หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลระแงะ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   4 ต.ค. 2559   5 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 รร.อนุบาลระแงะ ห้อง ป.3/1 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 รร.อนุบาลระแงะ ห้อง ป.3/2 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 รร.อนุบาลระแงะ ห้อง ป.4/1 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 รร.อนุบาลระแงะ ห้อง ป.4/2 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 รร.อนุบาลระแงะ ห้อง ป.6/1 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 รร.อนุบาลระแงะ ห้อง ป.6/2 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 รร.อนุบาลระแงะ ห้อง ป.2/2 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลระแงะ ห้อง ป.2/1 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 รร.อนุบาลระแงะ ห้อง ป.1/2 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 รร.อนุบาลระแงะ ห้อง ป.1/1 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 รร.อนุบาลระแงะ โรงอาหารบานบุรี 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลระแงะ ใต้อาคารกล้วยไม้ 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 รร.อนุบาลระแงะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 รร.อนุบาลระแงะ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 รร.อนุบาลระแงะ ห้อง Braincloud 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 อาคาร B ห้อง ป.1 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 อาคาร B ห้อง ป.2 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 อาคาร B ห้อง ป.3 , ป.4 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 อาคาร B ห้อง ป.5/1 , ป6/2 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 อาคาร A ห้อง ห้อง ม.1/1 , 1/4 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 อาคาร A ห้อง ม.6/1 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 อาคาร B ห้อง E - Classroom 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 อาคาร B ห้อง E - Classroom 4 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 อาคาร B ห้อง ม.4/1 , 4/2 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 อาคาร B ห้อง ป.6/1 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
11 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 หอประชุมใหญ่ 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
12 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 หอประชุมใหญ่ 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 รร.อนุบาลระแงะ อาคารดาหลาแดง 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
2 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 รร.วัดร่อน อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 รร.วัดร่อน อาคารเอนกประสงค์ 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
4 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 รร.วัดร่อน อาคารเอนกประสงค์ 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
5 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคารเอนกประสงค์ 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
6 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคารเอนกประสงค์ 4 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
7 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
8 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 4 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
9 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 รร.วัดร่อน ห้อง พุทธศาสนา 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
10 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 รร.วัดร่อน ห้อง พุทธศาสนา 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
11 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 รร.วัดร่อน ห้อง พุทธศาสนา 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 รร.ตันหยงมัส โรงยิม 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 รร.ตันหยงมัส โรงยิม 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 รร.บ้านเขาพระ ห้องอาเซียน 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 รร.บ้านเขาพระ ห้องอาเซียน 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 รร.แหลมทอง อาคารสมพงษ์ ห้อง อ.3/1 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 รร.แหลมทอง อาคารสมพงษ์ ห้อง อ.3/2 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 รร.แหลมทอง อาคารสมพงษ์ ห้อง อ.3/3 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 รร.แหลมทอง อาคารสมพงษ์ ห้อง อ.3/4 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 รร.แหลมทอง อาคารสมพงษ์ ห้อง อ.3/5 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 รร.แหลมทอง อาคารสมพงษ์ ห้อง อ.3/6 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 รร.แหลมทอง อาคารสมพงษ์ ห้อง อ.2/1 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 รร.แหลมทอง อาคารสมพงษ์ ห้อง อ.2/2 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 รร.แหลมทอง อาคารสมพงษ์ ห้อง อ.2/3 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 รร.แหลมทอง อาคารสมพงษ์ ห้อง อ.2/4 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 รร.แหลมทอง อาคารสมพงษ์ ห้อง อ.2/5 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 รร.แหลมทอง อาคารสมพงษ์ ห้อง อ.2/6 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 รร.แหลมทอง อาคารพวงทอง ห้อง อ.1/1 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 รร.แหลมทอง อาคารพวงทอง ห้อง อ.1/2 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 รร.แหลมทอง อาคารพวงทอง ห้อง อ.1/3 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 ห้อง ประชุมพระยาระแงะ 4 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
2 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 ห้อง ประชุมพระยาระแงะ 4 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
3 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 ห้อง ประชุมพระยาระแงะ 4 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
4 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 ห้อง ประชุมพระยาระแงะ 4 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
5 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 ห้อง ประชุมพระยาระแงะ 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
6 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 ห้อง ประชุมพระยาระแงะ 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
7 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 ห้อง ประชุมพระยาระแงะ 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
8 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 ห้อง ประชุมพระยาระแงะ 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
9 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 รร.ตันหยงมัส ห้อง บุหงาตันหยง 4 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
10 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 รร.ตันหยงมัส ห้อง บุหงาตันหยง 4 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 รร.อนุบาลระแงะ อาคารดาหลาแดง 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลระแงะ อาคารดาหลาแดง 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ห้องสมุด 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ห้องสมุด 4 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
3 053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ห้องสมุด 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
4 057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ห้องสมุด 4 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 ศูนย์ฝึกอาชีพ 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 สนาม 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 สนาม 4 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สพป.นธ.3(ห้องจะแนะ) ชั้น 3 4 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 สพป.นธ.3(ห้องจะแนะ) ชั้น 3 4 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
6 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 สพป.นธ.3(ห้องระแงะ) ชั้น 3 4 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
7 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 สพป.นธ.3(ห้องระแงะ) ชั้น 3 4 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
8 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 รร.วัดร่อน ห้อง ห้องสมุด 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
9 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 รร.วัดร่อน ห้อง ห้องสมุด 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 รร.ตันหยงมัส อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
2 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 รร.ตันหยงมัส อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
3 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 รร.ตันหยงมัส อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
4 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 รร.ตันหยงมัส อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 รร.ตันหยงมัส อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
6 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 รร.ตันหยงมัส อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 โรงอาหาร 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 รร.บ้านเขาพระ ลานหน้าห้องอนุบาล 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 รร.บ้านเขาพระ ลานหน้าห้องอนุบาล 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 รร.บ้านเขาพระ ศาลาอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 รร.บ้านเขาพระ ศาลาอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 รร.บ้านเขาพระ ห้องสมุด 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 รร.บ้านเขาพระ ห้องอนุบาล 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 รร.บ้านเขาพระ ห้องอนุบาล 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
8 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 รร.บ้านเขาพระ ห้อง ป.1-2 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 รร.บ้านเขาพระ ห้อง ป.1-2 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
10 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 รร.บ้านเขาพระ โรงอาหาร 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
11 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 รร.บ้านเขาพระ โรงอาหาร 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
12 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 รร.บ้านเขาพระ ห้อง ป.3 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
13 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 รร.บ้านเขาพระ ห้อง ป.3 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย รร.อนุบาลระแงะ ลานหน้าห้องอนุบาล 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
2 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องวิทย์ 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องวิทย์ 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องวิทย์ 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องวิทย์ 4 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
6 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องวิทย์ 4 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 รร.แหลมทอง อาคารสมพงษ์ ห้อง อ.3/1 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 รร.แหลมทอง อาคารสมพงษ์ ห้อง อ.3/2 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.แหลมทอง อาคารสมพงษ์ ห้อง อ.3/3 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 รร.แหลมทอง อาคารสมพงษ์ ห้อง อ.3/4 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 รร.แหลมทอง อาคารสมพงษ์ ห้อง อ.3/5 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 รร.แหลมทอง อาคารสมพงษ์ ห้อง อ.3/6 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
7 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.แหลมทอง อาคารสมพงษ์ ห้อง อ.2/1 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 รร.แหลมทอง อาคารสมพงษ์ ห้อง อ.2/2 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
9 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 รร.แหลมทอง อาคารสมพงษ์ ห้อง อ.2/3 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 รร.แหลมทอง อาคารสมพงษ์ ห้อง อ.2/4 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
11 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 รร.แหลมทอง เวทีโรงอาหาร 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
12 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 รร.แหลมทอง เวทีโรงอาหาร 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.แหลมทอง เวทีโรงอาหาร 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
14 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 รร.แหลมทอง เวทีโรงอาหาร 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
15 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 รร.แหลมทอง เวทีโรงอาหาร 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
16 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 รร.แหลมทอง เวทีโรงอาหาร 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
17 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.แหลมทอง เวทีโรงอาหาร 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
18 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 รร.แหลมทอง เวทีโรงอาหาร 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
19 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 รร.แหลมทอง เวทีโรงอาหาร 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
20 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 รร.แหลมทอง เวทีโรงอาหาร 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
21 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลระแงะ ดาหลาแดง 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.แหลมทอง อาคารแจ้งศิริ ห้อง คอมฯ2 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 รร.แหลมทอง อาคารแจ้งศิริ ห้อง คอมฯ2 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 รร.แหลมทอง อาคารแจ้งศิริ ห้อง คอมฯ2 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 รร.แหลมทอง อาคารแจ้งศิริ ห้อง คอมฯ2 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.แหลมทอง อาคารแจ้งศิริ ห้อง คอมฯ2 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 รร.แหลมทอง อาคารแจ้งศิริ ห้อง คอมฯ2 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]