สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนราธิวาส 18 3 2 23 19 2 2 0 23
2 บ้านมะนังกาหยี 16 5 2 23 18 2 2 2 22
3 บ้านคอลอกาเว 10 12 9 31 14 11 6 4 31
4 บ้านบาตูมิตรภาพที่66 7 6 3 16 8 6 1 3 15
5 บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 6 6 1 13 8 3 3 0 14
6 บ้านบูเกะบากง 6 5 0 11 7 2 1 2 10
7 บ้านสวนพลู 6 4 1 11 6 4 1 0 11
8 วัดโคกโก 5 1 0 6 6 0 0 0 6
9 เทศบาล5(วัดประชาภิรมย์) 4 3 1 8 5 2 1 0 8
10 บ้านตะโละมีญอ 4 0 0 4 3 1 0 0 4
11 บ้านทอน 3 0 1 4 3 1 1 0 5
12 บ้านสุเป๊ะ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
13 เมืองนราธิวาส 2 2 0 4 1 1 1 1 3
14 บ้านทำเนียบ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
15 วัดลำภู 2 1 0 3 3 0 0 0 3
16 บ้านมะนังปันยัง 2 1 0 3 2 0 0 2 2
17 บ้านกาเยาะมาตี 2 0 3 5 2 3 1 3 6
18 บ้านกูยิ (รือเสาะ) 2 0 1 3 2 2 0 0 4
19 บ้านนาดา 2 0 0 2 0 1 1 0 2
20 วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 1 7 1 9 4 4 1 2 9
21 บ้านบริจ๊ะ 1 3 1 5 4 2 0 0 6
22 ประชาวิทยรังสรรค์ 1 2 2 5 2 3 1 0 6
23 บ้านดาฮง 1 2 0 3 2 1 0 0 3
24 บ้านบูกิ๊ตยือแร 1 1 1 3 2 1 1 0 4
25 บ้านกาโดะ 1 1 1 3 2 1 0 0 3
26 บ้านบาโงปะแต 1 1 1 3 0 1 0 2 1
27 บ้านกาเด็ง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
28 บ้านกูยิ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
29 บ้านปะลุกาแปเราะ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
30 บ้านไร่พญา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
31 บ้านแคนา 1 1 0 2 1 1 0 1 2
32 บ้านฮูแตยือลอ 1 1 0 2 1 0 1 0 2
33 บ้านกลูบี 1 0 2 3 1 0 2 0 3
34 น้ำตกปาโจ 1 0 1 2 1 1 1 2 3
35 สว่างวัฒนา 1 0 1 2 1 1 0 0 2
36 บ้านยือลอ 1 0 1 2 0 1 0 1 1
37 บ้านรามา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
38 บ้านปะลุกาสาเมาะ 1 0 0 1 1 0 0 2 1
39 บ้านทรายขาว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 เทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 บ้านจือแร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 บ้านบลูกาสนอ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 บ้านโคกสยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 บ้านโต๊ะนอ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
45 บ้านจะแลเกาะ 1 0 0 1 0 1 0 0 1
46 บ้านจืองา 1 0 0 1 0 1 0 0 1
47 บ้านกาแร 1 0 0 1 0 0 3 0 3
48 บ้านพนาทักษิณ 0 2 1 3 1 1 2 0 4
49 ไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) 0 1 2 3 3 0 0 0 3
50 บ้านแป๊ะบุญ 0 1 2 3 0 3 2 3 5
51 คีรีราษฏ์รังสฤษดิ์ 0 1 2 3 0 2 2 0 4
52 บ้านยี่งอ 0 1 2 3 0 0 2 1 2
53 บ้านอาตะบือเระ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
54 บ้านกูแว 0 1 1 2 1 1 0 0 2
55 บ้านลุโบะปาเระ 0 1 1 2 1 0 1 1 2
56 บ้านซือเลาะ 0 1 1 2 1 0 0 1 1
57 บ้านปูซูตีฆอ 0 1 1 2 0 2 1 0 3
58 บ้านดูกู 0 1 1 2 0 1 1 2 2
59 บ้านไอร์แยง 0 1 1 2 0 1 0 2 1
60 บ้านปาลอบาต๊ะ 0 1 1 2 0 1 0 1 1
61 บ้านตายา 0 1 1 2 0 0 1 1 1
62 บ้านบือเระ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
63 ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านกูเล็ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านค่าย 0 1 0 1 0 2 0 0 2
66 บ้านกาบุ๊ 0 1 0 1 0 1 1 1 2
67 บ้านกาแนะ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
68 บ้านบาตง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
69 บ้านลาเมาะฮีเล 0 1 0 1 0 1 0 0 1
70 บ้านลูโบะดาโต๊ะ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
71 บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 0 1 0 1 0 0 1 0 1
72 บ้านทุ่งคา 0 1 0 1 0 0 0 1 0
73 บ้านตะมะยูง 0 0 2 2 2 1 0 1 3
74 บ้านตันหยง 0 0 2 2 1 1 0 0 2
75 วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 0 0 2 2 0 1 2 0 3
76 ชุมชนบ้านซากอ 0 0 2 2 0 0 1 1 1
77 บ้านตามุง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
78 บ้านแยะ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
79 บ้านบาโงปูโละ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
80 บ้านมือและห์ 0 0 1 1 0 1 1 0 2
81 สามัคคีวิทยา 0 0 1 1 0 1 0 1 1
82 บ้านคลอแระ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
83 บ้านทุ่งโต๊ะดัง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
84 บ้านสาคร 0 0 1 1 0 1 0 0 1
85 บ้านป่าไผ่ 0 0 1 1 0 0 2 3 2
86 บ้านปาหนัน 0 0 1 1 0 0 0 1 0
87 บ้านอีนอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 วัดพนาสณฑ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 บ้านยือลาแป 0 0 0 0 0 1 1 0 2
90 บ้านศาลาลูกไก่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91 บ้านหัวเขา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
92 บ้านลุโบะบายะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
93 บ้านสุไหงบาลา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
94 บ้านปลักปลา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
95 บ้านบลูกาฮีเล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 บ้านกะลูแป 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 บ้านตอหลัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 บ้านบือราเป๊ะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 บ้านปูลากาป๊ะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 บ้านยาแลเบ๊าะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 บ้านสุไหงบาตู 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 บ้านอีโยะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 130 99 72 301 173 89 56 51 318