หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nwt2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาคร น้อยสุขโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัสมีนี เจ๊ะแมโรงเรียนบ้านแขยงกรรมการ
3. นางขนิษฐา นิลวิสุทธิ์โรงเรียนบ้านโคกตากรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ทองเจริญโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
5. นางทัศณี แก้วเมฆโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาคร น้อยสุขโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัสมีนี เจ๊ะแมโรงเรียนบ้านแขยงกรรมการ
3. นางขนิษฐา นิลวิสุทธิ์โรงเรียนบ้านโคกตากรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ทองเจริญโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
5. นางทัศณี แก้วเมฆโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาคร น้อยสุขโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัสมีนี เจ๊ะแมโรงเรียนบ้านแขยงกรรมการ
3. นางขนิษฐา นิลวิสุทธิ์โรงเรียนบ้านโคกตากรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ทองเจริญโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
5. นางทัศณี แก้วเมฆโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางนวลพรรณ จีนธาดาโรงเรียนบ้านซรายอประธานกรรมการ
2. นางยุภาพร สังข์วารีโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นางยินดี ทองคุปต์โรงเรียนบ้านบางขุนทองกรรมการ
4. นางสาวลภัสรดา มากชูโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
5. นางสาวดวงแข ล่องสมุทรโรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสิริมา หมวดคงโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งประธานกรรมการ
2. นางวรางคณา แก้วสำอางค์โรงเรียนบ้านคลองตันกรรมการ
3. นางสาวนภัสวรรณ ภัทรากุลโรงเรียนบ้านคลองตันกรรมการ
4. นางสาวรุสลีนา หะยีดิงโรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
5. นางสาววรรณี พริกเล็กโรงเรียนบ้านโคกตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางยุพิน แก้วโตโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นางทิวารัตน์ เจริญกิจโรงเรียนนิคมพัฒนา ๒กรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ ลักขษรโรงเรียนรักไทยกรรมการ
4. นางสาวปานทิพย์ จุลบุตรโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ เพชรแก้วโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางพนิดา ชัยวิฉานโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นางอำนวย นะวงศ์โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร)กรรมการ
3. นางนูฮัยซ๊ะ นิติภาคโรงเรียนบ้านจือแรกรรมการ
4. นางซาตีปะห์ สตอปาโรงเรียนบ้านเจ๊ะเหมกรรมการ
5. นางอารมณ์ ดาโอ๊ะโรงเรียนนิคมพัฒนา ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายรอมดอน เบญยาลีโรงเรียนบ้านกรือซอประธานกรรมการ
2. นางจริยา ไหลงามโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นางอารีนา มะนอโรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนากรรมการ
4. นางมารียานี วาเด็งโรงเรียนบ้านแม่ดงกรรมการ
5. นางบุษรา มะโนภักดิ์โรงเรียนบ้านโคกตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางงามเนตร เสาววิทยาพุฒิกุลโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ประธานกรรมการ
2. นางอานูรา ยอโรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ ๑๗๒กรรมการ
3. นางสาวสุดใจ สะมาแอโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
4. นางยุพิน โชติกาญจน์โรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
5. นางวลัยพร ลือเลิศธรรมโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางงามเนตร เสาววิทยาพุฒิกุลโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ประธานกรรมการ
2. นางอานูรา ยอโรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ ๑๗๒กรรมการ
3. นางสาวสุดใจ สะมาแอโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
4. นางยุพิน โชติกาญจน์โรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
5. นางวลัยพร ลือเลิศธรรมโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางงามเนตร เสาววิทยาพุฒิกุลโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ประธานกรรมการ
2. นางอานูรา ยอโรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ ๑๗๒กรรมการ
3. นางสาวสุดใจ สะมาแอโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
4. นางยุพิน โชติกาญจน์โรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
5. นางวลัยพร ลือเลิศธรรมโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางแวสอเดาะ เจ๊ะยอโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา มณีแสงโรงเรียนบ้านบางขุนทองกรรมการ
3. นางสาวซูไฮดา ดอเลาะโรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอกรรมการ
4. นางสาววิดา ศรีมิตรโรงเรียนนิคมพัฒนา ๙กรรมการ
5. นางสาวเกศรินทร์ พุฒิจันทึกโรงเรียนรักไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ทองมีโรงเรียนนิคมพัฒนา ๒ประธานกรรมการ
2. นางสวนีย์ หะยะมินโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร)กรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ ปาโอะมานิ๊โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการ
4. นางนวลน้อย ศรีวิเชียรโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
5. นางสาวยูรีษา เจ๊ะเต๊ะโรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ ๒๒๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ แก้วมณีโรงเรียนพัฒนา ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวชรีรัตน์ ศรีสุวรรณ์โรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
3. นางอมรมาศ เทพพรหมโรงเรียนศรีพงันกรรมการ
4. นางอภิญญา แซ่ลิ่วโรงเรียนอิสลามบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางยุพา อสิเศวตกุลโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นางสาวนาปีเสาะ มายีโรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
3. นางวันทนีย์ ขาวสุริจันทร์โรงเรียนบ้านซรายอกรรมการ
4. นางพิศมัย สุกศรีโรงเรียนบ้านบางขุนทองกรรมการ
5. นางสาวยารอด๊ะ บินหมัดโรงเรียนบ้านบาโงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางยุพา อสิเศวตกุลโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นางสาวนาปีเสาะ มายีโรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
3. นางวันทนีย์ ขาวสุริจันทร์โรงเรียนบ้านซรายอกรรมการ
4. นางพิศมัย สุกศรีโรงเรียนบ้านบางขุนทองกรรมการ
5. นางสาวยารอด๊ะ บินหมัดโรงเรียนบ้านบาโงกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวเอมอร ทิมเทพโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนรองประธานกรรมการ
2. นางสาวโนรอายนี เจ๊ะโดโรงเรียนบ้านซรายอกรรมการ
3. นางสาววรรณี จิใจโรงเรียนบ้านตอแลกรรมการ
4. นายมูฮัยมิน บือราเฮ็งโรงเรียนบ้านบาโงกือเตกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์สรณ์ ตุกเตียนโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวอัสมา มือลีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๙ประธานกรรมการ
2. นางกันยารัตน์ แสงสุวรรณโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห เสาร์ศึกษาคารกรรมการ
3. นางสอฝีย๊ะ มะเย็งโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา บินลาเต๊ะโรงเรียนบ้านมือบากรรมการ
5. นางยูในด๊ะ กุเวกามาโรงเรียนบ้านตาเซะใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกคณิต สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอประธานกรรมการ
2. นางสาวซูหวายยา อายะโรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็งกรรมการ
3. นางฮานีตา มั่นคงโรงเรียนบ้านลูโบะลือซงกรรมการ
4. นายสุรชัย เจริญกิจโรงเรียนนิคมพัฒนา ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุวรรณณี ศิลาหม่อมโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห เสาร์ศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นางไซนี บินอาลีโรงเรียนบ้านจือแรกรรมการ
3. นางสาวสุรัฐนา จันทร์น้อยโรงเรียนบ้านกูบูกรรมการ
4. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เทพกำเนิดโรงเรียนบ้านไพรวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสุวรรณณี ศิลาหม่อมโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห เสาร์ศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ นิโซ๊ะโรงเรียนบ้านกูวากรรมการ
3. นางสาวกุลจิรา เจริญชาตรีโรงเรียนวัดโบราณสถิตย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณณี ศิลาหม่อมโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห เสาร์ศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ นิโซ๊ะโรงเรียนบ้านกูวากรรมการ
3. นางสาวกุลจิรา เจริญชาตรีโรงเรียนวัดโบราณสถิตย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวรดี นฤมิตสุชนโรงเรียนบ้านสะปอมประธานกรรมการ
2. นางสาวรอกีเยาะ เจ๊ะสือแมโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการ
3. นางรอกีเย๊าะ ฮารงโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นางสาวชนิดา แก้วสุกใสโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
5. นางสาวอัญชนา หะยะมินโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวรดี นฤมิตสุชนโรงเรียนบ้านสะปอมประธานกรรมการ
2. นางสาวรอกีเยาะ เจ๊ะสือแมโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการ
3. นางรอกีเย๊าะ ฮารงโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นางสาวชนิดา แก้วสุกใสโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
5. นางสาวอัญชนา หะยะมินโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายบรรชา บุญคงโรงเรียนวัดเกษตรธิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวเตือนใจ ไชยปุยโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห เสาร์ศึกษาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิภา จิตต์เวชโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นางสุกัญญา สุขโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
5. นายศิดิก สือนิโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
6. นายอานูวา ดือเลาะโรงเรียนบ้านบาโงกรรมการ
7. นางนุชรี มณีแสงโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
8. นายรอฮาดี ขาวบกโรงเรียนบ้านบูเกะตากรรมการ
9. นายอัสมาดี รอเฮงโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
10. นางสาวเจ๊ะไซนุน เจ๊ะมามะโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
11. นางสาวเจ๊ะโรสมัยนี เจะมุโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
12. นางนิรภัฏ ยอดคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔กรรมการ
13. นางสาวตาลทิพย์ ทองคุปต์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
14. นายวิจิตร อำนวยพูนสุขโรงเรียนบ้านไม้ฝาดกรรมการ
15. นางสาวซูลีตา สามะโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
16. นางสุชาดา บุญน้อยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายบรรชา บุญคงโรงเรียนวัดเกษตรธิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวเตือนใจ ไชยปุยโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห เสาร์ศึกษาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิภา จิตต์เวชโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นางสุกัญญา สุขโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
5. นายศิดิก สือนิโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
6. นายอานูวา ดือเลาะโรงเรียนบ้านบาโงกรรมการ
7. นางนุชรี มณีแสงโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
8. นายรอฮาดี ขาวบกโรงเรียนบ้านบูเกะตากรรมการ
9. นายอัสมาดี รอเฮงโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
10. นางสาวเจ๊ะไซนุน เจ๊ะมามะโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
11. นางสาวเจ๊ะโรสมัยนี เจะมุโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
12. นางนิรภัฏ ยอดคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔กรรมการ
13. นางสาวตาลทิพย์ ทองคุปต์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
14. นายวิจิตร อำนวยพูนสุขโรงเรียนบ้านไม้ฝาดกรรมการ
15. นางสาวซูลีตา สามะโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
16. นางสุชาดา บุญน้อยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายบรรชา บุญคงโรงเรียนวัดเกษตรธิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวเตือนใจ ไชยปุยโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห เสาร์ศึกษาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิภา จิตต์เวชโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นางสุกัญญา สุขโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
5. นายศิดิก สือนิโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
6. นายอานูวา ดือเลาะโรงเรียนบ้านบาโงกรรมการ
7. นางนุชรี มณีแสงโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
8. นายรอฮาดี ขาวบกโรงเรียนบ้านบูเกะตากรรมการ
9. นายอัสมาดี รอเฮงโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
10. นางสาวเจ๊ะไซนุน เจ๊ะมามะโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
11. นางสาวเจ๊ะโรสมัยนี เจะมุโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
12. นางนิรภัฏ ยอดคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔กรรมการ
13. นางสาวตาลทิพย์ ทองคุปต์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
14. นายวิจิตร อำนวยพูนสุขโรงเรียนบ้านไม้ฝาดกรรมการ
15. นางสาวซูลีตา สามะโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
16. นางสุชาดา บุญน้อยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางณิภา ศรีสองคอนโรงเรียนนิคมพัฒนา ๗ประธานกรรมการ
2. นางวณีพรรณ สัญญาโณโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นายอิสมาแอ เปาะโยโรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็งกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา การัมซอโรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ ๑๗๒กรรมการ
5. นายประยูร พรหมสกุลโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ ตรงนิตย์โรงเรียนบ้านโผลงประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัญชิดา คุณสุทธิ์โรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา บริบูรยณ์สุขโรงเรียนบ้านกูวากรรมการ
4. นางอันกรณ์อัณณ์ กาละพันธ์โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง (ช่วยราชการโรงเรียนวัดทรายขาว)กรรมการ
5. นางสาวหทัยรัตน์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางโรสมาเรียม ราฮิมมูลาโรงเรียนบ้านลาแลประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ สุขศรีโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
3. นางพรพิไล เหมทานนท์โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ (ช่วยราชการโรงเรียนบ้านโคกตา)กรรมการ
4. นางสุริตา มะมิงโรงเรียนนิคมพัฒนา ๔กรรมการ
5. นายอัครเดช วัฒนเสรีกุลโรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเด็ง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางโรสมาเรียม ราฮิมมูลาโรงเรียนบ้านลาแลประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ สุขศรีโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
3. นางพรพิไล เหมทานนท์โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ (ช่วยราชการโรงเรียนบ้านโคกตา)กรรมการ
4. นางสุริตา มะมิงโรงเรียนนิคมพัฒนา ๔กรรมการ
5. นายอัครเดช วัฒนเสรีกุลโรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเด็ง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางโสวัยบะห์ มามุโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๙ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย อนันตณรงค์โรงเรียนนิคมพัฒนา ๙กรรมการ
3. นางธนภัทร สกุลวิศัลย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท ๒กรรมการ
4. นายมูหามัดตามีซี วาเฮ็บโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตากรรมการ
5. นางนูรฮูดา ดือราแมโรงเรียนบ้านสากอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางโสวัยบะห์ มามุโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๙ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย อนันตณรงค์โรงเรียนนิคมพัฒนา ๙กรรมการ
3. นางธนภัทร สกุลวิศัลย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท ๒กรรมการ
4. นายมูหามัดตามีซี วาเฮ็บโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตากรรมการ
5. นางนูรฮูดา ดือราแมโรงเรียนบ้านสากอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวจิตตา แซ่ว่องโรงเรียนบ้านสุไหงโกลกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีย์ นิลวิจิตร์โรงเรียนรักไทยกรรมการ
3. นางมารียัน สะอุโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นางสาวณัฐวรรณ เพ็ชรนิลโรงเรียนบ้านมือบากรรมการ
5. นายวีรชัย สติรักษ์โรงเรียนบ้านกูวา(แว้ง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตตา แซ่ว่องโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีย์ นิลวิจิตร์โรงเรียนรักไทยกรรมการ
3. นางมารียัน สะอุโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นางสาวณัฐวรรณ เพ็ชรนิลโรงเรียนบ้านมือบากรรมการ
5. นายวีรชัย สติรักษ์โรงเรียนบ้านกูวา (แว้ง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายมูหามะสือลาบ ตาเล๊ะโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ ๒๒๓ประธานกรรมการ
2. นายอับดุลเล๊าะ บอราเฮ็งโรงเรียนบ้านกูวา(ปาดี)กรรมการ
3. นางน้ำมนต์ รอดบนโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
4. นายไพรัช บินเสะโรงเรียนบ้านกลูบีกรรมการ
5. นายอัลฟานิ่ง มะดือเระโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมูหามะสือลาบ ตาเล๊ะโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ ๒๒๓ประธานกรรมการ
2. นายอับดุลเล๊าะ บอราเฮ็งโรงเรียนกูวา (ปาดี)กรรมการ
3. นางน้ำมนต์ รอดบนโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
4. นายไพรัฐ บินเสะโรงเรียนบ้านกลูบีกรรมการ
5. นายอัลฟานิ่ง มะดือเระโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายบรรชา บุญคงโรงเรียนวัดเกษตรธิการามประธานกรรมการ
2. นายประยูร พรหมสกุลโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก เสี้ยวทองโรงเรียนบ้านปูยูกรรมการ
4. นางสุจิตรา ชัยศิริโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
5. นายมูหามะสือลาม ตาเล๊ะโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ ๒๒๓กรรมการ
6. นางนุชรี มณีแสงโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
7. นายสุรพงศ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการ
8. นางมัสลีน่า เจ๊ะสะแลแมโรงเรียนบ้านปอเนาะกรรมการ
9. นางอัจฉรา อับดุลเลาะโรงเรียนบ้านกรือซอกรรมการ
10. นายสุวัฒน์ นุ่นสงโรงเรียนบ้านบูเกะตากรรมการ
11. นางสิริโสภา แก้วกับทองโรงเรียนนิคมพัฒนา ๒กรรมการ
12. นางสาวฉัตรสุดา อมรชาติโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการ
13. นางสาวอัญชลี อุดมศิลป์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
14. นางสาวหทัย ทองคุปต์โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
15. นางนิรภัฎ ยอดคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔กรรมการ
16. นางสาวปาตีเม๊าะ ดือราแมโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
17. นางสาวฉัตรกมล ชำนาญคงโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
18. นางพิมพ์สรณ์ ตุกเตียนโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
19. นางสาวฐิติมา สินทรัพย์โรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
20. นายมูหามัดปาดือลี อาเซ็งโรงเรียนบ้านปอเนาะกรรมการ
21. นางสาวอำไพพร นาคแก้วศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายบรรชา บุญคงโรงเรียนวัดเกษตรธิการามประธานกรรมการ
2. นายประยูร พรหมสกุลโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก เสี้ยวทองโรงเรียนบ้านปูยูกรรมการ
4. นางสุจิตรา ชัยศิริโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
5. นายมูหามะสือลาม ตาเล๊ะโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ ๒๒๓กรรมการ
6. นางนุชรี มณีแสงโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
7. นายสุรพงศ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการ
8. นางมัสลีน่า เจ๊ะสะแลแมโรงเรียนบ้านปอเนาะกรรมการ
9. นางอัจฉรา อับดุลเลาะโรงเรียนบ้านกรือซอกรรมการ
10. นายสุวัฒน์ นุ่นสงโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตากรรมการ
11. นางสิริโสภา แก้วกับทองโรงเรียนนิคมพัฒนา ๒กรรมการ
12. นางสาวฉัตรสุดา อมรชาติโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการ
13. นางสาวอัญชลี อุดมศิลป์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
14. นางสาวหทัย ทองคุปต์โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
15. นางนิรภัฎ ยอดคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔กรรมการ
16. นางสาวปาตีเม๊าะ ดือราแมโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
17. นางสาวฉัตรกมล ชำนาญคงโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
18. นางพิมพ์สรณ์ ตุกเตียนโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
19. นางสาวฐิติมา สินทรัพย์โรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
20. นายมูหามัดปาดือลี อาเซ็งโรงเรียนบ้านปอเนาะกรรมการ
21. นางสาวอำไพพร นาคแก้วศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายบรรชา บุญคงโรงเรียนวัดเกษตรธิการามประธานกรรมการ
2. นายประยูร พรหมสกุลโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก เสี้ยวทองโรงเรียนบ้านปูยูกรรมการ
4. นางสุจิตรา ชัยศิริโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
5. นายมูหามะสือลาม ตาเล๊ะโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ ๒๒๓กรรมการ
6. นางนุชรี มณีแสงโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
7. นายสุรพงศ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการ
8. นางมัสลีน่า เจ๊ะสะแลแมโรงเรียนบ้านปอเนาะกรรมการ
9. นางอัจฉรา อับดุลเลาะโรงเรียนบ้านกรือซอกรรมการ
10. นายสุวัฒน์ นุ่นสงโรงเรียนบ้านบูเกะตากรรมการ
11. นางสิริโสภา แก้วกับทองโรงเรียนนิคมพัฒนา ๒กรรมการ
12. นางสาวฉัตรสุดา อมรชาติโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการ
13. นางสาวอัญชลี อุดมศิลป์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
14. นางสาวหทัย ทองคุปต์โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
15. นางนิรภัฎ ยอดคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔กรรมการ
16. นางสาวปาตีเม๊าะ ดือราแมโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
17. นางสาวฉัตรกมล ชำนาญคงโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
18. นางพิมพ์สรณ์ ตุกเตียนโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
19. นางสาวฐิติมา สินทรัพย์โรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
20. นายมูหามัดปาดือลี อาเซ็งโรงเรียนบ้านปอเนาะกรรมการ
21. นางสาวอำไพพร นาคแก้วศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบรรชา บุญคงโรงเรียนวัดเกษตรธิการามประธานกรรมการ
2. นายประยูร พรหมสกุลโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก เสี้ยวทองโรงเรียนบ้านปูยูกรรมการ
4. นางสุจิตรา ชัยศิริโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
5. นายมูหามะสือลาม ตาเล๊ะโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ ๒๒๓กรรมการ
6. นางนุชรี มณีแสงโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
7. นายสุรพงศ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการ
8. นางมัสลีน่า เจ๊ะสะแลแมโรงเรียนบ้านปอเนาะกรรมการ
9. นางอัจฉรา อับดุลเลาะโรงเรียนบ้านกรือซอกรรมการ
10. นายสุวัฒน์ นุ่นสงโรงเรียนบ้านบูเกะตากรรมการ
11. นางสิริโสภา แก้วกับทองโรงเรียนนิคมพัฒนา ๒กรรมการ
12. นางสาวฉัตรสุดา อมรชาติโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการ
13. นางสาวอัญชลี อุดมศิลป์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
14. นางสาวหทัย ทองคุปต์โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
15. นางนิรภัฎ ยอดคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔กรรมการ
16. นางสาวปาตีเม๊าะ ดือราแมโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
17. นางสาวฉัตรกมล ชำนาญคงโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
18. นางพิมพ์สรณ์ ตุกเตียนโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
19. นางสาวฐิติมา สินทรัพย์โรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
20. นายมูหามัดปาดือลี อาเซ็งโรงเรียนบ้านปอเนาะกรรมการ
21. นางสาวอำไพพร นาคแก้วศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายบรรชา บุญคงโรงเรียนวัดเกษตรธิการามประธานกรรมการ
2. นายประยูร พรหมสกุลโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก เสี้ยวทองโรงเรียนบ้านปูยูกรรมการ
4. นางสุจิตรา ชัยศิริโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
5. นายมูหามะสือลาม ตาเล๊ะโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ ๒๒๓กรรมการ
6. นางนุชรี มณีแสงโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
7. นายสุรพงศ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการ
8. นางมัสลีน่า เจ๊ะสะแลแมโรงเรียนบ้านปอเนาะกรรมการ
9. นางอัจฉรา อับดุลเลาะโรงเรียนบ้านกรือซอกรรมการ
10. นายสุวัฒน์ นุ่นสงโรงเรียนบ้านบูเกะตากรรมการ
11. นางสิริโสภา แก้วกับทองโรงเรียนนิคมพัฒนา ๒กรรมการ
12. นางสาวฉัตรสุดา อมรชาติโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการ
13. นางสาวอัญชลี อุดมศิลป์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
14. นางสาวหทัย ทองคุปต์โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
15. นางนิรภัฎ ยอดคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔กรรมการ
16. นางสาวปาตีเม๊าะ ดือราแมโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
17. นางสาวฉัตรกมล ชำนาญคงโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
18. นางพิมพ์สรณ์ ตุกเตียนโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
19. นางสาวฐิติมา สินทรัพย์โรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
20. นายมูหามัดปาดือลี อาเซ็งโรงเรียนบ้านปอเนาะกรรมการ
21. นางสาวอำไพพร นาคแก้วศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิจิตร สกุลแก้วโรงเรียนวัดโบราณสถิตย์รองประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ้งเพ็ชร หมานจันทร์โรงเรียนวัดทรายขาวกรรมการ
3. นางสุกัญญา ขุนธนูศิลป์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
4. นางทิพย์สุคล จันทร์เพ็ญโรงเรียนวัดประชุมชลธารากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวิจิตร สกุลแก้วโรงเรียนวัดโบราณสถิตย์รองประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ้งเพ็ชร หมานจันทร์โรงเรียนวัดทรายขาวกรรมการ
3. นางสุกัญญา ขุนธนูศิลป์โรงเรียนตลิ่งสูงกรรมการ
4. นางทิพย์สุคล จันทร์เพ็ญโรงเรียนวัดประชุมชลธารากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร สกุลแก้วโรงเรียนวัดโบราณสถิตย์รองประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ้งเพ็ชร หมานจันทร์โรงเรียนวัดทรายขาวกรรมการ
3. นางสุกัญญา ขุนธนูศิลป์โรงเรียนตลิ่งสูงกรรมการ
4. นางทิพย์สุคล จันทร์เพ็ญโรงเรียนวัดประชุมชลธารา (สุขคนานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางธิดา บกเขาแดงโรงเรียนบ้านโคกโกกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ สุขใสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔กรรมการ
3. นางเพ็นศรี โอชาอัมพวันโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห เสาร์ศึกษาคารกรรมการ
4. นางนิลุบล เสาวคนธ์โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห เสาร์ศึกษาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางธิดา บกเขาแดงโรงเรียนบ้านโคกโกประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ สุขใสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔กรรมการ
3. นางเพ็นศรี โอชาอัมพวันโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห เสาร์ศึกษาคารกรรมการ
4. นางนิลุบล เสาวคนธ์โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห เสาร์ศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางฉลอง สุเมธาวิวัฒน์โรงเรียนอิสลามบำรุงประธานกรรมการ
2. นางนดา ตันเหมนายูโรงเรียนบ้านลูโบะลือซงกรรมการ
3. นางสาวพุดดี ยอดดีโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
4. นางสาวดวงแข ล่องสมุทรโรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางวิไล บุญสุวรรณโรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผาประธานกรรมการ
2. นางอัญญาณี รองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านตอหลังกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ศักดิ์คำแหงโรงเรียนบ้านไอบาตูช่วยราชการวัดโบราณสถิตย์กรรมการ
4. นางสุชีรา พรหมภักดีโรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ ๑๗๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายวิจิตร สกุลแก้วโรงเรียนวัดโบราณสถิตย์รองประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ้งเพ็ชร หมานจันทร์โรงเรียนวัดทรายขาวกรรมการ
3. นางสุกัญญา ขุนธนูศิลป์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
4. นางทิพย์สุคล จันทร์เพ็ญโรงเรียนวัดประชุมชลธารา (สุขคนานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางฉลอง สุเมธาวิวัฒน์โรงเรียนอิสลามบำรุงประธานกรรมการ
2. นางนดา ตันเหมนายูโรงเรียนบ้านลูโบะลือซงกรรมการ
3. นางสาวพุดดี ยอดดีโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
4. นางสาวดวงแข ล่องสมุทรโรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางฉลอง สุเมธาวิวัฒน์โรงเรียนอิสลามบำรุงประธานกรรมการ
2. นางนดา ตันเหมนายูโรงเรียนบ้านลูโบะลือซงกรรมการ
3. นางสาวพุดดี ยอดดีโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
4. นางสาวดวงแข ล่องสมุทรโรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางฉลอง สุเมธาวิวัฒน์โรงเรียนอิสลามบำรุงประธานกรรมการ
2. นางนดา ตันเหมนายูโรงเรียนบ้านลูโบะลือซงกรรมการ
3. นางสาวพุดดี ยอดดีโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
4. นางสาวดวงแข ล่องสมุทรโรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวิไล บุญสุวรรณโรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผาประธานกรรมการ
2. นางอัญญาณี รองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านตอหลังกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ศักดิ์คำแหงโรงเรียนไอบาตูช่วยราชการวัดโบราณสถิตย์กรรมการ
4. นางสุชีรา พรหมภักดีโรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ ๑๗๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางวิไล บุญสุวรรณโรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผาประธานกรรมการ
2. นางอัญญาณี รองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านตอหลังกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ศักดิ์คำแหงโรงเรียนบ้านไอบาตูช่วยราชการวัดโบราณสถิตย์กรรมการ
4. นางสุชีรา พรหมภักดีโรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ ๑๗๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวิไล บุญสุวรรณโรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผาประธานกรรมการ
2. นางอัญญาณี รองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านตอหลังกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ศักดิ์คำแหงโรงเรียนบ้านไอบาตูช่วยราชการวัดโบราณสถิตย์กรรมการ
4. นางสุชีรา พรหมภักดีโรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ ๑๗๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระครูวินัยธรสังเวียน ขนฺติธโรเลขาเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดีประธานกรรมการ
2. พระครูศุภฤกษ์ ปสนฺโนเลขาเจ้าคณะตำบลสุไหงปาดีกรรมการ
3. นายคณิตพงษ์ พันธ์โภชโรงเรียนบ้านหัวคลองช่วยราชการอิสลามบำรุงกรรมการ
4. นายอนุชา สกุลราชโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห เสาร์ศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ มาสินธ์ุโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ ชูจันทร์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายปริญญา จุ้ยทองโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นางสาวชณุตพร ดาแก้วโรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ มาสินธ์ุโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ ชูจันทร์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายปริญญา จุ้ยทองโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นางสาวเสริมศิริ มะเอียดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสกรรมการ
5. นางสาวชณุตพร ดาแก้วโรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวจีรภรณ์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ ๑๗๒ประธานกรรมการ
2. นายศิรานนท์ ชูชายโรงเรียนนิคมพัฒนา ๒กรรมการ
3. นางสาววรรณฮัญฟาร์ สาแลโรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
4. นางสมพร หมานนุ้ยโรงเรียนบ้านตาบากรรมการ
5. นายชิษณุพงศ์ พันธ์โภชน์โรงเรียนบ้านปอเนาะกรรมการ
6. นางสาวชลาลัย เอ็มเล่งโรงเรียนบ้านตาบากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวจีรภรณ์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ ๑๗๒ประธานกรรมการ
2. นายศิรานนท์ ชูชายโรงเรียนนิคมพัฒนา ๒กรรมการ
3. นางสาววรรณฮัญฟาร์ สาแลโรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
4. นางสมพร หมานนุ้ยโรงเรียนบ้านตาบากรรมการ
5. นายชิษณุพงศ์ พันธ์โภชน์โรงเรียนบ้านปอเนาะกรรมการ
6. นางสาวชลาลัย เอ็มเล่งโรงเรียนบ้านตาบากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายอาคม ทองจังโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร มณีโชติโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นายปาเดอลี เจ๊ะอาลีโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
4. นายซำรี เจ๊ะอาลีโรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ ๑๗๒กรรมการ
5. นางสาวปิยะรัตน์ เสนีย์ชัยโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายอาคม ทองจังโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร มณีโชติโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นายปาเดอลี เจ๊ะอาลีโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
4. นายซำรี เจ๊ะอาลีโรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ ๑๗๒กรรมการ
5. นางสาวปิยะรัตน์ เสนีย์ชัยโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอาคม ทองจังโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร มณีโชติโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นายปาเดอลี เจ๊ะอาลีโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
4. นายซำรี เจ๊ะอาลีโรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ ๑๗๒กรรมการ
5. นางสาวปิยะรัตน์ เสนีย์ชัยโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายฤทธิเดช สงวนวงค์โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ประธานกรรมการ
2. นายกัมพล ดำกระเด็นโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ ๒๒๓กรรมการ
3. นางปราณี หล่ายหมู่โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผากรรมการ
4. นายอับดุลเลาะ มะเย็งโรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ พรหมฉ่ำโรงเรียนนิคมพัฒนา ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายฤทธิเดช สงวนวงค์โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ประธานกรรมการ
2. นายกัมพล ดำกระเด็นโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ ๒๒๓กรรมการ
3. นางปราณี หล่ายหมู่โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผากรรมการ
4. นายอับดุลเลาะ มะเย็งโรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนากรรมการ
5. นายประสิทธิ์ พรหมฉ่ำโรงเรียนนิคมพัฒนา ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายฤทธิเดช สงวนวงค์โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ประธานกรรมการ
2. นายกัมพล ดำกระเด็นโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ ๒๒๓กรรมการ
3. นางปราณี หล่ายหมู่โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผากรรมการ
4. นายอับดุลเลาะ มะเย็งโรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนากรรมการ
5. นายประสิทธิ พรหมฉ่ำโรงเรียนนิคมพัฒนา ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสานิตย์ เสาววิทยาพุฒิกุลโรงเรียนบ้านปูโป๊ะประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีมนต์ ทองเอียดโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ พรหมฉ่ำโรงเรียนนิคมพัฒนา ๗กรรมการ
4. นายนิมะปัณดี นิอาซิงโรงเรียนเพลินพิศกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ รักเถาว์โรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสานิตย์ เสาววิทยาพุฒิกุลโรงเรียนบ้านปูโป๊ะประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีมนต์ ทองเอียดโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
3. นายประสิทธิ พรหมฉ่ำโรงเรียนนิคมพัฒนา ๗กรรมการ
4. นายนิมะปัณดี นิอาซิงโรงเรียนเพลินพิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร มณีโชติโรงเรียนบ้านลาแลประธานกรรมการ
2. นายปาเดอลี เจ๊ะอาลีโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
3. นายอาคม ทองจังโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
4. นายซำรี เจ๊ะอาลีโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่๑๗๒กรรมการ
5. นางสาวปิยะรัตน์ เสนีย์ชัยโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร มณีโชติโรงเรียนบ้านลาแลประธานกรรมการ
2. นายปาเดอลี เจ๊ะอาลีโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
3. นายอาคม ทองจังโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
4. นายซำรี เจ๊ะอาลีโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่๑๗๒กรรมการ
5. นางสาวปิยะรัตน์ เสนีย์ชัยโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร มณีโชติโรงเรียนบ้านลาแลประธานกรรมการ
2. นายปาเดอลี เจ๊ะอาลีโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
3. นายอาคม ทองจังโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
4. นายซำรี เจ๊ะอาลีโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่๑๗๒กรรมการ
5. นางสาวปิยะรัตน์ เสนีย์ชัยโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสานิตย์ เสาววิทยาพุฒิกุลโรงเรียนบ้านปูโป๊ะประธานกรรมการ
2. นายสุธีมนต์ ทองเอียดโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ พรหมฉ่ำโรงเรียนนิคมพัมนา ๗กรรมการ
4. นายนิมะปัณดี นิอาซิงโรงเรียนเพลินพิศกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ รักเถาว์โรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายทวีป มุขแก้วโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ประธานกรรมการ
2. นางศศิมา มั่นมาศพงศ์โรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
3. นางธนพร คงคุณโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นายไพศาล เหสามีโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
5. นายฤทธิเดช สงวนวงค์โรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายทวีป มุขแก้วโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ประธานกรรมการ
2. นางศศิมา มั่นมาศพงศ์โรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
3. นางธนพร คงคุณโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นายฤทธิเดช สงวนวงค์โรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
5. นายไพศาล เหสามีโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายทวีป มุขแก้วโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ประธานกรรมการ
2. นางศศิมา มั่นมาศพงศ์โรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
3. นายธนพร คงคุณโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นายไพศาล เหสามีโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
5. นายฤทธิเดช สงวนวงค์โรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายชนันท์ รัตนพงษ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นายพลเดช แซ่อ่องโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายชนันท์ รัตนพงษ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นายพลเดช แซ่อ่องโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายชนันท์ รัตนพงษ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นายพลเดช แซ่อ่องโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายชนันท์ รัตนพงษ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นายพลเดช แซ่อ่องโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายชนันท์ รัตนพงษ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นายพลเดช แซ่อ่องโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายชนันท์ รัตนพงษ์โรงเรียนสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นายพลเดช แซ่อ่องโรงเรียนสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นายสุบรรณ์ เกราะแก้วโรงเรียนสุคิรินวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญศร อ่อนแพงโรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ คงนวลโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
3. นางอรพิน พันธ์โภชน์โรงเรียนบ้านสุไหงโกลกกรรมการ
4. นางมณี สงวนศักดิ์โรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
5. นายอภิชาติ เพ็ชรแก้วโรงเรียนบ้านตาบากรรมการ
6. นางสาวเกศรินทร์ พุฒจันทึกโรงเรียนรักไทยกรรมการ
7. นายภาคภูมิ เจริญศรีโรงเรียนนิคมพัฒนา 2กรรมการ
8. นางบุญศรี รักการงานสพป.นธ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญศร อ่อนแพงโรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ คงนวลโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
3. นางอรพิน คงนวลโรงเรียนบ้านสุไหงโกลกกรรมการ
4. นางมณี สงวนศักดิ์โรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
5. นายอภิชาติ เพ็ชรแก้วโรงเรียนบ้านตาบากรรมการ
6. นางสาวเกศรินทร์ พุฒจันทึกโรงเรียนรักไทยกรรมการ
7. นายภาคภูมิ เจริญศรีโรงเรียนนิคมพัฒนา 2กรรมการ
8. นางบุญศรี รักการงานสพป.นธ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญศร อ่อนแพงโรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ คงนวลโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
3. นางอรพิน พันธ์โภชน์โรงเรียนบ้านสุไหงโกลกกรรมการ
4. นางมณี สงวนศักดิ์โรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
5. นายอภิชาติ เพ็ชรแก้วโรงเรียนบ้านตาบากรรมการ
6. นางสาวเกศรินทร์ พุฒจันทึกโรงเรียนรักไทยกรรมการ
7. นายภาคภูมิ เจริญศรีโรงเรียนนิคมพัฒนา 2กรรมการ
8. นางบุญศรี รักการงานสพป.นธ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญศร อ่อนแพงโรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ คงนวลโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
3. นางอรพิน พันธ์โภชน์โรงเรียนบ้านสุไหงโกลกกรรมการ
4. นางมณี สงวนศักดิ์โรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
5. นายอภิชาติ เพ็ชรแก้วโรงเรียนบ้านตาบากรรมการ
6. นางสาวเกศรินทร์ พุฒจันทึกโรงเรียนรักไทยกรรมการ
7. นายภาคภูมิ เจริญศรีโรงเรียนนิคมพัฒนา 2กรรมการ
8. นางบุญศรี รักการงานสพป.นธ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประจักษ์ ถานันดีโรงเรียนวัดโคกมะเฟืองประธานกรรมการ
2. นายทองต่อ พันธเสนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายภิรมย์ คงนวลโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
4. นายวิศิษฏ์ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการ
5. นางบุญศรี รักการงานสพป.นธ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ถานันดีโรงเรียนวัดโคกมะเฟืองประธานกรรมการ
2. นายทองต่อ พันธเสนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายภิรมย์ คงนวลโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
4. นายวิศิษฏ์ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการ
5. นางบุญศรี รักการงานสพป.นธ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประจักษ์ ถานันดีโรงเรียนวัดโคกมะเฟืองประธานกรรมการ
2. นายทองต่อ พันธเสนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายภิรมย์ คงนวลโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
4. นายวิศิษฏ์ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการ
5. นางบุญศรี รักการงานสพป.นธ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ถานันดีโรงเรียนวัดโคกมะเฟืองประธานกรรมการ
2. นายทองต่อ พันธเสนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายภิรมย์ คงนวลโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
4. นายวิศิษฏ์ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการ
5. นางบุญศรี รักการงานสพป.นธ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสะมะแอ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านกูวาประธานกรรมการ
2. นายสุรพงศ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
3. นายภาคภูมิ ใสสุขโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิศิษฏ์ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสะมะแอ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านกูวาประธานกรรมการ
2. นายสุรพงศ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
3. นายภาคภูมิ ใสสุขโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิศิษฏ์ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพงศ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา 10ประธานกรรมการ
2. นางมณี สงวนศักดิ์โรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
3. นายสะมะแอ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านกูวา(แว้ง)กรรมการ
4. นายทองต่อ พันธเสนข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพงศ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา 10ประธานกรรมการ
2. นางมณี สงวนศักดิ์โรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
3. นายสะมะแอ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านกูวา(แว้ง)กรรมการ
4. นายทองต่อ พันธเสนข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรพงศ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา 10ประธานกรรมการ
2. นางมณี สงวนศักดิ์โรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
3. นายสะมะแอ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านกูวา(แว้ง)กรรมการ
4. นายทองต่อ พันธเสนข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพงศ์ คงนวลโรงเรียนนิคมพัฒนา 10ประธานกรรมการ
2. นางมณี สงวนศักดิ์โรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
3. นายสะมะแอ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านกูวา(แว้ง)กรรมการ
4. นายทองต่อ พันธเสนข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพาขวัญ ริมวิเชียรโรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)กรรมการ
2. นางสุนารีย์ พันธุเมฆโรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
3. นางอาทิตยา พลเพ็ชรโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางวัลลภา ลิ่มลักษณ์โรงเรียนเทศบาล ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวคะนานางค์ วัฒนโสภินโรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
3. นางสาววิจิตรา ชีพโพคานันโรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางวัลลภา ลิ่มลักษณ์โรงเรียนเทศบาล ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวคะนานางค์ วัฒนโสภินโรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
3. นางสาววิจิตรา ชีพโพคานันโรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประสิทธิ์ วิจิตรโสภาโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนประธานกรรมการ
2. นายดินทร์ อาซามิงโรงเรียนบ้านซรายอกรรมการ
3. นายทนต์ รามแก้วโรงเรียนบ้านตาบากรรมการ
4. นายสังคม พรมมาศโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
5. นายอาหามะ ยาเซาะโรงเรียนนิคมพัฒนา ๒กรรมการ
6. นางตีอาส๊ะ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านซรายอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ หมีนหวังโรงเรียนบ้านบอเกาะประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์ พืชนุกูลโรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
3. นางอรพิน พันธ์โภชน์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นายประเสริฐ ทองคำโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ รังเสาร์โรงเรียนตากใบกรรมการ
6. นายจำลอง ชีชำนาญโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีกรรมการ
7. นางสุธีมนต์ สกุลวิศัลย์โรงเรียนเทพประทานบ้านเจ๊ะเด็งกรรมการ
8. นางสิริพร พืชนุกูลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท ๒กรรมการ
9. นายสุวัฒน์ นุ่นสงโรงเรียนบ้านบูเกะตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ ยอดรักษ์โรงเรียนบ้านตาบาประธานกรรมการ
2. นายฤทธิเดช สงวนวงศ์โรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ เอียดทุ่งคาโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
4. นายสาเหะดาโอ๊ะ สาเหะอาแซโรงเรียนปอเนาะกรรมการ
5. นายสามชาย ขวัญดำโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางนาตยา อดิศัยนิกรโรงเรียนบ้านสายะประธานกรรมการ
2. นางปรีดา เมฆรัตน์โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผากรรมการ
3. นายจุฑาศิษย์ นิติภาคโรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็งกรรมการ
4. นายไพโรจน์ หมีนหวังโรงเรียนบ้านบอเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางนาตยา อดิศัยนิกรโรงเรียนบ้านสายะประธานกรรมการ
2. นางปรีดา เมฆรัตน์โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผากรรมการ
3. นายจุฑาศิษย์ นิติภาคโรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็งกรรมการ
4. นายไพโรจน์ หมีนหวังโรงเรียนบ้านบอเกาะกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางศรีสุดา รัตนพลศึกษานิเทศประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ ขาวสุริจันทร์โรงเรียนบ้านซรายอกรรมการ
3. นางสาวปานทิพย์ จุลบุตรโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ ลักขษรโรงเรียนรักไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางศรีสุดา รัตนพลศึกษานิเทศประธานกรรมการ
2. นางจันทนีย์ ขาวสุริจันทร์โรงเรียนบ้านซรายอกรรมการ
3. นางสาวปานทิพย์ จุลบุตรโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ ลักขษรโรงเรียนรักไทยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางศรีสุดา รัตนพลศึกษานิเทศประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ ขาวสุริจันทร์โรงเรียนบ้านซรายอกรรมการ
3. นางสาวปานทิพย์ จุลบุตรโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางศรีสุดา รัตนพลศึกษานิเทศประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ ขาวสุริจันทร์โรงเรียนบ้านซรายอกรรมการ
3. นางสาวปานทิพย์ จุลบุตรโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยโทกอยา บือราเฮงโรงเรียนนิคมพัฒนา ๒ประธานกรรมการ
2. นายมูหามะตาร์มีซี บือราเฮงโรงเรียนบ้านไพรวันกรรมการ
3. นายปรีชา รัตนะโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา บาสาโรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
5. นางสาวนารี สุกใสโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสิริมนต์ แดงเพ็งโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นายไพศาล บุตรทองโรงเรียนบ้านโคกตากรรมการ
3. นางสาวโรสอัลเซียส บากาโรงเรียนบ้านตาเซะเหนือกรรมการ
4. นางสาววิชชุดา ดำกระเด็นโรงเรียนงบ้านปะดะดอกรรมการ
5. นางสาวนิเฟาซีย๊ะห์ นิแหโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสิริมนต์ แดงเพ็งโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นายไพศาล บุตรทองโรงเรียนบ้านโคกตากรรมการ
3. นางสาวอัลเซียส บากาโรงเรียนบ้านตาเซะเหนือกรรมการ
4. นางสาววิชชุดา ดำกระเด็นโรงเรียนบ้านปะดะดอกรรมการ
5. นางสาวนิเฟาซีย๊ะห์ นิแหโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายไพรัช บินเสะโรงเรียนบ้านกลูบีประธานกรรมการ
2. นายสุขมัณฑ์ ชำชีโรงเรียนบ้านไม้ฝาดกรรมการ
3. นายจักรินทร์ คุณสุตโรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)กรรมการ
4. นางสาวมาริสา มะมิงโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
5. นายชวลิต แดงเพ็งโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไพรัช บินเสะโรงเรียนบ้านกลูบีประธานกรรมการ
2. นายสุขมัณฑ์ ชำชีโรงเรียนบ้านไม้ฝาดกรรมการ
3. นายจักรินทร์ คุณสุตโรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)กรรมการ
4. นางสาวมาริสา มะมิงโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
5. นายชวลิต แดงเพ็งโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายมูหามัดตามีซี วาเฮ็บโรงเรียนบ้านบูเกะตาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรัชดา อาสาวะโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร)กรรมการ
3. นายปาดือลี เจ๊ะนุ โรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการ
4. นางสาวกัลยา ขุนอำภัยโรงเรียนราชภักดีกรรมการ
5. นายปริชญา มาสินธุ์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายมูหามัดตามีซี วาเฮ็บโรงเรียนบ้านบูเกะตาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรัชดา อาสาวะโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร)กรรมการ
3. นายปาดือลี เจ๊ะนุโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการ
4. นางสาวกัลยา ขุนอำภัยโรงเรียนราชภักดีกรรมการ
5. นายปริชญา มาสินธุ์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสุทธิษา ภิระบรรณ์โรงเรียนบ้านลาแลประธานกรรมการ
2. นางปณิตา วรัจฉรียกุลโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นางสายใหม ลิ่มวลีโรงเรียนบ้านสายะกรรมการ
4. นายฮาซัน สะอิโรงเรียนบ้านแอแวกรรมการ
5. นายบาฮารี นาวีโรงเรียนบ้านบาโงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ การัมซอโรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพ ๑๗๒ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล บุตรทองโรงเรียนบ้านโคกตากรรมการ
3. นางสาวอาฟีนิง ดอเซ๊ะโรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
4. นางลักษมี สาและโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
5. นางสาวหทัย ทองคุปต์โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ การัมซอโรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพ ๑๗๒ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล บุตรทองโรงเรียนบ้านโคกตากรรมการ
3. นางสาวอาฟีนิง ดอเซ๊ะโรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
4. นางลักษมี สาและโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
5. นางสาวหทัย ทองคุปต์โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายมูหามะสือลาบ ตาเล๊ะโรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ ๒๒๓ประธานกรรมการ
2. นายอับดุลเล๊าะ บอราเฮ็งโรงเรียนบ้านกูวา(ปาดี)กรรมการ
3. นางน้ำมนต์ รอดบนโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
4. นายไพรัฐ บินเสะโรงเรียนบ้านกลูบีกรรมการ
5. นายอัลฟานิ่ง มะดือเระโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางละออง พร้อมมูลโรงเรียนบ้านศาลาอูมาประธานกรรมการ
2. นายซูกีปลี มะโรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพ ๑๗๒กรรมการ
3. นายวีรเชษฐ์ เวทมาหะโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
4. นายวิจิตร เพชรรัตน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท ๒กรรมการ
5. นายประเสริฐ ทองคำโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางละออง พร้อมมูลโรงเรียนบ้านศาลาอูมาประธานกรรมการ
2. นายวีรเชษฐ์ เวทมาหะโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
3. นายวิจิตร เพชรรัตน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท ๒กรรมการ
4. นางสาวซูรีย๊ะ มะยาซิงโรงเรียนบ้านซรายอกรรมการ
5. นายประเสริฐ ทองคำโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ เวทโอสถโรงเรียนบ้านร่วมใจประธานกรรมการ
2. นางนฤมล เมืองกเสมโรงเรียนบ้านกาวะกรรมการ
3. นางมายือนะ หามะโรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
4. นายโกศล แซ่ลิ่มโรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
5. นายอิสมาแอ อาแวโรงเรียนบ้านกาวะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ เวทโอสถโรงเรียนบ้านร่วมใจประธานกรรมการ
2. นางนฤมล เมืองกเสมโรงเรียนบ้านกาวะกรรมการ
3. นางมายือนะ หามะโรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
4. นายโกศล แซ่ลิ่มโรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
5. นายอิสมาแอ อาแวโรงเรียนบ้านกาวะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ ใสสุขโรงเรียนบ้านแว้งประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ จันทร์เติมโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
3. นางพัชรี ทองคำโรงเรียนวัดประชุมชลธารา(สุขคณานนุกูล)กรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ แดงขำโรงเรียนโคกมะม่วงกรรมการ
5. นางสาวอมลยา แก้วอุบัติโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสมเจตน์ ศรีหิรัญโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซงประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เชาว์ทองโรงเรียนบ้านสะปอมกรรมการ
3. นายเติม เทพคุมโรงเรียนวัดโบราณสถิตย์กรรมการ
4. นายบุญเลิศ รัตนกาญจน์โรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการ
5. จ.ส.อ.ประเสริฐ ทองงิ้วโรงเรียนสุคิรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมเจตน์ ศรีหิรัญโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซงประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เชาว์ทองโรงเรียนบ้านสะปอมกรรมการ
3. นายเติม เทพคุมโรงเรียนวัดโบราณสถิตย์กรรมการ
4. นายบุญเลิศ รัตนกาญจน์โรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
5. จ.ส.อ.ประเสริฐ ทองงิ้วโรงเรียนสุคิรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายจักกรี สวัสดีโรงเรียนนิคมพัฒนา ๒ประธานกรรมการ
2. นายอนุวัต หะยีวาเงาะโรงเรียนบ้านหัวคลองกรรมการ
3. นางสาวฟารีดา เจ๊ะอิงโรงเรียนบ้านปาดังยอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจักกรี สวัสดีโรงเรียนนิคมพัฒนา ๒ประธานกรรมการ
2. นายอนุวัต หะยีวาเงาะโรงเรียนบ้านหัวคลองกรรมการ
3. นางสาวฟารีดา เจ๊ะอิงโรงเรียนบ้านปาดังยอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสิริเพ็ญ รัตนนุกิจโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวอมลยา แก้วอุบัติโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการ
3. นางนรารัตน์ ปัทมินทร์โรงเรียนนิคมพัฒนา ๙กรรมการ
4. นางมัทนา โชติขุนทศโรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
5. นางจารีพร หวั่นเซ่งโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสิริเพ็ญ รัตนนุกิจโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวอมลยา แก้วอุบัติโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการ
3. นางนรารัตน์ ปัทมินทร์โรงเรียนนิคมพัฒนา ๙กรรมการ
4. นางมัทนา โชติขุนทศโรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
5. นายจารีพร หวั่นเซ่งโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอัยดา หามะโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ จันทร์เติมโรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการ
3. นางสายใจ รัตนกาญจน์โรงเรียนบ้านมูโน๊ะกรรมการ
4. นางสุนันท์ สายเหล็กโรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ แดงขำโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอัยดา หามะโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ จันทร์เติมโรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการ
3. นางสายใจ รัตนกาญจน์โรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
4. นางสุนันท์ สายเหล็กโรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ แดงขำโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุพร บุญรัตน์โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพ ๑๗๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมลยา แก้วอุบัติโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการ
3. นางอารีนี มะซาโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
4. นายอนุวัต หะยีวาเงาะโรงเรียนบ้านหัวคลองกรรมการ
5. นายประเสริฐ ทองคำโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุพร บุญรัตน์โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพ ๑๗๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมลยา แก้วอุบัติโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการ
3. นางอารีนี มะซาโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
4. นายอนุวัต หะยีวาเงาะโรงเรียนบ้านหัวคลองกรรมการ
5. นายประเสริฐ ทองคำโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอุษา เฟื่องฟูโรงเรียนบ้านตือมายูประธานกรรมการ
2. นางสุพร บุญรัตน์โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพ ๑๗๒กรรมการ
3. นางสาวสมพร พุฒแก้วโรงเรียนบ้านสายะกรรมการ
4. นางวัลลิสา ทองคุปต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔กรรมการ
5. นางประคอง หมวกสกุลโรงเรียนบ้านเจ๊ะยอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอุษา เฟื่องฟูโรงเรียนบ้านตือมายูประธานกรรมการ
2. นางสุพร บุญรัตน์โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพ ๑๗๒กรรมการ
3. นางสาวสมพร พุฒแก้วโรงเรียนบ้านสายะกรรมการ
4. นางวัลลิสา ทองคุปต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔กรรมการ
5. นางประคอง หมวกสกุลโรงเรียนบ้านเจ๊ะยอกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวปราณี เจ๊ะหลีโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิตย์ ขันแก้วโรงเรียนบ้านเจ๊ะยอกรรมการ
3. นางศิริประภา ทองนพคุณโรงเรียนนิคมพัฒนา ๒กรรมการ
4. นางสาวกัลยา เหมณีโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามากรรมการ
5. นางนางยุพิน ลีนินโรงเรียนวัดโบราณสถิตย์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอัจฉรา อีแตโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางมาลินี ดอเลาะโรงเรียนบ้านตำเสากรรมการ
3. นายไพศาล สุขโอโรงเรียนบ้านกรรมการ
4. นางอริสา บุญรอดโรงเรียนบ้านกรรมการ
5. นางสาวมาริสา เจ๊ะเง๊าะโรงเรียนบ้านกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวรรณา เจียมเจริญศักดิ์โรงเรียนบ้านซรายอประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะกรรมการ
3. นางสายฝน ชินพงษ์โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะกรรมการ
4. นางสาวซูรีย๊ะ มะยาซิงโรงเรียนบ้านซรายอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวรรณา เจียมเจริญศักดิ์โรงเรียนบ้านซรายอประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะกรรมการ
3. นางสายฝน ชินพงษ์โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะกรรมการ
4. นางสาวซูรีย๊ะ มะยาซิงโรงเรียนบ้านซรายอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวรรณา เจียมเจริญศักดิ์โรงเรียนบ้านซรายอประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะกรรมการ
3. นางสายฝน ชินพงษ์โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะกรรมการ
4. นางสาวซูรีย๊ะ มะยาซิงโรงเรียนบ้านซรายอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนาริน สีแดงโรงเรียนบ้านแว้งประธานกรรมการ
2. นางนารี อ่อนวงษ์โรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
3. นางดวงหทัย เรืองสุวรรณโรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวอุมรีย์ เหมกุสุมาโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายภาสกร นิลกระวัตร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งกรรมการ
3. นางวีรณา เอียดน้อยโรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการ
4. นางนราวรรณ เพชรสังข์โรงเรียนบ้านกลูบีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอุมรีย์ เหมกุสุมาโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายภาสกร นิลกระวัตร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งกรรมการ
3. นางวีรณา เอียดน้อยโรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการ
4. นางสาวนราวรรณ เพชรสังข์โรงเรียนบ้านกลูบีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวอุมรีย์ เหมกุสุมาโรงเรียนนิคมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายภาสกร นิลกระวัตร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งกรรมการ
3. นางวีรณา เอียดน้อยโรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการ
4. นางนราวรรณ เพชรสังข์โรงเรียนบ้านกลูบีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอุมรีย์ เหมกุสุมาโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางภาสกร นิลกระวัตร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งกรรมการ
3. นางวีรณา เอียดน้อยโรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการ
4. นางนราวรรณ เพชรสังข์โรงเรียนบ้านกลูบีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุมรีย์ เหมกุสุมาโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายภาสกร นิลกระวัตร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งกรรมการ
3. นางวีรณา เอียดน้อยโรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการ
4. นางนราวรรณ เพชรสังข์โรงเรียนบ้านกลูบีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวอุมรีย์ เหมกุสุมาโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายภาสกร นิลกระวัตร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งกรรมการ
3. นางวีรณา เอียดน้อยโรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการ
4. นางนราวรรณ เพชรสังข์โรงเรียนบ้านกลูบีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สุขไชยโรงเรียนบ้านบางขุนทองประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย คงศรีโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
3. นางพรพิไล ยอดรักโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ ๒๒๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สุขไชยโรงเรียนบ้านบางขุนทองกรรมการ
2. นายบุญช่วย คงศรีโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
3. นางพรพิไล ยอดรักโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพ ๒๒๓กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สุขไชยโรงเรียนบ้านบางขุนทองประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย คงศรีโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
3. นางพรพิไล ยอดรักโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ ๒๒๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สุขไชยโรงเรียนบ้านบางขุนทองประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย คงศรีโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
3. นางพรพิไล ยอดรักโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ ๒๒๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สุขไชยโรงเรียนบ้านบางขุนทองประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย คงศรีโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
3. นางพรพิไล ยอดรักโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ ๒๒๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สุขไชยโรงเรียนบ้านบางขุนทองประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย คงศรีโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
3. นางพรพิไล ยอดรักโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ ๒๒๓กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดวงตา ไชยศรีโรงเรียนบ้านกูบูประธานกรรมการ
2. นางสาวนูรียะฮ์ ปาเสเล๊าะโรงเรียนบ้านกูบูกรรมการ
3. นางรุก็อยยะฮ์ บินยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านกูบูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ จันทร์เติมโรงเรียนบ้านนูโร๊ะประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภิสรา พรหมดำโรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
3. นางซานีตา สะอิโรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ จันทร์เติมโรงเรียนบ้านนูโร๊ะประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภิสรา พรหมดำโรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
3. นางซานีตา สะอิโรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมยุรา กิจคงพัฒน์โรงเรียนบ้านซรายอประธานกรรมการ
2. นายอุสมาน บินอุเซ็งโรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะกรรมการ
3. นายอัสรี หลำบินส๊ะโรงเรียนบ้านศรีพงันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมยุรา กิจคงพัฒน์โรงเรียนบ้านซรายอประธานกรรมการ
2. นายอุสมาน บินอุเซ็งโรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะกรรมการ
3. นายอัสรี หลำบินส๊ะโรงเรียนบ้านศรีพงันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมยุรา กิจคงพัฒน์โรงเรียนบ้านซรายอประธานกรรมการ
2. นายอุสมาน บินอุเซ็งโรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะกรรมการ
3. นายอัสรี หลำบินส๊ะโรงเรียนบ้านศรีพงันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจรูญ ฤทธิสุนทรโรงเรียนบ้านสากอประธานกรรมการ
2. นายสมพร เวทมาหะโรงเรียนบ้านตาเซะเหนือกรรมการ
3. นางสาวใสนะ เจ๊ะโก๊ะโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจรูญ ฤทธิสุนทรโรงเรียนบ้านสากอประธานกรรมการ
2. นายสมพร เวทมาหะโรงเรียนบ้านตาเซะเหนือกรรมการ
3. นางสาวใสนะ เจ๊ะโก๊ะโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายทวีศักดิ์ สุรินทร์ โทร. 080 716 5029 และ นายมารูดิง เส๊ะ โทร. 087 297 3113 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]