รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ณ อำเภอสุไหงโก-ลก
ระหว่าง วันที่ 23 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1. เด็กหญิงนูรูลอัยดา  บินมะสาและ
 
1. นางกรรณิการ์  มามะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 1. เด็กหญิงอูมัยเราะห์  ฮิลมัน
 
1. นางสาวนีซะ  บือราเฮ็ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1. เด็กหญิงนัทนา  เด่นวิริยะกุล
 
1. นางสาวศศิภรณ์  มาศสุรางค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 1. เด็กหญิงซูรอยฮ๊ะ  มะแซ
 
1. นางสาวนาอีมะ  บัวสาม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงนฤภร  บุญสิริ
 
1. นางพนิดา  ชัยวิฉาน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1. เด็กหญิงแพรวพราว  สุขสมคิด
 
1. นางสมบูรณ์  อมรกิจ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  แซ่ภู่
 
1. นางสาวตรีชญานันท์  เตชะรัศมีศักดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 1. เด็กชายวันอดุลย์มุขสิทธิ์  บินยามะ
 
1. นางสาวปานทิพย์  จุลบุตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กหญิงซามีลา  ยูโซ๊ะ
2. เด็กหญิงฟาตีมะห์  บุญลือ
 
1. นายฮำดัน  สาอุ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พันธ์นัดธี
 
1. นางสาวฮูสนา  หะยีซำซูดิน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงดวิษา  อินตะนิล
 
1. นางสาวตาลทิพย์  ทองคุปต์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คชกาล
 
1. นายฟัรฮาน  เบญดาวุด
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1. เด็กหญิง นูรอักมา    นิอูมา
2. เด็กหญิงนิอาซียันนีราวาตี   สะมะแอ
3. เด็กหญิงนูรรูฮานี   สะมะแอ
 
1. นางสุวรรณณี  ศิลาหม่อม
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซรายอ 1. เด็กหญิงซูฟีญา  อาแซ
2. เด็กหญิงรุสมี  ละโตะนอ
3. เด็กหญิงโนร์ไลลา  สาเมาะ
 
1. นางสาววิลาวรรณ  หนูหมอก
2. นางนฤมล  อูมา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 1. เด็กชายซูไฮมิง  บือราเฮ็ม
2. เด็กชายตารมีซี  ปิ
3. เด็กชายนิรอฮิง  มามะ
 
1. นางสาวเจ๊ะโรสมัยนี  เจะมุ
2. นางสาวต่วนฮาฟีฟะห์  บินสุหลง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 1. เด็กหญิงซูไรดา  มาลอบูงอ
2. เด็กหญิงมุมีนา  อาบู
 
1. นายอัสมิง  ซา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 1. เด็กชายอามีรุล  สูแล
2. เด็กชายอิสมาแอล  เจ๊ะอาบ๊ะ
 
1. นายอัสมิง  ซา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 1. เด็กชายอิรฟัน  สันหมุด
 
1. นางสาวต่วนฮาฟีฟะห์  บินสุหลง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายนเรศรินทร์  ธาตรีนรานนท์
 
1. นายนูรเด่น  สาเมาะ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. เด็กหญิงนูรฟาเดีย  อีซอ
 
1. นางสาวิตรี  ละมูลอ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายธีรทัศน์  จันทระ
2. เด็กชายอะห์หมัด  ศรประดิษฐ์
3. เด็กชายเตชินท์  นงรัตน์
 
1. นางมารียัน  สะอุ
2. นางสาวอัญชลี  อุดมศิลป์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะหอ 1. เด็กหญิงซีตีซูไฮฟีรา  เปาะเซ็ง
2. เด็กหญิงนูรฟาณีย์  มะเซ็ง
3. เด็กหญิงฮานิส  เจ๊ะแต
 
1. นางฮาบีบ๊ะ  อาเดะมะ
2. นางสาวเกศินี  นิติภาค
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. เด็กหญิงนูรซามีมี  กามะ
2. เด็กหญิงนูรีซัน   ยาเร๊าะสาลี
3. เด็กหญิงฟาราห์วาฮีดา   สาแม
 
1. นายมูหามะสือลาม   ตาเล๊ะ
2. นางอานีตา  ตาเล๊ะ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลูบี 1. เด็กหญิงซัลฟีย๊ะห์   บินเจ๊ะเง๊าะ
2. เด็กหญิงนูรนาเดีย   มะรอนิง
3. เด็กหญิงสีตีโนรฟา   ตะแซ
 
1. นายไพรัช   บินเสะ
2. นางคอลาตี   หะยีฮามุ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1. เด็กชายมูฮำหมัด  ดือเลาะ
2. เด็กชายสิรภพ  นิมิตปัญญากุล
3. เด็กหญิงโซฟีนา  มาหามะ
 
1. นางสาวศิริพร  พนังศรี
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. เด็กหญิงนาบีลา   นอรอเอ
2. เด็กหญิงนูรมายามีน   นอรอเอ
3. เด็กหญิงนูรอาซีละห์  มิง
 
1. นางอานีตา  ตาเล๊ะ
2. นายมูหามะสือลาม  ตาเล๊ะ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. เด็กหญิงซีตีไซนับ   แยนะ
2. เด็กหญิงฟาซีรา   วาเลาะ
3. เด็กหญิงเจ๊ะยุส์ราห์  นอรอเอ
 
1. นางอานีตา  ตาเล๊ะ
2. นายมูหามะสือลาม  ตาเล๊ะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กชายภูธิชย์  เจริญกิจ
2. เด็กชายวิชยุตม์  สกุลวิศัลย์
 
1. นางสาวกุสุมา  ต่วนสุหลง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กหญิงซัลมียะห์   บินเจ๊ะมุ
2. เด็กชายรุสรี   เงาะ
 
1. นายยุฟรี   มามะ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1. เด็กชายปฐวี  บุญลึก
2. เด็กชายอัมรินทร์   หมทอง
 
1. นางสาวฐิติมา  สินทรัพย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1. เด็กชายอัมรัน  ดอเลาะ
2. เด็กชายอาราฮัม   ยูโซะ
 
1. นายรอสลัน   ตาเย๊ะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูยู 1. เด็กชายกูรฮมาน  นิแหละ
2. เด็กชายไฮกาลร์  ดินนาวา
 
1. นางอัมพร  เสี้ยวทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. เด็กชายอัสมัน  คาเดร์
2. เด็กชายอามีรูล  เจ๊ะอามะ
 
1. นายมูหามะสือลาม   ตาเล๊ะ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. เด็กชายซอฟี  รอนิ
2. เด็กชายบุสตานี  อูมา
 
1. นายมูหามะสือลาม   ตาเล๊ะ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจือแร 1. เด็กหญิงซูไรดา   อาแว
2. เด็กหญิงนุรอัดณีย์   จะมาจี
3. เด็กหญิงบาลกีซ   จักร์ปา
4. เด็กหญิงสีตีนุญมา   กระโด
5. เด็กหญิงอริสรา   สมานมิตร
 
1. นายบือราฮาน   สาอะ
2. นายอานัส   อีซอ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  ชูตระกูล
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  กรุณกิจ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  อินทกาญจน์
4. เด็กหญิงวัชรีภรณ์  อำภัยฤทธิ์
5. เด็กหญิงศริญญา  ไสลเพชร
 
1. นายสมพร  ศรีวัง
2. นายสุรินทร์  ศิลปมะโย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1. เด็กหญิงการีมะห์  มาลา
2. เด็กหญิงซอซียา  ดอปอ
3. เด็กหญิงนูรูนาจีอะห์  มะแด
4. เด็กหญิงนูรไอนา   มัยและ
5. เด็กหญิงรุสนีดา  เจ๊ะโวะ
 
1. นางอัสมะ  อาบู
2. นางซาลีซาน  เจ๊ะซู
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกามีเรีย  อมรรัตนกุล
2. เด็กหญิงชุติวรรณ  จันทรัตน์
3. เด็กหญิงซาฟีร  ดือเลาะ
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อุษาสุมงคล
5. เด็กหญิงอามีรา  เจ๊ะโว๊ะ
 
1. นางมาฮีรันต์  สาแล
2. นางมาริสา  ธนสมบัติมงคล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรวัน 1. เด็กหญิงซีตีนูรอซีดา  มาหะมะ
2. เด็กหญิงนูรฟารัส  บินอูเซ็ง
3. เด็กหญิงนูรฮายาตี  บินมะนาวี
4. เด็กหญิงนูรุลอัยซะห์  จินตรา
5. เด็กหญิงนูรูลฮูดา  บือราเฮง
 
1. นายสำเริง  ไชยแดง
2. นางลักคณา  สุวรรณกิจ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังผึ้ง 1. เด็กชายกฤษฎ์  พัดวิลัย
2. เด็กชายคาดาฟฟี  มะนามิง
3. เด็กหญิงจินดารัฐ  สีดา
4. เด็กหญิงซัลซาบีลาห์  สารียอ
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์เติม
6. เด็กชายดิลมี  มะมิง
7. เด็กชายทองศิวัฒน์  นวนทอง
8. เด็กชายนครินทร์  จันทร์มา
9. เด็กหญิงนันท์พิชชา  จันทร์บูรณ์
10. เด็กหญิงนัยนารถ  ชำนินา
11. เด็กชายปฏิพล  สังข์ผอม
12. เด็กชายมูฮำหมัดอาลิฟ  สะนิ
13. เด็กชายวชิรภัทร  ชีวะกุล
14. เด็กชายวรวิทย์  คันธิก
15. เด็กหญิงสาธิดา  สอดจิตรี
16. เด็กหญิงสุจินันท์  จันททบดี
17. เด็กชายอันนพ  สีดา
18. เด็กชายอาราฟัต  เจ๊ะอูเซ็ง
19. เด็กหญิงเกวลินทร์  จันทร์มา
20. เด็กหญิงเจซี่คาร์ม็อบ  เจ๊ะโก๊ะ
 
1. นางสาวรุสมีนี  อาบู
2. นางสาวปราณี  จันทร์แกมแก้ว
3. นางอัมภวรรณ  โทโม
4. นายศัลยกร  ชีวะกุล
5. นางทัศนีย์  ธนสมบัติมงคล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 1. เด็กชายฟัยซู  บือซา
 
1. นางกาญจนา  หนูบังเกิด
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้แก่น 1. เด็กหญิงมูเรียตี   สะลามา
 
1. นางแวซีเราะห์   สามะ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กหญิงนูรีมา  มะรีเป็น
 
1. นางสาวปาตีเมาะ  มะเย็ง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1. เด็กชายครองบุญ  บุญครองเขต
2. เด็กหญิงธรรมิศา  วงศ์วุฒิรัตน์กุล
 
1. นางภิรม  จันทรศิริ
2. นางสมบูรณ์  อมรกิจ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอหลัง 1. เด็กชายจีระศักดิ์  คงจุล
2. เด็กหญิงนิรชา  อ่ำทอง
 
1. นางอัญญาณี  รองสวัสดิ์
2. นางสาวยุพิรัตน์  จันทร์ฉาย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กชายคุณากร  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  กิตติทรัพย์สถิต
 
1. นางมาลี  เสียมไหม
2. นางสาววนิดา  ว่องไว
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองรมย์
2. เด็กหญิงธานิณี  บำรุงสานต์
3. เด็กหญิงพิชา  เทพคุม
4. เด็กหญิงภาวิณี  คงประเสริฐ
5. เด็กหญิงมธุรส  บุญรอด
6. เด็กหญิงสิริพร  พรหมมิตร
7. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แดงดี
8. เด็กหญิงอนัญชญา  มานุช
9. เด็กหญิงอนัญญา  แก้วเมฆ
10. เด็กหญิงเจนจิรา  หะนุรัตน์
 
1. นางวิไล  บุญสุวรรณ
2. นางสุจิตรา  บุญให้
3. นางปราณี  หล่ายหมู่
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 1. เด็กหญิงการีนา  มะแซ
2. เด็กหญิงกูปาตีฮะ  ต่วนลอเซ็ง
3. เด็กหญิงซารีนา  ยามิงตี
4. เด็กหญิงซารีนี  ยามิงตี
5. เด็กหญิงซีตีซารอ  ยูโซ๊ะ
6. เด็กหญิงต่วนอัชลีนา  ต่วนบือซา
7. เด็กหญิงนูรปัลกีส  มูเล๊าะ
8. เด็กหญิงนูรีซัน  สาและ
9. เด็กหญิงนูรูนาตาซ่า  เตะ
10. เด็กหญิงปารีด๊ะห์  สนิ
11. เด็กหญิงวัรดีนา  มะอาแว
12. เด็กหญิงสูไฮลา  บินแวสนิ
13. เด็กหญิงอานีตา  รอหม๊ะ
14. เด็กหญิงฮูสนี  อาแว
15. เด็กหญิงแวอัฟนันนี  แวเด็ง
 
1. นางสาวนิรูนีซัน  ดอเล๊าะ
2. นางดารูนี  แม
3. นายนาวี  ดอเล๊าะ
4. นางดารูณี  เซะแม
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแว้ง 1. เด็กหญิงซัรวา  สะรี
2. เด็กหญิงซีตีไพโรส  วุฒิศาสตร์
3. เด็กหญิงซูฮาดา  นิแม
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  นิโซ๊ะ
5. เด็กหญิงนูรอัลวานี  ยูโซ๊ะ
6. เด็กหญิงบัสตี  ยูโซ๊ะ
7. เด็กหญิงพรไพลิน  สยามมุกดา
8. เด็กหญิงฟัสลินดา  มะอารง
9. เด็กหญิงมัยซูรี  เจ๊ะเงาะ
10. เด็กหญิงวรินทร  แววกระโทก
11. เด็กหญิงสิริกร  บุตรมาตา
12. เด็กหญิงอานีฟา  เจ๊ะมะ
13. เด็กหญิงอารียา  อูเซ็ง
14. เด็กหญิงอิศริยา  อาแว
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วิมุตเกษม
 
1. นางสุนารีย์  พันธุเมฆ
2. นายชลิต  มาหะมะ
3. นางสาวเสาวภา  พรหมนิมิตร
4. นางสาวปาตีมา  มานี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรือซอ 1. เด็กหญิงนายีฮะห์  นาแว
 
1. นางซากียะห์  มะโซ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลูบี 1. เด็กชายมูฮำหมัดฟัรฮาน   ดาโอะ
 
1. นายไพรัช   บินเสะ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1. เด็กหญิงฐินิตา  อาแว
 
1. นายไซรานี  หะยีดาโอะ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรือซอ 1. เด็กหญิงซัซวานี  มะแอ
 
1. นายซาฟีอี  อาแซ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 1. เด็กหญิงอัญชีร่า   ฮาหะมัด
 
1. นายทวีป   มุขแก้ว
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 1. นายอามิง  อุมา
 
1. นายสมชาติ  ดือราโอ๊ะ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กหญิงรูฮานี  หะยีดอเล๊าะ
 
1. นายวิเชียร  มณีโชติ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กหญิงอาตีกะห์  เจ๊ะอารง
 
1. นายวิเชียร  มณีโชติ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 1. เด็กหญิงซาฮาด๊ะห์  เมาะบากอ
2. เด็กหญิงนูรอามีเร๊าะห์  สุหลง
 
1. นางสาวสุธีมนต์  ทองเอียด
2. นางสาวณริตา  ประสพเหมาะ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้แก่น 1. เด็กหญิงซาฮีดา   สะแลแม
2. เด็กหญิงสุปียา   บินอาแว
 
1. นางอัศนี   เหสามี
2. นางกามารีเย๊าะ   ดาโอ๊ะ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กหญิงทัศติยา  กรกฎ
2. เด็กชายวินิจ  นกน้อย
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  เสนีย์ชัย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 1. เด็กชายธีรชัย  ดอเลาะ
 
1. นายสมชาติ  ดือราโอ๊ะ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 1. เด็กหญิงฟัรฮานา    สาเมาะ
2. เด็กหญิงฟารา   มะโซ๊ะ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฟาน  อีซอ
 
1. นายทวีป   มุขแก้ว
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอแว 1. เด็กชายมูฮำหมัดรีดูวัน  อารง
2. เด็กหญิงวาฮีดา  มะมิง
3. เด็กชายอัสมูอัฟต์  ยาลี
 
1. นางแวซียะห์  หะยีเจ๊ะหลง
2. นายมฮำมัดบักรี  มะนีเปาะ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 1. เด็กชาย รุสลัน    เง๊าะมูซอ
2. เด็กชายรุสลัน    สุหลง
3. เด็กชายอามีรูซาฟิส   สาและ
 
1. นายทวีป   มุขแก้ว
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ขวัญใจ
 
1. นายชวลิต  แดงเพ็ง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายธีรชัย  ขวัญใจ
 
1. นายชวลิต  แดงเพ็ง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันดาท้าย
 
1. นายสนอง  วรรณบุตร
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายสราวุฒิ  ทองดี
 
1. นายชวลิต  แดงเพ็ง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1. เด็กชายมูฮัมหมัดชามีม   หะยีนอ
 
1. นางสาวนาดีละห์   ดอฮะ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 1. นายอาฟีซัน  เจ๊ะดือราแม
 
1. นางสาวนูรุล  มะยิ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัตท์ทันต์สนาน 1. เด็กหญิงสมใจ  พูนเทพ
 
1. นางนางสุชาดา  บุญน้อย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กหญิงซูเรีย  มะยูน
 
1. นายพิชัย  จันทร์รอด
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแว้ง 1. เด็กหญิงอานีฟา  เจ๊ะมะ
 
1. นางสุนารีย์  พันธุเมฆ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กหญิงนิรมล  เล่าเลิศ
 
1. นายพิชัย  จันทร์รอด
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1. เด็กชายต่วนฟิตรี   ต่วนลอเซ็ง
 
1. นางสาวนาดีละห์   ดอฮะ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสากอ 1. เด็กชายอามีรูล   บินเจ๊ะมุ
 
1. นายอับดุลรอแม  สะบูดิง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กหญิงลักษณารีย์  คงเชื้อสาย
 
1. นายสุรพงศ์  คงเขียว
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสากอ 1. เด็กหญิงนูรอาร์ซีกีน   ยีระ
 
1. นางปาดีละห์  อารง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  นราพันธ์
 
1. นางสาวเกศรินทร์  พุฒจันทึก
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ชาญศรี
 
1. นางสาวเกศรินทร์  พุฒจันทึก
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 1. เด็กหญิงศิริพร  จดจำ
 
1. นางมานิดา  ซิ่นทิม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กหญิงนิตาสือนิง   นิเดร์
 
1. นางสาวประนอม  ศรีสุวรรณ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกฤตพร  บั้นบูรณ์
2. เด็กชายกฤตยธร  ขวัญสืบ
3. เด็กชายกล้าณรงค์  ศรีทวีป
4. เด็กหญิงกษิรา  หวังคุณากร
5. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยศรี
6. เด็กหญิงจารุพักตร์  แซ่ชาน
7. เด็กหญิงชญาภา  แซ่หว่อง
8. เด็กหญิงชนิกานต์  น้อยทับทิม
9. เด็กหญิงฐิตาภา  วิลาศคีรีพงศ์
10. เด็กชายณภัทร  สีจันทร์
11. เด็กชายณัฏฐพล  จินดาเพ็ชร
12. เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธ์โภชน์
13. เด็กหญิงณิชา  เกียรติตนานุสนธิ์
14. เด็กหญิงธัญญพร  ขุนทองภิบาล
15. เด็กชายนรวิชญ์  ธนสมบัติมงคล
16. เด็กหญิงนันท์นภัส  เจ๊ะโซ๊ะ
17. เด็กหญิงนูรอัยนาตาชา  เจ๊ะมูดอ
18. เด็กชายปณวัตร  ชินราช
19. เด็กหญิงปุณภา  ประธานวัฒนะกุล
20. เด็กชายพงศ์อมร  แก้วอุพัย
21. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คุรุนุศาสก์
22. เด็กหญิงภัทรธิดา  รักด้วง
23. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  รักด้วง
24. เด็กชายภูธิชย์  เจริญกิจ
25. เด็กหญิงมัลลิกา  สร้อยกาบแก้ว
26. เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟิส  เจ๊ะสือแม
27. เด็กชายวรพล  แมงทอง
28. เด็กหญิงวรรณวริน  เพ็ชรรัตน์
29. เด็กหญิงวรางคณา  สันติปรีชา
30. เด็กชายศิรสิทธิ์  หวังคุณากร
31. เด็กชายสมชาย  อูมา
32. เด็กหญิงสุทธิดา  ไข่มุกข์
33. เด็กหญิงสุลกะรอมะฮ์  สาแม
34. เด็กชายเดชพนต์  ทองรักษ์
35. เด็กหญิงเรวดี  พรหมประกอบ
36. เด็กหญิงแคทธริน  มะเซ็ง
37. เด็กหญิงแพรพรรณ  คงช่วย
38. เด็กหญิงโซเฟีย  อาแว
39. เด็กหญิงโนร์นาซีฟาร์  ดือราโอ๊ะ
40. เด็กหญิงไหมแพรวา  ฟ้าคุ้ม
 
1. นางมาริสา  ธนสมบัติมงคล
2. นายนงนุตต์  ดำนิล
3. นางอังคนา  มะยือโร
4. นางสาวนูรีซัน  สะมะแอ
5. นายมาสือรัน  มีนา
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 1. เด็กชายชยุตพงศ์  ลาว
 
1. นางสาวซูนัยนี  สะนิง
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กชายซัลมี  เจ๊ะยะ
2. เด็กชายซุลกีฟลี  กาแซ
3. เด็กชายฟาราฮัณ  อูเซ็ง
4. เด็กชายฟิลิก  อาลี
5. เด็กชายมูฮัมหมัดบุคอรี  มะเฮง
6. เด็กชายฮาฟิรกี  อาแด
 
1. นายประเสริฐ  ทองคำ
2. นางจีรารัตน์  เซซัง
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กหญิงซูซานา  บินอาแว
2. เด็กหญิงซูฟีญา  สะแลแม
3. เด็กหญิงซูไฮนี  ปูเต๊ะ
4. เด็กหญิงฟาดีละห์  ดาฮารี
5. เด็กหญิงฟารีดา  เจ๊ะนุ
6. เด็กหญิงอานูซะห์  เจ๊ะอารง
 
1. นายสังคม  พรมมาศ
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาแล 1. นายซูลกิฟลี  ยะโก๊ะ
2. นายดีวัน  นาวี
3. เด็กชายนิอับดุลอาซิ  สือแม
4. เด็กชายมูฮัมมัดชาร์รีฟ  ยา
5. นายมูฮำมัดอัซวังภ์  เจ๊ะมูดอ
6. นายมูฮำหมัดซาฟิต  บินสะมะแอ
7. เด็กชายลุกมัน  อาแว
8. นายเจ๊ะลุกมัน  เจ๊ะดาโอ๊ะ
 
1. นายสังคม  พรมมาศ
2. นายวีระยุทธ์  มามะ
3. นายภานุวัตร  ดอเล๊าะ
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1. เด็กหญิงฌาร์มีมี  มูดอ
2. เด็กหญิงนัจวา  ยูโซ๊ะ
3. เด็กหญิงฟาติน  ซำเซ
4. เด็กหญิงมารอม  สาอะ
5. เด็กหญิงราเบีย  มูอิ
6. เด็กหญิงวัรดีนา  อุสมาน
7. เด็กชายอมีนุดดีน  บัวหลวง
8. เด็กชายอับดุลมุฆนีย์  นิยมราษฎร์
9. เด็กหญิงอานีรา  สตอปา
10. เด็กชายอุซัยมีน  จาราแว
 
1. นางสาวมัรยัม  บินมาหะมะ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  รอวี
3. นายสุไรดี  สาเมาะ
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 1. เด็กชายซาปีอี  สือแม
2. เด็กหญิงซาฟีรา  ดาเลง
3. เด็กหญิงนูรซาฟีกา  สะแอเต๊ะ
4. เด็กหญิงนูรซามีนี  สีนำนุง
5. เด็กหญิงฟิตรียะห์  ดาเลง
6. เด็กชายมูหัมหมัดฟารฮัม  แวสตอปา
7. เด็กชายมูฮำหมัดฮีลมี  บูละ
8. เด็กชายยูอัยดี  อาลี
9. เด็กหญิงอาซีกีน  สาและ
10. เด็กหญิงไศลา  เจ๊ะมะ
 
1. นายนูรุลฮัมดี  บูกุ
2. นายอันวา  เลาะมะ
3. นายเปาซัน  นิจะ
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีพงัน 1. เด็กหญิงนริศา  เม๊าะ
2. เด็กหญิงนูรนีสรีณาย์  สาและ
3. เด็กหญิงภัตชรา  ลายประดิษฐพร
 
1. นางสาวณัชชา  แจวิจารณ์
2. นางสาวซอแลฮา  เจ๊ะแม
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 1. เด็กหญิงนาดียะห์  สาแม
2. เด็กหญิงนูรีดา  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงยานิง  ยาลี
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ปาโอะมานิ๊
2. นางสาวอุมมีกัลซูม  ดอแต
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาวะ 1. เด็กหญิงนูร์ฟาติน  นาวะ
2. เด็กหญิงปัตตีมะห์  มะนาอิง
3. เด็กชายอาฟานดี  สาเล็ง
 
1. นางนฤมล  ธนาภรณ์
2. นางสาวอารยา  ยี่สุ่นทรง
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุวรรณมณี
2. เด็กหญิงอัสมานิง  ยูโซ๊ะ
3. เด็กหญิงแวซาฟีกะห์  บือราเฮ็ง
 
1. นางสาวทิพวรรณ์  หนูคง
2. นางสาวเสริมศิริ  มะเอียด
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กหญิงนูรฮูดา  ยูนุ๊
2. เด็กหญิงรัตนากร  โพธิ์นอก
 
1. นายจรูญ  บินอาสัน
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 1. เด็กชายนิฮาเซ็ม  มามะ
2. เด็กชายฟาอีสโร  บูละ
 
1. นางสาวหทัย  ทองคุปต์
2. นางสาวนูรียา  ลาเตะ
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายอนิรรัช  อาหลี
2. เด็กชายอภิรัตน์  ดาโอะ
 
1. นายอาทิตย์  การัมซอ
2. นางสาวอาทิตยา  การัมซอ
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายอับดุลเลาะ  หะยีเจ๊ะเลาะ
2. เด็กหญิงฮาปีซะห์  มามะ
 
1. นายอาทิตย์  การัมซอ
2. นางสาวอาทิตยา  การัมซอ
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายอัครวิทย์  ครองเครื่อง
2. เด็กชายอับดุลเลาะ  เจะเด็ง
 
1. นางปริชญา  มาสินธุ์
2. นางปณิตา  วรัจฉรียกุล
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กหญิงซูใบดะห์  มานี
2. เด็กหญิงฟาฮาดา  มูซอ
 
1. นายอาทิตย์  การัมซอ
2. นางสาวอาทิตยา  การัมซอ
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  คงแก้ว
2. เด็กชายเตชิต  เจนพาณิชพงศ์
 
1. นางปณิตา  วรัจฉรียกุล
2. นางปริชญา  มาสินธุ์
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงวลียา  อาแซ
2. เด็กหญิงอัสนา  สือแม
 
1. นางลักษมี  สาและ
2. นางสิริมนต์  แดงเพ็ง
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บัวเทพ
2. เด็กหญิงอาริสา  เชยเอี่ยม
 
1. นางสาวเปรมยุดา  จันทร์เหมือน
2. นายอุสมัน  มูซอ
 
103 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 1. เด็กชายซูกีมีน  ยูโซ๊ะ
2. เด็กชายอับดุลอะซิม  สะมะแอ
3. เด็กชายอัฮหมัดฟาอีซ  บินมามุ
 
1. นายสุขมัณฑ์  ซำซี
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาวะ 1. เด็กชายฟุรกอน  แวสาแม
2. เด็กหญิงวันอัยนานาตาชา  สะมะแอ
3. เด็กชายวันอัยมาน  สะมะแอ
 
1. นางนฤมล  เมืองกเสม
2. นายอิสมาแอ  อาแว
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 1. เด็กหญิงนูรอัสริน   สามะ
2. เด็กหญิงนูรฮีดายู   เฮงสะนะ
3. เด็กหญิงอาอีเซาะห์   มะกาเร็ง
 
1. นางกมลทิพย์   กลิ่นเพ็ชร์
2. นางวาสนา   พรหมภักดี
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสากอ 1. เด็กชายมูฮำหมัดนัซวัน   บินอายุ
2. เด็กชายยูไนดี  โดพิ
3. เด็กชายฮัมรุสลี  การียา
 
1. นายแวมาฮาดี  หะยีแวสตาปอ
2. นายมะดือนียา  อายุ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กหญิงนูรบิชมี   สะมะแอ
2. เด็กหญิงนูรฟาซีรา   เจ๊ะมามะ
3. เด็กหญิงฟาตีมา   อาแว
4. เด็กหญิงฟาตีมิน   อาแว
5. เด็กหญิงอัสละห์   มะสะอิ
6. เด็กหญิงอารีฟา   เจะดอเลาะ
 
1. นางอุษา   เฟื่องฟู
2. นางอาสือละห์   ลอแม
3. นางซากีเร๊าะ   มะแซ
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 1. เด็กชายคุณานนท์  จินดาเพ็ชร
2. เด็กชายชุติพงศ์  ภู่ผล
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เสาร์เพ็ชร
 
1. นางมุสบัน  เพ็ชรอ่อน
2. นายธีรพัฒน์  เล็กสุภาพ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กหญิงซาฟีนา  มามะ
2. เด็กหญิงสุนีตา  มะหะมะสอและ
3. เด็กชายอัซฟาร์  เจ๊ะอูมา
 
1. นายวีระยุทธ์  มามะ
2. นางสุทธิษา  ภิระบรรณ์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 1. เด็กชายกามา  สะมาหะ
2. เด็กชายซุกรอน  เลาะเย๊าะ
3. เด็กชายมีโย  ยะโก๊ะ
 
1. นายภูริชญ์  ตุนาสุข
2. นางสาวเพียงพิศ  เพชรรัตน์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายมะซอฟี  มะสาและ
2. เด็กชายอาดีนันท์  มะหะมะ
3. เด็กชายฮารณ  บินอามะ
 
1. นายซำรี  เจ๊ะอาลี
2. นางสาวรอฮานา  อาแว
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บังเกิด
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  มิ่งละเอียด
3. เด็กชายภูมินทร์  ปงธิยา
 
1. นางวนิดา  รัตนร่วมมาลา
2. นางสาวดวงแข  ล่องสมุทร
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 1. เด็กหญิงนูรฟาตีฮะ  ยูโซ๊ะ
2. เด็กหญิงอัยซะห์  มามุ
3. เด็กหญิงอารซูรา  เจ๊ะเงาะ
 
1. นางสาวซายารอ  สือนิ
2. นายมาหามะนาเซ  สือนิ
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 1. เด็กหญิงธนัญญา  ดำน้อย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขเพชร
3. เด็กหญิงนิลลดา  ไชยชาญ
 
1. นายวัชรพงษ์  แดงขำ
2. นางสาวสายฝน  เสาร์เพ็ชร
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กหญิงซีลา  สือนิกือลิง
2. เด็กหญิงนีซา  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงอานิส  อีซอ
 
1. นางสาวใสนะ  เจะโกะ
2. นางสาวรอซีดะ  สะลี
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี  ฮามิ
2. เด็กหญิงนูรูลอักมัล  หะยีดาโอ๊ะ
3. เด็กหญิงรูไบอะห์  สาตาปอ
 
1. นางสาวสุณิศา  บินอีซอ
2. นายซำซูดิง  ยอ
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 1. เด็กหญิงกอรียะห์  สาอิ
2. เด็กหญิงซูซีลา  ยะโกะ
3. เด็กหญิงนูรอัยมา  ยูนุ
 
1. นางสาวอาทิยา  เบญยาลี
2. นางสาวนาซีเราะห์  สนิ
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 1. เด็กหญิงกะมารา   มามะ
2. เด็กหญิงนูรซาฮีดา  สะมะแอ
3. เด็กหญิงยาซีเราะห์  สือมาแอ
 
1. นางกุณฑิกา   ทวีลาศ
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กหญิงซาปียะห์  มาหะมะ
2. เด็กหญิงนอรีตา  เจ๊ะอารง
3. เด็กหญิงฟาตีฮะ  แตบาตู
 
1. นางสาวอมลยา  แก้วอุบัติ
2. นางสาววิชาดา  ไชยชาญยุทธิ์
 
120 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 1. เด็กชายมูหะหมัดอัฟฟาร์  ดาโอะ
2. เด็กชายมูฮำหมัดยูฮารี  มะหลง
3. เด็กชายอูบัยละห์  สุหลง
 
1. นางสาวเพียงพิศ  เพชรรัตน์
2. นางซาลีนา  สาเมาะ
 
121 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงปานระพี  ไชยมี
2. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  นนสีไพร
3. เด็กหญิงฟาร่า  หะยีเจ๊ะอาแซ
 
1. นางสาวมูลียานี  เจ๊ะดือเลาะ
2. นางสาวต่วนอารีนา  สะบุโด
 
122 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1. เด็กชายวชิราวุธ  ตั๊นงาม
 
1. นางพัชรี  ทองคำ
 
123 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1. เด็กชายนพพล  สาระทิพย์
2. เด็กหญิงปลิตา  สามกรม
 
1. นางอรนุช  ทองรมย์
2. นางพัชรี  ทองคำ
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1. เด็กหญิงธันยพร  สมัครกิจ
 
1. นางพัชรี  ทองคำ
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1. เด็กหญิงเขมมิกา  สุกจันทร์
 
1. นางพัชรี  ทองคำ
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซรายอ 1. เด็กชายมูฮำหมัดซอฟา  สะตาปอ
 
1. นายอับดุลเลาะ  หะยีอาแว
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 1. เด็กชายอาวีรู  อารง
 
1. นางมาห์ฮีรา  อามิง
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซรายอ 1. เด็กหญิงบุสตานีย์  สาแล๊ะ
 
1. นางสาวจันทนี  ลาเต๊ะ
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายซูไฮมิง  บาโด
 
1. นางสาวสุวรรณา  อูเซ็ง
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มือเย๊าะ
 
1. นางสาวซูรีนา  ดือรานิง
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอแว 1. เด็กหญิงฮันณีอัมมารีอา  สือแม
 
1. นางวนิดา  นิอุมา
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายมูฮัมหมัดยูสรี  เจ๊ะอามิ
 
1. นางนูรอายาตี  บินสะดอเลาะ
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ 1. เด็กหญิงซาฟีกา  สาอะ
2. เด็กหญิงนูรวาตี  อาหามะ
3. เด็กหญิงสัลมี  เจ๊ะอาแซ
4. เด็กหญิงอรณี  อาแว
5. เด็กหญิงอามีรา  ดือเลาะ
6. เด็กหญิงอาอีซะ  บูละลูจอ
 
1. นางรอสนี  หมื่นพักดี
2. นางตี้ม่าเหรียม  ยาเซ็ง
3. นางการีมะห์  สากีแล
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซรายอ 1. เด็กหญิงซารีป๊ะ  บินยูโซ๊ะ
2. เด็กหญิงนูรอัยณ์  เจ๊ะมะ
3. เด็กหญิงอัสรีนี  สะแลแม
 
1. นางสาวซูรีย๊ะ  มะยาซิง
2. นางตีอาส๊ะ  ยูโซะ
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกูบู 1. เด็กชายซูเบร  มะรอนิง
2. เด็กชายอัสนาน  บินดอเล๊าะ
3. เด็กชายฮัมหมัดอิลฟาน  เจ๊ะมะ
 
1. นางสมศรี  คงแดง
2. นางวราภรณ์  นิลน้อย
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 1. เด็กชายนิซัน  หะมะ
2. เด็กชายมูฮำหมัดลูซัน  สะมะแอ
3. เด็กชายโซเฟียน  อาหลี
 
1. นายซูไฮมี  บินยา
2. นางรูกอยยะฮ  จาราแว
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชภักดี 1. เด็กชายซอดีกีนร์  เจ๊ะมะ
2. เด็กหญิงอรัญณี  กุลยวน
 
1. นายมูลกัน  ฮาแวร์
2. นายอุสมาน  เจ๊ะฮะ
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงสุภัสสร  เหวรมา
2. เด็กหญิงโนร์ฟาตีมา  หะยีมามุ
 
1. นางปริชญา  มาสินธุ์
2. นางสาวมาริสา  มะมิง
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายมูฮำหมัดฟิรดาว  สะมะแอ
2. เด็กชายมูฮำหมัดอัสมิน  ฆาแต
3. เด็กชายมูฮำหมัดอานัส  อาแว
 
1. นายซำรี  เจ๊ะอาลี
2. นางแวเสาะ  หะยีดราโอะ
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กหญิงนาตาสา  มะนาวี
2. เด็กหญิงแวโนร์ลิลลี่  มะสาและ
3. เด็กหญิงโนร์อาซีกีณ  มูซอ
 
1. นายซำรี  เจ๊ะอาลี
2. นางแวเสาะ  หะยีดราโอะ