สรุปเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนราธิวาส 19 2 2 0 23
2 บ้านมะนังกาหยี 18 2 2 2 22
3 บ้านคอลอกาเว 14 11 6 4 31
4 บ้านบาตูมิตรภาพที่66 8 6 1 3 15
5 บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 8 3 3 0 14
6 บ้านบูเกะบากง 7 2 1 2 10
7 บ้านสวนพลู 6 4 1 0 11
8 วัดโคกโก 6 0 0 0 6
9 เทศบาล5(วัดประชาภิรมย์) 5 2 1 0 8
10 วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 4 4 1 2 9
11 บ้านบริจ๊ะ 4 2 0 0 6
12 บ้านทอน 3 1 1 0 5
13 บ้านตะโละมีญอ 3 1 0 0 4
14 บ้านกาเด็ง 3 1 0 0 4
15 บ้านสุเป๊ะ 3 0 0 0 3
16 บ้านทำเนียบ 3 0 0 0 3
17 วัดลำภู 3 0 0 0 3
18 ไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) 3 0 0 0 3
19 บ้านกาเยาะมาตี 2 3 1 3 6
20 ประชาวิทยรังสรรค์ 2 3 1 0 6
21 บ้านกูยิ (รือเสาะ) 2 2 0 0 4
22 บ้านบูกิ๊ตยือแร 2 1 1 0 4
23 บ้านตะมะยูง 2 1 0 1 3
24 บ้านดาฮง 2 1 0 0 3
25 บ้านกาโดะ 2 1 0 0 3
26 บ้านมะนังปันยัง 2 0 0 2 2
27 บ้านกูยิ 2 0 0 0 2
28 บ้านปะลุกาแปเราะ 2 0 0 0 2
29 บ้านไร่พญา 2 0 0 0 2
30 บ้านรามา 2 0 0 0 2
31 บ้านอาตะบือเระ 2 0 0 0 2
32 บ้านบือเระ 2 0 0 0 2
33 บ้านพนาทักษิณ 1 1 2 0 4
34 น้ำตกปาโจ 1 1 1 2 3
35 เมืองนราธิวาส 1 1 1 1 3
36 บ้านแคนา 1 1 0 1 2
37 สว่างวัฒนา 1 1 0 0 2
38 บ้านกูแว 1 1 0 0 2
39 บ้านตันหยง 1 1 0 0 2
40 บ้านกลูบี 1 0 2 0 3
41 บ้านลุโบะปาเระ 1 0 1 1 2
42 บ้านฮูแตยือลอ 1 0 1 0 2
43 บ้านปะลุกาสาเมาะ 1 0 0 2 1
44 บ้านซือเลาะ 1 0 0 1 1
45 บ้านตามุง 1 0 0 1 1
46 บ้านแยะ 1 0 0 1 1
47 บ้านทรายขาว 1 0 0 0 1
48 เทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 1 0 0 0 1
49 บ้านจือแร 1 0 0 0 1
50 บ้านบลูกาสนอ 1 0 0 0 1
51 บ้านโคกสยา 1 0 0 0 1
52 บ้านโต๊ะนอ 1 0 0 0 1
53 ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ 1 0 0 0 1
54 บ้านกูเล็ง 1 0 0 0 1
55 บ้านบาโงปูโละ 1 0 0 0 1
56 บ้านอีนอ 1 0 0 0 1
57 วัดพนาสณฑ์ 1 0 0 0 1
58 บ้านแป๊ะบุญ 0 3 2 3 5
59 คีรีราษฏ์รังสฤษดิ์ 0 2 2 0 4
60 บ้านปูซูตีฆอ 0 2 1 0 3
61 บ้านค่าย 0 2 0 0 2
62 วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 0 1 2 0 3
63 บ้านดูกู 0 1 1 2 2
64 บ้านกาบุ๊ 0 1 1 1 2
65 บ้านนาดา 0 1 1 0 2
66 บ้านมือและห์ 0 1 1 0 2
67 บ้านยือลาแป 0 1 1 0 2
68 บ้านบาโงปะแต 0 1 0 2 1
69 บ้านไอร์แยง 0 1 0 2 1
70 บ้านยือลอ 0 1 0 1 1
71 บ้านปาลอบาต๊ะ 0 1 0 1 1
72 สามัคคีวิทยา 0 1 0 1 1
73 บ้านจะแลเกาะ 0 1 0 0 1
74 บ้านจืองา 0 1 0 0 1
75 บ้านกาแนะ 0 1 0 0 1
76 บ้านบาตง 0 1 0 0 1
77 บ้านลาเมาะฮีเล 0 1 0 0 1
78 บ้านลูโบะดาโต๊ะ 0 1 0 0 1
79 บ้านคลอแระ 0 1 0 0 1
80 บ้านทุ่งโต๊ะดัง 0 1 0 0 1
81 บ้านสาคร 0 1 0 0 1
82 บ้านกาแร 0 0 3 0 3
83 บ้านป่าไผ่ 0 0 2 3 2
84 บ้านยี่งอ 0 0 2 1 2
85 บ้านตายา 0 0 1 1 1
86 ชุมชนบ้านซากอ 0 0 1 1 1
87 บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 0 0 1 0 1
88 บ้านศาลาลูกไก่ 0 0 1 0 1
89 บ้านหัวเขา 0 0 1 0 1
90 บ้านลุโบะบายะ 0 0 1 0 1
91 บ้านสุไหงบาลา 0 0 1 0 1
92 บ้านทุ่งคา 0 0 0 1 0
93 บ้านปาหนัน 0 0 0 1 0
94 บ้านปลักปลา 0 0 0 1 0
95 บ้านบลูกาฮีเล 0 0 0 0 0
96 บ้านกะลูแป 0 0 0 0 0
97 บ้านตอหลัง 0 0 0 0 0
98 บ้านบือราเป๊ะ 0 0 0 0 0
99 บ้านปูลากาป๊ะ 0 0 0 0 0
100 บ้านยาแลเบ๊าะ 0 0 0 0 0
101 บ้านสุไหงบาตู 0 0 0 0 0
102 บ้านอีโยะ 0 0 0 0 0
รวม 173 89 56 51 369