รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  พรหมพูล
 
1. นางพิศพร  ศรีส่วาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสยา 1. เด็กหญิงซูไฟนี  เจะแม
 
1. นางพรรัตน์  พรอินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กชายภูวิศ  แซ่ฮ่ำ
 
1. นางจรินทร์  รัตนสมบูรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโก 1. เด็กหญิงซีตีฮานานี  มะแซ
 
1. นางรอสนะห์  อับดุลรอมัน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขานโบ
 
1. นางซูรีดา  บินนิมุ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กหญิงนูรูลฮูดา  มะลี
 
1. นางเพ็ญสิริ  นงรัตน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล5(วัดประชาภิรมย์) 1. เด็กชายภูมินทร์  เคียงตระกูล
 
1. นางสุวจี  ไชยวัณณ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงธัญรดา  อารง
 
1. นางทรงลักษณ์  ปลอดปล้อง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กชายเนติธร  พรหมชัย
 
1. นายธงชัย  ชูติกาญจน์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคนา 1. เด็กชายอัมรินทร์  ยูโซะ
 
1. นางศิริพร  ยูนุ
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 1. เด็กหญิงตัสณีย์  แวอีแต
2. เด็กหญิงนุฮาซีกิน  อีแต
3. เด็กหญิงอานีส  สะไร
 
1. นางสาวสมหมาย  พรอนุวงศ์
2. นางสาวดารูณี  แพะลี
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล5(วัดประชาภิรมย์) 1. เด็กหญิงกชกร  จันทร์หอม
2. เด็กชายณัฐพนธ์  สายแก้ว
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  รอดอนันต์
 
1. นายสะมะแอ  บินเง๊าะ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กหญิงฟารีดา  หมวดหวัง
2. เด็กหญิงฟิตตรี  สารอเอง
3. เด็กชายมูฮัมหมัดอัยมัน  อาแว
 
1. นางซารอยา  หะยียูโซ๊ะ
2. นางสาวปัทมา  เพชรพรหม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ 1. เด็กหญิงนาเดีย  สะระ
2. เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  มะยูโซ๊ะ
 
1. นางสาวนูรีซา  เจ๊ะมะ
2. นายยูกิฟลี  มาหะ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงบุญญาภา  ตันวินิตกุล
 
1. นางทรงลักษณ์  ปลอดปล้อง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 1. เด็กหญิงนัชมี  กูโน
 
1. นางพาอีย๊ะ  สาตูยือลี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 1. เด็กชายคอสาลี  มีเตะ
 
1. นางศันสนีย์  มาหะมะ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กชายซุนนูร  สาและ
2. เด็กหญิงนิอารีนา  นิแว
3. เด็กชายวรชาติ  พวงทับทิม
 
1. นางปัทมวดี  บือราเฮง
2. นางสาวซาอีด๊ะ  สะมานิ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงกฤติญา  ตันวัฒนศิรกุล
2. เด็กชายปริวรรต  คำทองเสน
3. เด็กหญิงวีรยา  ซุ้นซิ้ม
 
1. นางสาวิตรี  เมธาธนธรกุล
2. นางสารีฟะห์  นิมุ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กหญิงซากียะห์  ลาเต๊ะนือริง
2. เด็กหญิงปัทมาวาตี  มะลี
3. เด็กหญิงสุริศา  มะ
 
1. นางสาวอาซีย๊ะ  ปะจูดิง
2. นางสาวนูรียา  เจ๊ะฮะ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล5(วัดประชาภิรมย์) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมคะเน
2. เด็กชายวศิน  ชุมศรี
3. เด็กหญิงวิชุตา   อินทรสุวรรณ
 
1. นางสาวเปรมจิตต์  ชัยแก้ว
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กหญิงนิซาราซู  ยูโซ๊ะ
2. เด็กหญิงนูรยีฮัน  มะลี
3. เด็กชายฟิรฎอล  อาแวกาจิ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ขวัญดี
2. นางซารอยา  หะยียูโซ๊ะ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 1. เด็กหญิงธนาภา  กิมาคม
2. เด็กหญิงฟิรต์ดาว  สนิ
3. เด็กหญิงอามีนา  เจ๊ะหะมะ
 
1. นางบำเพ็ญ  อารยสมัย
2. นางสาวอรัญญา  มากนวล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวัฒนา 1. เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  ตาเยะ
2. เด็กหญิงอัสมะห์  วาเงาะ
 
1. นางแวฮาลีเม๊าะ  หะยีดอเลาะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1. เด็กหญิงคาสลีนา  ดอเล๊าะ
2. เด็กชายซูไฮมิง  วาเฮ็ง
 
1. นางรุสนา  โต๊ะนากายอ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กชายมูฮำหมัดฟิรเดา   กาเดร์
2. เด็กชายอัฟฟาน  รักบางแหลม
 
1. นายอนิรุต  สุตระ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอิรฟาน   ดอเลาะ
2. เด็กชายอัยดิล  มะ
 
1. นางสาวหทัยชนก  ขวัญดี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนราธิวาส 1. เด็กชายชาคริด  สะแลแม
2. เด็กชายมูฮัมหมัดไฟศาล  หะยีเจ๊ะเต๊ะ
 
1. นางสาวอลิศรา  สุวรรณกุล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กชายฟิรฎอล  อาแวกาจิ
2. เด็กชายอาซูวาน  เจ๊ะโมง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ขวัญดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1. เด็กชายมุม๊น  สะอะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดกอดือรี   วาแม
 
1. นายบัณฑิต  ศรีสุวรรณ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงซารีห์ฮะ  มูเน๊าะ
2. เด็กหญิงฟะฮ์มีย์  เจ๊ะโก๊ะ
3. เด็กหญิงวีวินดายานา  บินสาแมง
4. เด็กหญิงสีตีสารา  ดอเลาะ
5. เด็กหญิงอิลฮัม  มามุ
 
1. นางสาวกุลธิดา  แก้วทอง
2. นางนิภา  แก้วทอง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 1. เด็กหญิงซอบีรีน  สามะ
2. เด็กหญิงมุสลีมะห์  หะแว
3. เด็กหญิงอัสมาวาตี  แมเราะ
4. เด็กหญิงเฟาซียะห์  เซ็งเมาะ
5. เด็กหญิงไซลาณี  มีเตะ
 
1. นางนูรีนา  บือราเฮง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ 1. เด็กหญิงนัชณี  ลงแม
2. เด็กหญิงนาอีมี  แซะหน๊ะ
3. เด็กหญิงนูรฟา  แดมะ
4. เด็กชายอัสมาวี  ดาแม
5. เด็กหญิงฮานีฟ  แฮมา
 
1. นายรีดวน  มาหะมะ
2. นางสาวซัยยานี  ยามา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 1. เด็กชายคอยรุลอันวา  สะแต
2. เด็กหญิงซีซารีสมี  เต็ง
3. เด็กหญิงซูรีตา  สะมาแฮ
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ลาภวงศ์
5. เด็กชายธนาวัฒน์  ดวงขวัญ
6. เด็กหญิงธัณญพรรณ  ทองเอียด
7. เด็กชายธีรเทพ  หวัดเพชร์
8. เด็กหญิงนูรกิสมี  หะมะ
9. เด็กหญิงนูรมี   รุ่นรอด
10. เด็กหญิงนูรีซาน  รุ่นรอด
11. เด็กหญิงบิสมีย์  ยามาดอฮะ
12. เด็กหญิงปลายเข็ม  กาลอรุณ
13. เด็กหญิงฟาตินล์  สานา
14. เด็กชายภูมิทัศน์  ขวัญปาน
15. เด็กชายมูฮัมหมัด  เพ็ญจิต
16. เด็กหญิงรัตกานต์  คงดำ
17. เด็กชายอัฮมาน  กาแต
18. เด็กหญิงอานีตา  สนิแย
19. เด็กหญิงอานีส  โตะยี
20. เด็กหญิงไรมีย์  มามะ
 
1. นางสิฬิษา  รัตนสุวรรณ
2. นางศิริกาญจน์  จันทร์เล็ก
3. นางสาวรุจิรา  พ่อค้า
4. นางจิรวรรณ  มาศสุวรรณ
5. นางปนัดดา  ขวัญปาน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงสุพรรณศิลา  นัมคณิสร
 
1. นายกิติกร  สะกานดา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ 1. เด็กหญิงวิลาสิณี  มณีประวัติ
 
1. นางสุจิน  กูจิ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 1. เด็กหญิงสาบฮียะห์  ดือราวี
 
1. นางนูรีนา  บือราเฮง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงณิชยา  สุกใส
2. เด็กชายนรวิชญ์  มาลีวัด
 
1. นางสาวจินด์จุฑา  มณีรัสยากร
2. นางวรรณวดี  ไชยศร
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายกูฮาดิร  ตวันมามุ
2. เด็กหญิงซูนีราห์  อาแซ
3. เด็กชายนาซือรู  เจ๊ะบู
4. เด็กหญิงนาดียา  แซเมาะ
5. เด็กหญิงนูรฮัยซาน  ศรีสอาด
6. เด็กหญิงฟารียาณี  มามุ
7. เด็กชายฟาอิส  มามุ
8. เด็กชายมูฮัมมัดฟารุส  เจ๊ะวานิ
9. เด็กหญิงอัสมะ  ปะดอ
10. เด็กหญิงอาซีซะห์  แวหะมะ
11. เด็กชายอาดัม  บินซอและ
12. เด็กหญิงอาวาตี  ซือนิ
13. เด็กหญิงอิลฮัม  เจ๊ะสาเม๊าะ
14. เด็กหญิงฮุสณา  ปะดอ
15. เด็กหญิงเธาซะห์  โตะลาลา
 
1. นางสาวตรีชฎา  วงศ์ชนะ
2. นางสาวสมจิต  นุ้ยขอมดี
3. นางสาวศวิตา  แวหะมะ
4. นายซุลกิฟลี  แวหะมิ
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงนาเดีย  สลัดทุกข์
2. เด็กหญิงปัญชลิตา  ขวัญแก้ว
 
1. นายประเทือง  รัตนบุญ
2. นางสาวอารีล๊ะ  ยูมะโซะ
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโก 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  แก้วมาลัย
2. เด็กหญิงแก้วตา  เรืองมณี
 
1. นางพรทิพย์  ทองบุญเรือง
2. นางนภาพร  พูลสมบัติ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนพลู 1. เด็กชายกาซูมา  บาเอะ
 
1. นายภัรฮัน  กอเดร์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 1. เด็กชายฮาฟีซี  นาตูละ
 
1. นายอดิศักดิ์  สะมะแอ
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนพลู 1. เด็กหญิงนูรไรณี  ปูตะ
 
1. นายภัรฮัน  กอเดร์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงอติฌา  กิ้มขู่
 
1. นายหะมะ  มะตาเฮ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาโดะ 1. เด็กชายฟาเดล  ยะอิง
 
1. นางแวการีมะห์  อดุลภักดี
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนพลู 1. เด็กหญิงรุสมี  การี
 
1. นายภัรฮัน  กอเดร์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1. เด็กหญิงนาซีเราะห์  แวนาแว
2. เด็กหญิงแวอัสมา  แวดือเร๊ะ
 
1. นางสุนีย์  ดำเนียม
2. นางกุสุมา  เกื้อทอง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกูยิ (รือเสาะ) 1. เด็กหญิงซารีนา  มูดอ
2. เด็กหญิงนูรียา  มามะ
 
1. นายอับดุลการีม  แก่ต๋อง
2. นายสอบรี  จิบูละ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กหญิงทักเดา  อูมา
2. เด็กหญิงนูรอามาณี  อาแว
 
1. นางสาวซูรยานี  แวหะมะ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ 1. เด็กหญิงนูรีซา  แวเยะ
 
1. นายมะรอดี  หะแว
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  เชื่อวิทยาวุฒิ
2. เด็กชายธวัชชัย  พูนทับถม
3. เด็กชายศุภวิชญ์  สมมุติ
 
1. นางนวลละออ  อุยยามวงศ์
2. นางอุไร  ทองนะ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี 1. เด็กหญิงนุรฟาดีละ  ละเล๊าะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอิรฟัน  ดอเลาะ
3. เด็กชายรูฮัยมี  ดาแม
 
1. นางฮัสมะห์  สะอีด
2. นางสาวชนากานต์  มะแซ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1. เด็กชายบูรหันร์  เจ๊ะดอ
2. เด็กชายอาดือนัน  ซากอ
3. เด็กชายฮาลีมี  อาลี
 
1. นายนุร์อาซีกีน  เจ๊ะอาแดร์
2. นายอาหะหมัด  สะดามะ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ 1. เด็กชายสุไลมาน  เปาะเลาะ
 
1. นายรุสลัม  ดงมูซอ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1. เด็กชายไพศาล   เง๊าะ
 
1. นางลดารัตน์  สุขบุญ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจือแร 1. เด็กหญิงอารียา  ดะมอ
 
1. นางจินดา  เคล้าดี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กหญิงอัฟซา  มะแซ
 
1. นายทวีศักดิ์  รักราวี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กชายอารอฟาต  อาแว
 
1. นายทวีศักดิ์  รักราวี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 1. เด็กหญิงสีตีอามีเน๊าะ  ยูโซ๊ะ
 
1. นางสิฬิษา  รัตนสุวรรณ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กหญิงอัฟซา  มะแซ
 
1. นายทวีศักดิ์  รักราวี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ชัชวาล
 
1. นางสาวฐิฑิญา  ชูลีวัลย์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1. เด็กชายฟัฏลุลเลาะห์   สะปูดิง
 
1. นางสาวฟารีดา   เจ๊ะมะ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงฐาปณีย์  รักราวี
 
1. นางสาวฐิฑิญา  ชูลีวัลย์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กหญิงซอบารียะห์  ยาเด็ง
 
1. นายทวีศักดิ์  รักราวี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 1. เด็กชายธีรเทพ  หวัดเพชร์
 
1. นางสิฬิษา  รัตนสุวรรณ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กชายอัฟด๊อล  มะแซ
 
1. นายทวีศักดิ์  รักราวี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงศศิมา  ศิริมาศ
 
1. นางสาวฐิฑิญา  ชูลีวัลย์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กหญิงอัฟซา  มะแซ
 
1. นายทวีศักดิ์  รักราวี
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กชายนิอุสมัน  ต่วนลือมอ
2. เด็กหญิงนูรซาลมี  ปาลาปง
3. เด็กหญิงนูรูลฮูดา  ปูเต๊ะ
4. เด็กชายลุตฟี  สาอิ
5. เด็กหญิงวีวินดายานา  บินสาแมง
6. เด็กชายอัสวรรณ  สูลง
7. เด็กชายอาดัม  ปอรอซู
8. เด็กชายอิดริส  มะสามัน
9. เด็กหญิงอิลฮัม  มามุ
10. เด็กหญิงฮาฟีซา  ยูโซ๊ะ
 
1. นางนิภา  แก้วทอง
2. นางสาวกุลธิดา  แก้วทอง
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรามา 1. เด็กหญิงนุรฮานานี  เจ๊ะมามะ
2. เด็กหญิงนูไอนี  ดือราแม
3. เด็กหญิงฟาดีละห์  อะบู
4. เด็กหญิงอาอีซะห์  อาแวกือจิ
5. เด็กหญิงโนรรีซัน  เจะเฮ็ง
 
1. นายวรพจน์  สุวรรณพงศ์
2. นางจินตนา  ยอดจันทร์
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโก 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เทพจันทร์
2. เด็กหญิงดุษฏี  พูลเทพ
3. เด็กหญิงศุภกานต์  ชาญแท้
4. เด็กหญิงสาลิกา  จันทร์ดี
5. เด็กหญิงสุวลิน  บุตรมาตา
6. เด็กหญิงแก้วตา  เรืองมณี
 
1. นางสาวชฎากต  แก้วทอง
2. นางนภาพร  พูลสมบัติ
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงกชวรรณ  บุญธรรม
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรหมชาติ
3. เด็กหญิงลลิดา  มากแก้ว
4. เด็กหญิงสมฤทัย  หอมหวาน
5. เด็กหญิงสิริรัตน์  รัตนสมบูรณ์
6. เด็กหญิงอัซซูน่า   ไทยสนิท ทำทวี
7. เด็กหญิงฮิลมี่  ไทยสนิท
8. เด็กหญิงแพรวพรรณ  วงศ์ชนะ
 
1. นางสาวอติพร  สุวรรณคง
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ 1. เด็กหญิงซูเฟีย  มาตายิ
2. เด็กหญิงนูรฟาร์  อามิง
3. เด็กหญิงฟาตอน๊ะ  มะแซ
4. เด็กชายมูฮัมหมัดฟาฏิล  หะยีฮาซัน
5. เด็กหญิงอาลยา  หามัด
6. เด็กชายฮัมดี  แลแวแม
 
1. นางรอกีเยาะ  บินยูโซ๊ะ
2. นายมรุพงศ์  ทองแก้ว
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กหญิงซุฟรียา   มะ
2. เด็กหญิงนูรตัสนีม  อาบ๊ะ
3. เด็กหญิงรอบีอาตุลอดาวียะห์  สะอิ
4. เด็กหญิงอัลวาณีย์  เจ๊ะมะเระ
5. เด็กหญิงอัสมะ  กอเดร์
6. เด็กหญิงอาซูรา  หะมะ
 
1. นางสาวนิตยา  อาหมาด
2. นายทวีศักดิ์  รักราวี
3. นางสาวนูรียา  เจ๊ะฮะ
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอน 1. เด็กหญิงซัลมี  สาและ
2. เด็กหญิงนาดียา  ยูโซะ
3. เด็กชายฮัมบาฬี  สาและ
 
1. นางโฉม  เล๊าะยีตา
2. นางสาววันนูรฮายาตี  มะเซ็ง
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอน 1. เด็กหญิงนุรอาฟิรดา  บินกาเจ
2. เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  มะยิ
3. เด็กชายอิฟริน  แวหะมะ
 
1. นางฐิตินาถ  วงศ์ชนะ
2. นางประเสริฐศรี   ศิริพร
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร 1. เด็กหญิงฟาตีมา  สะดียามู
2. เด็กหญิงรุสมีฮัน  อูเซ็ง
3. เด็กหญิงอัสมารี  โดนุ๊
 
1. นางมาซีเต๊าะ  มะลาตอ
2. นางสาวอาแอเสาะ  ตาเห
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 1. เด็กหญิงรอกีเยาะ  บาโระสนอ
2. เด็กหญิงฮุซณาน  อูมะ
 
1. นางอานีตา  มะยา
2. นางสาวกูซามิลา  ซือนิ
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 1. เด็กชายยะห์ยา  เซียะนะ
2. เด็กชายลุฏฟี  บินมะสาและ
 
1. นางปวีณา  มะแซ
2. นายฮัมดีย์  บินหะยีคอเนาะ
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 1. เด็กหญิงนาดียา  หลงเป๊าะ
2. เด็กหญิงนูรไรฮาน  บุญประดิษฐ์
 
1. นางอานีตา  มะยา
2. นางสาวกูซามิลา  ซือนิ
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนพลู 1. เด็กหญิงนิฟาร์ติน  วาลี
2. เด็กหญิงนูรีฮัน  มะหลี
 
1. นายอับดุลรอมัน  มะรือมอ
2. นางซูนีดา  เจะเลง
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 1. เด็กหญิงนิฟิตเราะห์  กอตอนิโล
2. เด็กหญิงนูรไรฮาน  บุญประดิษฐ์
 
1. นางอานีตา  มะยา
2. นางสาวกูซามิลา  ซือนิ
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กชายนภดล  ภิรมย์หิรัณย์
2. เด็กชายปวริศ  ทองเกิด
 
1. นายฟูอารดี  ดอเลาะ
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 1. เด็กหญิงนูรอีมาน  กาแบ
2. เด็กชายอัฟรัณฑ์  แบเลาะ
3. เด็กชายฮัมบาลี  ยูโซะ
 
1. นายซูลซุกมาน  หะยีวาเงาะ
2. นางวุฒิมา  นาคสง่า
 
86 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนพลู 1. เด็กหญิงซาฟีนี  รีจิ
2. เด็กหญิงมุรณี  ตันหยง
3. เด็กชายฮารีส  มะมิง
 
1. นายอาหะมัด  บากา
2. นางซูนีดา  เจะเลง
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 1. เด็กหญิงต่วนฟาริ  ลอแม
2. เด็กหญิงสามียะห์  สาเมาะ
3. เด็กหญิงสุลัยณี  กะมอ
 
1. นางนูรีนา  บือราเฮง
2. นายอันวา  บูโด
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำภู 1. เด็กหญิงสุพิตตา  แดงประสิทธิ์
2. เด็กหญิงอรญา  ทองน้อย
3. เด็กหญิงอัฟฟาเนีย  ยะปา
4. เด็กหญิงอามานี  มาเหะ
5. เด็กหญิงอารียา  บินซามะ
6. เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวกฤษณา  เอียดเต็ม
2. นางสิริวัฒนา  ยอดจันทร์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลูบี 1. เด็กหญิงซูไฮลา  สาแล
2. เด็กหญิงรุสมานี  แลแว
3. เด็กชายสีตีอามีเน๊าะ  รูสะมิง
 
1. นายสุเมธ  วงษ์ประชุม
2. นางสาวมัสกะห์  มะแซ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง 1. เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  หะบาแย
2. เด็กชายมูฮัมหมัดยุสรี  ซาแซเลาะ
3. เด็กหญิงอารีมี  อะแด
 
1. นางสาวมาสเตาะห์  เจ๊ะโซะ
2. นางสาวนาปีซ๊ะ  เสาะมะ
3. นางสาวนาปีซ๊ะ  เสาะมะ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 1. เด็กหญิงกัสมีรา  สะอิ
2. เด็กชายดิลมี  มะลี
3. เด็กหญิงนิฟาติล  นิเลาะห์
 
1. นายแวหะมะ  มามะ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโก 1. เด็กหญิงซีตีฮานาณี  มะแซ
2. เด็กหญิงนิรอฮานา  ปูเต๊ะ
3. เด็กหญิงอามีเน๊าะ  ยะโก๊ะ
 
1. นางจุรี  ไชยโสม
2. นายอาแซ  บินสาแม
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ 1. เด็กหญิงนูรไอร์  ดอเลาะ
2. เด็กหญิงอัฟนันท์   รอกา
3. เด็กชายอาซีซาน  การี
 
1. นางรอฮานี  ดอหะ
2. นางนิมัสกะ  สะมะแอ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พญา 1. เด็กหญิงซำนูรา  ดาโอ๊ะ
2. เด็กหญิงนูรีซัน  มะเซาะ
3. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  หะยีฮาระสะ
 
1. นางจรวย  บุญชะนะ
2. นางขวัญชนก  นวลมาก
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกูยิ 1. เด็กหญิงซะรอตุลไอนี  ละนิเพ็ง
2. เด็กหญิงซัลมีย์  เปาะแม
3. เด็กหญิงสีตีมารียัม  อูกามะแซ
 
1. นางเจ๊ะกาย๊ะ  มัยเซ่ง
2. นางสาวสุไรดา  สนิ
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอน 1. เด็กหญิงซาฟียะห์  สุหลง
2. เด็กหญิงซูฟียะห์  ยูโซะ
3. เด็กหญิงนุรวานี  บินมูดอ
 
1. นางสาวอามีละ  แวและ
2. นางโฉม  เล๊าะยีตา
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาฮง 1. เด็กหญิงนูรอามีลิน  ดอเลาะ
2. เด็กหญิงนูรีซัน  กะแมแซเจะโด
3. เด็กหญิงฟิรดา  ยูโซ๊ะ
 
1. นางฮามีละห์  มอลอ
2. นางสาวอาซียะห์  วาเฮง
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 1. เด็กหญิงนันฟาล  ตะบิง
2. เด็กหญิงนูรอาลีซา  เซ๊ะ
3. เด็กหญิงโซนาเดีย  เจ๊ะนา
 
1. นางสุภาภรณ์  มีเหาะ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำภู 1. เด็กหญิงนาเดีย  อาแว
2. เด็กหญิงนูรฟา  เจ๊ะแม
3. เด็กชายฮานาฟี  สาและ
 
1. นางสิริวัฒนา  ยอดจันทร์
2. นางสาวกฤษณา  เอียดเต็ม
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโก 1. เด็กหญิงนูรีญานา  ตีพลี
2. เด็กหญิงนูรีดา  อาลี
3. เด็กหญิงมัรฎียะห์  แยนา
 
1. นางสาวจิรนันท์  อรชร
2. นางสาวนุรไอนี  มูซอ
 
101 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1. เด็กหญิงมูรณี   มะฮ์ดี
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอีส   กาเกาะ
3. เด็กหญิงอัลฟาตอณี  บากามะ
 
1. นางสือแตเตาะ   สะดามะ
2. นางสาวสาปียะห์  ยูโซ๊ะ
 
102 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 1. เด็กหญิงนูรไฮฟะ  เต๊ะ
2. เด็กชายอัฟฮัน  วาแยตามา
3. เด็กชายอิกมัน  มะลาเย็ม
 
1. นางสาวนราภรณ์  สือแม
2. นางลีนาร์  ยูนุ
 
103 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี 1. เด็กหญิงวิลดาน  เจ๊ะเนาะ
 
1. นางสาวนัศริน  ละเล๊าะ
 
104 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 1. เด็กหญิงอาอีซ๊ะ  สาหะ
2. เด็กหญิงอาแอเสาะห์  แวหะมะ
3. เด็กหญิงฮาวาตี  ยือนิกายี
 
1. นางมูรนี  เต๊ะมาลอ
2. นางคอลีฟะฮ์  เจ๊ะโดสามะ
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1. เด็กชายอัยฎิล  ยือลาแป
 
1. นางสาวอาร์อีเซาะ  กะดี
 
106 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 1. เด็กหญิงสะปีเย๊าะ  หะมะ
2. เด็กหญิงอามีนา  สาและมะ
3. เด็กหญิงโซเฟีย  ฮาเปะ
 
1. นางอาดีละห์  ยิงทา
2. นางมูรนี  เต๊ะมาลอ
 
107 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 1. เด็กชายฟูรกอน  ฮาเปะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟีอีย์  ดือรานิง
3. เด็กชายวันซัมซู  เจ๊ะเต๊ะ
 
1. นางสาวซัลวาตี  ยาโม
2. นางคอลีฟะฮ์  เจ๊ะโดสามะ
 
108 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 1. เด็กชายลุฏฟี  บินมะสาและ
2. เด็กชายอาสือมิง  อับดุลตอเละ
 
1. นางปวีณา  มะแซ
2. นางสาวสุไฮดา   สานิตา