชรแก้ว
 
1. นางสุจิรา  หนูพรหม
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง 1. นายศาสตราวุธ  เกตุแก้ว
 
1. นางสุจิรา  หนูพรหม
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  มาสชิวหะ
 
1. นางจิรรัตน์  ลักษณะวิลาศ
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสโมสร 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  พนาลี
 
1. นางพรทิพย์  ญาณสูตร
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. นางสาวศิริลักษณ์  ยีเกษม
 
1. นางสาวจีรนันท์  ต่วนคูพงค์
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กชายศุภชัย  หนูคง
 
1. นายธีรศักดิ์   ทองศรี
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. นายศิวัช  เกษรสิทธิ์
 
1. นายธีรศักดิ์  ทองศรี
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 1. เด็กชายกฤษดา  ช่วยรักษา
 
1. นางทิพวรรณ  ใจห้าว
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ไชยวาริน
 
1. นางสาวจีรนันท์  ต่วนคูพงค์
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 1. เด็กชายธนกฤต  หนูช่วย
 
1. นางอัญชนา  สุรินทวงศ์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงเยาวพา  กาสิงห์
 
1. นายสถิต  เนตรวรนันท์
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเลียบ 1. เด็กหญิงกัญญาพิชญ์  แก้วสนั่น
 
1. นางสาวฐานิตา  ชัยนุมาศ
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กชายกรวิชญ์  วรคุณาลัย
2. เด็กหญิงกรวีย์  ศรีวินัส
3. เด็กหญิงทัฐศพร  บริสุทธิ์
4. เด็กหญิงนัทธมน  จันทร์หริก
5. เด็กหญิงปาลิตา  บุญรอด
6. เด็กชายพชรพล  สุภาพโรจน์
7. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แซ่ลิ่ม
 
1. นางชนิดา  ส้มแป้น
2. นางสาวดาริน  รักขพันธ์
3. นางสาวกานติมา  จันทร์อินทร์
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงชญาพร   นวลมี
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  แหวนเพ็ชร
3. เด็กชายภานุพงศ์  สุทธะมุสิก
 
1. นางชนิกนันท์  จินกาญจน์
2. นางสาววายุรี  ดังนิโรจน์
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาเหรง 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  จนกาญจน์
2. เด็กหญิงศุภรดา  คุ้มเดช
3. เด็กหญิงอริสรา  ปัญญาเจริญธรรม
 
1. นางนงเยาว์  ซ้ายหั่น
2. นางรัตนา  ช่วยรอดหมด
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเลียบ 1. เด็กชายจิรพนธ์  ยุติธรรม
2. เด็กชายภารดา  ศรีอ่อนรอด
3. เด็กชายวัฒนา  ธรรมาธิกุล
 
1. นางสาวหัสณี  สังข์แก้ว
2. นายศุภณัฐ  เพ็งพงศ์
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กชายจิรพัส  หย่องบางไทร
2. เด็กชายทนชิต  ไฝจู
3. เด็กชายปฏิพล  สีขาว
 
1. นายบุญฤทธิ์  ขวัญสง
2. นางสาวดาริน  รักขพันธ์
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  พัวพันธุ์
2. เด็กชายณัฐวัตร  แก้วมี
3. เด็กชายพงศภัค  ทองเกลี้ยง
 
1. นายบุญฤทธิ์  ขวัญสง
2. นางสาวดาริน  รักขพันธ์
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงปาลิตา  บุญรอด
2. เด็กหญิงภัสสิริ  ส่งจันทร์
3. เด็กหญิงวิรมล  ชอบแต่ง
 
1. นางจำนงค์  กั๋งเซ่ง
2. นางขนิษฐา  ดุกสุขแก้ว
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายกรวีร์   อินทะศรี
2. เด็กชายอดิศร   ใจมั่น
 
1. นายวราวุฒิ  สุทธิช่วย
2. นางสาวธนัชพร   ซ้ายชูจีน
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กชายกันตพงศ์  สุวรรณ
2. เด็กหญิงสุธิสา  ใจห้าว
 
1. นางสาวสิริพร  สุจเสน
2. นางมะยุรา  จิตรเขม้น
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กชายชญานิน  ศิริสุข
2. เด็กหญิงณิชกานต์  จิตรนารี
 
1. นางกอกานต์  เจริญศาสตร์
2. นางสาวณิชารีย์  คำศรีทา
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 1. เด็กชายนภัสกร  ใจห้าว
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีใหม่
 
1. นางจารุวรรณ  พิมเสน
2. นางกุนฑีรา  วาระเพียง
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กชายวัจน์กร  ราชนิยม
2. เด็กชายอัครพนธ์  ราชกิจ
 
1. นางสุวรรณรัตน์  คุ้มสวน
2. นางชธรพร  ร่มแก้ว
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กชายจิรพาส  พลายดำ
2. เด็กชายธนาวุธ  น้อยชนะ
3. เด็กชายวัชรินทร์  ศรีสว่าง
 
1. นางศิริรัตน์  หวันเหล็ม
2. นายหมะหนับ  น่วมหมุน
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากลง 1. เด็กชายกรวิชณ์  ศรีมุกข์
2. เด็กชายกษิตินาถ  พหรมทอง
3. เด็กชายคมสันต์  จันทร์ชุม
 
1. นางสาวลัญจกร  ทองทา
2. นายมนต์ชัย  อินมณเทียร