หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 3 9 2
2 011 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 34 75 45
3 012 โรงเรียนนิคมพัฒนา4 6 24 11
4 013 โรงเรียนนิคมพัฒนา5 0 0 0
5 014 โรงเรียนนิคมพัฒนา6 0 0 0
6 015 โรงเรียนนิคมพัฒนา7 7 13 7
7 016 โรงเรียนนิคมพัฒนา9 2 5 3
8 017 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง 12 27 19
9 018 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 10 31 13
10 019 โรงเรียนบ้านกรือซอ 4 4 4
11 020 โรงเรียนบ้านกลูบี 17 44 29
12 021 โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 10 29 15
13 022 โรงเรียนบ้านกาวะ 3 9 6
14 023 โรงเรียนบ้านกูบู 12 18 17
15 026 โรงเรียนบ้านกูวา 6 10 9
16 025 โรงเรียนบ้านกูวา (แว้ง) 7 11 8
17 024 โรงเรียนบ้านกูแบอีแก 0 0 0
18 029 โรงเรียนบ้านคลองตัน 6 12 8
19 035 โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ 1 3 2
20 037 โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 15 22 20
21 038 โรงเรียนบ้านจือแร 6 20 11
22 039 โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์12 3 7 3
23 042 โรงเรียนบ้านซรายอ 8 24 12
24 043 โรงเรียนบ้านดอเฮะ 1 3 2
25 044 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 6 15 11
26 046 โรงเรียนบ้านตอหลัง 10 12 12
27 047 โรงเรียนบ้านตอออ 2 5 2
28 045 โรงเรียนบ้านตอแล 0 0 0
29 049 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 29 85 48
30 048 โรงเรียนบ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 9 20 15
31 052 โรงเรียนบ้านตาบา 6 10 5
32 051 โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 1 2 2
33 050 โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ 0 0 0
34 053 โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา 5 11 7
35 054 โรงเรียนบ้านตือมายู 22 39 28
36 055 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 37 76 54
37 060 โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ 4 6 5
38 058 โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน 5 5 5
39 059 โรงเรียนบ้านน้ำใส 6 16 12
40 061 โรงเรียนบ้านบอเกาะ 0 0 0
41 062 โรงเรียนบ้านบางขุด 5 11 7
42 063 โรงเรียนบ้านบางขุนทอง 1 2 1
43 068 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 28 53 33
44 067 โรงเรียนบ้านบาโง 8 15 8
45 064 โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 4 8 6
46 065 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 12 29 20
47 066 โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ 1 3 2
48 069 โรงเรียนบ้านบือราแง 2 6 4
49 070 โรงเรียนบ้านบูเกะตา 6 14 9
50 071 โรงเรียนบ้านปลักปลา 1 1 1
51 072 โรงเรียนบ้านปอเนาะ 7 20 12
52 073 โรงเรียนบ้านปะดะดอ 6 9 7
53 074 โรงเรียนบ้านปะลุกา 1 1 1
54 075 โรงเรียนบ้านปะลุรู 1 2 2
55 076 โรงเรียนบ้านปาดังยอ 10 17 10
56 078 โรงเรียนบ้านปูยู 8 17 9
57 079 โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 1 3 1
58 077 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 6 14 10
59 083 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 4 5 4
60 084 โรงเรียนบ้านมือบา 2 4 2
61 085 โรงเรียนบ้านมูโน๊ะ 18 33 27
62 089 โรงเรียนบ้านยะหอ 6 12 9
63 090 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 8 16 9
64 091 โรงเรียนบ้านละหาน 1 1 1
65 092 โรงเรียนบ้านลาแล 24 43 27
66 093 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 2 4 2
67 094 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 15 35 25
68 096 โรงเรียนบ้านศรีพงัน 6 13 10
69 098 โรงเรียนบ้านศาลาอูมา 1 3 1
70 097 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 21 50 22
71 099 โรงเรียนบ้านสะปอม 4 12 4
72 100 โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 7 17 9
73 101 โรงเรียนบ้านสากอ 23 42 31
74 102 โรงเรียนบ้านสามแยก 4 8 5
75 103 โรงเรียนบ้านสายะ 0 0 0
76 104 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 24 42 35
77 105 โรงเรียนบ้านหัวคลอง 17 40 23
78 027 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 16 49 31
79 040 โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 3 4 3
80 041 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม 3 5 5
81 080 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 17 27 22
82 028 โรงเรียนบ้านแขยง 0 0 0
83 036 โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ 4 7 4
84 086 โรงเรียนบ้านแม่ดง 6 12 10
85 095 โรงเรียนบ้านแว้ง 23 65 39
86 106 โรงเรียนบ้านแอแว 9 15 13
87 031 โรงเรียนบ้านโคกงู 2 2 2
88 032 โรงเรียนบ้านโคกตา 9 14 11
89 033 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 21 37 26
90 034 โรงเรียนบ้านโคกยามู 11 25 15
91 030 โรงเรียนบ้านโคกโก 3 3 3
92 056 โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง 2 17 6
93 057 โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ 5 18 11
94 081 โรงเรียนบ้านโผลง 2 2 2
95 082 โรงเรียนบ้านไพรวัน 3 8 4
96 088 โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 9 29 12
97 087 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 9 15 14
98 107 โรงเรียนบ้านไอบาตู 5 13 8
99 110 โรงเรียนรักไทย 26 52 33
100 112 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัตท์ทันต์สนาน 9 12 13
101 113 โรงเรียนราชภักดี 6 14 10
102 118 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 13 21 13
103 119 โรงเรียนวัดทรายขาว 1 1 1
104 121 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 11 17 16
105 122 โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 4 17 9
106 123 โรงเรียนวัดพระพุทธ 3 3 3
107 124 โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ 0 0 0
108 114 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 6 10 8
109 115 โรงเรียนวัดเกาะสวาด 4 5 4
110 117 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 5 12 7
111 116 โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง 0 0 0
112 120 โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ 2 4 3
113 126 โรงเรียนสุคิริน 2 3 2
114 128 โรงเรียนอิสลามบำรุง 4 6 5
115 003 โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง 10 20 15
116 004 โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง 5 13 7
117 109 โรงเรียนเพลินพิศ 5 7 5
118 009 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 1 1 1
119 002 โรงเรียนดารุลฟุรกอน 5 22 11
120 108 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 28 48 31
121 111 โรงเรียนรังผึ้ง 8 54 16
122 127 โรงเรียนอนุบาลสุชาดา 1 3 2
123 001 โรงเรียนเกษมทรัพย์ 37 102 46
124 125 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 28 50 39
125 005 โรงเรียนเทศบาล 1 0 0 0
126 006 โรงเรียนเทศบาล 2 0 0 0
127 007 โรงเรียนเทศบาล 3 22 28 24
128 008 โรงเรียนเทศบาล 4 0 0 0
รวม 1018 2199 1406
3605

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายทวีศักดิ์ สุรินทร์ โทร. 080 716 5029 และ นายมารูดิง เส๊ะ โทร. 087 297 3113 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]