หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคีรีราษฏ์รังสฤษดิ์ 5 5 5
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ 3 5 4
3 003 โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ 1 3 1
4 010 โรงเรียนธรรมเจริญ 0 0 0
5 012 โรงเรียนน้ำตกปาโจ 5 18 9
6 013 โรงเรียนบ้านกลูบี 5 12 8
7 014 โรงเรียนบ้านกะลูแป 1 3 1
8 018 โรงเรียนบ้านกาบุ๊ 3 5 4
9 015 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 5 7 7
10 019 โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี 10 13 11
11 017 โรงเรียนบ้านกาแนะ 1 1 1
12 020 โรงเรียนบ้านกาแร 3 5 4
13 016 โรงเรียนบ้านกาโดะ 3 5 4
14 021 โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ 0 0 0
15 024 โรงเรียนบ้านกูยิ 2 18 6
16 023 โรงเรียนบ้านกูยิ (รือเสาะ) 4 10 8
17 025 โรงเรียนบ้านกูเล็ง 1 3 2
18 022 โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ 0 0 0
19 026 โรงเรียนบ้านกูแว 2 6 4
20 028 โรงเรียนบ้านคลอแระ 1 3 2
21 029 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 42 87 62
22 030 โรงเรียนบ้านค่าย 2 9 4
23 039 โรงเรียนบ้านจอเบาะ 0 0 0
24 040 โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ 1 5 1
25 041 โรงเรียนบ้านจืองา 1 3 2
26 042 โรงเรียนบ้านจือแร 1 1 1
27 043 โรงเรียนบ้านจูดแดง 0 0 0
28 044 โรงเรียนบ้านซือเลาะ 2 3 3
29 045 โรงเรียนบ้านดาฮง 3 12 7
30 047 โรงเรียนบ้านดือแย 0 0 0
31 046 โรงเรียนบ้านดือแยหะยี 0 0 0
32 048 โรงเรียนบ้านดูกู 4 10 7
33 050 โรงเรียนบ้านตอหลัง 1 3 2
34 051 โรงเรียนบ้านตะมะยูง 4 6 5
35 053 โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ 0 0 0
36 054 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 5 13 10
37 052 โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง 0 0 0
38 055 โรงเรียนบ้านตันหยง 2 9 5
39 056 โรงเรียนบ้านตามุง 2 4 3
40 057 โรงเรียนบ้านตายา 2 4 2
41 049 โรงเรียนบ้านต้นตาล 0 0 0
42 059 โรงเรียนบ้านทรายขาว 2 18 6
43 060 โรงเรียนบ้านทอน 6 16 11
44 061 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 3 18 5
45 062 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1 2 1
46 063 โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง 1 2 1
47 064 โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 0 0 0
48 065 โรงเรียนบ้านนาดา 2 4 3
49 066 โรงเรียนบ้านนาโอน 0 0 0
50 067 โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ 8 17 12
51 070 โรงเรียนบ้านบลูกา 0 0 0
52 068 โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ 1 6 2
53 069 โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล 2 3 2
54 071 โรงเรียนบ้านบากง 0 0 0
55 072 โรงเรียนบ้านบางมะนาว 0 0 0
56 075 โรงเรียนบ้านบาตง 1 3 2
57 076 โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 20 59 26
58 073 โรงเรียนบ้านบาโงปะแต 3 5 4
59 074 โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ 2 4 3
60 080 โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ 1 2 2
61 077 โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ 0 0 0
62 081 โรงเรียนบ้านบือเระ 2 2 2
63 083 โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ 0 0 0
64 078 โรงเรียนบ้านบือแนนากอ 0 0 0
65 079 โรงเรียนบ้านบือแนปีแย 0 0 0
66 082 โรงเรียนบ้านบือแรง 0 0 0
67 084 โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร 4 9 8
68 085 โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ 0 0 0
69 086 โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 12 23 20
70 087 โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ 0 0 0
71 088 โรงเรียนบ้านปลักปลา 1 1 1
72 089 โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ 0 0 0
73 091 โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ 3 9 5
74 090 โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ 2 2 2
75 093 โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ 2 2 2
76 094 โรงเรียนบ้านปาหนัน 3 10 6
77 095 โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ 3 6 6
78 096 โรงเรียนบ้านปูตะ 0 0 0
79 097 โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ 1 2 1
80 092 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 5 13 5
81 100 โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ 6 18 12
82 101 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 26 44 32
83 102 โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง 4 7 7
84 103 โรงเรียนบ้านมะยูง 0 0 0
85 104 โรงเรียนบ้านมือและห์ 2 5 4
86 105 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 19 59 31
87 106 โรงเรียนบ้านยะลูตง 0 0 0
88 107 โรงเรียนบ้านยาบี 0 0 0
89 108 โรงเรียนบ้านยารอ 0 0 0
90 156 โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ 1 3 2
91 110 โรงเรียนบ้านยี่งอ 3 3 3
92 111 โรงเรียนบ้านยือลอ 2 24 2
93 112 โรงเรียนบ้านยือลาแป 2 6 4
94 114 โรงเรียนบ้านรามา 2 8 4
95 115 โรงเรียนบ้านรือเสาะ 0 0 0
96 117 โรงเรียนบ้านละหาน 0 0 0
97 119 โรงเรียนบ้านลาเมาะ 0 0 0
98 118 โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล 1 3 2
99 120 โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ 1 2 1
100 121 โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ 4 10 6
101 122 โรงเรียนบ้านลูโบะดาโต๊ะ 1 3 2
102 124 โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ 0 0 0
103 123 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 0 0 0
104 125 โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ 2 2 2
105 126 โรงเรียนบ้านสวนพลู 12 48 19
106 127 โรงเรียนบ้านสะแนะ 0 0 0
107 128 โรงเรียนบ้านสาคร 1 2 2
108 129 โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 0 0 0
109 130 โรงเรียนบ้านสาวอ 0 0 0
110 131 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 3 9 6
111 132 โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู 1 5 2
112 133 โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา 1 3 1
113 134 โรงเรียนบ้านหัวเขา 2 7 2
114 135 โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ 2 5 4
115 136 โรงเรียนบ้านอีนอ 1 3 2
116 137 โรงเรียนบ้านอีโยะ 1 3 1
117 139 โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ 0 0 0
118 140 โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ 2 5 4
119 027 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 4 8 7
120 098 โรงเรียนบ้านเปล 0 0 0
121 031 โรงเรียนบ้านแคนา 3 7 5
122 099 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ 8 14 11
123 113 โรงเรียนบ้านแยะ 2 9 5
124 033 โรงเรียนบ้านโคกตีเต 0 0 0
125 034 โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 0 0 0
126 036 โรงเรียนบ้านโคกศิลา 0 0 0
127 037 โรงเรียนบ้านโคกสยา 1 1 1
128 038 โรงเรียนบ้านโคกสุมุ 0 0 0
129 032 โรงเรียนบ้านโคกเคียน 0 0 0
130 035 โรงเรียนบ้านโคกแมแน 0 0 0
131 058 โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ 1 3 2
132 116 โรงเรียนบ้านไร่พญา 2 4 3
133 138 โรงเรียนบ้านไอร์แยง 3 7 5
134 141 โรงเรียนประชาพัฒนา 0 0 0
135 142 โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ 6 14 7
136 144 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์10 0 0 0
137 145 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์9 0 0 0
138 146 โรงเรียนลาเวง 0 0 0
139 147 โรงเรียนวัดกำแพง 0 0 0
140 150 โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ 1 2 2
141 151 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 12 30 19
142 152 โรงเรียนวัดลำภู 3 10 5
143 149 โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 3 12 7
144 148 โรงเรียนวัดโคกโก 7 19 12
145 153 โรงเรียนสว่างวัฒนา 2 17 5
146 154 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 3 6 5
147 155 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 23 43 30
148 143 โรงเรียนเมืองนราธิวาส 4 9 7
149 009 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) 3 3 3
150 011 โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม 0 0 0
151 004 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 2 5 2
152 158 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล) 0 0 0
153 005 โรงเรียนเทศบาล1(ถนนภูผาภักดี) 0 0 0
154 006 โรงเรียนเทศบาล3(บ้านยะกัง) 0 0 0
155 007 โรงเรียนเทศบาล5(วัดประชาภิรมย์) 8 25 8
156 008 โรงเรียนเทศบาล6(ถนนโคกเคียน) 0 0 0
รวม 421 1064 641
1705

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]