กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 103
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ
2 รังผึ้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 102
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านศรีพงัน สพป. นราธิวาส เขต 2 83.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รังผึ้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 28 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกวาลอซีรา สพป. นราธิวาส เขต 2 24 เข้าร่วม 4
5 บ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต 2 21 เข้าร่วม 5
6 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 19 เข้าร่วม 6
7 นิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 15 เข้าร่วม 7
8 บ้านยะหอ สพป. นราธิวาส เขต 2 11 เข้าร่วม 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 774
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านซรายอ สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 67.33 ทองแดง 4
5 บ้านจะมาแกะ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 071
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดารุลฟุรกอน สพป. นราธิวาส เขต 2 82.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 766
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเกษตรธิการาม สพป. นราธิวาส เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปูยู สพป. นราธิวาส เขต 2 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 86.51 ทอง 4
5 บ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 68.99 ทองแดง 5
6 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
7 บุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
8 บ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 60.80 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 60.80 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านมูโน๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 181
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปูยู สพป. นราธิวาส เขต 2 73.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 68.42 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปอเนาะ สพป. นราธิวาส เขต 2 68.42 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 68.42 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 เกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 47.37 เข้าร่วม 6
7 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง สพป. นราธิวาส เขต 2 42.11 เข้าร่วม 7
8 บ้านร่วมใจ สพป. นราธิวาส เขต 2 31.58 เข้าร่วม 8
9 เทพประทานไทยยืนยง สพป. นราธิวาส เขต 2 31.58 เข้าร่วม 8
10 บ้านลูโบ๊ะซามา สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
11 วัดเกาะสวาด สพป. นราธิวาส เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 184
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปูยู สพป. นราธิวาส เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเกษตรธิการาม สพป. นราธิวาส เขต 2 78.84 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองตัน สพป. นราธิวาส เขต 2 76.06 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทพประทานไทยยืนยง สพป. นราธิวาส เขต 2 75.85 เงิน 4
5 บ้านปอเนาะ สพป. นราธิวาส เขต 2 73.88 เงิน 5
6 บ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 70.49 เงิน 6
7 บุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 70.32 เงิน 7
8 บ้านภูเขาทอง สพป. นราธิวาส เขต 2 66.25 ทองแดง 8
9 บ้านโคกยามู สพป. นราธิวาส เขต 2 62.91 ทองแดง 9
10 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง สพป. นราธิวาส เขต 2 60.51 ทองแดง 10
11 บ้านลูโบ๊ะซามา สพป. นราธิวาส เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 71.47 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมูโน๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 048
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกวาลอซีรา สพป. นราธิวาส เขต 2 92.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 92.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านยะหอ สพป. นราธิวาส เขต 2 91.66 ทอง 4
5 บ้านลูโบ๊ะลือซง สพป. นราธิวาส เขต 2 89.66 ทอง 5
6 บ้านบือราแง สพป. นราธิวาส เขต 2 80.33 ทอง 6
7 บ้านฆอเลาะทูวอ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
8 บ้านสะปอม สพป. นราธิวาส เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 709
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 708
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกาวะ สพป. นราธิวาส เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 070
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเกาะสะท้อน สพป. นราธิวาส เขต 2 84.50 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 308
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไม้แก่น สพป. นราธิวาส เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกตา สพป. นราธิวาส เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 70.78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตลิ่งสูง สพป. นราธิวาส เขต 2 70.24 เงิน 4
5 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง สพป. นราธิวาส เขต 2 60.97 ทองแดง 5
6 บ้านน้ำใส สพป. นราธิวาส เขต 2 60.87 ทองแดง 6
7 บุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 60.73 ทองแดง 7
8 บ้านตอออ สพป. นราธิวาส เขต 2 60.64 ทองแดง 8
9 ราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัตท์ทันต์สนาน สพป. นราธิวาส เขต 2 60.55 ทองแดง 9
10 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 60.47 ทองแดง 10
11 บ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 60.33 ทองแดง 11
12 เทพประทานไทยยืนยง สพป. นราธิวาส เขต 2 60.28 ทองแดง 12
13 บ้านเจ๊ะเหม สพป. นราธิวาส เขต 2 60.14 ทองแดง 13
14 บ้านแม่ดง สพป. นราธิวาส เขต 2 60.02 ทองแดง 14
15 บ้านโคกยามู สพป. นราธิวาส เขต 2 38 เข้าร่วม 15
16 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 สพป. นราธิวาส เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 050
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาโงกือเต สพป. นราธิวาส เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 051
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซรายอ สพป. นราธิวาส เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปอเนาะ สพป. นราธิวาส เขต 2 62 ทองแดง 4
5 นิคมพัฒนา 2 สพป. นราธิวาส เขต 2 57 เข้าร่วม 5
6 บ้านเกาะสะท้อน สพป. นราธิวาส เขต 2 52 เข้าร่วม 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 010
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปอเนาะ สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกวาลอซีรา สพป. นราธิวาส เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทพประทานไทยยืนยง สพป. นราธิวาส เขต 2 74 เงิน 4
5 บ้านปูโป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 71.50 เงิน 5
6 นิคมสร้างตนเองแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 70.50 เงิน 6
7 บ้านเกาะสะท้อน สพป. นราธิวาส เขต 2 67.50 ทองแดง 7
8 บ้านบาโงมาแย สพป. นราธิวาส เขต 2 64.50 ทองแดง 8
9 บ้านสามแยก สพป. นราธิวาส เขต 2 63.50 ทองแดง 9
10 บ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 60.50 ทองแดง 10
11 บ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 58.50 เข้าร่วม 11
12 บ้านตลิ่งสูง สพป. นราธิวาส เขต 2 55 เข้าร่วม 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 062
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 760
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 94.30 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปอเนาะ สพป. นราธิวาส เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 80.70 ทอง 4
5 บ้านบาโง สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง 5
6 บุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 79.90 เงิน 6
7 บ้านนูโร๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 74 เงิน 7
8 สุคิริน สพป. นราธิวาส เขต 2 73.90 เงิน 8
9 บ้านจะมาแกะ สพป. นราธิวาส เขต 2 73.70 เงิน 9
10 บ้านแฆแบ๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 67.60 ทองแดง 10
11 บ้านกูบู สพป. นราธิวาส เขต 2 65.60 ทองแดง 11
12 บ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 41.10 เข้าร่วม 12
13 ราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัตท์ทันต์สนาน สพป. นราธิวาส เขต 2 39.90 เข้าร่วม 13
14 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) สพป. นราธิวาส เขต 2 34.90 เข้าร่วม 14
15 บ้านกูวา (แว้ง) สพป. นราธิวาส เขต 2 33.50 เข้าร่วม 15
16 บ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 32.10 เข้าร่วม 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 764
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 รักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 46.67 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 036
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตือมายู สพป. นราธิวาส เขต 2 53 เข้าร่วม 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 030
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 84.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง สพป. นราธิวาส เขต 2 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 81.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตอหลัง สพป. นราธิวาส เขต 2 75.60 เงิน 4
5 บ้านปาดังยอ สพป. นราธิวาส เขต 2 75.20 เงิน 5
6 นิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 75 เงิน 6
7 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 75 เงิน 6
8 บ้านเจ๊ะยอ สพป. นราธิวาส เขต 2 65.40 ทองแดง 8
9 วัดพระพุทธ สพป. นราธิวาส เขต 2 65.20 ทองแดง 9
10 นิคมสร้างตนเองแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 65 ทองแดง 10
11 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) สพป. นราธิวาส เขต 2 64.80 ทองแดง 11
12 บ้านแอแว สพป. นราธิวาส เขต 2 64.60 ทองแดง 12
13 วัดประชุมชลธารา สพป. นราธิวาส เขต 2 64.40 ทองแดง 13
14 บ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 64.20 ทองแดง 14
15 บ้านปะดะดอ สพป. นราธิวาส เขต 2 64.10 ทองแดง 15
16 บ้านกูวา (แว้ง) สพป. นราธิวาส เขต 2 64 ทองแดง 16
17 บ้านน้ำทุเรียน สพป. นราธิวาส เขต 2 64 ทองแดง 16
18 บ้านสามแยก สพป. นราธิวาส เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 027
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปูโป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 92.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 77.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบูเกะตา สพป. นราธิวาส เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 026
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดประดิษฐ์บุปผา สพป. นราธิวาส เขต 2 88.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอเฮะ สพป. นราธิวาส เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านลูโบ๊ะลือซง สพป. นราธิวาส เขต 2 75.60 เงิน 4
5 บ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต 2 75.40 เงิน 5
6 บ้านกวาลอซีรา สพป. นราธิวาส เขต 2 68.20 ทองแดง 6
7 นิคมพัฒนา4 สพป. นราธิวาส เขต 2 65.20 ทองแดง 7
8 บ้านคลองตัน สพป. นราธิวาส เขต 2 64.60 ทองแดง 8
9 บ้านสะปอม สพป. นราธิวาส เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 068
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 93.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 83.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 067
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 83.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสะปอม สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
3 อิสลามบำรุง สพป. นราธิวาส เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 034
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 94.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 031
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง สพป. นราธิวาส เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชภักดี สพป. นราธิวาส เขต 2 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 85.20 ทอง 4
5 บ้านมูโน๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 84 ทอง 5
6 บ้านปูยู สพป. นราธิวาส เขต 2 79.80 เงิน 6
7 บ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 79.70 เงิน 7
8 บ้านจุฬาภรณ์12 สพป. นราธิวาส เขต 2 79.20 เงิน 8
9 วัดเกษตรธิการาม สพป. นราธิวาส เขต 2 78 เงิน 9
10 บ้านสามแยก สพป. นราธิวาส เขต 2 77.80 เงิน 10
11 บ้านตาบา สพป. นราธิวาส เขต 2 77.60 เงิน 11
12 บ้านละหาน สพป. นราธิวาส เขต 2 77.10 เงิน 12
13 บ้านตอหลัง สพป. นราธิวาส เขต 2 66.60 ทองแดง 13
14 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง สพป. นราธิวาส เขต 2 66.20 ทองแดง 14
15 บ้านตำเสาพัฒนา สพป. นราธิวาส เขต 2 65.90 ทองแดง 15
16 บ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 65.70 ทองแดง 16
17 เทศบาล 3 สพป. นราธิวาส เขต 2 65.50 ทองแดง 17
18 บ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 65.30 ทองแดง 18
19 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 64 ทองแดง 19

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 734
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโคกมะม่วง สพป. นราธิวาส เขต 2 93.60 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง สพป. นราธิวาส เขต 2 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกวาลอซีรา สพป. นราธิวาส เขต 2 86 ทอง 4
5 บ้านคลองตัน สพป. นราธิวาส เขต 2 85.60 ทอง 5
6 บ้านลูโบ๊ะลือซง สพป. นราธิวาส เขต 2 81 ทอง 6
7 บ้านตอออ สพป. นราธิวาส เขต 2 74.30 เงิน 7
8 บ้านจะมาแกะ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -
9 บ้านสะปอม สพป. นราธิวาส เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 775
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 82.70 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 3 สพป. นราธิวาส เขต 2 76.30 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน